گاه شمار سوریه

بنا بر اهمیت استراتژیک کشور سوریه از نظر جغرافیای سیلسی و نظامی منطقهٔ خاورمیانه و اهمیت استراتژیک « حاکمیت خاندان اسد » که از دیدگاههای گوناگون کشورهای منطقه خاورمیانه «تعاریف گوناگون»ی دارد؛ و نقش بسیار مهم و کلیدی آن در «پیشرفت و یا شکست استراتژی هلال شیعی» تصمیم گرفتم که صفحهٔ مستقلی را برای « گاه شمار سوریه » باز کنم. در این صفحه تلاش خواهم کرد تا تمامی رویدادهای «جنبش سوریه» و تاثیرات «آنی و بالفعل» و تاثیرات «آتی و بالقوهٔ»  آنرا در منطقه و بویژه ایران؛ دنبال کنم. امید دارم که محتوای این صفحه نه تنها نقش یک «آرشیو» را بازی کند بلکه به صورت یک مرجع آموزشی در رابطه با شیوهٔ  «تحلیلهای سیاسی استراتژیک» در آید و لحظه به لحظه بتوان درستی و نادرستی «پیش بینیها» را به بوتهٔ « آزمایش عملی » نهاد.