۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

مداخلهٔ نیروهای بیگانه در روند مبارزه

نیروهای بیگانه؛ چه قدرتهای بین المللی و چه بازیگران منطقه ای از اهرمهای فشار سیاسی و نظامی و شبه نظامی سود خواهند جست (مانند آنچه که درعراق و افغانستان و سوریه و لیبی گذشت و میگذرد) لذا یاران و مبارزان راه آزادی و استقلال میهن و دموکراسی؛ باید دید روشنی از این قضایا داشته باشند. حتی رژیم منحوس اسلامی نیز برای سرکوب مبارزان به اینگونه جریانها چراغ سبز نشان خواهد داد تا بتواند نیروهای مبارز را درگیر جبهه های نبرد متنوعی نماید و فشارها را از روی خود کاهش دهد.
یاران میتوانند در این صفحه نظرات خود را در رابطه با گروههای مزدور بیگانگان در داخل میهن؛ همچون گروههای سلفی ساخته و پرداختهٔ رژیم و یا «بوز گورت» ها و جریانات مشابهی که توسط رژیم ساخته و پرداخته شده اند؛ میزان کارایی آنها و انسجام تشکیلاتی و مراکز تجمع و نیروهای بالفعل و بالقوهٔ این جریانات و همچنین پتانسیل های بالقوه در کشورهای همسایه و مسیرهای نفوذ آنها به خاک میهنمان را در این صفحه مورد بحث و بررسی قرار دهند. این بحثها هرچقدر مستند و مبتنی بر آمار و ارقام باشد؛ در تدوین استراتژی مبارزاتی نقش واقعی تری بازی خواهد نمود.
پیروز و سرفراز باشید

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر