۱۳۹۹ تیر ۹, دوشنبه

ایران را فراموش کنید

همانگونه که از سالها پیش گفته ام؛ رژیمِ شیعی در حالِ فروشِ گام به گامِ ایران به چین است. این خیانت فقط مربوط به باندهایِ حامیِ «امام حسن بنفش» نیست و انگلِ فرزانه و سپاهِ پاچاهارداران؛ آتش بیارِانِ  اصلی معرکه هستند و جنجالهایِ دروغین در میانِ باندهایِ رژیم؛ فقط برای بهره برداریِ سیاسیِ باندها و جا انداختنِ گفتمانِ فروشِ ایران به چین در افکارِ عمومی  است و گرنه همهٔ این اوباشان به همان راه خواهند رفت.

کژدم

۱۳۹۹ خرداد ۱۷, شنبه

رویا رویی آمریکا و چین (۳)

دو نوشتارِ پیشین تازگی ندارند و ادامهٔ همان نوشتارهایِ چند سالِ پیشِ این وبلاگ در رابطه با «بازگشتِ امواجِ سونامی» با ظهور و به قدرت رسیدنِ «ناسیونالیسمِ آمریکایی» و به زانو درآمدنِ چین هستند. تنها چیزی که فرق  کرده است اینکه؛ چین با تبدیل کردنِ «ویروس طلایی» به یک بیماری بین المللی؛ به پایِ خود شلّیک کرد و روندِ «چین زدایی» را کلید زد که موجبِ افزایشِ شدّتِ «بازگشتِ امواجِ سونامی» خواهد شد.
امّا پرسش این است که بالاخره این رویارویی به کجا خواهد انجامید؟ هیچ یک از «تحلولگران» هنوز به این مسئله نمیپردازند زیرا نَه توانِ «پیشبینی» (خبر دادن) را دارند و نَه جرأتِ ورود به مسائلِ آینده را در خود میبینند و ترجیح میدهند که در حاشیه بنشینند و نوشته هایی بسیار شبیه به سریالِ تلویزیونیِ «روزهایِ زندگی» بنویسند تا خدایِ ناکرده گربه شاخشان نزند.
در رابطه با «کشور مستراحِ ایران» نیز نمینویسم؛ زیرا اظهاراتِ سفارتِ چین در تهران و سفیرِ رژیمِ شیعیانِ گورپرست در چین؛ نشان دادند که «انگلِ فرزانه» و بسیاری از باندهایِ اوباشانِ شیعه؛ قلّادهٔ «چین» را با نامِ «نگاه به شرق» به گردن انداخته و تلاش میکنند تا به «سگهایِ زنجیریِ چین» تبدیل شوند. امّا اینبار نیز از رویِ «استیصال» سوراخِ دعا را گُم کرده اند و خواهند دید که «امامزده پکن» نیز شفا نخواهد داد. امّا آنچه که در یک ماهِ اخیر بسیار مهم بود؛ رونمایی از بازگشتِ ایران به دورانِ «قاجاریّه» است که سفارتخانه های کشورهایِ پیشرفته  در ایران خدایی میکردند و پس از  گذشتِ بیش از ۲۰۰ سال ساکنینِ ایران هنوز لیاقتی بهتر و بالاتر از دورانِ قاجار را ندارند؛ زیرا اگر داشتند؛ تا کنون نشان داده بودند و پس از ۲۰۰ سال «گُنده گوزیهایِ استقلال طلبی» اکنون شاهد هستیم که سفارتخانه هایِ «چین» و «روسیه» در «امپراتوریِ صفوی ایران» خدایی میکنند و با توجّه به وجودِ ننگینِ «اپوزیسیونِ بشکن و بالا بنداز»؛ حتّی در صورتِ سرنگونیِ این رژیم؛ تنها چیزی که عوض خواهد شد؛ «قبله ها» خواهند بود. زیرا همهٔ «کشور مستراحها» همیشه نقشِ «تابع» را در معادلات بازی میکنند.

نتیجهٔ رویارویی

پیشبینی من (کژدم) این است که در ۴ سالِ دورِ دوّم ریاست جمهوریِ دونالد ترامپ؛ چین دچار تغییراتِ شگرفی خواهد گردید که با استعفا و یا برکناریِ «ژی جین پینگ» آغاز خواهد شد. من به جز پیامدهایِ منفی و سنگینِ اقتصادی و اجتماعی در چین که با ضرباتِ آمریکا بوجود خواهند آمد؛ ۲ دلیلِ فرهنگی را نیز پشتوانهٔ این پیشبینی میدانم.

۱- جنگ یعنی پایان و مرگ و ویرانی. (سان زو)
۲- به جنگی که نمیتوانی در آن پیروز شوی؛ وارد نشو. (سان زو)

«دورانِ فریب» (یکی از آموزه هایِ کلیدیِ «سان زو») گذشته است و با آشکار شدنِ این دوران؛ دورانِ جدیدِ «چین زدایی» آغاز شده است و «جنگ» نمیتواند آبِ رفته را به جوی بازگرداند و رهبرانِ چین مجبور خواهند شد که به دورانِ «ژی جین پینگ» (اوجِ دورانِ فریب و قدرت نمایی) پایان دهند و عصرِ جدیدی را در چین بنیان نهند که نشانه هایِ سمبلیکِ آن «آزادیِ دوبارهٔ هنگ کنگ» و عضویّتِ «تایوان» در سازمانِ ملل و تغییرِ حکومت در کرهٔ شمالی خواهند بود.
لذا سرنوشتِ «انگلِ فرزانه» و اوباش سردارانِ اطرافش در این معرکه را به راحتی میتوان حدس زد.

کژدم