۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

پادگانها و مراکز آموزشی سپاه و بسیج؛ پایگاهها و مراکز تجمع بسیج.

شناسایی دقیق نظامی مراکز فرماندهی و تجمع  و آموزشی بسیج و سپاه (پادگانها و پایگاهها) نقش مهمی در طراحی های نظامی در مبارهٔ مسلحانه دارند. بدون داشتن نقشه های دقیق این مراکز هیچگونه عملیات میدانی قابل تصور نیست. این شناساییها باید شامل نقشهٔ دقیق مراکز تجمع و محیط بیرون آن و فاصلهٔ زمانی و زمینی هر مرکز از مراکز نزدیک به آن باید به صورت محاسبه شده در این شناسایی ها گنجانده شده باشند. یاران میتوانند اطلاعات و نظرات خویش را در این صفحه به اشتراک و بحث بگذارند.
نقشه های نظامی را میتوانید به آدرس تماس ارسال نمایید تا در زمان مقتضی منتشر شوند.
پیروز و سرفراز باشید.

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر