۱۳۹۱ شهریور ۱۲, یکشنبه

شناسایی سیاسی رژیم

شناسایی سیاسی رژیم تنها از طریق شناخت جناهها و گروههای گوناگون تشکیل دهندهٔ آن مقدور است.  یاران میتوانند این مسئله را در صفحهٔ زیرین مورد بر رسی قرار دهند. این شناسایی از آن نظر مهم است که این جناحها نه تنها در تقسیم قدرت شریک هستند؛ بلکه بازیهای گوناگون سیاسی درون میهن را این جناحها رقم میزنند. شناسایی این جناحها و حیطهٔ مورد تصاحب آنها در عرصهٔ قدرت سیاسی و مالی و داشتن شناخت دربارهٔ طیفهای گوناگون اعضاء و هواداران این جناحها میتواند در تدوین و طراحی شیوه های مبارزاتی نقش مهمی را ایفا کند. یاران میتوانند در صفحهٔ زیرین این مسئله را مورد بحث و بررسی قرار دهند:

صفحهٔ جناحهای گوناگون رژیم اسلامی 

 (این صفحه بخشی از صفحات تدوین استرتژی مبارزاتی است)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر