۱۳۹۹ فروردین ۱۰, یکشنبه

فقط نظر بفرستید

چون بخش نظرات نوشتارِ پیشین پُر شده است؛ این صفحه را برای «رام دام دیرام دام» باز کردم.

کژدم

۱۳۹۸ اسفند ۲۴, شنبه

«ویروس طلایی» را وزارتِ اطّلاعات و یا «اطّلاعاتِ سپاه» به ایران آورده است

در نوشتارِ «پرسشهای بی پاسخ»؛ این پرسش را مطرح نمودم که چرا  «قم» که یک «ترمینالِ مذهبی» است؛ نقطهٔ مرکزیِ انتشارِ این ویروس بوده است؟
در این نوشتار میخواهم  این نقطهٔ تاریک را روشن کنم. امّا پیش از هر چیزی؛ این دو خبر را بخوانید.

https://tinyurl.com/qne32tt

 https://tinyurl.com/vvtaj42

 رژیم شیعی موردِ حملهٔ بیولوژیک قرار نگرفته است بلکه این ویروس توسّط سیستمِ جاسوسی رژیم از «ووهان» دزدیده شده و به ایران آورده میشود تا تکثیر گردیده و در آینده بر علیه اسرائیل استفاده شود امّا به شکلی از اشکال یک نفر و یا تعدادی از «خودیها» آلوده شده اند و دیدارهایی در «قُم» داشته و یا داشته اند و به دلیلِ این تماسها   «قم» به مرکزِ انتشارِ ویروس تبدیل گردیده است.  به همین دلیل نیز پس از نخستین نشانه هایِ انتشارِ ویروس و ظهورِ بیماران؛ به سرعت در حالِ کندنِ «گورهایِ دسته جمعیِ بزرگ» بودند زیرا میدانستند چه گُهی خورده اند و به هیچکس (کشورِ خارجی) نیز اجازه نمیدهند که مسئله را حلّ کند زیرا میترسند که گندِ ماجرا در آید. در همان آغازِ انتشارِ خبر نیز دیدید که اوّل میخواستند «قُم» را قرنطینه کنند و نیروهایِ ضدّ شورش به قم فرستادند؛ امّا ناگهان سناریو را تغییر دادند که علّتش هنوز مشخّص نیست و گویا که همه فراموش کرده اند. اینگونه فراموش کردنها به رژیم کمک میکند تا سناریوها را تغییر دهد. امّا اگر فراموش نشوند؛ آنهایی که علاقه دارند میتواند حرکتها را پیگیری کرده و مسائل را روشن سازند.
اسرائیل از این امر که رژیمِ شیعی این ویروس را دزدیده است آگاه شده و به همین دلیل نیز پس از دریافتِ نمونه ها از چند کشور؛ با تلاش شبانه روزی در طیّ ۳ هفته توانسته است واکسن را به صورتِ آزمایشگاهی تولید کند.
در لینکِ دوّم میبینید که خانم «فرنوش رام» از اینکه محققینِ اسرائیلی توانسته اند تنها در طولِ ۳ هفته به تولیدِ آزمایشگاهیِ واکسن برسند؛ به شدّت تعجّب میکند.
هر ۲ لینکِ بالا را بارِ دیگر و شاید چند بار بخوانید و با سایرِ اطّلاعاتِ جسته گریخته ای که مطرح شده و سپس حذف و فراموش شده اند بیامیزید تا قطعاتِ پازِلِ چراییِ انتشارِ ویروس از قم را بدست آورید.
 قصّهٔ «طلبه هایِ چینی» و یا «هواپیمایی ماهان» در رابطه با انتشارِ ویروس همهٔ شان مزخرفات و برایِ ردّ گم کردن هستند. در این مدّت حتّی مرگِ یک طلبهٔ چینی گزارش نشده است. چه بسا «ماهان» این جاسوسان و ویروس را به ایران آورده باشد امّا از وجودشان خبری نداشته است.
به نظرِ من رژیمِ شیعی از اینکه حکومتِ چین ماجرا را بفهمد وحشت دارد و چه بسا پیشنهادِ ادامهٔ همکاریِ «ماهان» و کمک به چینیها نیز برایِ ردّ گم کردنِ دلیلِ اصلیِ انتشارِ ویروس از «قم» بوده باشد. تا بر رویِ مسئلهٔ «دزدیِ ویروس از چین» سرپوش بگذارند. زیرا اگر چینیها این موضوع را بدانند؛ روابط رژیم با چین به شدّت دچارِ آسیب میشود.
در این مدّت شاهد جنگهایِ زرگری میان اعضایِ «طویلهٔ اسلامی» و دولتِ «امام حسن بنفش» و سایر اظهار نظرهایِ اوباشانِ گوناگون رژیم بوده اید. این داستانها و «شُل کُن سفت کُنها» فقط برایِ «موج سازی» است تا ذهنها را از مسئلهٔ اصلی (دزدیدنِ ویروس) منحرف سازند. رژیمِ کثیفِ شیعی برای سرپوش گذاشتن بر رویِ  جاسوسی و «دزدیدنِ ویروس» از چین حاضر است حتّی ۱۰ ها هزار نفر از مردم کشته شوند. اکنون پروژهٔ اصلیِ رژیم این است که تقصیرِ شیوعِ بیماری را به یکدیگر  نسبت دهند و یا حتّی بگویند که «حملهٔ بیولوژیک» شده است و یا «سهل انگاری» در فلان دستگاه انجام گرفته و منجر به شیوعِ ویروس شده است؛ و چه بسا سناریوهایِ دیگر را نیز برایِ خاک پاشیدن بر چشمهای مردم و اروپا و آمریکا و بویژه «چین» مطرح کنند.

آنچه که برایِ رژیمِ «انگلِ فرزانه» مهمّ است اینکه: چینیها ماجرا را نفهمند.

کژدم

۱۳۹۸ اسفند ۲۱, چهارشنبه

در سالِ آینده: «کونِ فرزانه» بر رویِ زانوهای «شی جین پینگ»

در بخشِ نظراتِ نوشتارِ پیشین به «دگردیسی» ناسیونالیسم آمریکایی از «بازگردانیدنِ صنایعِ آمریکایی به میهن»؛ به فازِ «شکستنِ ستونِ فقراتِ اقتصادیِ چین» اشاره کردم. 
انتشارِ «ویروسِ طلایی» از «چین» به سراسرِ جهان؛ زمینهٔ فرهنگیِ انتشارِ این پیغام را که «حکومتِ چین نه تنها یک حکومتِ متعهّد نیست بلکه یک حاکمیّتِ نژاد پرست است که آرزویِ مرگِ همگان را دارد.» را در آمریکا فراهم کرده است. هرچند که دولتِ ترامپ برخی از گامهایِ بنیادی برایِ شکستنِ ستونِ فقراتِ اقتصادیِ چین را پیش از ماجرایِ «ویروس طلایی» برداشته است ؛ پس از پیروزی در انتخاباتِ ۲۰۲۰ گامهایِ بلندتری برخواهد داشت.
نزدیکیِ بیشتر به «هندوستان» و «صلح با طالبان»؛ بخشهایِ مهمّی از این گامها هستند که در آینده شاهدِ عمیقتر شدنِ این روابط و تأثیراتِ آن در روابط بین المللی و اقتصادی جهان خواهیم بود. 
به یقین میتوانم «ببینم» که سالِ ۲۰۲۱  سالِ «بازتعریبهایِ بنیادی» در روابط بین المللی خواهد بود.
چینیها نیز میدانند که از سالِ ۲۰۲۱ فازِ جدیدی در روابط بین المللی آغاز خواهد شد و از هم اکنون به «استخدامِ نوکرانِ بیشتر» روی آورده اند که یکی از آنها «انگلِ فرزانه» و «سپاه پاچاهارداران» هستند. نوکرانِ نحیفی که  سقفِ خواسته هایشان «حفظِ نظام» است. تمامیِ آرزویِ رژیمِ شیعی در شرایط کنونی خروج از «بحرانِ مالی» و حفظِ گروههایِ مزدور رژیم در منطقه است که استفاده از آنها را به حکومتِ چین پیشنهاد کرده است. لذا در سالِ ۲۰۲۱ باید منتظرِ استحکاکهایِ نظامی مستقیم میانِ ارتش آمریکا با نیروهایِ رژیمِ شیعی باشیم.
برخی از «تحلولگران» یکدست سازیِ «طویلهٔ اسلامی» را پیش زمینهٔ تعیینِ رهبرِ جدید پس از مُردار شدنِ «انگل فرزانه» میدانند. این گونه از «تحلولگران» به خاطرِ متمرکز شدنِ ذهنشان به مسائل درونِ باندهایِ رژیم؛ فکر میکنند که برخی از این باندها میتوانند برایِ رژیم مشکل ایجاد کنند؛ لذا در نمایشِ ۲ اسفند ردّ صلاحیّت شدند. امّا مسئله فراتر از این حرفها است و یکدست سازیِ رژیم میتواند حتّی به «حذفِ مقامِ ریاست جمهوری» نیز بینجامد تا حاکمیّتی کاملاً یکدست و فرمانبردار و بدونِ «باند بازی» تشکیل شود. لذا این «تحلولگران» و «اپوزیسیونچیهایِ شارلاتان» در سالهایِ پیشِ رو شاهدِ تغییراتی خواهند بود که هرگز فکرش ا نیز نمیکردند.
با اوجگیریِ «جفتگیری»هایِ شدیدِ اوباشانِ شیعه مسلکِ حاکم بر ایران با حکومتِ چین؛ تمامیِ باندهایِ غارتگران با ۲ سرنوشت روبرو خواهند شد:
۱- جذب.
۲- حذف.
زیرا این پروژه پتانسیلِ تحمّلِ نیرویِ «موازی» را ندارد.

کژدم

۱۳۹۸ اسفند ۱۲, دوشنبه

پرسشهایِ بی پاسخ

با اینکه بیش از ۱۰ روز از ماجرایِ شیوعِ «ویروس طلایی» در ایران میگذرد؛ فارغ از پنهانکاریهایِ رژیمِ شیعی هنوز پرسشهای بی پاسخی وجود دارند که یا به ذهنها خطور نمیکند و یا اگر نیز خطور کند؛ اساساً پرسیده نمیشوند.

پرسشها:

۱- با توجّه به موقعیّتِ کلیدیِ «قُم» در شبکه هایِ مذهبیِ شیعه گری؛ چرا این ویروس دقیقاً به خال زده و مهمترین مرکزِ این شبکه ها را به آنتنِ اصلیِ پخشِ امواجِ «ویروسِ طلایی» تبدیل نموده است؟
۲- چرا موقعیّتِ شغلیِ مبتلایان به جز تعدادی بسیار اندک؛ منتشر نشده است؟ اگر فرض این است که رژیم پنهانکاری میکند؛ پس چرا  شبکهٔ خبریِ «ایران اینترنشنال» که هر روزه تعدادِ مرگها و مبتلایان را بوسیلهٔ منابعِ خود به روز میکند نیز در این رابطه سکوت کرده است؟ آیا این منابعِ خبری فقط «عدد» تولید میکنند؟ یا اینکه مبتلایان در زیرِ بُته عمل آمده و یا «قارچ» هستند و موقیّتِ شغلی و مذهبی ندارند؟ 
۳- چرا فرماندهانِ سپاه پاچاهارداران که هر روزه به بهانه ای «رجز خوانی» میکردند؛ از صحنهٔ نمایشهایِ «رجز خوانی» خارج شده اند؟ آیا تُخمشان را مَلخ خورده است؟
۴- چرا از اینهمه اوباشانِ شیعهٔ عراقی که به صورتِ «گلّه ای» در روسپیخانه هایِ شرعیِ «قُم» و «مشهد» وِلو هستند هیچ خبری بیرون نمی آید؟ آیا این اوباشان در برابرِ این بیماری مصونیّتِ بیولوژیک دارند؟
۵- چرا در «یمن» هیچ خبری نیست؟ مگر نه اینکه «حوثیها» یک پایشان در «صنعا» و پایِ دیگرشان در «قُم» است؟
۶- مأموریتهایِ سازمانِ هواپیمایی «ماهان» چه اهدافی را دنبال میکردند که بسیار مهمّتر از شیوعِ «ویروس طلایی» بود؟

لطفاً به این پرسشها توجّه نموده و  در رابطه با آنها تحقیق کنید.

کژدم