۱۳۹۸ تیر ۱۷, دوشنبه

توپ در زمینِ رژیمِ شیعی باقی خواهد ماند.

 تمامی تلاشهای رژیم شیعی حاکم بر ایران؛ در ۲ ماه اخیر برایِ انداختن توپ به زمین آمریکا و اروپا شکست خورد و اکنون فکر میکند که میتواند با «بازیهایِ هسته ای» توپ را به زمینِ آمریکا و اروپا انداخته و ادامهٔ بازی را ببیند.
خارج از هیاهوهایِ دیپلماتیک که بادِ هوا  و کاهِ رویِ آب هستند؛ نَه کشورهایِ اروپایی و نه دولتِ ترامپ عکس العملی جدّی نشان نخواهند داد و آمریکا به پرونده سازی و تلاش برایِ «اجماعِ بین المللی» ادامه داده و اروپا را با خود همراه خواهد نمود.
بازی که دولتِ ترامپ آغاز کرد؛ برگشت ناپذیر است. میز مذاکره ای در کار نخواهد بود و دولتِ ترامپ چشم به انتظارِ دیدنِ «پرچمِ سفید» در دستهایِ «انگل فرزانه» و اوباشانِ اطرافش خواهد نشست.
بازی جدیدی که رژیمِ شیعی آغاز کرده است؛ همان چیزی است که به مدّتِ بیش از یکسال از آغازِ آن وحشت داشت و «اینتسکس» را بهانه ای برایِ شعارِ دروغینِ «صبر و شکیبایی» قرارداده بود و هم اکنون نیز با ترس و لرز و حشت این بازی را آغاز کرده اند و «پاورچین پاورچین» راه میروند تا شب پره نیششان نزند. 
پاورچین راه رفتن و هر لحظه تکرارِ طوطی وارِ این جمله که «آنچه که میکنیم برگشت پذیر است؛ به شرطی که از ما نفت بخرید»؛ نه تنها اروپا را وادار به خریدِ نفت از رژیمِ شیعی نخواهد کرد؛ بلکه به آنها اطمینان میدهد که بازیِ جدید در حدّ «دلقک بازی» است.
اگر تا کنون دقّت کرده باشید؛ تمامی تلاشِ رژیم بر «فشار به اروپا» متمرکز است؛ زیرا فکر میکنند که اروپا نقاطِ ضعفی دارد که آمریکا ندارد. مهمّترین نقطهٔ ضعفِ اروپا که بارها آنرا تکرار کرده اند؛ ترس از وقوعِ جنگ و روی آوردنِ  سیلِ پناهندگان به سویِ اروپا است. این نقطهٔ ضعف میتواند به صورتِ بسیار بهتری از طرف دولتِ ترامپ بکار گرفته شود. به این صورت که اروپا را قانع کنند که اگر میخواهید جنگی نباشد؛ به آمریکا بپیوندید و تحریمها را گسترش داده و تحریمهایِ سازمانِ ملل را نیز بازگردانیم تا قضیّه با «پرچم سفید» و «بادا بادا مبارک بادا» تمام شود.
واقعیّت این است که تمامی بازیهایِ رژیم تکراری هستند و واقعیّتِ دیگر اینکه «میر حسین اوباما» دیگر در کاخ سفید نیست و فتیلهٔ «جنگهایِ چند ۱۰ ساله» توسّط دولتِ ترامپ پایین کشیده شده و وجودِ «انگلِ فرزانه» ضرورتِ وجودی خود را از دست داده است.
گامهایِ ترسان و لرزانِ اخیر که از طرفِ رژیم شیعی برداشته شده اند نه تنها کافی نیستند؛ بلکه در صورتِ بی پاسخ ماندن؛ به گامهایِ بیشتری نیاز دارد تا اروپا را به صورتی جدّی با وحشت روبرو کُند.
در آن زمان اروپا نیز به شعارِ جان بولتون (این رژیم باید برود) روی خواهند آورد.
تا آن زمان توپ در زمینِ رژیمِ انگلهایِ صفوی خواهد ماند و به «بازیِ تک نفرهٔ خود» ادامه خواهند داد.

کژدم