۱۳۹۶ بهمن ۲۲, یکشنبه

نگاهی «پهپادی» به آنچه که میگذرد

ایران

رژیم اسلامی ایران با تمامیّت موجودیتش (همهٔ باندها) اکنون چمباتمه زده و منتظر «آخرالزّمان» خویش است. امّا «آخرالزّمان» همیشه «مهدی» میخواهد. مشکلِ رژیم شیعی ایران این است که «مهدی» ندارد و میخواهد حتّی در میان هوادارانِ خویش (بخوانید مزدوران)؛ «مهدی» را دُور بزند. «مهدی» موجودی است که برای «حلّ بحرانهای لاینحلّ» می آید و خمیره اش باید از جنسِ دیگری باشد. به این معنی که «مهدی» نمیتواند از جنسِ «اصولگرا»؛ «اصلاح طلب» و یا «دول واپسان» باشد.
«مهدی» نمیتواند مانندِ «طوطیِ دست آموز»؛ همان مزخرفاتی را که ۴۰ سال است گفته شده و اجرایی شده و ایران را به خاکِ سیاه نشانده است را تکرار کُنَد. رژیم ننگین اسلامی حاکم بر ایران؛ «مهدی ندارد»؛ بلکه کار را به جایی رسانیده است که فقط «ارباب» دارد. «ارباب» نیز «مسیحی اُرتودوکس» است که نیّت اصلی و بسیار دیرینه اَش «شستنِ چکمه های روسی در خلیجِ فارس» است.
مشکِلِ دیگرِ رژیم کثیف شیعیِ حاکم بر ایران این است که  برای فراهم نمودنِ «چراگاهِ امن» برای حاکمیّت؛ در روندی ۴۰ ساله؛ «مردمِ ایران» را به موجوداتی «بی تفاوت» و در واقع به «ساکنینِ ایران» تبدیل کرده است. آنهایی که در کشورهای غربی زندگی میکنند؛ شاید متوجه شده باشند که از روی «چَمِنِ خشک شده» و «چَمَنِ تر و تازه و شاداب» خانه ها میتوان فهمید که ساکنِ کدامین خانه «صاحب خانه» است؟ ... و ساکِنِ کدامین خانه؛ «کرایه نشین» است؟
ایرانِ کنونی؛ سرزمینی نیست که مردمانش مالِکِ آن باشند. حتّی آنهایی که دورانِ «ارباب رعیّتی» (فئودالیسم) را «ننگین» میدانند؛ اینرا نیز میدانند که در آن دوران؛ هیچ یک از روستائیان حدّ اقلّ «مشکل مسکن» نداشتند. امّا اکنون بسیاری از مردمِ ایران؛ در این «کشورِ کذاییِ پُر گُه اَر» یا «کرایه نشین» و یا کارتون خواب و «گور خواب» هستند.
اگر یک «گور خواب» از آمریکا بخواهد که بیا و این لجنزار را ویران کُن؛ نمیتوان او را «خائن» و یا «وطن فروش» نامید؛ زیرا این به حاشیه رانده شدگان؛ «وطنی ندارند» و اگر هم دارند؛ همان «گوری است که در آن میخوابند».
این «گر خوابها» اگر هم نتوانند بخوانند و بنویسند؛ میشنوند که این رژیمِ کثیف؛ روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت را به «روسیه» صادر میکند؛ تا در سوریه از آنها حمایت نظامی کُنَد.
بگذارید از «الفبا» آغاز کنیم:
هر دریاچه ای که میبینید؛ محصولِ چند عامل است:
۱- ارتفاعِ کَمِ (گودال).
۲- سفره های آبهای زیر زمینی.
۳- منابعِ آب که به آن گودال سرازیر میشوند؛ اعم از باران؛ برف؛ رودخانه ها.
۴- میزانِ تبخیرِ آبِ گودال (دریاچه) به دلایل گوناگون.

اگر ایران را مانند دریاچه ای تصوّر کنیم؛ تنها منبعی که به آن «آب» میرساند؛ «نفت» است (تک محصولی بودن).
لذا اگر کسی در ایران بگوید که اگر زندگی خوبی دارد؛ برای این است که پدرش «مهندس»  و یا «دکتر» و هر «شاغِلِ دیگری» است؛ «گُهِ زیادی» میخورد. زیرا تنها رودخانهٔ جاری به «گودالِ ایران» ..... فقط «نفت» است. حتّی آن کارگرِ ساختمانی که فکر میکند «عرقِ جبین» ریخته و به خاطرِ «تولید ساختمان»؛ پول در آورده است؛ نمیداند که در ازایِ «عرقِ جبین» فقط بخشِ بسیار کوچکی از «پولِ نفت» را گرفته است.
نتیجه آنکه: «زندگی خوب» در ایران را ؛ «سهم غارتِ نفت» تعیین میکند.

لذا اگر فروش نفت تعطیل شود ؛ ایران تبدیل به «دریاچهٔ آذربایجان» خواهد شد.
به همین خاطر حتّی مبارزات آزادیخواهانهٔ ایرانیان با برنامه های مشعشعی که ارائه میدهند نیز «بوی نفت» و «تقسیم نفت» میدهد.
نتیجهٔ نهایی اینکه: «با این کونِ گُهی» ... نمیتوان «امپراتوری ایرانی .... کوروشی ... و ...» ساخت. حتّی نمیتوان «سوسیالیسم» ساخت؛ زیرا تبدیل به بدتر از «ونزوئلا» و «کرهٔ شمالی» میشود. زیرا ایران حدود «۹۵ میلیون نفتخوار» دارد.
آنهایی که ادّعای مبارزه و رهبری دارند؛ باید نظریّه های بسیار بیشتر و بهتر از پروژهٔ «ِغارتِ عادلانهٔ نفت» را بر روی میز بگذارند. 
به نظرِ من بهتر است که اساتید و متخصصانی مانند آقای «خاوند» دوربینشان را فقط بر روی شرایط کنونی زووم نکنند و دوربینهای دیگری در زاویهٔ «طرّاحی برای آینده» کار بگذارند و برای «ایرانِ آینده» برنامه ریزی کنند. لازم هم نیست که نظریاتشان را منتشر کنند. بلکه بهتر است که در بایگانی نگهدارند تا زمان استفاده از آنها بِرَسَد. زیرا به شدّت لازم است که حاکمیّت قرمساقهای شیعه مسلک را در «تاریکی اطلاعاتی» قرار داد.
بحثهای کنونی که در رابطه با اقتصاد؛ از طرف باندهای گوناگونِ رژیم کثیفِ شیعی مطرح میشوند را نباید جدّی گرفت. زیرا آنچه که که اکنون میبینیم؛ محصول مشترکِ «قرمساقهای اصولگرا»؛ «قرمساقهای اصلاح طلب» و «قرمساقهای دول واپس» است. بقیّه اش را باید «بازیهایِ دروغینِ کلامی» برای فریبِ مردم  دانست.
در رابطه با مبارزاتِ رژیم در سوریه نیز دیدیم که یک گروهِ ۵۰۰ نفرهٔ رژیم شیعی ایران؛ با کمکِ روسها در برابرِ نیروهای آمریکا؛ متلاشی شدند و برخی از گزارشها از احتمالِ کشته شدنِ نیروهای روسی در میانِ بیش از ۱۰۰ کشته خبر میدهند و به همین خاطر نیز آمریکایی ها میگویند: «در گزارشهای اولیّه هیچ گزارشی در رابطه با وجود نیروهای روسی در این نیروی ۵۰۰ نفره گزارش نشده است». (شاید در گزارشهای ثانویّه به چند جَسَدِ و یا زخمی روسی اشاره شده است).
زمانی که میگویند: «بیش از ۱۰۰ کشته» ... منظورشان این است که «۴۰۰ کشته و زخمی».

اگر تنها منبعِ در آمدِ اقتصادی ایران فقط «نفت» است؛ در کنارِ آن؛ تنها منبعِ قدرت و ستونِ فقرات قدرتِ این رژیم؛ «روسیه» است.
لذا بهتر است که به «روسها» سربزنیم.

روسیه

نقشی که روسها در سوریه بازی میکنند؛ ملغمه ای از دکترینِ «کریمه» و «نقشِ حافظ اسد» است. حافظ اسد نوکرِ روسها بود و نوکری روسیه در خانوادهٔ اسد؛ داستانی تازه نیست و دلیل اصلی «جفتگیری خامنه ای با بشار اسد» نیز تصادفی نیست؛ بلکه همان داستانِ کهنهٔ «کبوتر با کبوتر» است.
حافظ اسد به شخصیت خاصّی مشهور بود: «بحران می آفریند و در ازای دریافتی ناچیز؛ بحران را میخواباند». عربهای معروف به فلسطینی؛ صدها بار نقش «نوکرانِ بی جیره و مواجب» را برای «بحران سازیهای حافظ اسد» بازی کردند و در هیچ یک از این بازیها؛ «کیرِ خر» نیز به دست نیاورده و این حافظ اسد بود که به داراییهایش اضافه شد.
برای روسها؛ سوریه؛ همان «کریمهٔ دوّم» است. لذا اگر میبینید که روسها با همهٔ طرفهای درگیر؛ در حالِ جفتگیری هستند؛ تعجّب نکنید. زیرا حافظ اسد نیز چیزی بیشتر از این نقش را بازی نمی کرد و با همین سیاستِ «جفتگیریهای چند جانبه» بود که هم «بحران ساز» و هم «فرونشانندهٔ بحران» بود و در طول حکومتش پس از شکستِ خفّت بار در جنگ ۶ روزه و سپس  شکستِ نهایی در سالِ ۱۹۷۳ حتّی یک تیر هم از سوی سوریه به اسرائیل شلیک نشد و به همین دلیل در نوشته های ۷ سالِ پیش در این وبلاگ؛ سوریه را «دُشمنِ دوست داشتنی» برای اسرائیل لقب دادم.
در روزهای اخیر؛ روسها «کَم آوردند». جنگندهٔ شان سرنگون شد؛ دمشق بمباران و موشک باران شد و روسها عملیّاتِ اخیر در «دیرالزّور» را هدایت کردند که به شکستی مفتضحانه انجامید. مطمئن باشید که چند نیروی روسی نیز در میان آن ۱۱۰ نفرِ گوشتِ چرخ کردهٔ آلوده به مدفوع هستند که روسها حتّی جرأتِ اعتراف ندارند. شاید این عملیّات؛ هشدارِ نهایی به روسها باشد تا بیش از این «حافظ اسد بازی» در نیاورند.
روسها اکنون ۲ گزینه دارند:
۱- عقب نشینی کنند و حافظ اسد بازی را «لوله کنند».
۲- رژیم شیعی ایران را به جنگ بفرستند و همان نتیجه ای را درو کنند که در ۱۹۷۳ بدست آوردند. (بالاخره ارباب و نوکری گفتند).
آمریکا و اسرائیل؛ دیگر روسیه را بخشی از «حلّ مشکل» نمیدانند. بلکه «ریشهٔ اصلیِ مشکل» به حساب می آورند.
در بازیهای «حافظ اسدی»؛ بسیار بد است که دستت را بخوانند و روسها میدانند که در این بازی؛ به آخرِ خظ رسیده اند و اگر ادامه دهند؛ باید منتظر تبعاتِ آن باشند.

اسرائیل

اکنون ۷ سال است که اسرائیل در غوغاهای سوریّه که در مرزهای شمالی اَش در جریان بوده و هستند؛ «بی طرف» بوده اند و اکنون به خاطر سکوتِ ۷ ساله سهم میخواهند. خواسته های زیادی هم ندارند و فقط از روسها میخواهند که «حافظ اسد بازی» را کنار گذاشته و از تولید «مراکز بحران» دست بردارند. در آخرین سفر نخست وزیر اسرائیل به روسیه نیز؛ همین مسئله را مطرح نمودند و روشن ساختند که «اسرائیل وارد بازی دوشیده شدن با بحران سازی» نخواهد شد.
روسها میدانند که اسرائیل جدّی است و حدّ اقل نتیجهٔ این «جدّی بودن» میتواند جنگهای محدود باشد و سربازانِ پیاده و بی جیره و مواجب روسیه (نیروهای حاجی بادمجان گروهبان آریوبرزن) را به شدّت تضعیف کند.

(این مقاله را پیش از درگیریهای کنونی اسرائیل و سوریه نوشته بودم و لذا ترجیح دادم که آنرا تغییر ندهم)

کژدم


۵۸ نظر:

 1. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/22/1653707/%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
  خبرکزاری سپاه با کارشناس به اصطلاح نفتی مصاحبه ای کرده و به برخی واقعیتها به زعم خودشان اقرار کرده اند هرچندکه پیشنهادهای این کارشناس برای به گرد اب نرفتن اقتصاد انگلی مانند حکم نوش دارو بعد از مرگ سهراب است

  پاسخحذف
 2. آیا از سیرِ حرکتِ آنچه که «جنبشِ ری استارت» نامیده میشود؛ تعجّب نمیکنید؟
  از چالشِ رنگ و سنگ میگذرد و به چالشِ آتش میرسد. امّا زمانی که میتواند تلاشهای خود در «جنبشِ دل به دریازدگان» دهها برابر کنَد؛ نه تنها هیچ حرکتی نمیکند!!!! بلکه رهبرش میگوید که « به صورتِ مردم می شاشَد» و ادامه میدهد که مگر کماندوهای ری استارتی خَر هستند که خودشان را به خاطر جنبِشِ گرسنگان؛ به خطر بیندازند؟؟!!
  جالب تر این است که رهبرِ ری استارت به صورتِ آنهایی که تماشاگر بودند؛ نمیشاشد؛ بلکه به صورتِ «برخاستگان» عنایتِ «عرفانی» میفرماید. امّا پس از ادّعای دروغینِ «کشتن پاسداران و بسیجیان»؛ از کماندوهای خود میخواهد که «جنبش امپاس» راه انداخته و چرخ اتوموبیلهای «نِشَستگان» را پنچر کنند و محترمانه به «نِشَستگان» میگوید: «نترسید؛ وقتی به حکومت رسیدیم؛ پول طایرهایتان را پرداخت میکنیم».
  اکنون «۲۲ بهمن» کفگیرِ «عارفِ بزرگ» به تهِ دیگ رسیده و «چالش جنگ جهانی و وعدهٔ عذابِ الیم» براه انداخته است و وعده میدهد که کشورهای جهان را متقاعد خواهد کرد که به رژیم ایران حملهٔ نظامی کنند. گویی که همه منتظرند تا «عارِفِ بزرگ» فرمانِ جنگ دهد.
  اگر چیزی را از این تاریخچهٔ مشعشع از قَلَم انداخته ام؛ تصحیح کنید.
  آیا «هخا» را به یاد دارید؟
  پرسش این است که چرا باید «هخا» بتواند «بازتولید» شود؟ و هوادارنی بیابد؟
  آیا هوادارانِ «عارِفِ بزرگ»؛ سخنان و «وعده های گُهر بارِ صوفی بزرگ» را سبک سنگین میکنند؟
  یا همینطوری با «سَطل» سَر میکشند؟
  عجب دنیائیه این «سرزمینِ پُر گُه اَر» ... :-)


  پاسخحذف
 3. نه سال است که دنبالتان میکنم...
  تکلیف این مستراح را فقط و فقط یک جنگ تمام عیار مشخص میکتد...
  تمام...

  پاسخحذف
 4. ممنونم بابت مقالات بسیار وزینتان . پاینده باشید

  پاسخحذف
 5. گویا یکی از هدفهای بمباران شده توسط اسرائیل ؛ آشیانهٔ پهپادهای سپاه پاچاهارداران بوده است که به طور کامل منهدم شده است.
  اکنون روسها دچار مشکل شده اند که چرا چنین اجازه ای به سپاه داده اند که از فرودگاه سوریه برای نگهداری و استتار پهپادها استفاده کند؟

  پاسخحذف
 6. بهتر است که در آخرِ هفته یک جوک واقغی هم داشته باشیم:
  در ماهِ مارچ سال ۲۰۱۷ هیئتی از رهبران عراق به آمریکا رفته و با دونالد ترامپ ملاقات کرده بودند.
  پس از پایان ملاقات؛ دونالد ترامپ به شوخی گفته است:
  «این برای اوّلین بار در عمرم بود که با یک گروه کامل از دُزدان ملاقات داشتم».
  حیدر العبادی و مسعود بارزانی از اعضای هیئت بلندپایهٔ عراق بوده اند.

  https://goo.gl/Bwzc4P


  پاسخحذف
 7. من هرچه فکر میکنم هدف سپاه فقط داخلیست تا مردم رو از جنگ بترسونن چون همزمان با ۲۲ بهمن بود

  پاسخحذف
 8. مراسم ۲۲ بهمن نیز تمام شد. «چالش امپاس» نیز به جایی نرسید. اشعار «نعمت الله ولی» نیز مانند «دیوان حافظ» و «کتابِ نوستر آداموس» و «متشابهات قرآن» به «میلیاردها نوع» قابل تفسیر و تعبیر است. لذا پیشنهاد میکنم در این «جنگل های بدتر از آمازون» دنبال واقعیت و حقیقت نگردید و راهِ شارلاتانها را برای فریبِ خودتان ببندید.
  من (کژدم) به «صوفی بزرگ» و «نعمت الله زمان» پیشنهاد میکنم که به «چالِشِ مامپاس» بپیوندند و به تفسیرِ داستانِ «عاموسِ نبی و دختَرَکِ خیزران پوش» بپردازند.
  (تبریزیها به آبنبات های «داداش برادر» که طعمهای گوناگون دارد «مامپاس» میگویند.)
  با ۵ عدد «مامپاس» میتوان تمامی روز را به «مکیدن» و «تفسیر» مشغول شد.
  با اینکه «نعمت الله» نیستم؛امّا یک خبر خوب دارم:
  امسال «چهارشنبه سوری» واقعاً غوغا خواهد شد.
  «جنبِشِ دل به دریا زدگان»؛ به زیرِ پوستِ «مردمِ ایران» رفته است و قصدِ بیرون آمَدَن ندارد.

  امیدوارم که «عارِفِ بزرگ» در «چهارشنبهٔ سُرخ» به صورَتِ مردم نشاشد.

  «چهارشنبهٔ سُرخ» را پاس بداریم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پاس داشتِ «چهارشنبهٔ سُرخ» مثل ترقّه بازیهای گذشته نیست.
   «تعیینِ اهداف» میخواهد. «مهندسی» میخواهد. «طرّاحی عملیاتی» میخواهد.«شناسایی جغرافیاییِ اهداف» از دیدگاه نظامی میخواهد. «خطّ حمله» و طرحِ «عقب نشینی» میخواهد. «نیروهای پشتیبانی» از «خطوط حمله» و ایجادِ «گذرگاهِ امن» برای «عقب نشینیِ منظّم» میخواهد.

   آیا نظری در این رابطه دارید؟ اگر دارید؛ آیا «خایه» هم دارید تا نظرتان را منتشر کنید؟ .... اگر همه را به یکجا دارید؛ کاری خواهد شد کارستان.

   «چهارشنبهٔ سُرخ» را پاس بداریم.

   حذف
 9. درود بر کژدم. پرینتر سه بعدی تو ایران هست؟ نظرت درباره ساخت اسلحه با پرینتر سه بعدی و درگیری مسلحانه با حکومت اسلامی ایران چیست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نمیدانم که در ایران «پرینترهای ۳ بُعدی» برای تولیدِ ابزارِ فلزّی وجود دارد؟ و یا نه؟
   استفاده از این تکنولوژی در حدّ یک شوخی است.

   حذف
 10. تفسیرِ داستانِ «عاموسِ نبی و دختَرَکِ خیزران پوش» از «سَیِّدِنا و مولانا کژدم»:

  ۱- دونالد ترامپ گفت که طرفهای اسرائیلی و فلسطینی؛ هیچکدام به صلح توجّه جدّی ندارند.

  تفسیر:

  با توجّه به سیاستِ «صلح از موضعِ قدرت» به عنوانٔ استخوان بندی سیاستهای صلح دوستانهٔ دولتِ ترامپ؛ این جملهٔ ایشان به این صورت تفسیر میشود:
  «اسرائیل و فلسطینیها» به یک «جنگِ فصل الخّطاب» نیاز دارند؛ تا کبوترِ «صلح از موضِع قدرت» به پرواز در آید.

  ۲- «اسرائیلیها معتقدند که اثر انگشتِ آقای پوتین در نقل و انتقالاتِ نیروهای حاجی بادمجان آریوبرزن را کشف کرده اند».

  تفسیر:

  انتخاباتِ روسیه نزدیک است و آقای پوتین همهٔ موانع جدّی را بوسیلهٔ «شورای نگهبانِ روسیه» از سَرِ راه ایشان برداشته است؛ تا خدای ناکرده خاری در پای مبارکِ ایشان؛ نَخلَد.
  لذا باید کاری کرد که روسها تاوانِ «حافظ اسد بازی»های خود را با دادن تعدادی کُشته و هواپیمای سرنگون شده در آستانهٔ انتخاباتِ مارچ بدهند و بر سرِ ۲ راهی قرار گیرند که آیا برای چند هواپیما و ۱۰ ها کشته و زخمی روس؛ باید به سیاستِ «انتقامِ روسی» پناه ببرند و «هزاران کشته» بر آن ۱۰ ها کشته بیفزایند؟ و یا اینکه سکوت کرده و دست و پای «حافظ اسدی» شان را جمع کنند؟
  آقای پوتین میداند که دیگر با «اوباما» طرف نیست و دَرها بر پاشنهٔ دیگری میچرخند و بهتر است که «مشقِ شب» خود را خوب بنویسد.
  امّا خارج از «مشقِ شبِ پوتین»؛ نیروهای «حاجی بادمجان گروهبان آریوبرزن» باید منتظرِ تلفاتِ بسیار سنگین باشند. ماجرای «رفراندوم بازی» اخیر؛ برای فریبِ آمریکا و جلوگیری از کشتار جذامیانِ تحت فرماندهی «گروهبان حاجی بادمجان» طرّاحی شده است و گرنه این دار و دستهٔ اوباشان؛ همگی دِل در گرو حفظِ نظام دارند.

  پاسخحذف
 11. روسها بالاخره پذیرفتند که در میان کشته شدگان چند روزِ اخیر (همان بیش از ۱۰۰ نفرها)؛ حدّ اقل ۲ نفر روس نیز وجود داشته اند. روسها یک نفر از کشته شدگان را «فعّال حقوق بشر» معرفی میکند. برای نفر بعدی نیز شغلی مسخره تر مطرح میکند که حوصلهٔ خواندنش را نداشتم.
  اگر حوصله داشتید بخوانید. اگر نداشتید فقط تیتر مطلب را بخوانید.

  https://goo.gl/6s3WkA

  پاسخحذف
 12. خیالت راحت اولتیماتوم به پوتین بعد از زدن اف ۱۶ داده شده فکر کردی هواپیمای ساقط شده نزدیک مسکو حامل چه کسانی کار کی بوده پوتین پیامو گرفت

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   در رابطه با روسیه هنوز فکر نمیکنم که کار به جایی رسیده باشد که بخواهند به هواپیماهای غیر نظامی حمله کنند.
   امّا در رابطه با ایران به این نتیجه رسیده ام که جنگ بسیار زودتر از آنچه فکر میکنیم؛ به درون ایران کشیده خواهد شد.

   حذف
 13. خوانندگانِ گرامی
  نگرانیهای ابراز شده از طرف سازمان ملل و دولتهای اروپایی در رابطه با سوریه را بسیار جدّی بگیرید. در ماههای آینده شاهد جنگهای شدیدی در سوریه و چه بسا لبنان خواهیم بود. این جنگ به طور حتم به درون ایران و احتمالاً به درون ترکیهٔ عثمانی نیز کشیده خواهد شد.
  اکنون همهٔ طرفهای درگیر در سوریه خود را برای جنگهای شدید آماده میکنند.
  رژیم ایران روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت به روسیه صادر میکند که پول آن به حساب ارتش روسیه و شرکتهای خصوصی که «ارتشهای کوچک خصوصی» (ارتشهای مزدوری) را اداره میکنند؛ ریخته میشود.
  حتّی با توجّه به گزارش «رامی عبدالرّحمن» در رابطه با کشته های حملهٔ اخیر اسرائیل به مواضع رژیم اسد و پایگاههای سپاه قدس میتوان فهمید که تعدادی از روسها در این حملات کشته شده اند که سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه (رامی عبدالرّحمن) از آنها با عنوان «تعدادی خارجی» نام برده شده است که نشانهٔ حسّاسیت قضیّه است.
  تاکتیک روسها قرار دادنِ نیروهای روسی با لباسهای نطامی مبدّل در میان نیروهای سپاه قدس و امثالهم بوده است که به دیگران بگوید: «به اینجا نزدیک نشوید؛ زیرا اینجا امامزاده است».
  این تاکتیک دیگر به درد نمیخورد و روند اتفاقات در سوریه به سمت «جنگهای آشکار» پیش میرود. روسها اعمّ از نیروهای رسمی و غیر رسمی (ارتشهای خصوصی روسی)در تمامی درگیریهای اخیر کشته ها و زخمیهای زیادی داده اند که اعلام نمیکنند.
  بسیار هوشیار باشید؛ زیرا این جنگ به درون ایران کشیده خواهد شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خوب هوشیار باشیم یعنی دقیقا چه باید کرد

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   درست بالای صفحه این نوشته را میبینید:

   «انجمنهای «پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران» در درون میهن؛ از هم اکنون باید آماده باشند که در صورت عملی شدن حملهٔ نظامی به ایران؛ انجمنهای محلی دفاع غیر نظامی را تشکیل دهند و امر مهم کنترل بحران در شرایط جنگی را به عهده گیرند.»

   این جمله بخشی از مقاله ای است که سالها پیش نوشته بودم و شرایط جنگی و وظیفهٔ «ایرانیان» را توضیح داده بودم. اگر بگردید؛ میتوانید پیدایش کنید. شرح نسبتاً خوبی از رشتهٔ وظایف است.

   آنهایی که میهن و مردمشان را دوست دارند؛ ضمن عمل کردن به جملهٔ بالا؛ نه تنها جذبِ ارتش قلّابی و سپاه پاچاهارداران نباید بشوند؛ بلکه باید با سازماندهی نیروهای میهن پرست؛ با این دو نیرو نیز بجنگند.
   بهتر است اگر کسی وقت دارد؛ آن مقاله را پیدا کند. سپاس

   حذف
  3. کژدم گرامی این جنگ بین ایران با کدام نیروها اتفاق خواهد افتاد ؟

   حذف
  4. ناشناس گرامی
   برای جنگ با رژیم ایران خیلیها زنبیل گذاشته اند. تقریباً همه را میشناسید.

   حذف
  5. منظور این بود که جنگ تمام عیار کلاسیک هست یا از نوع موریانه های داعش ؟

   حذف
  6. ناشناس گرامی

   چیزی به نامِ «این» و یا «آن»؛ مانند «بستنی میخوای؟» یا «آش؟»؛ وجود ندارد.
   اگر از من بپرسند؛ پاسخ میدهم: «لطفاً یک «گونی» از هر دوتا » بیاورید و بعد اضافه میکنم:
   چند پاکت داروی «اسهال و استفراغ» هم اضافه کنید بهتر اتست.
   اگر گارسون پرسید: «مگه آش و بستنی» را با گونی حساب میکنند؟
   خواهم گفت: هر جوری که میخواهند حساب کنند؛ بگذار حساب کنند... فقط داروی «اسهال استفراغ» یادت نره.

   ناشناس گرامی

   اگر با من دعوا کُنی؛ دوست داری به «چشم» ... «گلو» و یا «خایه اَت» بزنم؟
   یا اینکه دوست داری «فرار» کنم و تو هَم مثلِ گاو دنبال من راه بیفتنی و ناگهان مَن بنشینم و شما با «مانعی فراری» برخورد کرده و تعادلتان را از دست داده و به زیر اتوبوس و یا قطار شیرجه بروید؟
   این سوالها رو از «حاجی سیّد نعمت اللهِ زمان» بپرس ... چرا از منِ بی سواد میپرسی؟

   آیا «مَنو» یتیم گیر آوردی؟

   حذف
  7. کژدم گرامی
   از دیدگاه شما، در صورت آغاز چنین جنگی، آیا باید منتظر حضور «چکمه های روسی» در داخل مرزهای ایران و به تبع آن شاهد یک «جنگ فرسایشی درازمدت» باشیم، یا این که روس ها از خیر نوکران شیعه مسلک شان خواهند گذشت.

   حذف
  8. ناشناس گرامی
   این امر که چکمه های روسی در ایران جایگاهی دائمی پیدا کنند؛ بالاترین آرزوی روسها است. امّا مسئله این است که سایر قدرتها نیز آرزوهایی دارند.
   لذا روسها با یک «کیسه بوکسِ آویزانِ بی دست و پا» طرف نیستند که هر چقدر خواستند مشت و لگد بزنند. سایر کشورها نیز همینطور.
   اینکه روسها از خیرِ رژیم شیعی ایران بگذرند؛ تقریباً غیرِ قابل باور است. مگر آنکه این رژیم به دست مردم ایران سرنگون شود که البتّه رژیم کنونی سعی خواهد نمود انقلاب را نیز به جنگ فرسایشی تبدیل کند. مگر آنکه مردم «ارزشِ زمان» را بفهمند و رفتاری توفانی داشته باشند. آنگاه دست روسها کوتاه خواهد شد.
   از نظر من «تظاهرات خیابانی» و «من حجاب نمیخواهم» فقط «قرتی بازی» هستند. نتیجهٔ نهاییِ «قرتی بازی» به «سوریه شدن» می انجامد. امّا «توفان» در مدّتی کوتاه مسئله را حلّ میکند و ابتکار عمل را از دست رژیم شیعی و روسها در می آورد.
   عامل زمان بسیار مهم است.
   «داعش» در آغازِ حرکتِ خود؛ از عاملِ زمان بهترین بهره برداری را نمودو قدرت تفکّر و حرکت را از دشمنانِ خود گرفت.

   حذف
  9. برخیها فکر میکنند که «ری استارت» خیلی «سوپر انقلابیه».
   من فکر میکنم که «ری استارت» یک «قرتی بازی» است.

   حذف
 14. زلزله سیاسی در اسرائیل ....درخواست فرماندهان پلیس برای محاکمه نتانیاهو

  پاسخحذف
 15. در روز «چهارشنبهٔ سُرخ»؛ درهای آهنی را با الکل آتش نزنید.
  اگر میخواهید «چهارشنبهٔ سُرخ» داشته باشید؛ از ویدیوی زیر یاد بگیرید.

  https://www.youtube.com/watch?v=T7k0MjODEQY

  پاسخحذف
 16. روسها که مرگ ۲ نفر از نیروهایشان در میان آن «بیش از ۱۱۰ نفر) تأیید کرده بودند؛ اکنون مرگ ۵ نفر را تأیید میکنند. من نه خبرنگار هستم و نه ماهواره دارم. همان جملهٔ نقل شده از ژنرال متیس که: «در گزارشهای اولیّه به وجود نیروهای روسی اشاره ای نشده بود»؛ برای من کافی بود تا آخر خط را بخوانم.
  احتمال اینکه روسها در آن عملیات بیش از ۵۰ نفر کشته و زخمی داده باشند؛ به هیچ وجه دور از انتظار نیست.
  ژنرال متیس با این جمله پیغام روشنی به آقای پوتین فرستاد:
  «اگر میخواهید بجنگید؛ یونیفورم روسیه بپوشید. وگرنه حتّی از شَرَف نظامیِ کشته هایتان نیز نمی توانید دفاع کنید. اگر به نام و با یونیفورم روسی بیایید؛ ما شما را به عنوان «روس» خواهیم کشت. اگر با یونیفورم «مدافعین حرم» بیایید؛ به عنوان «شیعه» کشته خواهید شد و در برابر مردم روسیه نیز به خاطر عَدَم مراسم خاکسپاری رسمی شرمسار خواهید شد.

  این پیغام را «ترکهای عثمانی» نیز شنیدند و اکنون میدانند که چگونه با آنها رفتار خواهد شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پیغام پیچیده در لایه ها برای «لبنان» و شیعیانِ لبنان:
   «تشکیلاتِ انگل حسن نصرالله در تمامی ابعاد آن یک تشکیلات «مزدوری-تروریستی» است. امّا شیعیانِ لبنان بخشی از فرایند سیاسی لبنان هستند. لذا شیعیانِ لبنان برای ادامهٔ این فرایند؛ باید صف خود را با تشکیلاتِ انگل حسن نصرالله جدا کنند .... وگرنه .... خودشان بهتر میدانند که با آنها چگونه رفتار خواهد شد؟ .... لبنانیها نیز باید بفهمند که آیا میخواهند «لبنان» وجود داشته باشد؟ و یا ویران شود؟».

   https://goo.gl/zCv4NW

   حذف
 17. جمعیّت زیادِ «انسان سانها» + قهرِ طبیعت = به حاشیه رانده شدگی = جنگهای بی انتهای ظاهراً انقلابی = «جنگ به عنوانِ کسب و کار»

  https://goo.gl/t6SrEe

  پاسخحذف
 18. با درود به آن جناب
  من بارها مشاهده کرده ام که جناب عالی و دیگران حسینی و برنامه هایش را مورد نکوهش قرار داده اید لطف کنید برنامه 113 ایشان را ببینید و برداشت خود را اگر ممکن است بفرمائید و اگر این فرد را مانند یک نادان میدانید به وی چگونه باید نگریست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به نظر من این شخص یک «شارلاتان» است. از هر موضوغی قطعه و یا قطعاتی را برداشته و سعی میکند با آنها سالاد درست کند و به خورد مردم بدهد.
   به اکتشافاتِ سالهای اخیر «Jim Carrey» که یک بازیگر «کمدی» بود در یوتیوب گوش بدهید. که آمیخته ای از نظرات فلاسفهٔ قدیم یونان گرفته تا اندیشه های یحیی تعمید دهنده و «کابالا» را در هم آمیخته و قصّه میبافد و نامش را «عرفان» گذاشته است.
   فکر میکنم تماشای مصاحبه های «Jim Carrey» یکی از منابع اصلی شکوفایی عرفانیِ این شارلاتان باشد.
   این شخص یک شارلاتان است. کروکی مسیری را که پیموده است (چالشهای گوناگون ری استارت) را قبلاً در بخش نظرات ترسیم کرده ام. «چالِشِ شاشیدن به روی مردم» واقعی ترین چالشِ این شارلاتان بود.

   حذف
 19. «کُس شعرهای صفوی» از زبانِ «گروهبان صفوی»:

  https://goo.gl/ThFCWm

  چندی پیش روسها اعلام کردند که انحصار بازسازی سوریه و کمکهای اقتصادی به دولتِ قانونی سوریّه (بشار اسدِ بی نَفَس) در دست روسیه است. این گفتار روسها؛ کَک در تنبانِ رژیم کثیفِ صفوی مسلکها انداخته است. در میانِ «سپاهِ پاچاهارداران»؛ عدّه ای از «پاچاهارداران» اکنون میپرسند که: «اگر چنین است؟.... پس تا کنون؛ ما چه گُهی در سوریه میخوردیم؟ آیا نوکَرِ بی جیره و مواجِبِ روسها بوده ایم؟ ..... آیا تا کنون هزاران کشته و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار هزینهٔ بقای بشار اسد کرده ایم تا روسها انحصارِ بازسازی سوریه را از طریقِ استخراجِ معادنِ سوریه بدست آورند؟»
  این دسته از «پاچاهارداران» که اعتراض دارند؛ بسیار عقب مانده تر از آنی هستند که بتوان تصوّر کرد.
  کسی نیست که به آنها بگوید: «آخه .... ای الاغ... فکر میکردی که در حالِ تأسیس امپراتوری صفوی هستی؟» مگر به قولِ «مولوی» .... «کیرِ خَر را دیدی و عاشِقِ کیرِ خَر شُدی» ... ولی «کدو» را ندیدی»؟ (چشمهایِ کورِ با بصیرت)
  به این دسته از «الاغهای معترض» میگویم:
  «کیرِ خَر؛ گوارای کونتان و کُسِ زَنهایتان باد»
  زیاد وَرجه وورجه نکنید .... زیرا از همان «زمانِ پیمانِ اَلَست برای کونی گَری» .... «کون دادَن به روسها» را به عنوانِ «پروتوکول» پذیرفته اید. .... حالا فقط بگویید: ... «آخ خ خ خ». (پِیمانِ اَلَست = پیمانِ بسته شده در زَمانِ آفرینش = باز تولید شدن رژیم صفوی با حمایتِ روسها از دورهٔ اکبرِ بهرمانی و «ری شهری»).

  کُس شعرهای «گروهبان رحیم صفوی» ... هیچگونه ارزش واقعی ندارند و فقط میخواهد «معترضینِ چاهارپا» را به «هپروت» حواله کُنَد.
  آیا کسی از «کُس کِش رحیمِ صفوی» پرسیده است:
  «که اگر تو راست میگویی» ... پس این «صادراتِ ۱۰۰ هزار بشکه نفتِ روزانه به روسیه چیست؟».
  «این نفتها و فُسفرها و ....» را که در سوریه استخراج می کنید؛ به کدامین کمپانیها و کشورها و به «چه نامی» صادر میکنید؟ و در نهایت ... پولهایَش به کدامین حسابهای دولتی ریخته میشود؟

  همانطوری که سالها پیش گفته ام؛ «مغزِ حزب اللهی و سبزِ مذهبی» از «مغزِ گنجشک» کوچکتر است. زیرا ضخامتِ جمجمهٔ این ۲ گروه بیشتر از ۱۰ سانتیمتر است که جایی برای «مغز» باقی نمیگذارد.

  پاسخحذف
 20. بازسازی سوریه نه تنها درامد ندارد بلکه احتیاج به پول خرج کردن دارد چون سوریه تولید نفتش کفاف مصرف داخلی خودش را هم نمیداد در مورد معادن هم که در حد ۲-۱ میلیارد دلار در سال هست. روسیه پیمانکاری را به عهده میگیرد و یکی دیگر هزینه ها را پرداخت میکند که مشخص هست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   زمانی که مسئلهٔ بازسازی پس از مذاکرات و دادن و گرفتنِ امتیازها آغاز میشود؛ پولهای کلانی بر روی میز ریخته شده و نوبت به «چپاول» و «بخور بخورها» میرسد. معمولاتً حدود ۵۰٪ این پولها به غارت میروند.

   حذف
 21. https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/11/29/1660078/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   سپاس از لینکی که فرستادید. برخلاف لحنِ «تنسیم» هیچیک از کشته های روس «بازنشسته» و «مستشار» نیستند. بلکه همانهایی هستند که از ارتش استعفا داده و به استخدامِ «ارتشهای خصوصی» با درآمد بالا در آمده اند. این نیروها بخشهایی از عملیات نظامی را از ارتشِ رسمی کنترات می کنند. لذا وزارت دفاع روسیه دقیقاً میداند که چه تعداد تلفات داده اند. از فیلمها چنین به نظر می آید که میزان تلفات روسها بیش از ۷۰٪ است.
   چنین روزهایی در انتظار سپاه پاچاهارداران و مدافعین حرم نیز نشسته است.

   حذف
 22. کژدم معمولا نوچه رو گوشمال میدن ارباب حساب کار دستش بیاد الان باید این بلا رو سر سپاه میاوردن تا روسیه حساب کار دستش بیاد چرا برعکس شده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   روسها فکر کردند که چون «روس» هستند؛ آمریکا با آنها درگیر نمیشود. آمریکاییها هم حسابی به خدمتشان رسیدندن و گفتند: «در گزارشهای اولّیه از وجود روسها خبری نبود»
   معنی دیگر آن این است:
   «دفعهٔ بعد که خواستید حمله کنید؛ به ما اطلاع دهید که از کدام جهت ها میخواهید حمله کنید و بگویید که روس هستید تا در گزارشهای اولیّه و ثانویّه ثبت شود».
   البتّه کار با این عملیات تمام نشده است و در آیندهٔ نزدیک نیروهای آمریکایی با نیروهای تحتِ اَمر روسیه (نیروهای بشار و حزب الله و سپاه قدس) درگیریهای بسیار سنگینی خواهند داشت.

   حذف
 23. در ۲۴ ساعت گذشته؛ ۲۰ تا ۲۷ نفر از دلاورانِ «حشد الشعبی» در یک درگیری با گروهی کوچک از باقیمانده های داعش ناپدید شده اند.

  https://goo.gl/UwH2A5

  اگر در سوریّه پشتیبانی روسها و در عراق پشتیبانی آمریکا نباشد؛ همهٔ سربازانِ «گروهبان حاجی بادمجان آریو برزن» در طیّ ۶ ماه از صفحهٔ عراق و سوریه حدف میشوند.

  پاسخحذف
 24. https://www.youtube.com/watch?v=Z7VoLbij_N0

  حمله دوم با ماشین به نیروهای پلیس تهران.
  خیلی ها میگند اینطوری باید جنگید، و با ماشین لهشون کرد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   آن «خیلیها» بسیار درست میگویند. امّا هنوز «کَم» میگویند.

   حذف
 25. حمله اول :
  http://www.iranpressnews.com/source/211532.htm

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر تمامی «صوفیان» و «دراویش» لباس از «طلا» بپوشند؛ من آنها را به دانه «اَرزَن» نمیخرم.
   زیرا خاطراتی واقعی از این قومِ لعیم دارم که فرقی میانِ «کُس کِشِ حزب اللهی» و «کُس کِشِ صوفی مسلک» نمیبینم. هر دو دستهٔ این حیوانات از «ذوب شدگان» و «مجذوبان» هستند. هر دو گروه «قطب» دارند و هرچه «قطب» «بِرینَد» را «هورت» میکشند و «بَه بَه و چَه چَه» میگویند. به همین صدای یک «ماچه خَر» در یکی از فیلمها و صدای آن «نرّه خر» در فیلم دیگر توجّه کنید که چه میگویند... اگر زیر سبیلی دَر کرده اید؛ من میگویم تا متوجّه باشید.
   هر دو میگویند: «یا ابوالفضل» ... دوباره ببینید و بشنوید.
   حزب اللهی ها و داعشی ها و اخوان المسلمینیها چه میگویند؟ میگویند: «الله اکبر»....
   این حیوانات؛ همگی «ذوب شدگان» و «مجذوبان» هستند.
   خاطرات شخصی که من از قومِ لعیمِ دراویش دارم؛ کمتر از خاطراتی نیست که بی شرفهای صفوی مسلک دارم.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   همین «مجذوبانِ نور» حتّی به تخمشان نیست که دریاچهٔ آذربایجان خشک شده و رودِ کارون «شور» و «زاینده رود»؛ «نا زا» شده است.
   اگر به آن «تُخمِ سگ» که «قطب» آنها است؛ کاری نداشته باشند؛ به دنبالِ کارشان میروند.

   حذف
 26. کزدم عزیز
  من بنطرم شما از چیزی فرار میکنی یا شاید خودت هم عمدا خواب خرگوشی رفتهای ولی زیر چشمی آنچه را برایش خودت را به کوچه علی چپ زده ای می بنبن چرا از جای پای روباه پیر و بنگاه سحن پراکنی ان و نفوذش در سیاست های دهه های اخیر سکوت کرده ای در حالی می دانی نقش ان در سیاست های دهه های اخیر کمتر از روس ها نیست و نبوده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من از دستِ «کونی ها» فرار میکنم.
   «موجوداتی» که میخواهند «کون بدهند» ... چه فرقی دارد که «روسها» و یا «انگلیسها» و یا ...... کونشان بگذارند؟

   حذف
 27. کژدم رژیم چه مرضی داره اینطوری به دراویش حمله میکنه و برای خودش دردسر درست میکنه؟

  پاسخحذف
 28. https://www.youtube.com/watch?v=Ad3l5W1GSLs

  من همهٔ این بی شرفها را انکار میکنم.

  پاسخحذف
 29. https://www.radiofarda.com/a/Lavrov-rare-rebuke-of-Iran-for-calling-for-Israel-destruction/29049108.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   آقای لاوروف «احمق» نیست. تمامی سلّولهای وجودش از بازیهای شطرنجِ بازیهای دیپلماتیک ساخته شده است. زمان و مکانِ مشخّصِ گفتار را خوب می شناسد. لذا اگر در حضور «امیر کبیرِ ظریف» چنین سخنانی گفته است؛ نشان از «سناریوهای جدیدِ روسی برای رسیدن به هدف؛ بدونِ درگیری» دارد.
   روسها از حملهٔ آمریکا و اسرائیل به اوباشانِ مزدورِ «جیرجیرکِ فرزانه» در منطقه؛ به شدّت ترسیده اند و نمیخواهند این اوباشان را از دست داده و دستِ خالی بمانند.
   انتشارِ فیلمهای کشتار روسها توسّط تشتک نیوزِ «تسنیم» نیز حکایت از آن دارد که رژیمِ ایران از حرکتهای روسیه ناخرسند هستند و به خیالِ خودشان با انتشار این فیلمها؛ روسها را به طورِ غیر مستقیم تهدید به «افشاگری» نموده اند.
   زمانی که روسها کُلّ ماجرا را کتمان میکنند و ناگهان «تسنیم» این فیلمها را به نمایش میگذارد؛ معنایی به جز «تهدید» ندارد.
   روسها از تهدید نمیترسند. امّا میتوانند خایهٔ تهدید کننده ها را در زمانِ مقتضی بِکِشَند و به آنها نشان دهند که یِک مَن «فوتوکوپی مقدّس» چند گِرَم آبدوغ داره.

   حذف
  2. ماجرای سخنانِ آقای لاوروف؛ شباهت زیادی به ماجرایِ حضورِ «خواهر کیم جونگ اون» در المپیکِ زمستانی کرهٔ جنوبی دارد و یک ترفند برای پیشگیری از «فاجعه» است. امّا اوباشانِ شیعه مسلکِ صفوی به خاطرِ اینکه دستشان از همه جا کوتاه است و تنها به امیدِ کمکِ روسها نشسته اند؛ به این حرکتهای روسیه؛ با چشم تردید نگاه میکنند و از آیندهٔ این حرکات میترسند.
   افشاگریِ «تسنیم» (انتشارِ ۲ فیلم) نیز نشانهٔ وحشتِ انگلهای شیعی از روسها است که خدای نکرده سرشان شیره بمالد.

   حذف
  3. اگر فردا دیدید که روسها سیاست رژیم شیعی در رابطه با سرکوبِ دراویشِ گنابادی را محکوم کردند؛ تعجّب نکنید و بدانید که به «افشاگری تسنیم» پاسخ داده اند.

   حذف
 30. بعد از موضع گیری لاوروف علیه اربده های سلیمانی، حالا سفیر روسیه در اسراییل هم آب پاکی را روی دستان نوکرانشان در ایران ریخت:

  لئونید فرولوف معاون سفیر روسیه در تل-آویو در مصاحبه با «تایمز آف اسرائیل» اعلام نمود در صورتی که ایران به اسرائیل حمله کند، روسیه از اسرائیل حمایت خواهد کرد.

  وی گفت:«در صورت حمله به اسرائیل، نه فقط آمریکا از اسرائیل طرفداری خواهد کرد، بلکه روسیه نیز از اسرائیل حمایت خواهد کرد. بسیاری از هموطنان ما در اسرائیل زندگی می کنند و اسرائیل بطور کلی یک کشور خوب و دوستانه است. از اینرو ما اجازه هیچگونه عملیات خصومت آمیز علیه اسرائیل را نخواهیم داد».

  https://ir.sputniknews.com/russia/201802203318722-اسرائیل-روسیه-ایران-حمله/

  کژدم گرامی، آیا به نظر شما روس ها کم کم دارند حسابشان را از رژیم داعشی ایران جدا می‌کنند؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   روسها از تحریمهای کمر شکنی که در انتظارشان است؛ و همچنین دیدنَ سمبهٔ پُر زورِ آمریکا در عملیّات اخیر که به کشته شدنَ تعداد زیادی از روسها انجامید ترسیده اند و نمیخواهند آب از همینی که هست بیشتر گل آلود شود و دارند فیلم بازی میکنند تا بتوانند این موج را از سر بگذرانند. روسها را هرگز باور نکنید.

   حذف
 31. سلام کژدم! اگر فیلم های مذکور بدون اجازه روسها و انهم توسط سپاه پخش شده باشد.و روس ها در حقیقت از این کار ناراضی بوده باشند، نشانگر عمق وخامت اوضاست! فکر کنم خبر های مهمی در راه باشد! سقوط هواپیمای اخیر هم خیلی مشکوک است. شرایط سوریه ایران را در حالتی اچمز گذاشته. و حمایت از اخوند های حاکم ابله، به نفع هیچ کشوری در جهان ، حتی در سطح گینه بیسائو نیست. فکر کنم شرایط برای این موجودات عصر پارینه سنگی بسیار قمر در عقرب شده.

  پاسخحذف