۱۳۹۸ اردیبهشت ۸, یکشنبه

«دلقکِ فرزانه» و استراتژیِ «دیپلماسی عمومی»

اگر یادتان باشد؛ هر بار که «شمپانزه» میگفت: «اسرائیل را نابود میکنیم» ... قیمتِ نفت بالا می رفت تا جایی که به حدودِ ۱۲۰ دلار در هر بشکه رسید. بعدها «شمپانزه» گفت که او و «رهبر» با همدیگر مینشینند و به «تحلیلها میخندند»  و «خَر کِیف» میشوند. بعدها قرار شد که همهٔ کشورها بیایند و «زنبیل» بگذارند... زیرا «امام زمان» در حالِ ظهور بود و تنها مشکِل «تک تیراندازهای عربستان» بودند که میخواستند «مهدی» را ترور کنند. به هر حال «ظهور نزدیک است» به عنوانِ «بنزین» برایِ این «موتور» بکار می رفت و «شیعیان» را «خَر کِیف» می نمود و همهٔ ساکنینِ شیعه مسلکِ ایران در این «خر کیف» شدن شریک بودند. نام این موتور «دیپلماسی عمومی» بود.
در آن دوره «انگل فرزانه» و اطرافیانش روز به روز بیشتر ایمان می آوردند که ساختارِ «غرب» مانندِ «لانهٔ عنکبوت» است که با چند شعار به لرزه در می آید و این امر را  «برکات و کراماتِ امام زمان» میدانستند. به نظر من حقّ داشتند که چنین فکر کنند زیرا ظاهر مسائل در چهارچوبِ فکری چنین موجوداتی مانندِ قطعاتِ یک «پازلِ جادویی» در کنار هم مینشستند و تصویرِ «حمایتِ الله» از رژیم شیعی را به نمایش میگذاشتند. امّا ساختارِ این چهارچوب جادویی؛ ۲ ایرادِ بنیادی داشت :
۱- غرق بودن در  تصوّراتِ مالیخولیاییِ امدادهایِ غیبی.
۲- حماقت.
تصوّرِ «امدادهایِ غیبی» معمولاً درجهٔ غلظتِ «حماقت» را بالا می بَرد و این ۲ عامل در کنارِ یکدیگر دنیایی از«جهلِ مرکّب»
می آفرینند که مانندِ پرده ای زخیم بر رویِ واقعیّتها کشیده شده و شخصِ مالیخولیایی را از دیدنِ واقعیّت ها عاجز میسازند. به همین دلیل نیز رژیمِ شیعیِ ایران نتوانست «کوچه دادنها» از طرفِ «گلوبالیستها» را ببیند و این «کوچه ها» را به حسابِ «امدادهایِ غیبی» گذاشت و اکنون به «چه کنم ... چه کنم» افتاده است.
هنوز هم که هنوز است؛ بسیاری از اصلاح طلبانِ جنبشِ یوتیوبی ۸۸ نمیتوانند بفهمند که چرا «اوباما» از آنها پشتیبانی نکرد؟
در بهترین حالت شاید فکر میکنند که جنبش یوتیوبی ۸۸ فدای مذاکرات هسته ای شده است.  امّا هیچکس روندِ نامزد شدنِ «اوباما» برای انتخابات ریاست جمهوری را در محاسباتِ خود نمی گنجاند.
«باراک اوباما» به طورِ مستقیم از طرفِ «جورج سوروس» به عنوانِ نامزدِ «برتر» به رهبریِ حزب دموکراتِ آمریکا معرّفی شد. «باراک اوباما» به همان دلیل نیز حتّی پیش از آنکه  کاری کرده باشد به جایزهٔ «صلح نوبل» دست یافت و در نخستین سفرِ سیاسی خود به اروپا از طرفِ حکومتهایِ اروپایی با استقبالی شگرف روبرو شد. استقبالی که اشکها را در چشمهای احمقها «حلقه» زد.. امّا باراک اوباما پس از دریافتِ جایزهٔ «صلح نوبل»؛ به تنها چیزی که وفادار نماند؛ «صلح » بود.
آنچه که بهارِ عربی نامیده شد و انگلِ فرزانه و اوباشانِ او آنرا به صورتِ احمقانه ای«بیداریِ اسلامی» خواندند و «سبزاللهی ها» آنرا تقلید از «جنبش سبز» نامیدند؛ نخستین پلّه ها برایِ بَر آمدنِ اخوان المسلمین و «سازمانهایِ جهادی»  از «چاهِ جمکرانِ خاورمیانه» بود و آنکه می بایست این «امامِ زمان» را از چاه بیرون آوَرَد ... «انگلِ فرزانه» و «سپاه قدس» و «اخوان المسلمین» (مصر-ترکیه- قطر) بودند.
امّا نتوانستند... زیرا نخست با مقاومتِ حاکمیّت وقتِ عربستان و مصر روبرو شدند و سپس شخصی در آمریکا از «لامَکان» آمد و میخواهد همهٔ این کثافتکاریها را در جهتِ «منافع ملّی آمریکا» جمع و جور کُند. امّا در همان حدّ نیز ویرانیهای بوجود آمده از «پروژهٔ دروغینِ بهارِ عربی» بسیار فجیع است.
«باراک اوباما» که در ماههایِ آخرِ وجودش در کاخِ سفید؛ به «خاله زنک» تبدیل شده بود و «سخنانِ خانگی» را در «مجامع بین المللی» مطرح مینمود؛ در جمعِ اروپاییها گفته بود: «نترسید .... ترامپ حتّی اگر زور بزند؛ نمیتواند ۲۰٪ از آنچه که «جورج سوروسی ها» ریده اند را جمع و جور کُند». لذا نبرد میانِ «گلوبالیستها» و «ناسیونالیسم آمریکایی» همچنان در داخل و خارج از آمریکا به شدّت ادامه دارد.
لذا ساده ترین نتیجه گیری این است که:
رژیمِ شیعی دیگر نمیتواند با شعارِ «نابودی اسرائیل» با قیمتِ نفت بازی کند. به همین جهت تمامیِ تلاشِ رژیم برای فروش نفت است؛ حتّی اگر ۳۰٪ ارزانتر بفروشد. امّا غافل از آن اشت که تحریمها به تمامیِ عرصه هایِ فعالیتهای اقتصادی رژیم گسترش خواهند یافت... و آن روز؛ روزِ قیامتِ واقعی خواهد بود.
سیاستِ جدیدِ انگل فرزانه که با پیشنهادِ «پینک پُنکِ معاوضهٔ گروگانها با زندانیان» کلید خورده است؛ چیزی بیشتر از «دلقک بازی» نیست. نه تنها رژیمِ شیعی؛ بلکه تمامیّت ایران نیز در مقامی نیست که شایستهٔ «مذاکره» باشد. اگر این رژیم و ساکنانِ ایران این شایستگی را داشتند؛ دولتِ ترامپ به این شایستگی پاسخِ مثبت میداد. هیچکس با «رانندهٔ اتوبوس ونزوئلا» پایِ میزِ مذاکره نخواهد نشست برای اینکه نه برایِ مردمِ خود مفید است و نه برایِ جامعهٔ بین الملل. «رانندهٔ اتوبوس» ضرورتِ وجودی خود را از دست داده است. رژیمِ شیعیِ حاکم بر ایران نیز پس از پایانِ بازیهایِ خاورمیانه ایِ گلوبالیستها (تدارکِ جنگهایِ ۳۰ ساله) و مرگِ «داعش»؛ ضرورتِ وجودی خود را از دست داده است.  من نمیتوانم بفهمم که چرا رژیمِ شیعی و در رأس آن «انگل فرزانه» این واقعیّتِ آشکار را نمیتوانند ببینند؟
کسی که بخواهد مذاکره کُند؛ باید چیزی نفیس و با ارزش برایِ دادن داشته یاشد. آیا عرضه کردنِ چند گروگان برایِ گشایشِ مذاکرات ارزش کافی دارند؟  تعدادِ زیادی از افرادی که برای آمریکا ارزشهایی بالاتر دارند؛ مانندِ شپش کشته میشوند.
این اشتباهِ محاسباتی؛ «انگلِ فرزانه» را تا حدّ «دلقک فرزانه» پایین می آورد و در تمامی محافل سیاسی به «بدبختی هایِ او» میخندند.

کژدم

۱۳۹۸ اردیبهشت ۳, سه‌شنبه

رو به «صفر» یعنی: رو به «قبله» ... براستی کدامین «قبله»؟

گویا همه پس از «مرگِ سهراب» باور کرده اند که «سهراب مُرده است». .... نه به آن شوریِ شورا .... نه به این بی نمکی....
وقتی میگویی: «خشتَکتان را خواهند کَند...»
میگویند که: «مگه شهرِ هِرته؟»
یکی از این «خوش تیپها» که «امیر کبیرِ ظریف» نام دارد و میخواهند او را «مغزِ متفکّر» جلوه دند؛ گفته بود که «ترامپ نمیتونه کاری بکنه .... مگه شهرِ هرته؟»
پیش از او نیز مغزِ متفکّرِ دیگری که مغزش در «منقل و وافور» فرو رفته است؛ گفته بود که: «در این ولایت.... شاید همه چیز را تحریم کنند ... امّا به نفتِ ولایت نمیتوانند دست بزنند».
ترامپ به «امیرکبیرِ ظریفِ متفکّر» رید.
اوباما نیز پیش از او به هیکلِ «مشاورِ اکبرِ ولایت» ریده بود.
خدا به دادِ «انگلِ فرزانه» برسد که اینهمه مغزهایِ متفکّر دور و بَرَش میرینند.
امّا خنده دارتر اینکه:
اکنون همهٔ آنهایی که باور نمیکردند... به «باورمندانِ رادیکال» تبدیل شده و از کلید خوردنِ پروژهٔ «به صفر رسیدنِ فروش نفت» سخن میگویند. از «شهیر شهیدِ ثالث» گرفته ... تا «قلم زنهایِ دویچه وله و رادیو فردا» .... گویی که همهٔ شان از یک سوراخ بیرون خزیده اند.
اینگونه افراد یا در مالیخلیاهای «اینوَری» سیر میکنند... و یا در مالیخولیاهایِ «اونوَری»....
پرسیدی مغز؟ ... آیا منظورت «پِهِن» بود؟ ... یا مغزهایِ گندیدهٔ گاوها و خرها؟

این گروه از «پِهِن داران»؛ موجوداتی «تک خطّی» هستند. وقتی بگویی ذهنت را متمرکز کُن؛ تنها کاری که میتواند بکند «زُل زدن» است. 
اگر بپرسی: «چرا زُل زده ای؟» ... خواهد گفت: «تمرکُزم را به هم نزن»...
این الاغها هرگز نخواهند فهمید که «پیاز» یعنی چه؟ «لایه به لایه باز شدن» یعنی چه؟ ... فقط رویِ پوستِ پیاز تمرکز میکنند و مواظب هستند که «لایه ها» از دستشان دَر نرَوَند!!!!
امّا این «شهیر خانِ ثالث» ... «تحفهٔ نطنز» است. شبیه سازی شدهٔ «اکبر گنجیِ قرمساق» در دنیایِ «بافتنیهایِ سیاسی» است.
نوشتهٔ کنونی اَش را بخوانید:

https://tinyurl.com/y3qjys8s
 
معمولاً روده درازی میکند.... امّا اینبار «کَم» آورده است.
این احمقها نمیدانند که «صفر» وجودِ خارجی ندارد و یک «موجودیّت ریاضی» است. شاید هم قصد دارند «صفرِ ریاضی» را به مغزها بچپانند؛ تا زمانی که فروشِ نفتِ رژیم به «صفرِ ریاضی» نرسید؛ بگویند «باز هم دُشمن شکست خورد».
آنچه که «به صفر رسانیدنِ فروشِ نفت» مشهور شده است؛ «صفرِ منطقی» است. «صفرِ منطقی» میگوید که اگر فروشِ نفتِ رژیمِ شیعی را به حدّی برسانیم که به «حقارتِ پذیرشِ ۱۲ فرمان» تَن در دَهَد.... دیگر لزومی برای حملهٔ نظامی وجود ندارد...
مگر میشود پیروزی بر «دستمالِ چرکِ مستراح» را پیروزی نامید؟
لذا «صفرِ ریاضی» در کار نیست بلکه سخن بر سرِ این است که اگر تا دیروز شعار داده و گفته میشد: «خلیجِ همیشه فارس».... در آیندهٔ نزدیک شعار جدید این خواهد بود: «تنگهٔ هرمز ... تنگهٔ همیشه باز».
در مرحلهٔ نخست؛ فروشِ نفتِ رژیم را تا ۳۵۰ - ۴۰۰ هزار بشکه در روز رسانیده تا «تنگه باز بماند». سپس بقیّهٔ امور را به «سازمانِ ملل» خواهند سپرد تا برنامهٔ «نفت در برابرِ غذا و دارو» را رهبری کُند.
این آن چیزی است که «نقطهٔ صفر» نامیده میشود. 

قبله کجاست؟

قبله همان «۱۲ فرمان» است که صفوی مسلکها باید رو به سویِ آن سجده کنند.

کژدم

۱۳۹۸ فروردین ۲۳, جمعه

دینِ «یهود» و «دینِ اسلام»

حال که همهٔ مسائلِ جهان و خاورمیانه را حلّ کرده ایم و همهٔ جانوران و گیاهان در صلح و صفا زندگی میکنند و حتّی هیچ گوسفندی لَب به «یونجه» نمی زَنَد و ماجرایِ «شاشیدنِ الله» به سرتاسرِ ایران نیز در حالِ اتمام است و گویا «مثانة الله» در حالِ خالی شدن است؛ میتوانیم اندکی به «پُشتی» تکیه داده و چند استکانی «عرق سگی» خورده و در دنیایِ «فرهنگستان» غوطه ور شده و «فرهنگ ببافیم».
آیا با «عرق سگی» و یا «ودکا»؛ «وضو» گرفته و آماده هستید؟ ... یا نَه؟
اگر هستید؟!!! ... بِزن بریم سیزده بِدَر... خونهٔ شوهر بچّهٔ بافتنی بَغَل...

روزِ اوّل از بحث های اجدادی:

یکی بود ... یکی نبود...

آنچه بود ...جانوری بود که همینطوری مانندِ تخته سنگ و یا یک تکّه «گُه» همینطوری ... و ... عِشقی رویِ زمین افتاد  و با سرگیجه و گُه گیجه همه اش از خود میپرسید:
«یعنی چند مَنه؟ ...من کُجا هستم؟ چرا این «کُجا» ...«اینجوریه» و «آنجوری» نیست؟
جانورِ دیگر پرسید:
منظورت از «اینجوری» و «انجوری» و «کجا» چیه؟
جانورِ اوّلیّ فهمید که این بلا فقط سرِ او نیامده و یک «گُه دیگه» هم شالاپّی از بالا افتاده ...
جانورِ سوّم گفت:
«میشه لطفاً حقوقِ بشر رو رعایت کنید و زیاد «زِرت و پِرت» نکنید و بِذارید بخوابیم؟».
جانورِ چهارم که چُرت میزد ولی گوش میداد؛ گفت:
«تو که یک نفری ....حقوقِ بشر دیگه چیه؟ .... حالا تو «بَشر» شدی و ما شدیم «ضدّ بشر»؟
جانورِ دوّمی که متمدن تر بود به جانور سوّم پاسخ داد:
«خیلی خوب ... ما دیگه خفه میشیم و حرف نمیزنیم ... امّا تو هَم قول بده که چُرت نمیزنی و حتماً میخوابی ... ولی نمی گوزی ... چُسیدن هم ممنوع»...
جانورِ چهارم با عصبانیّت گفت: Okayyyyy 

کارگردان گفت:   ... هِی ... این دیگه چه جور سناریوئیه؟... تخته سنگ و گُه و خوابیدن و چُرت زدن و حقوق بشر و گوز و چُس؟ 
همان نفر اوّل که بعد فهمید آنچنان هم «اوّل نیست» و گاوهایی مانندِ او قبلاً از آسمان «شالاپّی» شده اند گفت:
میشه فقط کارگردانی کُنی و «فیلسوف بازی» در نیاری؟
یک دفعه صدایی نازنین در این محیط پیچید که می گفت:
میشه لطفاً داد و بیداد نکنید تا من به جای دماغم به لبهام «ماتیک بزنم»؟
تازه همه فهمیدند که یک «گُه ماتیک زن» هم اونجاست. امّا هرگز نفهمیدند که «اونجا»... «کجاست» و ماجرای «ماتیک» چیست؟

هیچیک از این جانوران؛ با موجودِ عجیب و غریب و وحشتناکی به نامِ «خدا = یهوه= الله» آشنایی نداشتند که میتواند با کشیدنِ یک «هو»؛ «صوفی بازی» در آورده و همه را به «پودر» و «سوسک» تبدیل کند  و فکر میکردند که همه چیز همینجوری ... «تُخمی تُخمی» و «شالاپّی» است.
خلاصه اینکه ... تعدادشان زیاد شد.
امّا معلوم نیست که چطوری تعداشان زیاد شد؟؟!!!!
بعضیهامیگویند که خواهر و مادرِ خودشان را گاییدند تا بچّه دار شوند ...
بعضیها هم میگویند که «الله» برایشان از بهشت «جنده های صیغه ایِ زینبی» فرستاد تا آن جانورِ «ماتیک زَن» اندکی استراحت کُنَد.
....
دوست دارم که بقیّهٔ داستان را شما بنویسید.

میبینم که کسی ادامهٔ این نوشته را ننوشت. ... خودم ادامه میدهم:

تاکنون ۲۱ نوع از این موجوداتِ «شالاپّی» کشف شده اند که احتمالاً تعداِ گونه هایِ انسانی باید بسیار بیشتر از اینها باشد. که بهترینشان از نظرِ کیفیّت و بهرهٔ هوشی را «هموساپین» مینامند.
هنوز هم که هنوز است مشخص نکرده اند که چرا عدّه ای چشم بادامی و کَم مو و عدّه ای سیاهپوست هستند. به هر در و دیواری کوبیده اند و تنوّع های اندامی را به هرچیزی ربطِ نامربوط داده اند؛ الّا به «آمیزشهای ژنتیک» گونه هایِ متفاوتِ انسانی.
هرچند که دانشمندان برخی تفاوتها را «ناچیز» می انگارند؛ امّا به خاطرِ مسائل نوینی که واردِ فرهنگِ کنونی شده اند (مانندِ نژاد پرستی)؛ دانشمندان نمیتوانند آزادنه سخن بگویند و باید سخنانِ خود را از «فلیترهایِ خاصّی» بگذرانند و در واقع «خود سانسوری» کنند. و گرنه اگر سخنی بگویند که خوشایندِ «فرهنگِ گلوبالیسم» نباشد.... حسابِ آن دانشمند با «کرام الکاتبین» است.
در این واویلاي فرهنگِ نوین که به نوعی فوتو کپیِ «عصرِ تاریک» است و تنها فرقش این است که «لبلسِ علم» پوشیده است... نمیتوان سخنی به زبان آورد که یک «احمقِ ژنتیک» از تو به دادگاههای معلوم الحال شکایت نکُند.
نمونهٔ رفتارِ این فرهنگِ نوین با جسدِ «اوباش بن لادن» دیدید و یا شنیدید. جسدِ کثیفِ او را «غُسل» دادند و برایش «نمازِ میّت» خواندند و سپس به اقیانوس پرتاب نمودند.
در شرایطِ کنونی؛ جامعهٔ انسانی در حالِ تکرارِ تجربهٔ «کلیسایِ رُم» و یا «اسلام» و یا «یهودیّت» است. تنها فرقی که دارد این است که: «پاپ» و «مفتی» و «خاخام»؛ جایشان را به روسپی زادگانِ ایدئولوژیکِ دیگری سپرده اند که ظاهراً «غیر مذهبی» هستند.
این «روسپی زادگانِ نوین»... هیچ کدامشان «دانشمند» نیستند؛ بلکه کارمندانِ «حقوقی» و «سیاسی» برای «قدرتِ در حالِ انبساط» هستند؛ بادمجان دور بشقاب می چینند و ارزشی بیشتر از «حزبلبلیها» و فوتوکپیهایِ مشابهِ آنها در سایر «سیستمهایِ باورمندانه» ندارند.
حال برگردیم به ادامهٔ نوشتار ...
آیا آمادگی دارید که بقیّهٔ داستان را بنویسید؟
یا اینکه ترجیح میدهید تا «کونِ کژدم» پاره شَوَد؟

چند ساعت وقت دارید تا ادامه دهید.

بهتر است خودم ادامه بدهم.

در آثارِ نقاشیها بر رویِ دیوارهای غارها؛ که قدمت  برخی از آنها به ۴۰ تا ۶۰ هزار سال پیش میرسد؛ بسیاری از این طرحها و نقّاشی ها در حدّ کودکانِ «کودکستانی» و «دورهٔ تحصیلِ ابتدایی» هستند. امّا برخی از این نقّاشیها؛ با آثارِ نقاشانِ سده های اخیر همسنگ هستند. طرحهایی از گوزنها و پرندگان و گربه سانان و اسبها وجود دارند که از نطرِ کیفیتِ «آناتومیک» حیرت آور هستند. گویی که اثری از میکل آنژ و یا لئوناردو داوینچی باشند. امّا متأسفانه در هیچیک از این آثارحیرت آور؛ هیچکش «چهرهٔ انسانِ آن دوره» را به تصویر نکشیده است  و این امر نیز به خودی خود حیرت آور است.
شاید برخیها «نقّاشی کردن» را یک امرِ «ذوقی» بدانند . امّا در «آیینِ شمنی»؛ «نقّاشی» یعنی داشتنِ تصویری ذهنی و برقرار کردنِ ارتباط میانِ «ذهن» و «دستها» (ابزار)؛برایِ  باز آفرینیِ «تصوّر = رؤیا» در «سطحِ ۲ بُعدی» و یا مجسّمه سازی در هندسهٔ فضایی (۳ بُعدی) است.
«رؤیا بینی= تصوّر=Imagination & imaginary world» آن چیزی است که «آیینِ شمنی» بر آن استوار است.
زمانی که خیلی جوان بودم؛ همیشه در حیرت بودم که چگونه شد که دنیایِ زیبایِ «آیینِ شمنی»  به چهرهٔ کریه و زشتی که به آیینِ «Paganism» مشهور است تبدیل شد؟
بعدها این مشکلِ ذهنی با این جمله حلّ شد:
«شمن؛ ... شمن به دنیا می آید و با تمرین و آموزش نمیتوان شمن شد». مسئلهٔ بعدی این است که تعدادِ «شمنها» چقدر بود و چقدر است؟ ...پاسخ را میتوان به سادگی در تعدادِ «میکل آنژ»ها و «لئوناردو داوینچی»ها و «انشتین»ها به سادگی دریافت.
 لذا چه کسانی خود را به جایِ «شمن ها» جا زدند؟
پاسخ این است: «شارلاتانها»؛ «Faker»ها.
آنهایی که «Paganism» را تولید کردند؛... نه «شمنها» بلکه «شارلاتانها» بودند.
در آیینِ شمنی؛ هیچگونه «بارگاه» و «معبدی» وجود ندارد..... در آیینِ شمنی؛ «گوزن» به همان صورتی نقّاشی میشود که به صورتی واقعی و طبیعی وجود دارد. امّا در دنیایِ «شارلاتانها»... «گوزن» تبدیل به «خدا» شده و گلّه ها به پیروی از «ردّ پایِ گوزن» و پیمودنِ آن رهنمون میشوند.
در حالی که «شمن ها»؛ تنها کاری که کردند؛ شناختِ «رفتارِ طبیعیِ گوزنها» بود و «گلّه های گونهٔ انسانی» را بر همین اساس به سویِ «شکارِ گوزن» رهنمون شدند. ... کاری بسیار حرفه ای و علمی که اعتمادِ «گلّه های انسان گونه»ها را به دنبال داشت.
اگر تعدادِ «شمن»ها کمتر از یک در دهها هزار است؛ ... امّا تعدادِ «شارلاتانها» تقریباً ۲۰٪ جمعیّتِ گونهٔ انسانی (همو ساپین ها) است.
اینگونه بود و اینگونه هست که «شمن» به «خرافه گو» و «شارلاتان» به «حقیقت گو» تبدیل شد.
براستی ... از چه زمانِ منطقی؛ تصویرگری از چهرهٔ «انسان» در آنچه که «آثارِ باستانی» نامیده میشوند؛ آغاز شد؟
در حالی که «چهرهٔ انسان» در هیچ یک از آثارِ متعلّق به ۴۰ تا ۶۰ هزار سالِ پیش؛ به تصویر کشیده نشده است!!!

آیا میخواهید ادامه دهید؟

زمانِ زیادی داشتید... امّا ادامه ندادید.
چرا ادامه ندادید؟ ایا ورودِ «حشد الشّعبی»به ایران  و ورودِ سپاه پاچاهارداران به «لیستِ سیاه» و اخبارِ «بارندگیهایِ بنگلادشی» و «ویرانیهایِ بنگلادشی»؛ ذهنهایِ مبارکتان را مشغول کرد؟
گیرم که مشغول کرد ...
آیا راه حلّ هایی برای «برون رفت» پیشنهاد کردید؟
یا اینکه «بارندگی» و «سیل» و « حشد الشّعبی» .... فقط برایِ «جلق زدن» خوب هستند؟

یک روزِ دیگر مهلت دارید تا «کونِ مبارک و احمقتان را تکان دهید» ...

آیینِ «Paganism» را باید نخستین آیینِ «آفریدن و تولیدِ خدایان» دانست. این آیین یک محصولِ «جهانی» است و به قوم و قبیلهٔ خاصّی تعلّق ندارد. با آفریده شدنِ «خدایان» به دستِ «شارلاتانها»؛ آن شارلاتانها که «جادوگرانِ قبیله» و یا «خدمتگذارانِ خدایان» و یا «کاهنین» نامیده میشدند؛ «معابد»  نیز آفریدهٔ همین شارلاتانها بود و خود را به عنوانِ «رابطین با خدایان» به احمقها معرّفی کردند.
شاید فکر میکنید که این «احمقها» آن «خدایان» را «پرستش» میکردند و میخواستند که در «وجودِ خدایِ خود»؛ «جذب و حلّ» شوند.
امّا به هیچ وجه «پرستش» وجود نداشت. همین اکنون نیز «پرستش» وجود ندارد و تنها کاری که همیشه انجام میگرفت انجامِ قربانیها و هدیه ها برای «خشنود سازیِ خدایان» برای «رفعِ مشکلات» توسط خدایان بود. لذا راهِ  Paganism همچنان ادامه دارد و با اینکه آن خدایان توسّط شارلاتانهایی دیگر در یک سبد ریخته شده و ظاهراً به «یکتا پرستی» تغییرِ شکل یافته است؛ امّا همهٔ کسانی که خود را «خدا پرست» مینامند؛ هرگز «خدایِ یگانهٔ خود» را پرستش نمیکنند. بلکه با اشکالِ تغییر یافتهٔ «وِردها»؛ تنها و تنها برای «خشنود سازیِ خدایِ یگانهٔ شان» تلاش میکنند تا مشکلاتشان را رفع کُند و یا آنها را  در جهانِ پس از مرگ به «عقوبت» دچار نکند.
برایِ اینکه فرقِ میانِ  «ستایش» و «پرستش» را توضیح داده باشم. بهترین مثال برایِ درکِ «پرستش» (نجواهایِ عاشقانه با خدا)؛ همان داستانِ «موسی و شبان» در آثارِ «ملّای رومی» است.
اگر مزامیرِ «داوود» را بخوانید؛ همه اش «ستایش» است و دلیلِ این ستایش نیز «بخشوده شدن» است.
داستانِ «موسی و شبان» و «مزامیرِ داوود»؛ «موسی» را تا حدّ یک «احمق» پایین می آورد که «دَرکی کلامی» از «یهوه» دارد.... موجودی که «دست و پا» ندارد. امّا «شبان» درکِ دیگری از «خدا» دارد و خود را «خادمِ خدا» برای برآورده شدنِ آرزوهایش نمیداند. بلکه یک «عاشق» است.
امّا موسی یک «خادِمِ احمق» است. «داوود» نه تنها یک «احمق» است؛ بلکه حتّی «خادم» نیز نیست؛ بلکه یک «خائن» است که میخواهد با «ستایشها» (مزامیر)؛ خدا را به بخششِ خیانتِ خود وادار کند.
«محمّد» نیز همین دیگاهِ احمقانه را نسبت به خدا دارد. «سورهٔ حمد» که گفته میشود یک «سورهٔ عمیقاً عرفانی» است؛ چیزی شبیهِ مزامیرِ داوود است و تمامیِ «مجیزگویی از الله» فقط برای «رفعِ  و فرار از عقوبت» و بدست آوردنِ «نعمت» است.
یک مسلمان و یا یک یهودی؛ هرگز «خدا» را مانندِ آن «چوپان» پرستش نمیکنند. «عشق» و «علاقه» در کار نیست. بلکه «ستایش» برایِ برآورده شدنِ «خواسته ها» است. در واقع نوعی «معامله و بِده و بِستان» است. به همین دلیل بود که در برخی نوشته هایِ پیشین گفته ام:
«اگر به دنبالِ مؤمنین میگردید؟!! .... آنها را در میانِ گناهکاران بجویید..... بزرگترین گناهکاران ... بهترین مؤمنین هستند».

آنچه در آیینِ یهود نمونه ای خیره کننده میباشد؛ ماجرایِ «ابراهیم» است که پدرِ آیین یهود است. ابراهیم نیز گویا «فرزندِ کاهنِ بُتخانه» (چیزی شبیهِ کلید دارِ کعبه) بوده ولی به «تک خدایی» گرایش داشته  و برخلافِ آیینِ Paganism که به خدایان به عنوانِ «صاحبانِ قدرت» مینگریستند؛ خدایِ نادیدنی را به مقامِ «آفریدگاری» میرساند و یکی از مهمترین کارهایی که انجام داد؛ پایان بخشیدن به «قربانی کردنِ انسان» و بویژه «فرزندان» بود که در تمامی آیینهای Paganism به عنوانِ «بالاترین درجهٔ ایمان» به خدایان شمرده می شد و ابراهیم با اینکه قربانی کردنِ کودکان را به قربانی کردنِ حیوانات تغییر داد؛ امّا «بالاترین درجهٔ ایمان» را نیز به زیرِ سوال بُرد. امّا با تمامیِ این اوصاف؛ بسیاری از رسمهایِ آیین Paganism را نگاهداشت و پس از اسکان یافتنِ قومِ بنی اسرائیل در سرزمینِ «شیر و عسل» شاهد وجود تقسیم کار میانِ «اسباط ۱۲ گانه» هستیم و شغلِ شریفِ  یکی از این اسباط «جمع آوریِ نذورات» و ترتیب دادنِ «مراسم قربانی کردنِ حیوانات» میباشد. «یک کاسه کردَنِ خدایان» و دادنِ همهٔ قدرتهای آنان به «یهوه» و حتّی ارتقاء یهوه به مقامِ «آفریدگاری» هیچ تغییری در «بنیادِ Paganistic آیینِ یهود» بوجود نیاورد.
این آفریدگار آنقدر احمق است که از وجودِ گونه هایِ انسانی دیگر و وجودِ قارّه های دیگر خبر ندارد و زمین و آسمان و کائنات را در ۶ روز آفریده ... امّا نمیداند که چه چیزهایی آفریده است؟! حتّی نمیداند که «تئوری بیگ بنگ» چیست و آنچه که کائنات مینامیم؛ اندکی کمتر از ۱۴ میلیار سالِ نوری عُمر دارد. اگر «یهوه» و فوتوکپی عَربیِ آن «الله»؛ آفریدگار بودند؛ حتماً باید تورات و قرآن؛ هزاران سال پیشتر از این؛ از عصرِ یخبندان و دایناسورها  و ماموتها و «بیگ بنگ» خبر میدادند.
لذا نسلِ جدیدِ شارلاتانها که خود را «روشنفکرانِ دینی» مینامند باید به جایِ «سفید شویی» و تولیدِ «تفسیرهای نوین» برای تولیدِ «محیطِ زیستِ جدید برای جذامِ فکری Paganistic »؛ با مردم رو راست باشند.
اگر آنها رو راست نیستند؛ این وظیفهٔ شماست که با خودتان روراست باشید و خود را از این تارِ عنکبوتی برهانید.
زیرا تا «الاغ» وجود دارد؛ «الاغ سواران» بسیارانند.


کژدم