۱۳۹۹ تیر ۲۷, جمعه

برای آنهایی که نمیخواهند فقط تماشاچی باشند

پیش از هرچیز؛ از فرستادنِ نظراتِ نامربوط خودداری کنید. زیرا منتشر نخواهند شد. اگر میتوانید این نوشتار را باز نشر کنید.

۱- از هرگونه عملیاتِ سیاسی و نظامی که نتواند به پیروزی (دستاورد) بینجامد؛ باید  دوری جُست.
تظاهراتهایِ گلّه ای اگر نتوانند به تسخیرِ مراکزِ امنیّتی و بدست آوردنِ اسلحه بینجامند؛ نه تنها فقط اتلافِ وقت هستند؛ بلکه منجر به دادنِ تلفاتِ سنگین «برایِ هیچ» خواهند بود. لذا از هرگونه به خیابان ریختنِ گلّه ایِ بی هدف و بدونِ دستاورد خودداری کنید.
کسی که از مردم بخواهد به بهانهٔ اعتراض به خیابانها بریزند و در این جهت فراخوان دهد؛ بدانید که از اوباشانِ وابسته به رژیمِ شیعی است و یا میخواهد خود را انقلابی جلوه دهد و برایِ رسیدن به هدفِ شخصیِ خود به چنین خیانتی دست میزند.
شاید برخی بگویند که این تظاهراتها افکارِ بین المللی را تحریک میکند. امّا این یک دروغِ بیشرمانه برایِ فریب است. زیرا چیزی به نامِ «افکارِ بین المللی» را هیچکس به رسمیّت نمیشناسد و «افکارِ بین المللی» در سازمانِ ملل پرچمی ندارند. آنهایی که پرچم دارند؛ «حکومتها» هستند و حکومتها به شما کمک نخواهند کرد و تلاششان بر این متمرکز خواهد بود که چگونه از این موضوع به نفعِ حکومتِ خود بهره برداری کنند.
نتیجه اینکه: فریبِ شعارهایِ مهیّج را نخورید و برایِ شعاردادن به خیابانها نریزید زیرا به جز خستگی و پارگیِ گلو و اسارت و کشته شدن هیچگونه اثری ندارد.

۲- اگر میخواهید کاری بکنید که دستاوردی ملموس داشته باشد؛ با تشکیلِ گروههایِ کوچکِ خودمانی  به «اهدافِ نرم» حمله کنید. ایجادِ آتش سوزیها در اموالِ رژیم و. بنیادهایِ غارت و یا تخریبِ دستگاههایِ خود پردازِ بانکها و خانه هایِ پاسدارن و بسیجیها و درجه دارانِ نیروهایِ انتظامی و سایرِ مقاماتِ رژیم در همهٔ دستگاهها؛ هیچ شکّی به خود راه ندهید.

۳- تعدادی از هتلها را به «چینی ها» واگذار کرده اند. این هتلها مراکزِ نقل و انتقال جاسوسانِ چین میباشد که تحتِ عنوانِ «توریست» در این هتلها مشغولِ جمع آوریِ اطّلاعات و ترتیب دادنِ ملاقاتهایِ سرّی برایِ ایجادِ شبکه هایِ جاسوسی و خریدنِ افراد هستند. این هتلها و توریستهایِ چینی و آنهایی که به نامِ «دانشجویانِ چینی» میشناسید نباید رویِ آسایش ببینند؛ زیرا این به ظاهر دانشجویان جاسوسانِ حزبِ کمونیستِ چین هستند.
لذا سعی کنید چینیها را را به هر طریقِ ممکن بدام انداخته و حذفشان کنید تا به چین برگردند و حکومتِ کمونیستیِ چین نیز پیغام را دریافت کند.

(ادامه در بخشِ نظرات)

کژدم