۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

منابع نظامی رژیم

منابع یا نیروهای نظامی و انتظامی و اطلاعاتی رژیم ستون فقرات حاکمیت به شمار میروند؛ سرنگونی رژیم تنها با شناسایی کامل این نیروها و وارد نمودن ضربات کاری به آنهاست که امکان پذیر خواهد بود. منظور از این نوع شناساییها؛ شناسایی افراد و عناصر این ارگانها نیست؛ بلکه شناسایی کامل مراکز تجمع و پادگانها و رسته هایی است که به آن شهرت دارند. مانند رستهٔ توپخانه و یا زرهی و امثالهم. این شناساییها باید با به دست آوردن نقشه های پادگانها (نقشهٔ درونی و نقشه های اطراف مراکز تجمع) همراه باشد و اینکه چه تعداد نفرات و با چه تخصصهایی در آن مراکز مشغول به کار هستند. این مقوله را در صفحات زیرین میتوانید پیگیری کنید:

(این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر