۱۳۹۱ شهریور ۳۰, پنجشنبه

گشایشی برای آموزش طراحی عملیات


طراحی عملیا ت

در تئوری های نظامی یک اصل پایدار وجود دارد که میگوید: در جنگی که نمیتوانی پیروز شوی داخل مشو ، لذا در هر جنگی تنها یک مسئله مهم وجود دارد و آن پیروز شدن است و هر نظریه ای که به جز رسیدن به پیروزی را مورد بررسی قرار دهد از دایرهٔ مبارزه خارج است. نظریه هایی که ظاهراً انقلابی مینمایند باید با این محک آزموده شوند که آیا راهی برای پیروز شدن در نبرد را پیشنهاد میکنند و یا نه؟ اگر چنین نباشد حتی مطالعهٔ آنها به جز تلف کردن وقت و انباشتن ذهن از مطالب غیر ضروری هیچ ارزشی ندارند. نبرد و نظریه پردازی در رابطه با نبرد که به نام مبارزه میشناسیم یک کار عملی است و تمامی نظریه های انقلابی باید راهگشای عمل انقلابی باشند. حتی نظریات عملی مبارزاتی نیز باید تنها به یک پرسش باید پاسخ دهند و آن پرسش این است که چگونه میتوان پیروز شد؟ هر نظریه ای که در هنگام عملیاتی شدن به پیروزی نینجامد باید به عنوان یک نظریهٔ کاملاً انحرافی و برای به شکست کشاندن مبارزه تلقی شود. مثلأ اگر در یک نبرد بتوانید تلفات بسیار زیادی به دشمن وارد کنید و خود نیز آسیب بسیار کمتری دیده باشید و یا حتی اگر هیچ آسیبی هم ندیده باشید، ولی به هدف عملیات دست نیافته باشید، این دشمن بسیار آسیب دیدۀ شماست که پیروز میدان است و نه شما ، لذا تدوین استراتژی مبارزاتی و طراحی عملیات نقش تعیین کننده ای در پیروزی دارند. نظریهٔ انقلاب مخملین از آن نظریه هایی است که برای به شکست کشاندن مبارزات مردم و گشودن پای بیگانگان به نام کمک به انقلابیون و در واقع بستن قراردادهای ننگینی خواهد انجامید که تا چندین دههٔ آینده مردم ما نخواهند توانست کمر راست کنند و پیش از پایان هر قرارداد با بوجود آمدن بازیهای گوناگون قراردادهای جدید دیگری تحمیل خواهند شد و بر گردهٔ مردم و سرزمینمان سنگینی خواهند کرد و ایران همچنان به عنوان کشوی تحت سلطه و منطقهٔ نفوذ دیگران تعریف خواهد شد. لذا هر حزب و هر فرد و هر گروهی چه به نام سلطنت طلب و یا جمهوریخواه و یا سکولار دموکراتیک و یا به نام انجمن پادشاهی ایران؛ دشمن اسلامی حاکم بر ایران را مشتی از احمقها جلوه دهد که هیچ نمیدانند و هیچ کاری بلد نیستند و به یک فوت بند هستند و یا اینکه این خارجیها هستند که آنها را سر پا نگه داشته اند استناد کند؛ در صدد تحمیق مبارزان و کشاندن آنها به سوی ساده انگاری و حماقت است. این گروهها و افراد اگر رهبران رژیم و اتاقهای فکری آنرا موجوداتی که تنها با راهنماییهای فکری و اقتصادی و سیاسی دیگران کار میکنند و سربازان بیگانگان هستند؛ بپندارند باید بدانند که  همان بیگانگان همچنان آنجا هستند و  تا آخرین نفس برای حفظ منافع ملی خود این رژیم را پابرجای نگاه خواهند داشت  و باز هم در اصل قضیه فرقی نمیکند. نمونهٔ بارزی که پیش چشمهای کور این گروهها و شخصیتها ست؛ وقایعی هستند که به طور زنده در سوریه اتفاق می افتند.
بنابر این شناسایی همه جانبهٔ نیروها و منابع قدرت رژیم و همچنین شناسایی منابعی که میتوانند به عنوان منابع قدرت مبارزین به کار گرفته شوند؛ برای تدوین استراتژی مبارزاتی امری بسیار ضروری است و هرگونه کم بها انگاشتن آن اگر از سر حماقت سیاسی نباشد؛ ریشه در مطامع خائنانه دارد.
در صفحهٔ « تدوین استراتژی مبارزاتی برای سرنگونی رژیم» بخشی از سرفصلهای مهم مطرح گردیدند و به زودی در صفهٔ دیگری بخش دوم آنها مطرح خواهند گردید. اما اکنون برای مبارزانی که صفحهٔ نخست را به دقت مطالعه نموده اند؛ این مقاله را برای گشایش بحث برای «شیوهٔ طراحی عملیات» تقدیم حضور مبارزان میکنم.

آنچه برای طراحی عملیات مورد نیاز است

تعریف دقیق دشمن از نظر نظامی (منظور تعاریف آرمانی از قبیل ضد منافع ملی بودن و تحلیلهایی برای اثبات آن نیست ). یک تعریف دقیق تمامی پارامترها را مشخص مینماید و هیچ نقطه ای را ناشناخته و مجهول نمیگذارد زیرا هر نقطه کوری که در تعریف وجود داشته باشد موجب محاسبات غلط خواهد شد که در زمان نبرد آمادگی رویا رویی با آن نقاط کور و تصحیح آنها بدون دادن تلفات سنگین چه در عرصهٔ سیاسی و یا نظامی به سادگی امکان پذیر نخواهد بود و کار به آرزوهایی که رو به گذشته دارند خواهد کشید؛ مانند اینکه بگوییم : حیف شد؛ اگر فلان کار را میکردیم بهمان طور میشد. لازم به ذکر است که این مقاله برای طراحی عملیات نظامی نگاشته شده است ولی تمامی طراحیهای عملیاتی در حوزه های گوناگون اقتصادی و سیاسی نیز از همان المنتها تبعیت میکنند.

تعریف دقیق دشمن با شناسایی و مطالعهٔ چرایی های آرایش نیروهای دشمن آغاز میشود که خطوط کلی آن عبارتند از:

۱- مراکز تجمع و تعداد نفرات و ادوات جنگی هر مرکز که در نتیجه مشخص خواهد کرد که هر کدام از مراکز چه نوعی از نیروهای رزمی را تشکیل میدهد و چه وظایفی را بر عهده دارند.
۲- ارتبا طا ت زمینی و سایتهای ارتباطات الکترونیکی مراکزبا همد یگر و آدرس دقیق و فواصل ما بین مراکز (آدرس دقیق میتواند طول و عرض جغرافیایی و دشت و کوه وتپه های اطراف باشد و یا کوچه ها و خیابان ها و....باشد لذا بسته به نوع عملیات و منطقهٔ عملیاتی مواردی که باید در شناسایی گنجانیده شوند فرق میکنند ، اما در هر صورت باید شامل پارامترهای لازم باشد).
۳- سیستم و ادوات ترابری و مسیرها و نوع وسایل و موادی که ترابری میشوند مثل آذوقه و مهمات و نفرات و جنگ افزار (که میتوان آنها را جزو اهداف استراتژیک به شمار آورد، و همیشه به یاد داشته باشید که منابع تواناییهای دشمن جزو اهداف استراتژیک میباشند).
۴- به هیچ وجه فکر نکنید که مراکز تجمع دشمن و حوزۀ وظایف و تعداد نفرات و نوع ادوات مراکز همینطوری و با شیر یا خط انداختن تعیین میشود، بلکه مطمئن باشید که چیدن مهره ها (در اینجا یعنی مراکز تجمع نیروهای دشمن) بر اساس یک استراتژی نظامی انجام گرفته و دارای آرایشی کاملاً نظامی هستند که بر اساس اهداف از پیش تعیین شده و طرحهای عملیاتی گوناگون و با در نظر گرفتن تاکتیکهای احتمالی تدافعی و تهاجمی  شکل گرفته اند ، لذا با دقت در سه مورد بالا میتوانید نوع آرایش نظامی دشمن را کشف کرده و به اهداف مرحله ای و استراتژیک و همچنین به نوع تاکتیکهای احتمالی که ممکن است به کار گیرند پی برد بدون اینکه حتی جاسوسی در میان نیروهای دشمن داشته باشید. البته باید دانست که شناسایی یک کار سنگین فکری و نیازمند زمان است و اگر به درستی انجام شود  دو نتیجۀ بسیار گرانبها خواهد داشت:

نتیجهٔ نخست اینکه  گروه مبارزاتی را به  نیرویی با درک بالای نظامی تبدیل میکند و دوم اینکه بسیاری از اسرار دشمن را کشف میکنید.
۵- بدست آوردن آگاهی هرچه بیشتر از نوع تاکتیکها و طرحهای عملیاتی احتمالی دشمن تا جایی که چنان اشرافی برحرکات دشمن داشته باشید که گویا همه چیز برایتان مثل روز روشن باشد و نتیجۀ چنین اشرافی به طراحیهای عملیاتی درست خواهد انجامید و در میدان نبرد چنان دشمن را در منجلاب درماندگی و گیجی فرو میبرد که توان عملیاتی خود را از دست میدهد و زمان برعلیه دشمن کار میکند؛ چنان که حتی فرصت بازنگری طرحها و تاکتیکهایش را هم نداشته باشد لذا مجبور به جنگی میشود که شما برایش رقم میزنید و و اگر این امر ادامه یابد؛ دشمن هر روز بیش از روز پیش به روزمرگی جنگی دچار شده و در نتیجه با پرداختن هزینه ای بسیار سنگین شکست میخورد و اگر چنین آگاهی هایی را کسب نکنید این شما هستید که به همان سرنوشت دچار میشوید.
بدست آوردن چنین آگاهیهایی تنها از طریق مطالعهٔ آرایش نظامی و مطالعهٔ تاریخ شیوه های رزمی دشمن و در صورت امکان به دست آوردن کتابهای آموزشی نیروهای دشمن و همچنین جمع آوری اطلاعات از کهنه سربازانی که خدمت خود را تمام نموده اند میسر است. در صورت پیشرفت نبرد با دستگیر نمودن فرماندهان نیروهای دشمن میتوان اطلاعات گرانبها تری به دست آورد.
بعد از این مقدمهٔ ضروری که در واقع مواد خام اولیۀ کار را تشکیل میدهند نخست به انواع عملیاتهای مبارزاتی اشاره میکنم و لازم به تذکر است که هم در نبرهای خیابانی (مانند تظاهرات سازمانیافته) و جنگ چریک شهری و یا نبردهای برون شهری قابل استفاده هستند:

انواع عملیات

۱- عملیاتهای نوک سوزنی:  به نوع خاصی از عملیاتهای تاکتیکی  هجومی که به درگیری کوتاه مدت و عقب نشینی فوری بسنده میکند اطلاق میشود که برای ارزیابی قدرت و سرعت عکس العمل دشمن بکار میرود، در این نوع عملیاتها معمولأ طوری وانمود میشود که یک عملیات کامل در حال انجام است و در صورت سستی نیروهای دشمن و همچنین نیاز مبارزاتی میتواند به یک عملیات کامل برای از میان بردن بخشی از نیروهای دشمن نیز تبدیل گردد لذا در طراحی این نوع از عملیاتها باید به هر دو جنبهٔ آن توجه نمود، همچنین از این نوع عملیاتها برای زمینگیر کردن دشمن در محل استقرا آنها نیز استفاده میشود و عملیات اصلی در جایی دیگر انجام میگیرد،از این نوع عملیاتها برای خسته وگیج کردن دشمن نیز استفاده میشود.
۲- عملیاتهای موضعی : به عملیاتهایی گفته می شود که هدف موضعی خاصّی را دنبال میکند به عنوان مثال عقب نشاندن و یا انهدام نیروهای دشمن در یک نقطۀ مشخص به منظور کور کردن دیده بانی آن و یا باز نمودن راهرو برای نقل و انقالات و یا از میان بردن بخشی از آرایش نظامی دشمن  انجام میگیرند.
۳-عملیات ایذایی به منظور کشاندن دشمن به یک تکاپوی بیهوده با ایجاد مشکلات گوناگون انجام میگیرند و بسته به نوع عملیات ایذایی در صورت نظامی بودن آنها موجب ایجاد وحشت در میان نیروهای دشمن میگیرد.  این گونه عملیاتها دشمن را در حالت آماده باش  ممتد و خسته کننده نگه میدارد و در صورت تداوم و گسترش آن به محل زندگی نیروهای سرکوب رژیم؛ بسیاری از نیروهای رژیم را وادار به فرار از محله ها و پناه بردن به کمپهای تحت حفاظت نموده و یا بخشی از نیروهای سرکوبگر را وادار به ترک خدمت به حکومت مینماید.
۴- عملیات تا کتیکی کامل : این نوع عملیات ها برای انهدام کامل هدف طراحی میشوند و حتی بودن افراد بیگناه در منطقهٔ مورد حمله نمیتواند نقش بازدارنده در عملیات داشته باشد؛ مانند بمبارانهای هوایی و یا انهدام یک پایگاه امنیتی با بمبگذاری که میتواند تلفات جانبی نیز داشته باشد. بسته به نوع هدف تعیین شده برای انهدام؛ این نوع از عملیاتها در صورت موفقیت میتوانند نقطۀ عطفی در منحنی روند جنگ بوجود آورند و در نوع خود از بیرحمانه ترین شیوه ها استفاده میکند (انهدام کامل) و در مواردی بسیار نادر وخیلی مهم انجام میگیرند (نمونهٔ هیروشیما و ناکازاکی) و فرمان این نوع از عملیاتها از نوع فرمانهای بسته است و دستور کار آن نابودی کامل هدف است . قتل عام دو لشکر از نیروهای ایران در جزایر مجنون نیز که با بمباران شیمیایی و بستن راههای ارتباطی همراه بود یکی از بزرکترین عملیاتهای تاکتیکی کامل در نوع خود بود. البته مثالهایی که آورده شدند نمونه های عملیاتهای تاکتیکی کامل در مقیاسهای بزرگ بودند ولی در مقیاس کوچکتر میتوان از وارد شدن به یکی از مراکز سپاه و یا بسیج و بستن تمامی راههای فرار برای قتل عام آنها به عنوان مثال یاد نمود. معمولاً دستور عملیاتهای تاکتیکی کامل زمانی صادر میشود که هدف و یا اهداف مورد نظر بتواند نقش تعیین کننده ای در جریان نبرد داشته باشد. نمونهٔ بارز این نوع از عملیاتها حکم قتل عام در زندانها در سال ۶۷ بود که به صورت دستور بسته از طرف خمینی ملعون صادر گردیده بود.
۵- عملیات کمین : این نوع عملیات با کمین کردن در مسیر تردد نیروهای دشمن و یا یا ایجاد مسیر کمین گذاری شده برای هدایت نیروهای دشمن به آن انجام میشود و اهداف کوناگونی را دنبال میکند ، یعنی یک زمان هدف کشتار نفرات اعزامی دشمن است و زمانی دیگرهدف نابود کردن و یا مصادرهٔ توشه و آذوقه و انهدام کاروانهای تدارکاتی و....... انجام میگیرند.
۶- عملیاتهای استراتژیک : هدف این نوع عملیاتها به نابودی کشاندن منابع اصلی تغذیۀ دشمن است مثل حمله به پایگاههای اقتصادی ، کارخانه های تولید سلاح و مهمات ، زاغه های مهمات ، منابع تأمین آب و غذا، ارتباطات الکترونیک ، و هر آنچه که بتواند بدون دست بردن به حملات بزرگ به پایگاهها و جبهه های بزرگ دشمن ، تار و پود سازمانی آنها را از هم بگسلد. اینگونه حملات نیروهای دشمن را  به تعدادی انسانهای تشنه و گرسنه و بدون مهمات و بی ارتباط با ستادهای فرماندهی تبدیل میکند و موجب بروز تنشهای درونی در میان نیروهای مستأ صل دشمن میگردد.
۷- عملیاتهای جنگ روانی : در این نوع عملیاتها هدف به نا امیدی و یاس کشانیدن و یا تحقیر نیروهای دشمن است. از جمله نشان دادن زبونی رهبران و فرماندهان دشمن به مردم و بویژه به افراد دشمن است تا در عمل ببینند که رهبران و فرماندهانشان به آنها دروغ میگویند و وعده های آنها سرابی بیش نیست ، لذا عواقب این نوع عملیاتها باید بسیار عمیق و موثر باشد.ضربه زدن به مناطق امن ادعایی رژیم ضربه سنگین روانی به مزدوران رژیم وارد میکند ، متأسفانه جنگ روانی را در ایران به طور اشتباه تعریف کرده اند ، جنگ روانی این نیست که چپ وراست دروغهای شاخدار بگوییم و تحدیدهای غیرعملی بکنیم ،و یا تهمت بزنیم ، چون اگر نتوانیم به وعده های شاخدار عمل کنیم نتیجۀ منفی آن به خود نیروهای مبارز برمیگردد تهمتها برملا میشوند و چه بسا کسانی که به انجمن پادشاهی امید بسته اند نا امید شوند ، با نگاهی به جنگ روانی که دشمن در مقابله با جنبش سبز به راه انداخت ( د ستگیریهای گسترده ، کشتن عمدی حتی فرزندان افرادی که خودشان بخشی از عمال رژیم هستند و تجاوز جنسی به دستگیر شدگان و سوزاندن اجساد با آتش و اسید ) اثر عمیق روانی در مبارزان ایجاد نمود و وعده های دروغین مدعیان رهبری اصلاح طلب نیز این تاثیرات را دو چندان کرد و در نتیجه تعداد شرکت کنندگان در تظاهرات را به شدت کاهش داد، آتش زدن خانۀ سپاهیها و بسیجیها به عنوان یک تاکتیک جنگ روانی  حتی در مقیاس کم؛ منظره ای ملموس از آیندهٔ تاریکی را که میتواند در انتظار نیروها و مزدوران رژیم باشد به نمایش گذاشته و بسیاری از نیروهای رژیم را که تنها در شرایط حس امنیت و داشتن سود و در آمد به سرکوب مردم میپردازند را از میدان بیرون راند. یکی از استراتژیهای جنگ روانی ذ له کردن و به ستوه آوردن دشمن است که باید با سماجت بسیار زیادی به کار بسته شود و در این راستا مهم ترین نقطه ضعف مزدوران رژیم  نا امن کردن محیط زندگی برای خانواده های آنهاست، اگر این استراتژی دنبال شود نیروهای دشمن به جز اینکه برای خانواده های خودشان اردوگاه درست کنند و از محله ها گورشان را گم کنند چارهٔ دیگری نخواهند داشت و اگر هم چند روزی مقاومت کنند و یا دست به عمل متقابل بزنند به خاطر اینکه از نظر درصد جمعیتی  در اقلیت قرار دارند نخواهند توانست مقاومت کنند. در صورت اجرای اینگونه عملیتاتها؛ هیچ لزومی  ندارد که گروه عملیاتی مسئولیت عملیات به عهده گیرد و اگر این روش مدتی به طور مداوم انجام گیرد، و نتایج مثبت آن (فرار نیروهای مزدور رژیم) توسط مردم دیده شود به شکل وسیعتری در سطح ملی با بیرون راندن پیروان آیین پلیدی از محله ها ادامه خواهد یافت. مزدوران رژیم نیز تا کنون نشان داده اند که تنها چنین زبانی را میفهمند و باید به یاد داشته باشید که ما به دنبال گرفتن جایزه صلح نوبل نیستیم و میخواهیم دشمن را با چنگ و دندان از میهن پاکمان بیرون کنیم.
۸- عملیاتهای مرکب : این نوع عملیاتها ترکیبی از عملیات های موضعی؛ فرار؛ کمین و محاصرهٔ نیروهای دشمن هستند.
۹- عملیات حمله به طرحهای عملیاتی دشمن : برای توضیح اینگونه عملیاتها باید مثالی بیاورم. فرض کنید که نیروهای دشمن  به طور فرضی در چند نقطه متمرکز هستند؛ با مشاهدهٔ حرکات دشمن و جابجایی نیروهای دشمن میتوان دریافت که آمادهٔ حمله و یا عقب نشینی میشوند. اگر در چنین شرایطی به مراکز کلیدی دشمن که میتوانند در حمله و یا عقب نشینی نقش مهمی ایفا کنند حمله ای صورت پذیرد؛ به این نوع از عملیات؛ عملیات حمله به طرحهای عملیاتی دشمن گفته میشود. این نوع عملیات میتواند خطوط آتش عقب نشینی دشمن (اگر دشمن در فکر عقب نشینی است) و یا نقاط کلیدی دشمن که برای پیروز شدن در حمله ضروری است را هدف قرار میدهند. در زبان عامیانه نام اینگونه عملیاتها خفه کردن نقشهٔ دشمن در نطفه است.
۱۰- عملیاتهای ضد حمله : در این نوع از عملیاتها؛ با شناخت و ارزیابی که از نیروها و آرایش نظامی و......دشمن داریم زمانی که حملۀ دشمن آغاز شد از یک طرف در مقابل حمله ایستادگی میشود و از سوی دیگر نیروهای پشتیبانی و امدادی و عقبه دشمن با چالاکی مورد حمله قرار گرفته و در صورت موفقیت نیروهای دشمن بعد از اندکی پیشروی آسیب دیده و زمین گیر شده و به محاصره در می آید. بهترین و زیبا ترین نوع ضد حمله مربوط به جنگ شش روزه اعراب و اسراییل است ، بدین گونه که نیروهای سوریه با بیش از هشتصد تانک و زره پوش حملۀ بزرگی را آغاز کردند که هدف آن تسخیر تل آویو بود ، نیروهای اسراییلی در سه گروه اصلی نبرد میکرد گروهی در حال مقاومت بی امان در مقابل نیروهای سوریه بودند گروه دوم در حال پشتیبانی گروه اول بودند و گروه سوم به سوی دمشق در حرکت بود و زمانی که نیروهای سوری به سی کیلومتری تل آویو رسیده بودند در کمال شگفتی دستور عقب نشینی از دمشق رسید زیرا نیروهای اسراییلی درفاصلۀ بین ده تا پانزده کیلومتری دمشق بودند و مقاومتی هم در برابرشان نمی شد ، نیروهای سوری به شدت روحیه خود را باختند و چنان عقب نشینی خفت باری کردند که تقریبأ تمامی ادوات جنگی شان سالم به دست اسراییل افتاد و در راه بازگشت با نیروهای آماده اسراییلی روبرو شدند که منجر به سلاخی بسیاری از نیروهای سوری گردید ، گفته میشود که نیروهای اسراییلی در این جنگ از سرعت بسیار بالایی برخوردار بوده اند.
طراحی عملیات
مطالبی که در بالا ذکر شد به خاطر باز کردن ذهن یاران نسبت به مسائل نظامی بود و بخشی از آنها در طراحی عملیات نقش اساسی بازی میکنند . حال ببینینیم که یک طرح عملیاتی چه چیزهای حد اقلّی را باید شامل شود ؟:
۱- طرح باید مسیر و نقطه دقیق آغاز حمله را کاملأ مشخص سازد.
۲- طرح باید مسئله دیده بانی را حتمأ حل کند(یعنی اینکه عملیات بدون دیده بانی یک بازی کور است).
۳- طرح باید نیروهای پشتیبانی حمله و جای استقرار آنها را مشخص سازد.
۴- طرح باید مسیر عقب نشینی را مشخص نماید.
۵- طرح باید محل استقرار خط آتش عقب نشینی را مشخص سازد.
۶- طرح باید تمامی افراد را قبل از عملیات توجیح کند که هرکسی در جای خاص خود به وظیفه اش عمل نماید ، مثلأ خط آتش عقب نشینی نباید به خط حمله بپیوندد و یا اینکه نباید به دشمنان فراری تیر اندازی نماید بلکه این وظیفۀ به عهدۀ نیروی پشتیبانی و یا نیروهای کمین است.
۷- طرح باید مسئله ارتباطا ت نیروها را در نظر داشته باشد. به این مفهموم که فرماند کل عملیات با فرماندهان واحدها در ارتباط باشد و لحظه به لحظه بتواند دید روشنی از روند عملیات داشته و بتواند تصمیم درستی اتخاذ نماید.
۸- تمامی افراد تیم باید با محل انجام عملیات و منطقهٔ عملیاتی آشنا باشند و به همین خاطر ضروری است که افراد تمامی واحدهای عملیاتی از منطقهٔ عملیات دیدن کنند و حداقل به شعاع دو کیلومتر از مرکز عملیات تمامی خیابانها و کوچه پس کوچه ها را به خوبی بشناسند. در رابطه با عملیات نظامی برون شهری نیز کار به همین منوال است؛ هرچند که در مناطق برون شهری شناسایی منطقهٔ نظامی به شکلی دیگر است. حال به وضوح دیده میشود که یک تیم  و یا گردان عملیاتی بدون در نظر گرفتن یکی از این پارامترها چقدر ضعیف به نظر میرسد.
۹- طرح باید فاصلۀ مراکز تجمع دشمن که در اطراف نقطۀ عملیات هستند و مدت زمان رسیدن نیروهای کمکی دشمن ( با موتور سیکلت و نفر برها) را اندازه گرفته و در طرح عملیاتی به عنوان شاخص زمانی مدت عملیات در نظر بگیرد و برای نتیجه بهتر حتی نیروهای گشتی موتوری دشمن را نیز برای ضریب اطمینان بیشتر در طرح بگنجاند.
۱۰- برای عقب نشینی امن تر باید بیش از یک مسیر در نظر گرفته شود و هیچکدام از مسیرها نباید رو به مسیر تردد آسان نیروهای کمکی دشمن ختم شود. مسیر های عقب نشینی باید در تمامی طول عملیات دیده بانی شده و وضعیت آنها به فرمانده عملیات و واحدهای خط آتش عقب نشینی اطلاع داده شوند و  نیروهای خط آتش عقب نشینی باید هر لحظه آماده تغییر محل خود از یک مسیر به مسیر دیگر باشند.
۱۱- نیروهای پشتیبان باید هر لحظه آماده درگیری با نیروهای کمکی دشمن را داشته باشند و با اشارۀ دیده بان با نیروهای کمکی دشمن درگیر شوند لذا قبل از عملیات نقاط کمین و در گیری با مهمانهای ناخواندۀ احتمالی ، حتمأ باید تعیین گردند.
۱۲- در یک عملیات شهری؛ چه در زمان حمله و یا عقب نشینی هر کس و به هر عنوان ، حتی به بهانه حرف زدن و سرگرم کردن نیروهای خودی برای اتلاف وقت وارد میدان شود بدون هشدار و اتلاف وقت باید حذف شود و اگر عده ای بخواهند مسیر عقب نشینی را سد کنند بدون توجه به جنسیت و سن وسال باید حذف شوند. (زیرا مردم عادی در چنین شرایطی خود را درگیرنمی کنند.)
۱۳- در شرایط به محاصره در آمدن تنها چیزی که مد نظر یاران باید قرار گیرد فرار است و به همین خاطر نباید در یک سنگر بمانند حتی اگر امن به نظر برسد؛ زیرا در واقع زمان را از دست میدهید و با نیروهای کمکی دشمن رو برو خواهید شد. تغییر مداوم سنگر باید به طرف مسیرهای عقب نشینی باشند.
۱۴- در صورت محاصره شدن و بسته بودن راههای عقب نشینی باید به جای فرار از دشمن؛ با تغییر مداوم سنگر با تهاجم به آنها نزدیک شد تا نتوانند از نارنجک و یا تیربار سنگین برعلیه شما استفاده کنند چون احتمال هدف قرار دادن نیروهای خودشان افزایش می یابد (این تاکتیک را سنگر گرفتن در درون نیروهای دشمن می نامند) این تاکتیک در جنگ ویتنام از طرف نیروهای ویت کونگ انجام میگرفت تا مانع از بمباران نیروهای خود توسط نیروی هوایی آمریکا شوند.
۱۵- در صورت لزوم و داشتن فرصت کافی یک بمب بیخطر زمانی برای پخش اعلامیه در محل نصب شود.
۱۶- در عملیاتهای شهری با توجه به احتمال وجود نیروهای گشتی موتور سوار دشمن؛ عامل زمان بسیار مهم است؛ لذا تمرینات و مانورهای لازم برای سرعت بخشیدن به انجام عملیات در مدت زمانی هر چه کوتاهتر ضروریست (به این منظور میتوانید بازیهایی را اختراع کنید و با سرعت آن بازیها را بارها و بارها انجام دهید. این بازیها باید شامل حرکات نظامی لازم در عملیات باشند) و از این روی حمله باید بسیار سریع و شدید باشد؛ زیرا در جنگهای درون شهری حوادث به سرعت اتفاق می افتند و کنترل بحران بسیار سخت میباشد و زمان تنها عاملی است که میتواند نیروهای مبارز را پیش از شکل گیری بحران از صحنهٔ عملیات خارج سازد.
۱۷- وسایل نقلیهٔ موتوری لازم و محلهای استقرار آنها باید در طرح عملیاتی مشخص شده باشند.
۱۸- در زمان شناسایی منطقهٔ عملیاتی میتوان نقاطی را از قبل شناسایی نمود تا بتوان اسلحه و مهمات لازم را در آن محل ها استتار نمود.

مطالبی که در این مفالهٔ کوتاه مطرح گردیدند؛ تنها برای بوجود آوردن آمادگی ذهنی و گشودن دریچه ای برای اندیشهٔ نظامی هستند و یارانی که تجربهٔ نظامی دارند؛ میتوانند در گسترش آن در بخش نظرات؛ این مقاله را پربارتر نمایند.

پاینده ایران؛ برقرار باد آیین ریشه ای؛ کوبنده انجمن های پادشاهی ایران

کژدم

۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

صفحه ای برای تدوین استراتژی مبارزاتی (صفحهٔ نوین)

پیشگفتار نخست

یاران؛ مبارزان؛هم سنگران
مدتی پیش صفحه ای باز نمودم تا یاران بتوانند نظرات خود را در رابطه با تدوین استراتژی مبارزاتی برای سرنگونی رژیم جمهوری ننگین اسلامی مطرح نمایند. اما به خاطر وسعت مسائلی که میتوانند در این زمینه مطرح شوند؛ تداخل مطالب منجر به پراکنده گویی گردید و یکی از یاران پیشنهاد نمودند که این صفحه باید دارای سرفصلهای گوناگونی  که به صورت صفحات مستقل و متعدد در دل صفحهٔ اصلی موجود باشند تدوین گردد تا هر نظری در صفحهٔ هرسرفصلی که مربوط به آن است مطرح شود. نخستین مشکلی که در این راستا وجود داشت؛ امکاناتی است که وبلاگ در اختیار ما قرار میدهد. مسئلهٔ دوم اینکه اگر این صفحه را همانگونه که شایستهٔ عظمت  نام آن باشد تدوین کنیم. این وبلاگ در صورت شرکت فعال یاران و مبارزان؛ تبدیل به اتاق جنگ میشود و امیدوارم که بشود و نقطهٔ آغازی باشد برای پایان دادن به مزخرفگوییهای شبه روشنفکرانه ای که در بسیاری از رسانه های فارسی زبان به عنوان نظرات انقلابی به خورد نسل جوان داده میشود و متاسفانه؛ نسلی که منادی این ژاژ خاییهای بی انتهاست؛ همچنان در لابلای کتابهای کلاسیک پرسه میزند و بیش از آنچه که میشنویم توان گفتن ندارند و باز هم متاسفانه تمامی سخنوریهای کتابی آنها در این ۳۳ سال نه تنها باعث رشد اندیشهٔ سیاسی نشده است بلکه بسیاری از مهم ترین سرفصلهای  مسائل سیاسی را از دایرهٔ گفتمان سیاسی به طور عمدی و گاهی به خاطر نا آگاهی خارج نموده اند و نتیجه آن شده است که اکنون به جز حرافیهای بی انتها در حوزهٔ نظر مطلب دیگری مطرح نمیشود و همهٔ صاحبان این نوع از اندیشه ها نه تنها به بن بست رسیده اند؛ بلکه حتی نمیدانند و نمیفهمند که به بن بست رسیده اند و سخنان امروزشان تنها تکرار همانهایی است که سالهای سال است تکرار میکنند.
به هر حال در این صفحهٔ نوین تلاش بر این است که سرفصلهای فراموش شده را بار دیگر به عرصهٔ سیاست فرا خوانیم و جایگاه عظیم آنها را همانگونه که شایستهٔ آنهاست نشان دهیم. باشد که راهگشای شکسته شدن بن بستها باشد.

پیشگفتار دوم

در آنچه که جنبش آزادیخواهی ایران نامیده میشود؛ گذشته از ظاهر جمهوری خواه و یا سلطنت طلبِ آن؛ جای دو پرسش مهم خالی است و به تبع آن پاسخ آنها نیز حواله به هپروت شده است. هردو پرسش نیز پرسشهای «عملی» هستند و پاسخهایی عملی میخواهند. پرسش نخست مربوط به تدوین و تعریف اهداف است و اینکه بعد از سرنگونی رژیم اسلامی چه برنامهٔ سیاسی و اقتصادی برای ایران در نظر دارید؟ پاسخ به این پرسش نمیتواند تنها به جمهوری و یا سلطنت و یا آزادیهای مدنی ختم شود و دایرهٔ بسیار وسیعی را در بر میگیرد که تمامی پارامترهای آن باید به صورت دقیق تعریف مشخصی داشته باشند و تا کنون هیچ گروه و سازمانی از کلی گوییهای عام نظری فراتر نرفته است و تنها تلاشی که در این جهت انجام گرفته است تدوین « آیین ریشه ای» به عنوان پیشنویس پیشنهادی انجمن پادشاهی ایران در زمان استاد فرود فولادوند بوده است. پرسش دوم که راه رسیدن به هدف را جستجو میکند نیز از طرف هیچ سازمانی به صورت مشخص تعریف نشده است و پاسخهای بسیار عوام فریبانه ای از قبیل نافرمانی مدنی و یا اعتصابات و تظاهرات به این پرسش مهم داده شده است. برای همین هم هست که هیچکس از سازماندهی به صورتی خاص و تعریف شده سخن نمیگوید و نظراتی که داده میشوند هیچ کدام «پاسخهای میدانی» نیستند. زمانی که بپرسیم که چگونه میتوان یک مین را خنثی کرد؛ در واقع یک پرسش عملی مطرح شده است و پاسخ عملی نوع مین و دیاگرام ساختاری آن و یا نمونهٔ واقعی آن و اجزاء تشکیل دهندهٔ ام را مورد بر رسی قرار داده و شیوهٔ خنثی سازی آن نیز به صورتی عملی توضیح داده میشود. چنین پاسخی به پرسش خنثی کردن مین یک پاسخ تعریف شده است. اما اگر از قلم به دستان و یا سخنوران امور سیاسی چنین پاسخی خواسته شود؛ تنها به توضیحاتی در سطح علوم نظری بسنده میکنند. از این روی جنبش سیاسی موجود باید در ساختارهای فکری خود و برداشتهای نظری خود در رابطه با مبارزهٔ سیاسی تجدید نظری اساسی انجام دهد تا بتواند از «کتاب خوانی» به سوی « نظریه پردازی عملی» کشانده شود. به عنوان مثال میتوان فرق میان دوستداران مطالعات علوم پزشکی عمومی را با یک جراح و یا آسیب شناس مطرح نمود. یک فرد سیاسی نه از نوع نخست؛ بلکه از جنس دوم باید باشد و گرنه تبدیل به یک «روضه خوان پزشکی» خواهد شد و هیچ بیماری نیز از دست او درمانی نخواهد یافت. طراحی استراتژی مبارزاتی متعلق به مردان و زنانی از گونهٔ دوم است؛ یعنی درمانگران سیاسی و نه عاشقان مطالعات نظریه های سیاسی در عرصهٔ تئوریهای عام؛ و تا زمانی که این دگردیسی در متفکرین و پیشاهنگان سیاسی بوجود نیاید هیچ تغییری بوجود نخواهد آمد و اگر هم بیگانگان بخواهند تغییری بوجود آورند؛ جای ایرانیان به عنوان «طراحان عملیِ تغییرات» در عرصهٔ سیاست خالی خواهد ماند و مردم و سرزمین ایران که ۱۴۰۰ سال است که در معادلات سیاسی از جایگاه امپراطوری به «منطقهٔ تحت نفوذ» نقل مکان کرده است هرگز از «حوزهٔ نفوذ بیگانگان» بیرون نخواهد آمد و اینکه استاد فرود فولادوند همیشه میگفتند که این مسئله باید به دست ایرانی و به شیوه ای ایرانی حل شود؛ دقیقاً اشاره به این امر داشت و همچنان دارد.
هدف از بوجود آوردن این صفحه نیز تلاشی برای آغاز این دگردیسی در درون جنبش شبه سیاسی و تبدیل شدن آن به جنبش سیاسی است. پاسخهای روشن عملی و نظری یاران و مبارزان به عنوان نخستین تلاش ملّی برای تدوین استراتژی مبارزاتی ثبت خواهد شد و من افتخار دارم که میزبان این تلاش ملی باشم؛ هرچند که خانه ام یک وبلاگ کوچک است.

سرفصلها:

 ۱- شناسایی سیاسی رژیم.

۲- منابع مالی رژیم.

۳- منابع انسانی رژیم.

۴- منابع نظامی رژیم.

۵- نقش بیگانگان در روند مبارزه.

۶- نیروهای اپوزیسیون.

۷- شناسایی نظامی شهری و برون شهری و طرح  تدارکات.

۸- شناسایی عوامل برون مرزی رژیم.

۹- صفحهٔ پیشین.(این صفحه را در بالای ستون سمت راست میتوانید دنبال کنید)

(آدرس فوروم در فیسبوک)  

(برای پاسخ دادن به هر نظر و یا تکمیل آن نظر؛ روی کلمهٔ «پاسخ» در زیر نظر مربوطه کلیک کنید تا پاسخها در زیر همان مطلب  قرار گیرند و گرنه نظرات و پاسخها  نامرتب خواهند شد. همچنین اگر نظر شما طولانی است میتوانید آنرا در چند قسمت بفرستید و برای اینکه پشت سر هم قرار گیرند بعد از فرستادن قسمت نخست روی کلمهٔ «پاسخ» کلیک کنید تا به صورت دنبالهٔ آن در آید  و اگر همزمان باشما شخص دیگری در حال فرستادن نظری است با همدیگر تلاقی نکند و پیوستگی خود را از دست ندهد.)

پیروز و پاینده باشید

کژدم

شناسایی عوامل برون مرزی رژیم.


عوامل برون مرزی برای کنترل بحران در بیرون مرزها نقش بسیار فعالی دارند و آخرین سنگرهای عقب نشینی عوامل رژیم نیز خواهند بود. لذا شناسایی این عوامل و مزدوران نقش بسیار مهمی در روند مبارزه و ایران فردا خواهند داشت و یاران میتوانند در صفحات زیرین نظرات خود را به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.۳- شناسایی تمامی تشکلهای برون مرزی رژیم. 

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

شناسایی نظامی شهری و برون شهری و طرح تدارکات.

شناسایی نظامی شهری و برون شهری و همچنین سازماندهی نیروها در جهت برآورده کردن نیازهای دوران مبارزه و آمادگی برای شرایط سخت؛ آن چیزی است که از هم اکنون باید به فکر آن بود تا بتوان در حد امکان از تلفات زیاد جلوگیری نمود و گرنه فردا دیر خواهد بود. لذا یارا میتوانند اطلاعات و نظرات خود را در صفحات زیرین به اشتراک بگذارند.
پیروز و پاینده باشید.


۲- تدارکات بهداری و غذایی. 


(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

شناسایی مراکز تجمع مزدوران خارجی رژیم

در این صفحه یاران تمامی اطلاعات خود در رابطه با مراکز تجمع نیروهای مزدور عراقی؛ افغانی؛ لبنانی؛ فلسطینی؛ یمنی؛ بحرینی را که در اختیار رژیم هستند؛ با تهیهٔ نقشه های نظامی مراکز تجمع آنها و قدرت آتش آنها و شیوه های رژیم در استفاده از این مزدوران را به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

نقش بیگانگان در روند مبارزه

تمامی تلاش کشورهای غربی در منطقه بوجود آوردن آن چیزی است که «خاورمیانهٔ بزرگ» نامیده میشود؛ لذا تمامی تلاش آنها نه برای بهروزی ایران بلکه بر اساس منافع ملی خودشان انجام میگیرد و در این راه با بازیگران منطقه ای از قبیل کشور ها و امیرنشینهای عربی و ترکهای عثمانی و پاکستان؛ در جهت به زانو در آوردن میهنمان استفاده خواهند نمود. از سوی دیگر رژیم کثیف اسلامی حاکم بر ایران نیز خواهد کوشید تا از مزدوران و عوامل بیگانه ای که سالهاست  به آموزش و سازماندهی آنها پرداخته است بر علیه مبارزان راه آزادی استفاده نماید. یکی از مهمترین وظایف مبارزین راه آزادی میهن خنثی کردن تمامی این توطئه ها چه از سوی دشمنان خارجی و چه از طرف رژیم ننگین اسلامی حاکم بر سرزمینمان است. در صفحات زیرین یاران میتوانند نظرات خویش را در این موارد مطرح نمایند.
پیروز و سرفراز باشید.۳- شناسایی مزدوران بیگانهٔ تحت امر رژیم. 


(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

منابع نظامی رژیم

منابع یا نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی رژیم ستون فقرات حاکمیت به شمار میروند؛ سرنگونی رژیم تنها با شناسایی کامل این نیروها و وارد نمودن ضربات کاری به آنهاست که امکان پذیر خواهد بود. منظور از این نوع شناساییها؛ شناسایی افراد و عناصر این ارگانها نیست؛ بلکه شناسایی کامل مراکز تجمع و پادگانها و رسته هایی است که به آن شهرت دارند. مانند رستهٔ توپخانه و یا زرهی و امثالهم. این شناساییها باید با به دست آوردن نقشه های پادگانها (نقشهٔ درونی و نقشه های اطراف مراکز تجمع) همراه باشد و اینکه چه تعداد نفرات و با چه تخصصهایی در آن مراکز مشغول به کار هستند. این مقوله را در صفحات زیرین میتوانید پیگیری کنید:

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

شناسایی سیاسی رژیم

شناسایی سیاسی رژیم تنها از طریق شناخت جناهها و گروههای گوناگون تشکیل دهندهٔ آن مقدور است.  یاران میتوانند این مسئله را در صفحهٔ زیرین مورد بر رسی قرار دهند. این شناسایی از آن نظر مهم است که این جناحها نه تنها در تقسیم قدرت شریک هستند؛ بلکه بازیهای گوناگون سیاسی درون میهن را این جناحها رقم میزنند. شناسایی این جناحها و حیطهٔ مورد تصاحب آنها در عرصهٔ قدرت سیاسی و مالی و داشتن شناخت دربارهٔ طیفهای گوناگون اعضاء و هواداران این جناحها میتواند در تدوین و طراحی شیوه های مبارزاتی نقش مهمی را ایفا کند. یاران میتوانند در صفحهٔ زیرین این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهند:

صفحهٔ جناحهای گوناگون رژیم اسلامی 

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

منابع انسانی رژیم

منابع انسانی رژیم تمامی نیروهای سرکوب و تبلیغاتی و اداری و قضایی و نیروهای آنها در دولت و قوهٔ قضائیه را در بر میگیرد و در واقع تمامی آنهایی که به عنوان مزدوران اجیر شدهٔ رژیم و با سرپوش گذاشتن بر روی اعمال کثیف خود تحت عنوان «انجام وظیفه» و یا «ناچار هستیم» به اعمال ننگین خود ادامه میدهند و همچنین شناسایی تمامی اعضای خانواده ها و بستگان خونی و سببی آنها را در بر میگیرد. ضربه زدن به این جرثومه های غارت و فساد و سرکوب ریشه های منابع انسانی رژیم را میخشکاند. این مبحث را میتوانید در صفحات زیرین مورد بحث قرار دهید:


منابع مالی رژیم

منابع مالی یکی از مهمترین مسائلی است که باید به آن پرداخت. رژیم ننگین اسلامی بدون داشتن این منابع مالی نخواهد توانست نیروهای سرکوب خویش را تجهیز نماید و حتی از پرداخت  بهای خدمات مزدوران خویش نیز عاجز خواهد بود. لذا خشکانیدن این منابع یکی از مهم ترین وظایف مبارزان ایرانی است. خشکاندن این منابع در مدتی کوتاه مزدوران رژیم را از اطراف حاکمان پراکنده خواهد نمود.
درصفحات زیرین میتوانید در رابطه با منابع گوناگون مالی رژیم و شیوه های آسیب رسانی و از میان بردن و یا قطع آنها نظر بدهید:

شرکتهایی که در خارج از کشور برای رژیم کار میکنند

این گونه شرکتها به اشکال مختلف از قبیل شرکتهایی که مستقیماً توسط ایرانی زبانها و یا به عنوان زیر مجموعه ای از شرکتهای خارجی و یا حتی به عنوان سهامدار شرکتهای خارجی مشغول فعالیت هستند نقش عمده ای در تامین نیازهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران چه در زمینهٔ پولشویی و یا خرید ابزار سرکوب در درون میهن را به عهده دارند و همچنین به عنوان سر پلهایی برای انتقال اموال غارت شدهٔ میهنمان  به خارج کشور نقش مهمی ایفاغ میکنند. لذا شناسایی این شرکتها و صاحبان صوری آنها و نحوهٔ فعالیت و ارتباطات آنها مسئلهٔ بسیار مهمی است. یاران میتوانند اطلاعات مربوطه و نظرات کاربردی خود را در رابطه با شناسایی این شرکتها و همچنین تحت نظارت قرار دادن آنها را در این صفحه به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

اسکله ها و مراکز ورودی کالاهای اختصاصی سپاه پاسدارن و وزارت اطلاعات

شناسایی  مبادی ورود و مسیرهای نقل و انتقال و انبارهای کالاهای اختصاصی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران که با مجوز های ویژه  از طریق اسکله های خاص وارد میشوند و ارائهٔ طرح و نظر برای تسخیر و یا انهدام این مراکز و یا انهدام محموله ها در مسیرهای نقل و انتقال آنها را میتوانید در این صفحه به اشتراک بگذارید.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

شناسایی عوامل رژیم در خارج از کشور و مراکز تجمع آنها

جمع آوری اطلاعات در بارهٔ مزدوران رژیم در خارج از میهن چه به شکل سبز مذهبی و یا عناصر اصلاح طلب هوادار رژیم و بویژه فرزندان و فامیلهای عناصر موثر رژیم که به خارج از میهن کوچ کرده و با ترفند پیوستن به جریانهای سبز مذهبی در پی انتقال اموال غارت شدهٔ مردم ایران به خارج کشور هستند و تمامی عناصری که در گروههای پیدا و پنهان برای رژیم ننگین اسلامی لابیگری میکنند؛ نه تنها وظیفه ای میهنی است؛ بلکه در آیندهٔ ایران برای باز گرداندن اموال غارت شده و استرداد جنایتکاران فراری مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یاران میتوانند تمامی اطلاعات خویش را در این مورد و نظرات خویش در رابطه با طرحهای عملیاتی برای شناسایی این عوامل را در این صفحه مورد بحث قرار دهند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

شناسایی تمامی عناصر مزدور بیگانهٔ عراقی؛ لبنانی و فلسطینی و بحرینی و افغانی و یمنی

شناسایی مزدوران بیگانه و اعضای خانواده های آنها که چه در درون و برون میهن به عنوان عوامل اطلاعاتی و کشتار و سرکوب مردم ایران از آنها استفاده می شود و در آینده نیز خواهد شد نقش بسیار مهمی در تعقیب و مراقبت رفتار آنها دارد. این مزدوران به عنوان دشمنان خارجی باید یا از ایران خارج شده و یا در درون میهن به سزای اعمال ننگین خود برسند. بخش عمده ای از نیروهای موثر رژیم را شیعیان مزدور عراقی تشکیل میدهند و در رده های گوناگون اداری و نظامی و قضایی رژیم شیعه مسلک نقشهای کلیدی دارند. در آینده نیز شاهد کوچ بسیاری از ارازل شیعهٔ لبنانی به ایران خواهیم بود. وظیفهٔ میهنی هر ایران پرستی این است که زندگی در سرزمینمان را برای این مزدوران و خانواده هایشان تبدیل به جهنم کنند. لذا یاران میتوانند تمامی اطلاعات خویش را در رابطه با این عناصر کثیف در این صفحه به اشتراک گذاشته و نظرات خود را برای دفع شر این موجودات در این صفحه مطرح نمایند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

شناسایی کامل تک تک عناصر رژیم و خانوده ها و بستگان آنها

شناسایی مزدوران رژیم و اعضای خانواده و فامیلهای نزدیک و دور آنها در درون و برون میهن نه تنها فشار روانی سنگینی بر مزدوران رژیم و خانواده های آنها که از خون مردم ایران ارتزاق میکنند می آورد؛ بلکه در صورت فرار مجرمین به راحتی میتوان رد پای آنها را پیدا نمود. این اطلاعات در مبارزهٔ پیش رو نقش بسیار مهمی خواهد داشت. این مزدوران و خانواده هایشان جزو اموال حکومتی به شمار میروند و مسیرهای انتقال اموال غارت شده به خارج از کشور و یا تهیهٔ مراکز امن برای آنها خواهند بود. یاران میتوانند اطلاعات خویش را در این صفحه به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

مراکز مخابراتی وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران و دکلهای پارازیت

این مراکز در واقع مراکز جاسوسی رژیم علیه مبارزان و کنترل ارتباطات و از سوی دیگر نقش بسیار مهم کور کردن مسیرهای ارتباطاتی و تبلیغات نیروهای مبارز را به عهده دارند و باید به عنوان اهداف استراتژیک مورد شناسایی نظامی قرار گرفته و یاران میتوانند تمامی نظرات و اطلاعات خویش را در این صفحه به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

مراکز و دفاتر وزارت اطلاعات

از بین بردن مراکز فرماندهی اطلاعاتی رژیم باعث خواهد شد که رژیم در تاریکی  و با اشباح بجنگد. نقش حمع آوری اطلاعات در سرکوب مبارزات یک نقش استراتژیک است. لذا شناسایی مراکز و دفاتر و خانه های امن وزارت اطلاعات و ارگانهای همسویی مانند اطلاعات سپاه یکی از ضرورتهای میارزه است. هرگونه ضربه زدن به این دفاتر حتی اگر ناچیز باشد میتواند عملیاتهای آنها را به تاخیر بیندازد. همچنین شناسایی افسران اطلاعاتی و خانواده های درجه اول و دوم آنها و تنبیه آنان میتواند حلقهٔ قشارهای روحی را بر آنها تنگتر کند. تا متوجه باشند که دیگر در حال رسیدن به پایان خط هستند و بهتر است حد اقل برای نجات خود و خانواده هایشان از انتقام مردم باید از کارهای ننگین خود دست بردارند. شناسایی این عناصر مزدور؛ همچنین میتواند گنجینهٔ گرانبهایی از اطلاعات را در اختیار مبارزین قرار دهد تا از فرار این جنایتکاران تا حد ممکن جلوگیری به عمل آید. یاران میتوانند تمامی اطلاعات و نظرات خویش را در این صفحه به اشتراک بگذارند و در صورت وجود تصاویر این جنایتکاران در صفحاتی جداگانه منتشر خواهد گردید.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

پایگاههای نیروهای انتظامی و مراکز آموزشی آنها

نیروهای ظاهراً انتظامی که وظیفهٔ سازمانی آنها جلوگیری از جرائم اجتماعی میباشد؛ در رژیمهای سرکوبگر به عنوان نیروهای سرکوب از آنها استفاده میشود و بخشی از نیروهای منفوری هستند که رژیم اسلامی دست آنها را در رشوه خواری و بوجود آوردن گروههای گانگستری سازمان یافته باز گذاشته است و افسران ارشد و حتی میان پایهٔ این نیروها در بسیاری از جرائم اجتماعی نیز دست دارند. این نیروها به عنوان دشمنان ایران و مردم شناخته میشوند و در سرکوب روزانهٔ مردم به بهانه های گوناگون شرکت میکنند. لذا شناسایی مراکز تجمع آنها و تهییهٔ نقشه های نظامی درون پایگاهها و محیط اطراف و محاسبهٔ فاصله های زمینی و زمانی این پایگاهها از یکدیگر میتواند نقش مهمی در طراحیهای عملیاتی برای تسخیر و خلع سلاح این نیروها داشته باشد. یاران میتوانند در این صفحه اطلاعات و نظرات خود را به اشتراک و بحث بگذارند.
نقشه های نظامی این مراکز را میتوانید به آدرس تماس ارسال دارید تا در زمان مقتضی منتشر گردد.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

پادگانها و مراکز آموزشی ارتش.

نیروهای مبارز نباید به هیچ عنوان تصور کنند که ارتش رژم با سپاه پاسداران فرقی دارد. ارتش نیز مانند سپاه در رده های فرماندهی از نیروهای مزدور استفاده میکند و در صورت ضرورت به سرکوب مبارزان خواهد پرداخت. لذا شناسایی مراکز تجمع ارتش و تهیهٔ نقشه های نظامی پادگانها و موقعیت تخصصی هر پادگان و نقشه های نظامی اطراف این مراکز تجمع برای طارحیهای عملیاتی با هدف تسخیر آن مراکز کاملاً ضروری است. یاران میتوانند در این صفحه در این مورد به بحث و تبادل اطلاعات و نظرات بپردازند.
پیروز و سرفراز باشید

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

پادگانها و مراکز آموزشی سپاه و بسیج؛ پایگاهها و مراکز تجمع بسیج.

شناسایی دقیق نظامی مراکز فرماندهی و تجمع  و آموزشی بسیج و سپاه (پادگانها و پایگاهها) نقش مهمی در طراحی های نظامی در مبارهٔ مسلحانه دارند. بدون داشتن نقشه های دقیق این مراکز هیچگونه عملیات میدانی قابل تصور نیست. این شناساییها باید شامل نقشهٔ دقیق مراکز تجمع و محیط بیرون آن و فاصلهٔ زمانی و زمینی هر مرکز از مراکز نزدیک به آن باید به صورت محاسبه شده در این شناسایی ها گنجانده شده باشند. یاران میتوانند اطلاعات و نظرات خویش را در این صفحه به اشتراک و بحث بگذارند.
نقشه های نظامی را میتوانید به آدرس تماس ارسال نمایید تا در زمان مقتضی منتشر شوند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

منابع دارویی؛ پزشکی و غذایی

در نبرد پیش رو؛ رژیم تلاش خواهد نمود که تمامی امکانات دارویی و غذایی را در اختیار نیروهای نظامی و انتظامی و هواداران خود قرار دهد و با محاصرهٔ شهرها مانع از رسیدن این امکانات به دست مردم شود. لذا گردآوری اطلاعات در رابطه با این منابع و امکانات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. همچنین تدوین و ارائهٔ طرح هایی برای سازماندهی نیروهای امداد غذایی و دارویی و درمانی و برپایی درمانگاههای مردمی بسیار حائز اهمیت خواهند بود. لذا یاران میتوانند تمامی نظریات خویش را در این صفحه به اشتراک بگذارند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

نیروهای بالفعل و بالقوهٔ رژیم در برون میهن

شناسایی تمامی نیروهای بالفعل و بالقوهٔ رژیم ننگین اسلامی در برون میهن؛ چه سبزهای مذهبی و به اصطلاح اصلاح طلبان اسلامی و گروههای لابی رژیم در بیرون از میهن و همچنین گروهها و نیروهای بالقوه و بالفعل رژیم در خارج از کشور اعم از شیعیان لبنان و یا گروههای سلفی وابسته به رژیم که میتوانند در خارج از کشور از طرف رژیم اوباشان اسلامی بر علیه مبارزان سازماندهی شوند در تدوین استراتژی مبارزاتی نقش بسیار مهمی دارند. شناخت دشمن و ساختارهای علنی و مخفی سازمان یافتهٔ رژیم و افراد علنی و مخفی وابسته به رژیم را در این صفحه میتوانید وارد نمایید. در صورت داشتن تصاویر و آدرسهای آنها؛ که در صورت علنی شدن  موجبات تغییر مکان آنها را فراهم سازد را میتوانید به آدرس تماس بفرستید.
داشتن اطلاعات وسیع برای طبقه بندی کردن آنها و استفاده از آنها در جهت تدوین استراتژی مبارزاتی نقش بسیار مهمی دارند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

شناسایی ساختمانها و سازه های مهم

شناسایی ساختمانها و سازه های مهم مانند ساختماهای بلند (برجها)؛ سازه های ارتباطی مانند جاده ها و پلها؛ تهیهٔ نقشه های آنها و تهیهٔ نقشه های محیط اطراف (نقشه های نظامی شهری و برون شهری). زیرا این ساختمانها و سازه ها در نبردی که در پیش است؛ نقش مهمی در مبارزات شهری و خارج از شهرها خواهند داشت.(مانند همانی که در سوریه میگذرد).
یاران میتوانند تمامی اطلاعات خود را در این بخش وارد نموده و نقشه های مربوطه را به آدرس تماس ارسال نمایند تا در زمان نیاز در اختیار مبارزان قرار گیرد.
پیروز و پاینده باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

مداخلهٔ نیروهای بیگانه در روند مبارزه

نیروهای بیگانه؛ چه قدرتهای بین المللی و چه بازیگران منطقه ای از اهرمهای فشار سیاسی و نظامی و شبه نظامی سود خواهند جست (مانند آنچه که درعراق و افغانستان و سوریه و لیبی گذشت و میگذرد) لذا یاران و مبارزان راه آزادی و استقلال میهن و دموکراسی؛ باید دید روشنی از این قضایا داشته باشند. حتی رژیم منحوس اسلامی نیز برای سرکوب مبارزان به اینگونه جریانها چراغ سبز نشان خواهد داد تا بتواند نیروهای مبارز را درگیر جبهه های نبرد متنوعی نماید و فشارها را از روی خود کاهش دهد.
یاران میتوانند در این صفحه نظرات خود را در رابطه با گروههای مزدور بیگانگان در داخل میهن؛ همچون گروههای سلفی ساخته و پرداختهٔ رژیم و یا «بوز گورت» ها و جریانات مشابهی که توسط رژیم ساخته و پرداخته شده اند؛ میزان کارایی آنها و انسجام تشکیلاتی و مراکز تجمع و نیروهای بالفعل و بالقوهٔ این جریانات و همچنین پتانسیل های بالقوه در کشورهای همسایه و مسیرهای نفوذ آنها به خاک میهنمان را در این صفحه مورد بحث و بررسی قرار دهند. این بحثها هرچقدر مستند و مبتنی بر آمار و ارقام باشد؛ در تدوین استراتژی مبارزاتی نقش واقعی تری بازی خواهد نمود.
پیروز و سرفراز باشید

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

گروهها و سازمانهای اپوزیسیون

در این صفحه یاران میتوانند با بر شمردن نام و اهداف گروههای اپوزیسیون تمامی نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با روشهای وادار کردن گروههای مختلف اپوزیسیون برای ارائهٔ برنامهٔ مشخص و تعریف و تدوین شده چه در رابطه با تدوین استراتژی مبارزاتی و چه برای بعد از سرنگونی رژیم ننگین اسلامی را ارائه دهند. این گروهها و سازمانها تا کنون همه چیز را به بعد از سرنگونی حواله داده اند که نوعی شارلاتانیسم سیاسی است. سخن گفتن از آزادیهای مدنی و یا سکولاریسم و حکومت جمهوری و یا سلطنتی هیچ دردی را دوا نمیکند و این گروهها با اعلام نکردن نیات و مقاصد خود میخواهند زیرکانه از زیر بحثهای انتقادی فرار کنند و مانند خمینی حرفهایی کلی و بی سر ته میزنند. برای بوجود آمدن «اتحادیهٔ میهنی» ضروری است که تمامی سازمانها و گروههایی که ادعای مبارزه برای دموکراسی دارند؛ به صورتی بسیار شفاف پا به میدان بگذارند و بدون وجود شفافیت اهداف و استراتژی مبارزاتی نمیتوان به اتحاد ادعایی رسید. اتحاد نیروهای اپوزیسیون؛ یکی از بخشهای مهم تدوین استراتژی مبارزاتی است.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

مراکز اقتصادی که به صورت ارگانهای حکومتی فعالیت میکنند

یاران میتوانند تمامی ارگانهای اقتصادی رژیم از قبیل بنیاد خمینی و بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و سازمان اوقاف و بنیاد رضوی و تمامی ارگانهای مشابه شناخته شده و ناشناخته و شبکه های داخلی و دارایی های منقول و غیر منقول آنها؛ دفاتر و انبارهای کالاهای آنها و همچنین شبکه های فعال اقتصادی وابسته به حوزه های گونگون علمیه را مورد بحث قرار داده و تمامی اطلاعات مربوط به این ارگانها و شبکه های آنها و مزدورانی که در راس این ارگانها قرار دارند و همچنین پیشنهادهایی مربوط به ضربه زدن به این ارگانها و شناسایی انبارهای کالاهای وارداتی مربوطه و ارتباطات خارجی مربوطه را در این بخش مورد بحث قرار داده و تمامی اطلاعات خویش را در این بخش وارد نمایند.
پیروز و سرفراز باشید

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

صفحهٔ صنایع نفت

در این صفحه به اهمیت قطع شریان اصلی منبع مالی رژیم که با هزینه کردن آن تمامی دستگاههای سرکوب و تبلیغات و دروغ پراکنی های خود و همچنین به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی غارتگران حاکم اسلامی است و روند تولید تا صادرات و نقاط گلوگاهی و مهم این صنعت و همچنین راههای قطع این شریان مالی مهم به بحث گذاشته میشوند. یاران میتوانند تمامی اطلاعات خود را چه در رابطه با مسیرهای لوله های نفت و گاز صادراتی و انبارهای قطعات یدکی وشیوه های آسیب زدن به این شریان مهم مالی چه در تلمبه خانه ها و یا انبارهای قطعات یدکی و یا مسیرهای لوله ها را میتوانند در این بخش وارد نمایند. پیشنهادهای طرحهای عملیاتی برای آسیب زدن به نقاط کلیدی این صنعت برای قطع صدرور نفت و توضیح ساختار فنی این صنعت و نقاط آسیب پذیر اصلی آن از اهمیت فراوانی برخوردار هستند.
پیروز و پاینده باشید

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

مراکز اقتصادی وابستگان رژیم

تمامی وابستگان رژیم که مراتب سرسپردگی خود را به اثبات میرسانند؛ به عنوان پاداش تسهیلات خاصی در اختیارشان قرار میگیرد. این تسهیلات در درون و برون میهن به صورت ایجاد شرکتهای خدماتی و تجاری و یا تولیدی و یا قاچاق لوازم خانگی و یا کالاهای مورد مصرف عمومی و ...... میباشند. تمامی اطلاعات خود در رابطه با این شرکتها و یا واحدهای تجاری و خدماتی و روابط تجاری  و بانکی این شرکتها و همچنین نامهای صاحبان آنها و همچنین نامهای اعضای خانواده و فامیلها و شرکای آنها همراه با آدرس محل واحد و هرگونه اطلاعاتی که میتواند مفید باشد را در این صفحه میتوانید وارد نمایید. تصاویر افراد مربوطه را به آدرس تماس بفرستید.
اطلاعات مربوط به مراکز تجاری میتواند شامل آدرس و نقشهٔ محل شرکتها؛ آدرس و نقشهٔ انبارها؛ سیستمهای حفاظتی انبارهای مواد دارویی و غذایی و لوازم خانگی و..... نیز باشد.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)


سپاه پاسداران و بسیج و نیروهای انتظامی

یاران میتوانند تمامی اطلاعات خود را در رابطه با سپاه پاسداران در تمامی استانها و یگانهای نظامی و تعداد اعضا و محلهای استقرار نیروها و پادگانها؛ مراکز آموزشی؛ تجهیزات؛ نقشه های درون پادگانها و نقشهٔ محیط اطراف آنها؛ پایگاههای بسیج و نقشه های مربوطه تعداد نفرات و تجهیزات ؛ اسامی فرماندهان و محل زندگی آنان و نیروهای انتظامی و فرماندهان و آدرس محل زندگی تمامی فرماندهان موثر آنها و نقشه های داخلی و محیط بیرونی پایگاههای نیروی انتظامی در تمامی شهرها و استانها و هر اطلاعاتی که بتواند به طراحی عملیاتی و طراحی استراتژی مبارزاتی کمک نماید را در این صفحه وارد کنند و تصاویر را به آدرس ایمیلی که در قسمت «تماس بامن» ذکر شده است بفرستند.
همچنین نیروهای بازنشسته و مستعفی و یا تصفیه شدهٔ سپاه و بسیج و گرایشات سیاسی آنها و اینکه چگونه میتوان اطمینان آنها را برای پی ریزی یک حاکمیت رفاه ملی جلب نمود.
ازفرستادن  اطلاعاتی که نمیخواهید به صورت علنی منتشر شده و مورد استفادهٔ بیگانگان قرارگیرند جداً پرهیز نمایید و آنها را به آدرس تماس بفرستید.
پیروز و سرفراز باشید

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

صفحهٔ جناحهای مختلف رژیم

یاران میتوانند در این صفحه تمامی جناحهای رژیم؛ پایگاههای اقتصادی آنها؛ جناحهای آخوندهایی که در قم پشت سر آنها هستند؛ نام سازمانها و گروهها و وبسایتهای وابسته به هر جناح مشخص؛ نظرات سیاسی و مقدار نفوذ آنها در سپاه و بسیج و قوهٔ قضائیه و مجلس را در این صفحه وارد سازند.
پیروز و پاینده باشید

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)