۱۳۹۹ مهر ۱۶, چهارشنبه

چه باید کرد؟ و چه نباید کرد؟ (۶)

 زمانی که همهٔ چشمها به خاطرِ شعارِ «توافق بزرگِ قرن» بطورِ مشخّص به طرفِ اسرائیل و فلسطین چرخیده بودند و همه فکر میکردند که ترامپ بر همان دیوارِ سختی میکوبد که رئیس جمهورهایِ پیشین کوبیده و شکست خورده بودند؛ لذا همهٔ پیشبینی کنندگان بر مبنایِ تجربیاتِ پیشین؛ برایِ دولتِ ترامپ نیز سرنوشتِ بهتری تصوّر نمیکردند و هزاران ساعت از وقتِ شنوندگان و خوانندگان و هزاران تُن کاغذ به هدر رفت. ولی آن پیشبینی کنندگانِ بسیار باهوش همچنان در رادیوها و تلویزیونها و مجلّات و مستراحهایِ دیگر به موجودیّتِ خود ادامه میدهند و خروارها پول دریافت میکنند. امّا  دولتِ ترامپ ناگهان به «جبهه»ای که دیگران به آن فکر نمیکردند و یا نا ممکن میدانستند حمله کرد. 

واقعیّتی که حدّ اقل به مدّتِ ۷۰ سال بر آن سرپوش گذاشته شده بود؛ این بود که در واقع مسئله ای به نامِ «فلسطین »؛ وجودی «نوستالژیک» بود (چیزی شبیهِ «نوستالژي هخامنشیان و امپراتوریِ ایران» برایِ ناسیونالیستهایِ قلّابی). ولی  این مسئله توسّط «اتّحادِ شوروی» عَلم شده و کشورهایِ عربی نیز برایِ آن جنگیده و شکست خورده بودند؛ با زنده نگاه داشتنِ «جسدِ مُردهٔ فلسطینِ عربی»؛ فقط به تسویه حسابهایِ میانِ یکدیگر می پرداختند و احمقهایی که خود را «فلسطینی» مینامند؛ ۷۰ سال است که نمیدانستند که آنچه که «موجودیّتِ آنها» نامیده میشود؛ فقط یک «شعار» است. شعاری در میانِ شعارهایِ دروغینی مانندِ «پرولتاریا» و خریدنِ رؤسایِ قبایل آفریقایی (مپلا - فنلا - یونیتا) در جنگهایِ قبیله ای و «خلقهایِ تحتِ ستم» خواندنِ آنها برای گسترشِ نفوذِ روسیه و چین و غرب. 

دولتِ ترامپ با تشخیصِ درست؛ دقیقاً به همین «نقطهٔ کور» (Void) حمله کرد. به این معنی که اگر آنهایی را که برای تسویه حسابهایِ منطقه ایِ خود؛ کانونی مانندِ «فلسطین»  آفریده اند (چیزی شبیهِ ویتنامِ شکست ناپذیرِ قهرمان و تبدیل به خاکستر شده) را مُجاب کرد که جنگیدنِ برایِ «هیچ»؛ در بهترین حالت؛ دستاوردی بسیار کمتر از «هیچ» خواهد داشت .... مسئلهٔ کذاییِ فلسطین حلّ خواهد شد.

هنرِ دولتِ ترامپ در این ماجرا این بود که  به «به رسمیّت شناختنِ همهٔ پارمترهایِ معادله» ادامه نداد؛ بلکه به فکرِ حذفِ «پارامترهایِ اصلی» روی آورد؛ وگرنه آش همان آش و کاسه همان کاسه بود. پیشنهادِ «۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری» در غزّه و کرانهٔ باختری؛ با اینکه همچنان بر اعتبارِ خود باقی است؛ امّا همهٔ چشمها را به «تُخمِ طلایِ ۵۰ میلیارد دلاری» هدایت کرد؛ در حالی که دولتِ ترامپ در حالِ بریدنِ ریشه ها (مدافعینِ قلّابی و رهبرانِ دروغین) بود . این ریشه ها دیر و یا زود (شاید تا اواسط ۲۰۲۱) همگی بریده خواهند شد. زیرا برایِ ظهورِ «خاورمیانهٔ بزرگِ ترامپ» ضرورت دارند. رهبرانِ کشورهایِ عربی نیز با توجّه به دستاوردهایِ منفیِ ۷۰ سال کوبیدن با «سر» به «صخره» متقاعد شده اند که نه تنها دورانِ گفتمانهایِ عصرِ یخبندانِ «جنگِ سرد» پایان یافته است؛ بلکه عصرِ نوینی آغاز شده است که میتواند منافعِ همهٔ کشورهایِ خاورمیانه و همچنین «عربهایِ فلسطینی» را نیز نه در محدودهٔ «غزّه و کرانهٔ باختری»؛ بلکه در  یک اتّحادیّهٔ بزرگِ «عربی - اسرائیلی»؛ به ارمغان بیاورد. این پیغام توسّط «ترامپ» برایِ نخستین بار به «کُردهای سوریه» فرستاده شد و از آنها خواست که به جایِ جنگیدن بر سرِ دشت و صحرا؛ به مناطقِ نفت خیز مهاجرت کنند. زیرا «ثروت» در آنجاست. این پیام به صورتی گسترده تر به تمامی جوامع عربی نیز فرستاده شد و اکنون شاهدِ ریشه کن شدنِ گفتمان هایِ پوسیدهٔ دورانِ جنگِ سرد هستیم. امّا هنوز «۳ تفنگدارِ اسلامگرا» ( اوباشانِ حاکم بر ایران و ترکیه و قطر) که نکبت از سر و رویشان میبارد؛ همچنان تلاش دارند که از «مستراحِ جنگِ سرد»؛ طلا و الماس استخراج کنند.

این پروژه با دریدنِ رگ و پِی «داعش» آغاز شد و با دریدنِ رگ و پیِ «حاکمیّتِ اوباشانِ شیعه مسلک بر ایران» ادامه خواهد یافت و بارها گفته ام که این پروژه بزرگتر از آن است که بگذارند که چند اوباشِ شیعه مسلک و یا اخوانی مسلک؛ مانعی در برابرِ آن ایجاد کنند.

رژیمِ شیعیِ حاکم بر ایران دلش را به «تهدید هایِ تانکِ فلّاقی» اوباشانِ «گروهبان سردار» خوش کرده است. امّا واقعیّت این است که اگر این «گروهبان سردارها» هنوز مانندِ «حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی» به دَرک فرستاده نشده اند؛ این است که به «ضرورتِ فوری برایِ نابود شدن» تبدیل نشده اند. و گرنه مانندِ «تُف» و «عن دماغ» در پیاده روها دهها بار زیرِ پاها «لِه» خواهند شد.

نتیجه:

ضرورتهایِ موردِ نیازِ این پروژه؛ هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به «سوریه» تبدیل شده و به صورتِ «کانونِ بحران» برایِ «جنگِ ۷۲ ملّت» در آید. امّا دشمنانِ ایران مانندِ «چین» و «روسیه» و اروپا تلاش خواهند کرد که با وعده هایِ سرِ خرمن به گروههایِ متنازعِ داخلی و یا «اوباشانِ عثمانی» ایران را به «کانونِ بحران» تبدیل کنند. اگر حتّی برایِ مدّتی چنین شود؛ همهٔ این گروههایِ متنازغ پس از حرکاتِ «خود ویرانگرانه» از «گُه خوردنِ خود» پشیمان خواهند شد. زیرا به هیچ یک از اهدافِ احمقانهٔ خود نخواهند رسید؛ امّا بسیار درمانده تر و «ضعیفتر» خواهند شد و از موضعی بسیار ضعیفتر به این پروژه خواهند پیوست و حتماً میدانید که معنیِ «ورود از موضعی ضعیف» در معادلاتِ «سیاسی - اقتصادی - نظامی» چیست؟

فسیلهای پس مانده از دورانِ ماجراهای «شاه-کاشانی-مصدّق» و اهدافِ احمقانه

۱- فدرالیسمِ قبیله ای

اندیشهٔ فدرالیسم قبیله ای؛ قبایل را در حدّ «ملّت» تعریف میکنند و آنچه که مطرح میسازند؛ در بهترین و خوشبینانه ترین حالت؛ «حکومتهایِ منطقه ایِ دارایِ ارتشهای قومی  در وضعیّتِ صلحِ مسلّح» است. این تعریفِ احمقانه؛ نه تنها نمیتواند «قبیله و عشیره» را به «ملّت» تبدیل کند؛ بلکه نشانهٔ «یخزدگی در دورانِ عشایری» است و در «ایرانِ کنونی» (کشور مستراح)؛ آنچه که فراوان داریم؛ وجودِ «عشایر و قبایلِ» است و حتّی رسومِ پُر افتخار و بسیار پیشرفته ای مانندِ فدا کردنِ «دختران» برایِ «خون بَس» داریم  که نشانهٔ «اوجِ تمدّنِ بشری» است.

اوجِ تمدّنِ ایرانی  پس از ۱۴۰۰ سال «تازی پرستی» و «گور پرستی» و رابطهٔ آن با «تکنولوژی مدرن» را فقط میتوانم با تصویرِ زیرین شرح دهم که تصویری بدونِ شرح و بسیار گویا است:


تعجّب نکنید؛ «فارس» و «تُرک» و «کُرد» و «بلوچ» و «مازرونی» و «گیلک» و «اصفهانی» و «عرب»  ندارد.... همهٔ شان همین هستند.

اگر دروغ میگویم؛ بیایند و نشان دهند که به جز کُس شعرهایِ حافظ و سعدی و فضولی و گنجوی که آن نیز به اعصارِ گذشته تعلّق دارند؛ حرفِ جدیدی برایِ گفتن دارند.

«نداشتنِ حرفِ تازه» مهمّترین پارامتر در تشخیصِ یک «فرهنگِ مُرده» و یک «زبانِ مُرده» است. زبانِ همهٔ آنهایی که بر شمردم در مجموعهٔ «زبانهایِ مُرده» تعریف میشوند. به جز عدّه ای که میخواهند در رابطه با «فرهنگهایِ کُهن» تحقیق کنند؛ علاقه ای به آموختنِ این زبانها نشان داده نمی شود. با اینکه اسرائیل کشورِ پیشرفته ای است؛ امّا «زبانِ عبری» ؛ یکی از «زبانهایِ مُرده» است و تنها «باستان شناسان» و یا محققینِ «متونِ دینی» هستند که این زبان را یاد میگیرند. حتّی دانشمندانِ اسرائیلی برای اینکه حرفشان در سطوح بین المللی  شنیده شود؛ سخنانِ خود را به زیانِ انگلیسی بیان میکنند.

امیدوارم که توانسته باشم گوشه ای از «افسانه هایِ خودبافته برایِ خودفریبی» را نشانتان دهم.

اگر قرار باشد که هر قبیله ای را یک «ملّت»  در نظر بگیریم؛ چرا این «ملّتها» نباید به عنوانِ یک کشور تعریف شوند؟ مشکلِ اینجاست که اگر هر کدام از این قبایل کشوری جداگانه باشند؛ تُمبانِ همهٔ شان «بی بند» میماند و به یک «کشور مستراحی کوچکتر و ضعیفتر» تبدیل میشوند. 

با بوجود آمدنِ «کشور مستراحهایِ کوچک»؛ جغرافیایِ کنونی ایران با مرزهایِ گوناگون تکّه پاره شده و هر پاره ای از آن باید به دنبالِ یک «پدر خوانده» بگردند و هر روزه خایه هایش را بمالند؛ تا بر آنها «ترحّم» کند و آنها را فدایِ «معاملاتِ پنهانی» باسایرِ کشورها نکند و از سویِ دیگر با کشورهایِ جدیدی که بوجود آمده اند؛ همچنان مشکلاتِ «ارضی» داشته و هر روزه نگرانِ وقوعِ جنگ باشند. روابط اقتصادی نیز که میتوانست از طریقِ کانالهایِ وسیع انجام گیرد؛ به «روابطِ لوله قیفی» تبدیل میشوند.

آیا غیرِ واقع بینانه میگویم؟

(ادامه دارد)

کژدم


 


۲۰۸ نظر:

 1. جناب کژدم یک سوال دارم با اشاره به یک قسمت از مقاله زیبا و وزین شما
  "ضرورتهایِ موردِ نیازِ این پروژه؛ هرگز اجازه نخواهد داد که ایران به «سوریه» تبدیل شده و به صورتِ «کانونِ بحران» برایِ «جنگِ ۷۲ ملّت» در آید. امّا دشمنانِ ایران مانندِ «چین» و «روسیه» و اروپا تلاش خواهند کرد که با وعده هایِ سرِ خرمن به گروههایِ متنازعِ داخلی و یا «اوباشانِ عثمانی» ایران را به «کانونِ بحران» تبدیل کنند. اگر حتّی برایِ مدّتی چنین شود؛ همهٔ این گروههایِ متنازغ پس از حرکاتِ «خود ویرانگرانه» از «گُه خوردنِ خود» پشیمان خواهند شد. زیرا به هیچ یک از اهدافِ احمقانهٔ خود نخواهند رسید؛ امّا بسیار درمانده تر و «ضعیفتر» خواهند شد و از موضعی بسیار ضعیفتر به این پروژه خواهند پیوست و حتماً میدانید که معنیِ «ورود از موضعی ضعیف» در معادلاتِ «سیاسی - اقتصادی - نظامی» چیست؟ "
  ایا شما به یک فرشته نگهبان اعتقاد دارید که کشور مستراح ایران را از دشمنان داخلی و خارجی محافظت می نماید
  ممنون می شوم این قسمت را یک مقدار بیشتر توضیح داده و بشکافید
  با تشکر

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. عن تو کس ننه مسلمانان پیرو ظلم و ستم ملایان.
   درود بر کژدم نامسلمان. ای کژدم مطلب بنویس. چرا دیر به دیر می نویسی؟

   حذف
  2. پاسخ به ناشناس۱۶ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۹:۲۵

   من به فرشتهٔ نگهبانِ ایران باور ندارم. این پروژه به آرامش و امنیّت در خاورمیانه نیاز دارد. لذا ایران نباید به کانونِ نزاع تبدیل شود. یکی از دلایلی که ترامپ میخواهد همین رژیمِ کنونی را به ایمان آوردن به «۱۲ فرمانِ مقدّس» هدایت میکند؛ در همین جهت است. امّا اگر رژیمِ شیعی در «کُفر» بماند؛ داستان عوض میشود.

   حذف
 2. سلام کژدم
  ولی ما بعنوان ساکنین عامه مردم چه قدرتی در حفظ یکپارچگی ایران داریم ؟
  من کورد چه تضمینی خواهد بود که حقوقم مانند دوران فعلی پایمال نشود و بعنوان یک شهروند همتراز و برابر سایر شهروندان به فرصتهای اقتصادی. تحصیلی قدرت سیاسی دسترسی داشته باشم ؟
  و آیا تشکیل حزب هایی کارا در درون ایران می تواند چنین امکانی در اختیار من قرار دهد ؟
  در صورت پذیرش حاکمیت مرکزی و انحلال احزاب مسلح امکان برخوردی همانند برخورد با اعضای حزب HDP در ترکیه نشود ؟
  باورکن که ما در ایران بارها فریب خورده ایم . در تسلیم شدن و اعدام قاضی. تا قیام بارزانی و قرارداد الجزایر .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   من (کژدم) همهٔ دردها را دیده ام؛ برخی را با چشمهایِ فیزیکی و برخی را با مطالعهٔ تاریخچهٔ جنبشها و «دَدمنشی هایِ حکومتِ مرکزی» در ایران که در ۵۰۰ سالِ اخیر همگی «شیعه محور» و «خان محور» بوده اند. در این تاریحِ ۵۰۰ ساله شما حتّی یک حکومتِ مرکزی را پیدا نخواهید کرد که «صنفِ انگلیِ صفوی مسلک» در آن به عنوانِ «قدرتِ موازی» پذیرفته نشده باشد و آن «قدرتِ موازی» بالاخره در ۴۰ سالِ پیش توانست به «قدرتِ مرکزی» تبدیل شود. حتّی اپوزیسیونچیهایِ دروغین که ظاهراً خود را «سکولار» مینامند؛ باز هم میخواهند این «قدرتِ مرکزی شیعی» را به وضعیّتِ «قدرتِ موازی» (مانندِ دورانِ پهلوی) باز گردانند و مهمّ نیست که نامش را «پادشاهی مشروطه» و یا «جمهوری دموکراتیک» و یا «هر گُهی دیگر» بگذارند! هوادارانشان نیز با همان «خط کشهایِ پوسیدهٔ قدیمی» به محاسبه میپردازند و هنوز آن فرهنگِ کثیفِ سیاسی در رگ و خونِ همهٔ این گروههای موجود جریان دارد.
   نخستین حرکتِ درست باید بر ۳ ستون استوار باشد.
   ۱- حذفِ کاملِ «انگلهایِ صفوی مسلک» و «انگلهایِ سُنّی مسلک» از زندگی سیاسی و فرهنگیِ ایران و بستنِ همهٔ راهها به رویِ همهٔ انواعِ «صنفهایِ انگلیِ دینی و مذهبی».
   ۲- تبلیغِ فرهنگِ همبستگیِ ملّی و زدودنِ فرهنگهای «قبیله گرا» و «نژاد گرایانه».
   ۳- پی ریزیِ حاکمیتِ «شایسته سالارانه» که در نوشتارهایِ ۱۸ گانه توضیح داده ام.

   حال برگردیم به «کردستان».

   آیا تا کنون از خود پرسیده اید که حتّی اگر کردستان به یک «کشور» تبدیل شود؛ نه تنها خوشبخت نخواهد شد؟ بلکه به صورتِ «جزیره ای محاصره شده» در خواهد آمد؟
   مهمّ نیست که در گذشته به چه شیوه هایی با حکومتِ مرکزی مبارزه شده است؛ بلکه مهمّ این است که آیا این احزاب توانسته اند حتّی قبایل کُرد را از فرهنگِ «قبیله ای» بیرون آورده و «موجودیّتِ یکپارچهٔ کُردی» به آن بدهند؟ خودتان میدانید که حدّ اکثرِ تلاشهایِ احزابِ کردستانِ ایران؛ هدفش «هوادار سازیِ حزبی» بوده است و اگر حزبی ظهور کند که بخواهد فرهنگِ قبیله ای را کنار بگذارد؛ دچارِ «گناهِ کبیره» میشود.
   این داستان مختصّ کردستان نیست. سراسرِ ایران به همین فرهنگِ عقب مانده و به یادگار مانده از دورانِ «خان خانی» آغشته است.
   اگر در عالمِ خیال فرض کنیم که یک حاکمیّتِ مرکزیِ معتقد به «شایسته سالاری» بر سرِ کار بیاید؛ مردمِ کردستان با این احزابِ مسلّح مشکل خواهند داشت. زیرا این احزاب برایِ خود «مشروعیّت» قائل هستند و بازویِ مسلّح آنها تبدیل به «بسیج» و «سپاهِ پاچاهارداران» خواهند شد. این روند؛ مختصّ کردستان نیست. به تاریخچهٔ «مارشال تیتو» در یوگسلاوی و سایرِ کشورهایِ تحتِ حاکمیّتِ حزبی؛ نگاهی بیندازید تا ببینید که همگی یکسان عمل میکنند و فقط نامِ «خان» به «کمیتهٔ مرکزیِ حزب» تبدیل شده است. مردم باید به آن درجه از رشد برسند که «مشروعیّتِ حزب» را به «نتایجِ کارِ حزب» گره بزنند. نّه اینکه خود را به عنوانِ «مهرهٔ حزبی» در آورند. به همین ماجراهایِ حزبیِ کنونی در آمریکا نگاهی بیندازید. به آن ایالتهایی که بر اساسِ «وابستگیِ حزبی» عمل نمیکنند نیز نگاهی بیندازید. پیروزیِ هر ۲ حزبِ بزرگِ آمریکا وابسته به رأی؛ استانهایِ «غیرِ حزبی» است. آنها به «مشروعیّتِ احزاب» ارزشی قائل نیستند. بلکه به «دستاوردها» و یا به «وعده ها» رأی میدهند.
   به نظرِ من در ایرانِ آینده؛ برایِ اینکه جلو فریبکاریهایِ احزاب؛ برایِ دزدیدنِ رأ مردم از طریقِ «وعده هایِ دروغین» گرفته شود؛ باید این احزاب در صورتِ عدمِ اجرایِ وعده هایِ خود به دادگاه کشانده شوند و چه بسا تعدادی از احزاب به «جُرمِ دروغگویی» و با حکمِ دادگاه منحلّ شوند.
   به درگیریهایِ نظامی حزبِ دموکراتِ کردستانِ ایران با کومله در دههٔ ۶۰ نگاهی بیندازید که صدها کشته و مجروح به جای گذاشت و هیچ کدام از این احزاب؛ از مردم پوزش نخواستند. آن کشته ها و زخمیها؛ برای تأمینِ منافعِ مردم کردستان کشته و زخمی نشدند؛ بلکه فدای «مشروعیّتِ آسمانیِ احزاب» شدند. این «مشروعیّتِ آسمانی» باید به «زمین» کشانده شود؛ وگرنه آش همان آش و کاسه همان کاسه است و فقط نامِ «ظلّ الله» به نامهایِ فریبنده تبدیل شده است ولی «مدفوع» همان است که در همه جای دنیا به رنگهای گوناگون میتوان به روشنی دید.

   (دنباله در پایین)

   حذف
  2. وظیفهٔ ایرانیان این نیست که به احزاب و تشکّلهایِ قدیمی که ضرورتِ وجودیشان بنا بر شرایطِ قدیمی (چه درست و یا اشتباه) تعریف شده بود بچسبند.
   این احزاب و اندیشه هایشان اگر میتوانستند که حتّی «سنگریزه»ای را از سرِ راهِ پیشرفتِ ایران بردارند؛ حتّی در آن نیز شکست خورده اند.
   این گروهها و احزاب؛ هر روزه خودشان را با شعارهایِ دروغین «بزک دوزک» میکنند تا به حیاتِ ننگین و پُر از شکستِ خود ادامه دهند.
   همهٔ آنها خود را «سکولار» مینامند. ولی به مردم نمیگویند که کنار گذاشتنِ «صنفِ انگلهایِ دینی» از قدرتِ سیاسی و یا حرکتهایِ سیاسی؛ با پذیرفتنِ «ادامهٔ موجودیّت» این انگلها؛ کاری غیرِ ممکن است. این جریانها میخواهند مانندِ «حاجی پادشاه» در پشتِ پرده از این موجوداتِ کثیف در جهتِ مطامعِ خود استفاده کنند. اگر به دورانِ «مصدّق بازی» نگاهی بیندازید؛ هم «حاجی پادشاهِ بُزدل» و هم «مصدّق» هر دو با کیرِ «انگلهایِ صفوی» جلق میزدند و از این «صنفِ بیشرف»؛ تقاضایِ «مشروعیّت» داشتند.
   لذا هر شخص و یا گروهی که از «سکولاریسم» سخن بگوید؛ فقط «گُرگی در لباسِ میش» و ذاتاً یک جریانِ «خیانت پیشه» است.
   ایرانِ کنونی؛ تنها ایرانی است که موجودیّت دارد. ایرانِ کنونی؛ آن ایرانِ ادّعایی «هخامنشی» و «ماد» و «اشکانی» و «ساسانی» نیست و ترکیبِ جمعیّتی آن بسیار دگرگون شده است.
   مردمِ ایرانِ کنونی «آریایی» نیستند؛ هرچند که همهٔ آنها کم و بیش؛ شاید رگه هایی از آن مردمان را در لایه هایِ DNA خود داشته باشند.
   این داشته هایِ خونی نیز مایهٔ افتخار نیست و مایهٔ ننگ نیز نمیباشد. لذا احمقانه است که مایهٔ «دشمنیِ درونی» قرار داده شود.
   اگر به گفتمانهایِ احزابِ فُسیل شدهٔ گذشته نگاه کنید؛ همان گفتمانهایِ قدیمی هستند. این گفتمانها نه تنها سازنده نیستند؛ بلکه به شدّت؛ «تفرقه انگیز» هستند. این تفرقه ها نه تنها در راهِ ایجادِ «وحدتِ ملّی» مفید نیستند؛ بلکه در شرایط کنونی باید «خیانت» شمرده شوند. زیرا «تفرقه» در نهایت به برداشتنِ «خط کش و قیچی» خواهد انجامید و همهٔ مردمِ ایران با همدیگر و به طورِ دسته جمعی به گور سپرده خواهند شد.
   شما از «ضمانتها» پرسیدید.
   پاسخ شما فقط در گروِ «وحدتِ ملّی» است.
   «وحدتِ ملّی» در سایهٔ سالها همکاریِ سازمانیافتهٔ سیاسی-فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی میانِ همهٔ مردمِ ایران بدست می آید و فقط با مطرح کردنِ شعارِ «وحدتِ ملّی» بدست نمی آید.
   وحدتِ ملّی نامِ «آریا مهر» را نمیتواند بپذیرد. زیرا این نام؛ اهدافِ دیگری را دنبال میکرد و میکند؛ که به همین چیزی که ۴۰ سال است با آن دست به گریبان هستیم انجامید.
   من چهارچوبِ حکومتیِِ آینده را در نوشتارهایِ ۱۸ گانه به صورتِ کُلّی ترسیم کرده ام و حرفی بیشتر از آن (حدّ اقل تا لحظهٔ کنونی) ندارم. در نوشتارهای قدیمی نیز بارها به ضرورتِ تشکیلِ «اتّحادیهٔ میهنی» اشاره کرده ام.
   اتّحادیهٔ میهنی به این مفهوم نیست که همین اوباشانی که خود را اپوزیسیون مینامند؛ دورِ هم جمع شوند و بازیِ «من اینو میخوام» و «من اونو میخوام» در بیاورند (تقسیمِ مُرغِ بریانِ خیالی).
   لذا شما فکر نکنید که فقط «کردستان» است که از این مسئله رنج میبرد؛ بلکه همهٔ مردمِ ایران به خاطرِ وجودِ همین اوباشانی که خود را «روشنفکرانِ سیاسی» مینامد؛ در رنج هستند. زیرا هیچ یک از این اوباشان در جهتِ «تولیدِ فرهنگِ نوینِ ملّی» نیستند و مناسب ترین نام برایِ آنها «تاپاله گاوهایِ خشکیده» است که به جز پوسته ای توخالی چیزی از آنها نمانده است.
   به نظراتِ «تاپاله دکتر رامین پرهام» نگاهی بیندازید که میخواهد زیپِ «شلوارِ شاهنشاهی» را به «دگمه» تبدیل کرده و آنرا به نامِ «کالایِ جدید» بفروشد. امّا زمانی که اندکی بیشتر «دَرِ مستراحِ دهانش» را باز میکند؛ همین «شازده سیّد» از آن بیرون می آید.
   نمیدانم که آیا در این چند پاراگراف؛ توانستم به پرسشِ شما پاسخ دهم یا نه؟
   به هر حال من اینگونه فکر میکنم.

   حذف
  3. وحدت ملی؟!!!!
   کژدم تو میتونی با یک کاسه ماست با آب دریا دوغ درست کنی.باورکن

   حذف
  4. عن تو روح حضرت زهرا کردم۲۴ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۶:۲۷

   دین اسلام باید ضربه بخورد ویروس اسلام در رگ ملت ایران است.

   حذف
 3. امروز با تحریمهای جدید امریکا سیستم مالی جمهوری نکبت اسلامی کاملا خفه خواهد شد

  پاسخحذف
 4. سلام کژدم
  ممنون عالی بود . بابت پاسخ با صبر و حوصله و جزئیات.
  فقط نکته ای منظورم از حزب حزب های مزخرف موجود نبود چرا که تمامی حزبهای موجود در بین اقوام بر اساس رویای کسب قدرت موسسین آنها که یا چپ بودند مانند فدائیان و توده و مجاهد و کومله و دمکرات و یا مذهبی مثل رزگاری و جندالله و ...
  احزاب و تشکلهایی مثل ملی مذهبی ها که خود توضیح دادی و ترسویی و جبونی در ذات آنها ست .
  پان ایرانی ها هم که فقط فارسهای شیعه را آریایی میدانند و کردها را هم که همخون آنها هستند به دلیل مذهب قبول نمی کنند .
  حزب هایی باید ایجاد شود که ایران را بعنوان موجودیت واحد فعلی بپذیرد و برای تمام اداره کشور و چشم انداز آینده بصورت علمی و شفاف برنامه داشته باشد .
  مگر مردم چه میخواهند (جز نانی در سفره و سقفی بر روی سر و دلخوشی به آینده و نترسیدن از روزهای بدتر) اگر رهبران خود خوانده اجازه بدهند و فرزندان آنها را برای مقاصد شوم خود به کشتن و کشته شدن وادار نکنند .
  ما در روستایی زندگی میکردیم که ۴۰ خانوار بیشتر نبود اما این روستا ترکیب جالبی داشت . ازنظر زبانی کرد و ترک بودند . کردها خود دو لهجه متفاوت داشتند . از نظر مذهبی هم نیمی شیعه و نیمی سنی و ۶ خانواده نیز یهودی بودند و همه با هم بدون هیچ مشکلی زندگی میکردند . متاسفانه بعدها این وضعیت را بر هم زدند .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها

  1. ایلهای:
   عثمانوند؛ارکوازی؛اولاد قباد؛ایوتوند؛ بریاجی؛ بیرانوند؛ بیری؛ پنیانشین؛ ترکاشوند؛
   توپکانلو؛ جاف؛ جلالی؛ جمهور؛ جهانبگلو؛ چگنی؛
   حسنوند؛ خزل؛ دلفان؛ زرزا؛ زعفرانلو؛ زنگنه؛
   سادات؛ سنجابی؛ سیفکانلو؛ شکاک؛ علیشروان؛ عمارلو؛ قلخانی؛ کاکاوند؛ کرد؛ کلهر‏؛ کلیایی؛
   کولی‌وند؛ گلباغی؛ گوران؛ گورک؛ مافی؛ مژدکانلو؛ ملکاری؛ ملکشاهی؛ میلان؛ هودانلو؛
   باجلان؛ بادلانلو؛ برادوست؛ بیگ‌زاده؛ پالوکانلو؛
   پژدری؛ چمشگزک؛ خلکی؛ دهبکری؛ رشوند؛ شادلو؛
   طایفه امامی؛ طایفه خواجه‌وند؛ طایفه سیاه‌منصور؛ طایفه گروس؛ کبودوند؛ طایفه گیلانی؛
   عربگیرلو؛ قبیله کیکانلو؛ مامش؛ محکی؛ مکری؛ منگور؛ نانکلی؛ هرکی؛ همه‌وند؛ یوسفوند؛ الگو؛ ایل آدینه وند.

   این لیستِ «قبیله و عشیره زارِ کُردستان» است که از «ویکی پدیا» دُزدیدم.
   برخی از نامها با پسوندِ «لو» هستند که نشانهٔ «آمیختگیِ تُرکی» و گرفتنِ «رنگِ محیط» است. برخی نامها بسیار نزدیک به «فارسی» هستند که تعجّبی ندارد. زیرا فارسی و کُردی «زبانهایِ برادر» هستند.
   برخی نامها با زبانِ عربی و اصطلاحاتِ «یهودی-اسلامی-شیعی» آمیخته اند. که باز هم تعجّبی ندارد.
   امّا آنچه که مهمّ است؛ تعدادِ این قبایل و عشایر است.
   مهمّ نیست که آیا هر نوعی از «حکومتی مرکزی» به «کُردها» نوبتِ بازی میدهد؟ یا نه؟
   مهمّ این است که این نامها باید حذف شوند و کُردها به عنوانِ یک قومِ واحد در آیند؛ تا معنیِ «ظهور» به عنوانِ «ظهورِ یک تَن» را لمس کنند؛ وگرنه همچنان در پراکندگی و «ضعفِ ساختاری» خواهند ماند.
   با وجودِ این تعداد از قبایل؛ هر قدرتی میتواند با «خریدنِ رئیس قبیله»؛ همهٔ قبیله را بخرد و از آنها بر علیهِ دیگر قبایل و یا احزابِ سیاسی استفاده کند. امّا اگر این «قبیله زار» به «قومِ کُرد» تبدیل شود؛ دشمنانِ این قوم فقط میتوانند «افراد» را بخرند؛ و نَه قبایل را.
   شما حتماِ «جاشهایِ جامانه سور» را میشناسید.
   اینها «بارزانیها» بودند و در برابرِ کشتارِ «کُردهایِ ایرانی»؛ هم پول میگرفتند و هم تضمینِ ادامهٔ «پناهندگی». زمانی که «مسعود» و «ادریس» را خریدند؛ همهٔ «بارزانیها» را خریدند. زمانی که «جلال» را خریدند؛ همهٔ «طالبانیها» را خریدند. خریدار میتواند «حکومتِ مرکزی» و یا دولتهایِ بیگانه و یا حتّی «احزابِ کُردی» باشند.
   امّا اگر سرانِ قبایل از میان برداشته شوند؛ راه برای ظهورِ «قومِ کُرد» باز میشود و دشمنانِ شما فقط میتوانند «افراد» را بخرند و نَه همهٔ قبیله و طایفه را. این امر فقط مشکلِ کُردها نیست. بسیاری از مناطق ایران به همین درد مبتلا هستند.
   اگر «ایران» نفت نداشت؛ وضعیّتی بهتر از «افغانستان» و «یمن» و «غزّه» نیز نداشت.
   اگر به لیبی و عراق و سوریه و لبنان و افغانستان نگاهی بیندازید؛ نقشِ استراتژیکِ از میان بُردنِ «قبیله زار» را خواهید فهمید. و اگر توانستید؛ این قبیله زار را به «قومی واحد» تبدیل کنید؛ «ناپلئونِ قومِ کّرد» خواهید شد. لذا به آنچه که گفتم به عنوانِ «جلقِ روشنفکرانه» نگاه نکنید. زیرا حیاتی ترین مسئلهٔ کُردستان است.

   اینکه پرسیدید: «چه تضمینی وجود دارد»؟
   مهمترین تضمین «یگانه شدن» و انداختنِ طرحی نوین است.

   حذف
  2. حتّی اگر کردستانِ ایران به یک «کشورِ مستقل» تبدیل شود؛ باز هم زدودنِ کردستان از «قبیله زار» یک هدفِ استراتژیک است.

   حذف
 5. کژدم چرا تا این حد تاکید به یکپارچگی ایران دارین؟اگر ایران به کشور های مستقل تقسیم بشه تمام کشورهای جنوبی به دلیل وضعیت مالی از سطح رفاه و زندگی خوبی برخوردار میشن.کردستان میتونه خودش رو نجات بده. کشور آزربایجان جنوبی هم میتونه در رویای رسیدن به گرگ مادر پیش بره.در نهایت همه زندگی خوبی رو تجربه میکنن.به نظر من کشورهای کوچک راحتتر میتونن به ایده اتحادیه میهنی برسن تا ایجاد حکومت مرکزی و کشتار و دستگیری و... کشور های عربی و اروپا رو نگاه کنین. بنده به عنوان یک ایرانی معتقدم هر چی سریعتر باید ایران فروپاشیده بشه تا کشورهای جدیدی شکل بگیرن.اگر امکانش هست تو نوشته های بعدی ایده شکل‌گیری کشورهای کوچیک و منافع و ضرر هاش رو بررسی کنین.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من برایِ چهارچوبِ ارضی «بدونِ مردم»؛ ارزشی قائل نیستم. چهارچوبِ ارضی زمانی ارزش دارد که همهٔ مردمی که در درونِ چهارچوب زندگی میکنند؛ از حقوقی برابر برخوردار باشند. حتّی بالاتر از آن بخشهایِ محروم مانده باید موردِ توجّه بیشتری قرار گیرند تا بتوانند رشد کنند.
   آنچه که شما مطرح میکنید؛ شاید رویِ کاغذ با «بادا بادا مبارک بادا» تمام شود و سرتان را آسوده بر رویِ بالش گذاشته و تا صبح خُرناس بکشید. امّا اجرا شدنِ آن بر رویِ زمین شاید چندین برابر بیشتر از سوریّه تلفات دهد. منظورم از تلفات فقط کشته ها و زخمی ها نیستند؛ بلکه دردِ آوارگانِ جنگی و گسیخته شدنِ تار و پودِ اجتماعی و مستولی شدنِ فقر و قحطی و بیماری و ورودِ نیروهایِ برون مرزی بسیار عمیقتر از دردِ کشته شدگان است.
   در صورتِ آغازِ چنین جنگی؛ که البتّه با خیالاتِ خام آغاز میشوند؛ در مدّتی کوتا همهٔ خیالات و امیدهایِ «قند و عسل» از هم دریده شده و تنها چیزی که میماند؛ «جنگهایِ بی پایان» خواهد بود.

   فکر میکنم که دهان شما بیشتر از مغزتان فعّال است.

   حذف
  2. کژدم شما هم که ما رو با سوریه شدن تهدید میکنید. به راحتی توی یک جمله میگین به مناطق محروم هم باید توجه بیشتری بشه تا رشد کنن(وعده های شیرین)ولی تو این حکومت های ایران کدوم یک رو میتونین مثال بزنین که تصمیم به انجام این کار داشتن؟خود شما اگه رهبری ایران رو بعهده میگرفتین مردم بلوچستان و کردستان و تبریز و مشهد رو یکسان میدیدین؟شما تا حالا درد زندگی رو ندیدین تمام زندگی رو با سرخوشی و لذت گذروندین.تو شرایط سخت هم که ایران رو ترک کردین حالا امروز با واسطه یک مشت داستان ها و افسانه های گذشتگان و مزخرفاتی که هزاران سال در جریانه سعی دارین با تهدید به فقر و جنگ به اون آرمان های گذشته وابسته بشین. زمانی که جدایی جنوب مطرح میشه میگین ((امّا اجرا شدنِ آن بر رویِ زمین شاید چندین برابر بیشتر از سوریّه تلفات دهد. منظورم از تلفات فقط کشته ها و زخمی ها نیستند؛ بلکه دردِ آوارگانِ جنگی و گسیخته شدنِ تار و پودِ اجتماعی و مستولی شدنِ فقر و قحطی و بیماری و ورودِ نیروهایِ برون مرزی بسیار عمیقتر از دردِ کشته شدگان است.)) ولی زمانی که صحبت از افغانستان میشه ما باید ازشون فاصله بگیریم مبادا که بحرانهای اونا به ایران منتقل بشه.اگر شما واقعا به دنبال حل مسئله هستین چرا به مردم افغانستان وعده نمیدین (بخشهایِ محروم مانده باید موردِ توجّه بیشتری قرار گیرند تا بتوانند رشد کنند)
   مگر نمیگین هر چه بزرگتر قوی تر و بهتر؟
   پایبندی به تمامیت ارضی فقط یک هدف رو دنبال میکنه و اون هم تقویت حکومت مرکزی برای غارت اموال و ثروت اقوام هست.افغانستان ثروتی برای غارت نداره.
   من رو متهم به تفکر نکردن میکنین لطفا بگین این تمامیت ارضی مقدس چه دستاوردی برای اقوام تا امروز داشته؟

   حذف
  3. گفتم که دهانِ شما از مغزتان فعّالتر است.
   نظرتان منتشر شد که خوانندگان نگویند که کژدم یک طرفه پیشِ قاضی رفته است.

   حذف
  4. آنهایی که میگویند برای سرنگونی رژیمِ شیعی تلاش نکنید زیرا ایران به سوریه تبدیل میشود؛ میخواهند مردم را از مبارزه بترسانند. امّا کسانی که هیچ حرکتی نمیکنند امّا به طورِ احمقانه ای قیچی برداشته اند و میخواهند ایران را پاره کنند؛ یا آنقدر احمق هستند که عواقب کار را نمیدانند و یا اینکه عمداً میخواهند ایران را «رواندایی» کنند.
   من میگویم رژیمي شیعی باید سرنگون شود امّا مواظب باشید که «رواندایی» نشود. سرنگونیِ رژیم به معنی براه انداختنِ جنگهای تُرک و فارس و کرد و عرب و بختیاری نیست و تبلیغ کنندگانِ اینگونه مفاهیم؛ اساساً به فکرِ مبارزه با رژیم نیستند.
   من نیز کاره ای نیستم که به کسی «وعده هایِ شیرین» بدهم. آنچه که میگویم فقط برایِ نشان دادنِ راه به آنهایی است که تمامی زندگیشان در طی پانصد سالِ اخیر ویران شده است و به دنبالِ «حاکمیّتی موزون و پایدار» هستند.
   حال اگر فکر میکنید که «رواندایی شدن» به خوشبختی «جنوبیها» می انجامد؛ ....
   را باز... جاده دراز....
   به «رواندا» خوش آمدید....
   سرهایِ بریدهٔ تازه به تازه کیلویی ۲ ریال.

   حذف
  5. سلام
   این خواننده واقعا درک درستی از جنگ رواندایی ندارد . فقط نگاهی به چند حادثه کوتاه بین سنی و شیعه کرد در قروه کردستان اول انقلاب یا داستان قارنا بیندازد تا بفهمد که چه خواهد شد ؟

   حذف
  6. ماجرای قروه و قارنا و ایندیرقاش در برابرِ آنچه که در رواندا گذشت؛ در حدّ یک شوخی است.
   کُشتار با سلاحهای سرد؛ تجاوزهای دسته جمعی؛ زنده سوزانی؛ کُشتن زیرِ چوب و چماق؛ قطعه قطعه کردن و آتش زدنِ خانه ها؛ قتلِ کودکان به دستِ مادران و پدران به خاطرِ «دورگه بودن»؛ قتلِ همسران (در حالی که از نظرِ نژادی-مذهبی- زبانی- فرهنگی یکی بودند)؛ در مقیاسِ ۸ هزار قتل در روز؛ به مدّتِ ۱۰۰ روز.
   این احتمال نیز بسیار قوی است که رژیمِ شیعی عمداً جرقّهٔ چنین جنگهایی را بزند؛ تا خود را نجات دهد.

   به نقل از رادیو فردا:

   (احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، می‌گوید بسیاری از جوانانی که به علت «فقر» اقدامات شرورانه می‌کردند، «با کار فرهنگی» جذب سازمان بسیج شده و از بروز «اغتشاشات» جلوگیری کرده‌اند.

   این اظهار نظر را می‌توان یکی از صریح‌ترین اظهارات درباره ریشه برخورد خشونت‌آمیز نیروهای بسیج و لباس‌شخصی در ایران با معترضان در سال‌های اخیر دانست.)

   حذف
  7. تنها کسانی که استعدادِ براه انداختنِ چنین کشتارهایی را دارند؛ اوباشانِ «پان تُرک» هستند و از طرفِ «اطّلاعاتِ سپاه» نیز حمایت میشوند.
   بلوچها و کُردها و عربها چنین کاری آغاز نمیکنند.
   امّا اگر از یک طرف آغاز شد؛ بقیهه نیز به ناچار برایِ دفاع از خود به معرکه وارد خواهند شد.

   حذف
 6. با سلام مجدد و ممنون از زحماتت
  من بعنوان یک کرد همواره خود را ایرانی دانسته و با فرهنگ و افسانه های ایرانی در کودکی بخواب میرفتم و افسانه های شیرین و خسرو و رستم و سیاوش و سیمرغ و دماوند و ایران بعنوان یک کل و ساختار برایم مهم است . و همانگونه که خود بیشتر از من آگاهی داری قبل از تاسیس مدارس جدید هم در کردستان با گلستان سعدی مردم با سواد و کتابت آشنا میشدند و کسی هم تعصبی نسبت به حذف آن نداشت . و اندیشه جدایی اقوام بیشتر مصیبت است تا نعمت . ایرانی سکولار و شایسته سالار گزینه بهتری است . در ضمن ما ایرانی ها تفاوت بزرگی از نظر تاریخی با مثلا اروپای شرقی داریم این است که این اقوام همواره خودرا بخشی از ایران دانسته اند . لذا متحد و یکپارچه نگهداشتن ایران شاید چندان سخت نباشد .

  پاسخحذف
 7. با آغازِ تحریمهایِ جدید؛ رژیمِ «شیعیانِ شنیعه» به «توپ فوتبال» در زمینِ «رفیقانِ دزدان و همراه قافله» (روسیه ـ چین ـ اروپا)تبدیل شد و پس از این از «برجامیانِ خودخوانده»؛ فقط «لگَد» خواهد خورد. چین و روسیه و اروپا به «توپ فوتبالِ فرزانه» وعده خواهند داد که «نترسید ... نترسید.... ما همه باهم هستیم و بزودی حتماً داخلِ گل قرار میگیری.... فقط ادامه بده و از لگدهایِ دوستانه ناله نکن.... خودت که فرزانهٔ روزگاری و میدانی که بدون لگد زدن نمیشود گُل زد.»

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آنچه که اکنون و پس از تحریمهایِ جدید؛ به عنوانِ تنها «تاکتیکِ مؤثّرِ مبارزاتی» برای خُرد کردنِ ستونِ فقراتِ اقتصادیِ رژیمِ شیعی حاکم؛ باید در نظر گرفته شود؛ به آتش کشیدنِ تمامی داراییهای رژیم و اوباشانِ حاکم بر ارتش و داراییهایِ سپاه پاچاهارداران است.
   اگر تا دیروز؛ استفاده از این تاکتیک مؤثر بود؛ از امروز به بعد؛ نقشی تعیین کننده در سرنگونی رژیم شیعی خواهد داشت.
   همهٔ سازمانها و گروههایی که ادّعای مبارزه با رژیم را دارند؛ باید بر رویِ اجرایی کردنِ «این تاکتیک» تمرکز کنند و از هوادارنِ خود بخواهند که در این رابطه تلاش کنند.
   به عنوانِ مثال نیروهایِ «کومله» و «حزب دموکراتِ کردستان» به جای «تنبلی» و «مفت خوردن و خوابیدن» و فرستادنِ «پیشمرگه هایِ ولگرد» در کوهستانهایِ «خالی از دشمن»؛ باید بر رویِ این تاکتیکِ مبارزاتی تمرکز داشته باشند.
   اگر این پیشمرگه ها از اینکه آنها را «پیشمرگانِ ولگرد» نامیدم نارحت میشوند؛ باید بدانند که نامِ بسیار مناسبی برایِ آنها است؛ زیرا رهبرانشان آنها را به «موجوداتِ ولگرد» تبدیل کرده اند و خودشان نیز اینرا به خوبی میفهمند.
   پیشمرگان فکر نکنند که کژدم این سخنان را از رویِ بی تجربگی میزند. کژدم زمانی پیشمرگّ بود و در آن دوران همیشه به فرماندهانی که پیشمرگان را برای «ولگردی» و با نامِ پُر طمطراقِ «پیشمرگانِ سیّار» به روستاها میفرستادند؛ اعتراض میکرد و نامِ فرماندهانِ «پَل»ها را «سَر پَلِ گدایانِ ولگرد» گذاشته بود از طرفِ تشکیلاتهای گوناگونی که با آنها کار کرده بود؛ برای تنبیه به خاطرِ «توهین» و «پایین آوردنِ روحیهٔ مبارزان»؛ بارها «خلعِِ سلاح» شده بود.
   این یک بیماری سیاسی است که رهبرانِ شما زمانی که نمیتوانند کاری بکنند و یا ایدهٔ جدیدی ندارند؛ به آن دچار میشوند و نیروها را به دنبالِ «نخود سیاه» (مأموریتهایِ قلّابی) میفرستند.

   حذف
 8. خودت داری مردم رو می فرستی پی نخود سیاه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آیا من دارم مردم را میفرستم دنبالِ نخود سیاه؟
   پس چند کلمه حرف حساب بشنوید تا ببینیم که چه کسانی به دنبالِ نخود سیاه هستند؟

   ۱- روی هم رفته نیروهایِ کومله و دموکرات و پژاک؛ در طیّ ۱۲ ماه اخیر چند رأس پاسدار و بسیجی کشته اند؟ و چند نفر کشته و اسیر داده اند؟
   من فکر میکنم که رژیمِ حاکم؛در مجموع کمتر از ۱۰۰ نفر کشته داده است. امّا این رقم را با «حاتم بخشی به نفعِ شما» ۲ برابر میکنیم.
   فرضِ سخاوتمدانه می کنیم که هر ساله ۲۰۰ نفر از رژیم کُشته میگیرید.
   در ازایِ این ۲۰۰ نفر؛ چند نفر کشته و زخمی و اسیر میدهید؟
   فرض کنیم که روی هم رفته ۵۰ نفر کشته و زخمی و اسیر میدهید.
   آیا اینطوری میخواهید رژیم را سرنگون کنید؟
   با گرفتنِ سالی ۲۰۰ کشته؟؟!!!
   آیا اسم اینرا «مبارزهٔ مسلّحانه» میگذارید؟
   من اسمش را میگذارم: «جلق زدن با کلاشنیکوف».
   با یک حسابِ سر انگشتی؛ مجموعهٔ سازمانهایِ کردستان؛ در طیّ ۱۰ سال حدّ اکثر ۲ هزار کشته از اوباشان رژیم میگیرند.
   حال با توجّه به گستردگیِ «جلقِ مسلّحانهٔ شما» باید چند «قرن» صبر کنیم تا شما پیروز شوید و بادا بادا مبارک بادا بشود؟

   ۲- چند بار «پژاک» به رژیمِ شیعی گفته است که بیا مارا به رسمیت بشناس تا «نوکرِ شما شویم»؟
   و خایهٔ سایرِ سازمانها را بکشیم تا به «حیاتِ آزادِ کردستان» مشرّف شویم؟ (آیا شرم آور نیست؟)
   چند بار حزبِ دموکرات برایِ مذاکرات نیشش تا بناگوشش باز شده است؟ هیچکس نیز از خودش نپرسیده است که: «آخه احمقِ مادرزاد؛ چه در دست داری که بر سرش مذاکره کنی؟»
   مگر در «وین» مذاکره نکردید؟ مگر نتیجه اش را ندیدید؟ که باز هم تا اسمِ «مذاکره» می آید نیشتان باز میشود و مثلِ «سگِ گرسنه» آب از لب و لوچهٔ تان میریزد؟
   بعدش هم که «خیط» میشوید مثلِ «شمپانزه نژاد» شروع به ماست مالی کردن و ماله کشی میکنید که «ما نگفتیم»..... «البتّه گفتیم .... ولی اینطوری نگفتیم» .... «از حرف ما بد برداشت شده است» .... و از اینگونه مزخرفات...
   این احمقها گویا هنوز نفهمیده اند که: «مذاکره» یعنی «معامله». برایِ معامله یک طرف «سیب» دارد و طرفِ دیگر «پول» و یا کالایی دیگر.
   کدام احمقی می آید با طرفی که هیچ چیز به جز «شومبول و شناسنامه اش» چیزی ندارد مذاکره کند؟ بر سرِ چه چیزی مذاکره کند؟ آیا اسمِ «گدایی» را «مذاکره» گذاشته اید؟ مانندِ همان کاری که «مخملباف» در پارلمانِ اروپا سخنرانی کرد و «سازگارایِ بی شرف» به «سبزیچی هایِ احمق» گفت: «نگران نباشید... در حالِ مذاکرهٔ دیپلماتیک با اتّحادیهٔ اروپا هستیم».
   نتیجه چه شد؟
   من به شما میگویم که نتیجه چه شد:
   حدّ اقل ۲ میلیون متر «پارچهٔ سبز» به هدر رفت؛ به عدّه ای تجاوزِ جنسی شد؛ عدّه ای کشته شدند و یا زندانی شدند و بعد از آن «سبزیچیها» به «بنفشه» تبدیل شدند و باز هم «کیر شدند».
   داستانِ شما ها نیز بهتر از «سبزیچیها» و «بنفشه ها» نیست. یعنی: «سر و تَه یک کرباسید».

   امّا اگر بر رویِ ناکتیکی که پیشنهاد کردم؛ متمرکز شوید؛ میتوانید با دادنِ کمترین تلفات؛ ضرباتِ بسیار سنگینی به رژیم بزنید.
   آیا من به شما پیشنهاد کردم که دل به دریا بزنید و مثلِ دیوانه ها به «اهدافِ سخت» حمله کنید و تار و مار شوید؟
   من پیشنهاد کردم که به «اشباح» تبدیل شده و ستونِ فقراتِ اقتصادی رژیم را خُرد کنید.

   حذف
  2. ناشناس 19:10
   اگه همون f باشی این نظرت رو میذارم به حساب اینکه تازه با وبلاگ کژدم اشنا شدی

   حذف
 9. * تصمیم ناگهانی چین گوشه و کنار دنیا را لرزاند *
  چین امروز دنیا را غافلگیر کرد و تصمیم گرفت که در معاملات بورس کالا، قیمت دلار را فسخ کند و تصمیم گرفت به‌جای دلار ، رسما و پیوند رسمی یوان چین را معامله کند و این یک گام جسورانه و مهم در تاریخ اقتصادی چین است.
  این بدان معنی است که دلار در تجارت چین غیرقابل استفاده است و دلار آمریکا به شدت در برابر یوان چینی سقوط می کند و ممکن است بر بازارهای جهانی تأثیر بگذارد.
  و همه بازارهای جهانی از این تصمیم متحیر شدند.
  این اخبار امروز در برنامه بعد از ظهر انگلیسی بی‌بی‌سی ورلد مورد بحث قرار گرفت. این یک جنگ اقتصادی است که می‌تواند جهان را به‌سمت جنگ ویرانگر سوق دهد که اگر آمریکا در مقابل این تصمیم احمقانه رفتار کند‌، نمی‌توان از آن غافل شد!
  چین 2021 جهان را رهبری خواهد کرد.
  این رویای قدیمی چین است و آن‌چه را که قصد داشت برای ده‌ها سال یا بیشتر به آن برسد.
  4Abhishek Kau چین برنامه‌ریزی یک ارز دیجیتال
  جداگانه e-RMB ، که اولین ارز دیجیتال است که توسط
  یک اقتصاد بزرگ اداره می‌شود.
  یک ارز دیجیتال حاکم * یک جایگزین کاربردی برای سیستم تسویه دلار * و تاثیر هرگونه تحریم یا تهدید به محرومیت در سطح کشور و شرکت را تضعیف می‌کند.
  ضمن اینکه برخی از کارمندان دولت از ماه مه آینده حقوق خود به ارز دیجیتال دریافت خواهند کرد.
  انتظار می‌رود که با وجود محبوبیت روزافزون سیستم‌‌های پرداخت دیجیتال، در طی همه‌گیری کرونا ویروس، مصرف پول نقد بیشنر کاهش یابد.

  و حالا پيش‌بينی • محمدرضاشاه پهلوی • را در وقوع اين واقعه با دقت بخوانید :
  در بخشی از کتاب «پاسخ به تاریخ» آمده است:
  آن‌ها (غربی‌ها) همه‌چیز را مدیریت می‌کنند و گمان می‌کنند که بر همه‌چیز احاطه دارند اما از یک واقعیت اساسی بی‌اطلاع هستند:
  شرق، خاصه شرق دور، اژدهایی خفته در خود دارد که سرانجام بیدار می‌شود. آن‌ها به‌مدد جمعیت فراوان اقتصاد را مورچه‌وار و با سخت‌کوشی ارتقا خواهند داد و سپس به‌مدد رموز پنهان طب خود و با گسترش بیماری‌های قابل سرایت اقتصاد غرب را زمین خواهند زد.
  من نشانه‌هایش را می‌بینم و در کمتر از نیم قرن شاهد پاندمی ای خواهیم بود که جهان را در رکود و ترس غرق خواهد کرد. غرب تقاص زیاده‌خواهی و بی‌قاعدگیش را خواهد پرداخت.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گذشته از مزخرفاتی که در رابطه با «یوان» چین و بالا رفتنِ قیمت آن که موجبِ «آقایی چین بر جهان» خواهد شد و ....

   بگو ببینم این «پیشگویی» محمد رضا پهلوی در کدامین بخش و کدامین صفحهٔ کتابِ «پاسخ به تاریخ» توشته شده است؟

   حذف
 10. کژدم این تحلولگره جنسشو نمیدونی از کی میگیره

  پاسخحذف
 11. حریق در متروی اکباتان/ ایستگاه اکباتان و ارم سبز تعطیل است

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. یک خبرِ خوب و کارِ درست.

   حذف
  2. کژدم خیلی تنهایی همه جا بایکوت هستی اما امیدوارم گوش شنوایی باشه به حرفهات گوش بده

   حذف
  3. به آتش زدنهایِ مسخرهٔ سازمانِ مجاهدین خلق؛ توسّط «کانونهایِ شورشیِ قلّابی» نگاهی بیندازید. فوتوکپی برابرِ اصلِ ری استارتیهایِ شمپانزه نژادی.

   https://tinyurl.com/y4xwez22

   حذف
  4. کژدم تنها نیست !...من ۸-۹ سال است که با این وبلاگ رابطه دارم و تا انجا که بتوانم نوشته هایش را تکثیر میکنم و از خط او برای نوشتن استفاده میکنم.. ...درشروع کار تعداد کمی بودیم ولی حالا ...کژدم باید بگوید !

   حذف
  5. فکر نمیکنم که تنها کسی هستم که اینگونه فکر میکند. به قولِ معروف مردم چشم و گوش و مغز دارند و مطالبِ گوناگون را میخوانند؛ مطالبِ این وبلاگ را نیز میخوانند و اصلاً فکر نمیکنم که مطالبِ وبلاگ تأثیر گذار نبوده است. در حدّ یک وبلاگ بسیار تأثیر گذار بوده است.

   حذف
  6. اگر دقّت کرده باشید در این وبلاگ روی مسائلی انگشت گذاشته میشود که هیچکس نمیخواهد بر رویِ آنها بحث شود؛ در رابطه با کارهایی که گروهها و احزاب انجام میدهند؛ در این وبلاگ پرسشهایی مطرح میشود که هیچیک از این گروهها و یا هوادارانشان؛ پاسخی نمیدهند و میخواهند با مسکوت گذاشتنِ اینگونه مسائل؛ خودشان و مردم را فریب بدهند.
   مطالبِ این وبلاگ خوانندگانی در عراق دارد. آنها «عرب» نیستند. یا کُرهای ایرانی هستند و یا از کُردهایِ عراق. امّا فقط سکوت میکنند شاید میدانند که اگر وارد بحث شوند؛ مجبور هستند که توضیحاتی بدهند که بیش از پیش زیر سؤال بروند و پاسخهایشان پای خودشان را بگیرد. همهٔ اینگونه خواننده ها میدانند که این وبلاگ یک وبلاگِ «بچّه گانه» نیست و هیچکس را بر اساسِ شعارهایِ دروغین قضاوت نمیکند؛ بلکه بر اساسِ نتایجِ کارشان موردِ قضاوت قرار میدهد. به همین خاطر است که با اینکه مطالب را میخوانند؛ امّا میخواهند این وبلاگ «بایکوت» بشود. تا بسیاری از مسائل را «لاپوشانی» کنند و در واقع همان راهی را میروند که رژیمِ شیعی می رود. «دروغهای تبلیغاتی»؛ «توجیه رفتارهایِ اشتباه»؛ «عدمِ پاسخگویی» و «برخورد از موضعِ مقدّس و تکفیری».

   حذف
  7. کژدم در آینده بیشتر ازت خواهیم شنید

   حذف
 12. سلام کژدم
  اتفاقا باید کردها از خواندن مطالب این وبلاگ بسیار سپاسگذار باشند. تو‌که آنها را به خیانت عمدی متهم نمیکنی. حماقتهای آنها را جلو چشمشان به رژه وا میداری . تا جوانان احساساتی این رهبران خود خوانده را پیامبر معصوم نپندارند .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   من «ملّا آواره» و «قاضی محمّد» و حزب دموکرات کردستانِ ایران» و «کومله» را به خیانت متّهم نمیکنم. بویژه «قاضی محمّد» در شرایطی زندگی میکرد که فشارها بسیار زیاد بود و بخشی از مردم کردستان؛ مانندِ دورانِ امروزی همهٔ مردم ایران؛ چشمش به دنبالِ کمکهایِ «ناجیِ خارجی» بود و روسها خود را پرچمدارِ «نجات» معرّفی میکردند. لذا این لغزش را «خیانت» نمیدام. بلکه «اشتباه» میدانم. امّا دستور دهندهٔ قتلِ قاضی محمّد را به «خیانت» متّهم میکنم که از رویِ «بُزدلی» اینکار را کرد و «کشورِ تهران» را ساخت.
   امّا «جعفر پیشه وری» را به «خیانت متّهم» میکنم. چون «نوکرِ مستقیم» بود و «فرقهٔ دموکراتِ آذربایجان»؛ مانندِ «حزبِ تودهٔ کیانوری» و با اینکه روسها بارها امتحانِ خود را در قتل و کشتار و تجاوز به مردمِ آذربایجان نشان داده بودند؛ نوکریِ مستقیمِ روسیه را به گردن گرفتند.

   من «پان تُرکها» را به خیانت متّهم میکنم. زیرا بنیانگذارِ «پان تُرکیسم» سپاهِ پاچاهارداران است و بخش بزرگی از آن نوکرانِ «خردوغان» هستند.

   حذف
  2. در شرایط کنونی؛ آنهایی را که به نجات دهندهٔ خارجی امید بسته اند را به رفتن به «کژراهه» و «اشتباه» متّهم میکنم و چه در دورانِ اوباما و از آغازِ دورانِ ترامپ این مسئله را دهها بار گفته ام و پیشبین هایم نیز درست بوده اند.

   حذف
 13. جمهوری اسلامی برای سرنگونی شاه ایران از همه دنیا کمک گرفت قذافی حافظ اسد فرانسه و انگلیس در شرایط موجود ما مثل مردم فرانسه تحت اشغال آلمان نازی هستیم و خواهان حمایت ایالت متحد آمریکا و شما شکر زیادی میخوری برای سلامتی مضر است

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شما بفرمایید کمک بگیرید. فکر میکنم آن سخنگویِ وزارتِ خارجهٔ اوبا را به فارسی حرف میزد یادتان رفته است که می گفت دولتِ اوباما در حلِ پُختنِ «اینترنتِ ماهواره ای» برایِ ایرانیهایِ مبارز است و قند تویِ دلِ سبزیچیها آب میشد و فکر میکردند که دیگر کار تمام است. ولی شاید یادتان باشد که آنزمان چه گفتم؟؟!!
   هنوز هم در رؤیای ازدواج با «دخترِ پادشاه» هستید و فکر میکنید که چون شما عاشق دخترِ پادشاه هستید؛ حتماً ۵۰٪ قضیّه حلّ است.

   ماجرایِ «Green Zone» را فراموش کنید و صابون به معدهٔ تان نمالید. ترامپ اهلِ «Green Zone» بازی نیست. ترامکپ میخواهد مشکلِ «خاورمیانهٔ بزرگِ خودش» را حلّ کند و با تبدیل کردنِ ایران به «عراق»؛ نه تنها مسئلهٔ ترامپ حلّ نمیشود؛ بلکه یک کانونِ بحرانِ دیگر بوجود می آید.
   بقیّهٔ حدسهایم را نمیگویم. خودتان حدس بزنید.

   حذف
 14. https://bit.ly/3nHkhL0
  در حالیکه هر ماه چندین جوان آذربایجانی که اجبارا به مناطق مرزی فرستاده شده اند توسط تروریستهای کرد مورد حمایت پان ایرانیستهای تهران نشین کشته میشند. تویی که شرافت خود را به پارسها و کردهای تررویست فروخته ای، تورکها را به خیانت و آدمکشی متهم میکنی؟
  خیانت به کی؟به مفتخورهای تهران نشین؟از پیشه وری به این طرف یک مورد ترور و اقدام مسلحانه توسط فعالان تورک انجام نشده.عالم و آدم از ارتباط سپاه با سران تروریستهای پژاک اطلاع دارند.

  پاسخحذف
 15. سفیر جمهوری اسلامی نکبت در آذربایجان توییت زده که ترامپ اگه عاقل بودی تو آخرین روزهای حضورت تو کاخ سفید یک مملکت صلح طلب اما جنگ بلد رو تهدید نمی کردی....طریف زبون گنده معلوم نیست رفته چین چی بهش گفتن اینقدر اعتماد به نفسشون بالا رفته که ترامپ رفتنیه!!!....بایدن هم امروز گفته من فقط در صورت تقلب در آرا بازنده هستم!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چیزی به نامِ «پان ایرانیست» نداریم. این روسپی زاده هایی که خود را «پان ایرانیست» مینامند؛ لنگهٔ ظاهراً «پان فارسِ»؛ « پان تُرکها» هستند.
   این دو گروهِ ساخته و پرداختهٔ «داریوش همایونِ مادر قحبه» و «سپاهِ پاچاهارداران» و دولبهٔ یک «قیچی» هستند.
   به همین کتابِ «پاسخ به تاریخ» نگاهی بیندازید تا «سوادِ آریامهری» را ببینید. این «ابلَه» در موازاتِ «سفید شویِ اوباشانِ حاکم بر ایران» در طیّ ۱۴۰۰ سالِ گذشته؛ آنها را «شاهنشاه» لقب میدهد تا خودش را به «کوروش» وصل کند. این «پادشاهِ آریامهرِ باسواد» (ذوب شده در کونِ فقاهت) میگوید که «شیعه گری» را ایرانیها ساخته اند (یعنی اینکه شیعه گری همه اش «کُس شعر» و «قلّابی» است). اگر اینچنین است پس تو «گُه خوردی» که «کمر بستهٔ رضا اسهال و استفراغیِ تقلّبی» شدی.

   امّا در رابطه با اینکه از«مفت خورهایِ تهران» حرف زدی......
   آیا نظریّهٔ من در رابطه با «تهران» را میدانی؟ آیا زحمتِ خواندنش را به خودت داده ای؟
   در رابطه با «پژاک» درست میگویید. امّا «پان تُرکها» دستِ کمی از پژاک ندارند.
   من (کژدم) خودم را به کسی نفروخته ام و تلاش میکنم که به ساکنانِ ایران بگویم که روایتهای همهٔ تان نادرست است. آنهایی که آن روایتها را نوشته اند؛ با نامِ ننگینِ «آریامهر»؛دیگر اقوامِ ایرانی را «شهروندِ درجه دو» به حساب آورده اند.
   زنده یاد «احمد کسروی» تُرک بود.... آیا «خر» بود؟
   من میگویم که یک تارِ پشمِ خایه اش به همهٔ «حاجی پادشاه» و «مصدّق» و «کاشانی» و «مدرّس» و «میرزادهٔ عشقی» و «محمّدبچه باز (ص)» و «امام حسینِ بُزدل (ع)» می ارزید.

   اشتباه نکن ... تو نمیدانی من از کجا می آیم.
   بهتر است که نخست بدانی. اگر دانستی ... راه برایِ «گفتگو» هموار میشود. وگرنه مانندِ سگها بر سرِ «استخوانِ بی گوشت» خواهیم جنگید.

   حذف
 16. کژدم به نظرت دلار سقفی داره؟حرفهایی که دو سال پیش در مورد گشنگی ملت و سیر شدن داخل سطل زباله و هر کی خارج از کشور هست به فامیلیهای داخل کشور کمک کنه داره تعبیر میشه!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگر یک ماه دیگر نیز صبر کنید؛ سقفِ خیلی از مسائل روشن خواهد شد. امّا درخواستِ من از کسانی که در خارج از ایران زندگی میکنند؛ برای کمکِ مالی به خانواده هایشان در ایران و اگر دستشان به دهانشان میرسد؛ کمک به کسانِ دیگر؛ همچنان باقی است.
   برخلاف نظرِ تحلیلگرانی که مطالبشان را در رابطه با عواقبِ پیروزیِ جو بایدن نوشته اند را خوانده ام؛ اگر جو بایدن پیروز شود؛ کار از همان نقطه ای که ترامپ جلوش را گرفت؛ دوباره شروع خواهد شد. دست و بالِ رژیمِ شیعی را برایِ براه انداختنِ جنگهایِ شیعه و سنّی باز خواهند گذاشت و برایِ اینکه رژیمِ شیعی بتواند این مأموریّت را خوب انجام دهد؛ بخشی از مشکلاتِ مالیِ رژیم را حلّ خواهند کرد تا بتواند هزینهٔ این جنگها را پرداخت کند و به وضعیّتِ اقتصادیِ داخل ایران نیز سر و سامان داده شود تا رژیم بتواند بدونِ «دردِ سرِ جدّیِ داخلی»؛ نقش «نیرویِ نیابتی برای اهدافِ گلوبالستها» را ایفا کند . به طورِ موازی سازمانی قدرتمندتر از «داعش» را سازمان خواهند داد تا نور علی نور شود و در نهایت به بهانهٔ جلوگیری از ادامهٔ کشتارها؛ واردِ عمل شده و بسیاری از کشورهایِ کنونی را تجزیه خواهند کرد و کشورهایِ زیادی را از دِلِ کشورهایِ کنونی بیرون خواهند کشید (مهمّ ترین هدفِ جنگهای ۳۰ سالهٔ طرّاحی شده از طرفِ گلوبالیستها).
   در چنین صورتی؛ من (کژدم) نیز دکّانم را می بندم. زیرا پس از ورودِ بین المللی برایِ پایان دادنِ به جنگهایی که خودشان طرّاحی کرده اند؛ در نهایت همین ایرانِ امروزی نیز تجزیه خواهد شد و موضوعی برایِ نوشتن باقی نمیماند. زیرا ایرانِ تجزیه شده؛ هرگز شانسِ یکپارچه شدن را نخواهد داشت و هر بخشی از آن به یک موجودیّتِ مستقل تبدیل شده و مسیرِ خودش را خواهد پیمود و مسئلهٔ «تابعیّت» نیز دستخوشِ تغییر خواهد شد. به این معنی که باید تصمیم بگیری که تابعیّتِ کدام بخش را میپذیری؟ اگر به کشورهایی که زمانی بخشی از ایرانِ بزرگ بودند نگاه کنید؛ هرگز نمیخواهند که به یکدیگر بپیوندند و «استقلالِ ارضی - قومی» به «فرهنگِ حاکم» تبدیل شده است. ایرانِ کنونی نیز که بخشی از همان ایرانِ بزرگ بود؛ همچنان از مشکلاتِ قومی و مذهبی رنج می بَرَد و استعدادِ تکّه پاره شدن در آن فراوان است.

   حذف
  2. کژدم یعنی احتمال پیروزی بایدن رو میدی؟!!

   حذف
  3. احتمالِ پیروزی جو بایدن را نمیدهم. امّا حرفِ من و یا پیشبینی من «کلامِ آسمانی» نیست.
   حتّی اسرائیل دست به عصا راه میرود و نمیداند که نتیجه چه خواهد شد؟

   حذف
  4. کژدم با نوشتن این مطلب، نفسم در سینه حبس شده... اگر ترامپ بازنده نبرد بشه، مقصر اصلی فقط و فقط خودش هست...

   حذف
  5. https://tinyurl.com/y6ar7so2

   این خبر میگوید: پس از پیروزی ترامپ در انتخابات؛ سرنگونیِ رژیمِ انگلهایِ صفوی؛ به صورتِ «ضرورتِ فوری» روی میزِ ریاست جمهوری آمریکا قرار خواهد گرفت و روندِ سرنگونی فقط با ادامهٔ فشارهایِ حدّ اکثری نخواهد بود و گفتمانِ «دیپلماسی نظامی» نیز به آن افزوده خواهد شد.

   حذف
 17. درود کژدم.

  ببخشید. منظورم این پست و پیامهای اولیه عالی ات بود که اشتباها در پست قبلی ارسال شد. لایک بزرگ به این پستت. و نظریات با شکوه و عالی ات.

  پاسخحذف
 18. کژدم با یه جمع بندی ساده از ایدئولوژی گلوبالیست ها در خاورمیانه و جنگ های ۳۰ساله میشه گفت که ترامپ رژیم شیعی رو مسئول و سرمنشا این جنگ ها میدونه و در صدد تغییر اونه؟
  ترامپ گفته روسای جمهور قبل ۸تریلیون دلار رو هدر دادن در خاورمیانه ولی نمیگه که بااین جنگها چقد به کشورهای عربی از ترس لولو خرخره سلاح فروخته..من خیلی مایلم یه دلیل قانع کننده از شما(کژدم) در مورد قصد ترامپ برای تغییر رژیم بدونم(ینی کجاش به نفع امریکاست)
  مرسی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ترامپ رژیمِ شیعی ایران را مسئولِ این جنگها نمیداند. بلکه «جورج بوش» و «اوباما» و اتّحادیهٔ اروپا را مسئولِ این جنگها میداند. که از رژیمِ ایران به عنوانِ «سگهایِ هارِ شیعه» و همچنین از «داعش» و «اخوان المسلمین» به عنوانِ «سگهایِ هارِ سُنّی مسلک» (با کمکِ خردوغان و اوباشانِ حاکم بر قطر)؛ استفاده کردند.

   امّا در رابطه با «شما»:

   یعنی حالا فهمیده ای که آنها هم از «فروشِ سلاح» سود میبرند و در نهایت از «ویرانیِ خاورمیانه»؟
   پس از فروپاشی حکومتهایِ مرکزی؛ «کشور مستراحهایِ کوچک» به عنوانِ «کوچه هایِ دهکدهٔ جهانی» ظهور میکنند و «برادر بزرگهای پیشرو و مترقّی» (مارکسیستهایِ تریلیونر) به آنها دیکته میکنند که هر روزه برایِ «صبحانه؛ نهار؛ شام» چه «گُهی» بخورند. این «مارکسیستهایِ تریلیونر» ایدئولوگهایی مانندِ «جورج سوروس» دارند و سربازانی که تشنهٔ ویرانیِ ساختارهای کنونی هستند و فکر میکنند که «اتوبوس و برق و آب مجّانی خواهد شد».
   برو «سرقتِ بزرگِ استراتژیک» را در همین وبلاگ بخوان تا بدانی «دنیایِ آمریکایِ ترامپ» چیست؟ و چرا «گلوبالیستها» (تریلیونرهایِ مارکسیست) بر علیه او «جنگِ جهانی» راه انداخته اند و کار به «جنگِ بیولوژیک از طرفِ چین» کشیده شده است؟

   لینکی را که در بالا منتشر کردم دوباره منتشر میکنم. بخوان و بگو چرا کژدم فکر میکند که این خبر سرنگونی رژیمِ شیعی را به عنوانِ «ضرورتِ فوری» مطرح میسازد؟

   https://tinyurl.com/y6ar7so2

   حذف
  2. این دو نوشتارهم برای درکِ آنچه که در حالِ کنونی میگذرد بد نیست.

   https://kajdoum1.blogspot.com/2016/05/blog-post_22.html

   https://kajdoum1.blogspot.com/2016/06/blog-post_13.html

   این دو نوشتار «وحی هایِ آسمانی» در سالِ ۲۰۱۶ میلادی هستند که در «غارِ درون» به کژدم وحی شدند.

   حذف
 19. من تمام تحلیل هایی که اشاره کردیو خوندم ولی تنها دلیلی که تو ذهنم برای برچیدن رژیم توسط ترامپ میاد اینه:
  گلوبالیستا با طراحی جنگ های ۳۰ساله و تبدیل خاورمیانه به لجنزار میخواستن انرژی(نفت) مورد نیاز برای تولید اقلام جهان (به عنوان یک میهن) در چین(با جمعیت زیاد و کارگر مفت) را تاراج کنن با قیمت مفت و بااینکار یه هدف دیگم داشتن که خاورمیانه ای ها هیچوقت صنعتی نشن..ترامپ در واقع با برقراری صلح در خاورمیانه و تغییر رژیم خایه لیسان چین یکی از اهدافش بستن شیر نفت مفت به چینه درسته کژدم؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نه؛ درست نیست.
   ترامپ فقط میخواهد روابطِ جهانیِ اقتصادی بین المللی را بر اساسِ «منافع ملّیِ آمریکا» باز تعریف کرده و یا از سازمانهایِ بین المللی خارج شود و نقشِ سیاسیِ آمریکا را که «گلوبالیستها» میخواهند به عنونِ «یک اُستان» در روابط بین المللی تعریف کرده و سرنوشتِ سیاسیِ آمریکا را به عنوانِ «برآیندِ مجموعهٔ روابط» تعریف کنند؛ رها سازد.
   چین عاشقِ «گلوبالیسم» است زیرا در سایهٔ همین بازیها رشد کرده است و تلاش میکند تا کمرِ آمریکا را بشکند. و به همین خاطر است که ترامپ تلاش میکند تا چین را تا جایی که میتواند از چرخهٔ اقتصادِ جهانی بیرون کرده و رؤیایِ سیاسیِ «امپراتوریِ جهان شمولِ چین» را بر هم بزند. ترامپ در این راه باید «حلقهٔ اقتصادی- سیاسی- نظامیِ خود» را بوجود بیاورد.
   پس از پیروزیِ دونالد ترامپ خواهید دید که اسنادِ زیادی در رابطه با اینکه انتشارِ «ویروسِ طلایی» عمدی و یک «حملهٔ بیولوژیک» از طرفِ چین بوده است؛ منتشر خواهند شد و نقشِ رژیمِ شیعی حاکم بر ایران در کمک به چین برایِ انتشارِ «ویروس طلایی» نیز زیرِ ذرّه بین خواهد رفت.
   تا شریکهای چین (اروپا و بویژه آلمان) را از راهی که میروند؛ باز دارد.

   حذف
  2. زمانی بسیار پیش از این میگفتم که رژیمِ شیعی و با فتوای؛ «هروئین فروشِ فرزانه» و «بی شرفِ بهرمانی»؛ تمامی نیروهایِ منطقه ای و همچنین لبنانیهایِ آمریکایِ لاتین را در راهِ «قاچاق موادّ مخدّر» بسیج کرده و در حالِ تشکیلِ بزرگترین «کارتِلِ حکومتیِ قاچاق موادّ مخدّر» هستند. امّا کسی باور نمیکرد. اکنون چند سالی است که این مسئله نقل و نباتِ همهٔ محافلِ بین المللی است.
   اکنون نیز دست داشتنِ رژیمِ شیعی در انتشارِ «ویروسِ طلایی» را باور نخواهید کرد؛ تا اینکه در آینده در خبرها بخوانید و رژیمِ شیعی نیز «تکذیب» کُند.

   حذف
 20. با درود
  جناب کژدم از شروع کرونا شما نام ویروس طلایی را برایش انتخاب کردی گرچه موضوع بخث نوشته فعلی چیز دیگری است اما اگر امکان داشت علت این نامگذاری را شرح بده هرچه نوشته هایت را دیدم در موردش چیزی پیدا نکردم بنظر باید جالب باشد چون تاکید ویژه ای روی این نام داری
  سپاسگزارم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. از همان روزِ نخست نظرِ من این بود که این ویروس؛ یک ویروسِ «تسلیحاتی شده» است و انتشارِ آن شاید از نظرِ سازمانهایِ بهداشت و درمانی؛ یک مسئلهٔ «مبارزه با بیماری و بهبودِ مردم» باشد. امّا از نظرِ چینیها نوعی «مانورِ نظامی» نیز به حساب می آید.
   به نظرِ من در دهه هایِ آینده «قتل عامهایِ ویروسی» راه خواهد افتاد تا جمعیّت جهان را پایین بیاورند. با کار کردن بر رویِ ویروسها میتوان آنها را به طرفِ قتل عامِ دارندگانِ «ژنهایِ خاص» هدایت کرد.
   چیزی مانندِ «اشباح» در محیط زندگی ما هستند؛ امّا فقط کسانی را که دارایِ عقب ماندگی ذهنی و جسمیِ ژنتیک هستند را شکار میکنند. یا نژادِ خاصّی را از میان میبرند و .....
   به همین خاطر نامِ این ویروس را «ویروس طلایی» گذاشتم. زیرا نخستین تجربهٔ «جنگِ ویروسی» و در ضمن «مانورِ نظامی ویروسی» بود.
   پیشبینیِ من (کژدم) این است که موجهایِ بعدیِ این جنگ بسیار «هدایت شده تر» و در نهایت «نقطه زن» خواهند بود و کشورهایِ گوناگون برایِ از میان بردنِ دشمنانِ خود از این حربهٔ هدایت شده استفاده خواهند نمود.

   حذف
  2. در نوشتارهایِ گوناگون به قتل عامهایِ آینده از طریقِ «جنگِ بیولوژیک» از طرفِ دولتها اشاره کرده بودم.
   «ویروسِ طلایی» را باید «باز شدنِ دروازهٔ این جنگها» دانست و به همین خاطر «طلایی» است.
   در آینده؛ زمانی که «رأی فروشها» ارزشِ «سربازِ مِیدانی بودن» را از دست داده و به «دردِ سر» تبدیل شوند؛ به جایِ «اتوبوس و برق و آبِ مجّانی»
   با «ویروسِ مجّانی» پذیرایی خواهند شد.

   حذف
 21. فعلا که رییس جمهور چین بدون ماسک و تجهیزات در حال ول چرخیدن بین جمعیت در شهرهاست تا مانوراقتدار بده
  ده درصد صادرات چین افزایش پیدا کرده
  و دلار رو هم از بورس کالا برای همیشه حذف کرد!!!
  ببین با وجود بایدن پیر و خرفت امریکا درسته قورت میده!!!
  واقعا باید به حال طرفدارهای بایدن زار زد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. طرفدارانِ جو بایدن همان طرفدارانِ «اتوبوس و برق و آب مجّانی» هستند. از طرفِ دیگر در آمریکا نوعی فرهنگِ احمقانه وجود دارد که باید آنرا «طرفداریِ ارثی» نامید. مانندِ «طرفدارانِ Ford» و «طرفدارانِ Genera Motors» که نسل اندر نسل یکی از محصولاتِ یکی از این کارخانه ها را میخرند و دربارهٔ محصولاتِ کارخانهٔ دیگر بدگویی میکنند.
   در ۴ یا ۵ سالِ اخیر جنبشی به نامِ Walkaway شکل گرفته است که طرفدارانِ سُنّتی دموکراتها که از حزب جدا شده اند راه انداخته و روز به روز بر تعدادشان افزوده میشود. به همین خاطر دموکراتها بر رویِ«مهاجرینِ غیرقانونی» و قانونی کردنِ آنها برایِ ساختنِ پایگاهی برایِ خود تأکید دارند (سرمایه گذاری بر رویِ فقر و مفتخورها) و در پشتِ پرده از آنها با اصطلاحِ تحقیر آمیزِ «محتاجانِ بدبخت» که رأیشان را به یک «زنبیلِ خوراکی» میفروشند. شبیهِ همانهایی که به «شمپانزه نژاد» رأی دادند. این موجودات فقط «شکمهایِ راه رونده» هستند و همهٔ «چپها» بر رویِ آنها سرمایه گذاری میکنند.
   اینکه دموکراتها در سالهایِ اخیر به «چپها» نزدیک شده اند؛ تصادفی نیست. زیرا با براه انداختنِ «گفتمانِ انقلابِ اُکتبری» (بلشویسم) میتوان «رأی فروشان» را تحتِ نامِ «مبارزه بافقر» دورِ خود جمع کرد. اساساً «گلوبالیستها» سالهایِ سال است که با براه انداختنِ «دفاع از مستضعفین» و «رهایی برده هایِ کار» و «برانداختنِ نژاد پرستی» و تبلیغِ «به ما بپیوندید تا مفتخور باشید» تکیه میکنند.

   حذف
 22. گردانندگانِ خبرگزاری بلومبرگ از گاو هم کمتر میفهمند. نمونه اش رئیسشان بود که بیش از ۶۰۰ میلیون دلار هزینه کرد تا در دورِ مقدّماتی به صورتی «بی آبرو» شکست بخورد. اگر اندکی میفهمید نه پولش را هدر میداد و نه آبرویش را.

  https://www.iranpressnews.com/source/218545.htm

  به الاغهایِ «بلومبرگ» بگویید که بازی همان بازیِ گذشته است. و میخواهند بارِ دیگر مردم را با دوگانهٔ «مادر قحبه ها» و «مادر جنده ها» به پایِ صندوقِ رأی بکشانند.

  پاسخحذف
 23. درود کژدم
  چجوری میشه «ناپلئون» ایران شد؟؟؟

  پاسخحذف
 24. سلام کژدم
  اینها جماعت ایرانی را خوب میشناسند . با مطرح کردن امکان حضور کاندیدای زن استارت کار را زدند . دبیر شورای نگهبان رسما از حضور زنان در کاندید شدن استقبال کرد .
  یکی دیگر از تئورسین ها حدود یک ماه قبل از امکان آزادی و «حتی»کاندیدا توری نرگس محمدی صحبت کرد . این هفته این شهبانوی جدید ایران از زندان آزاد شد . و کاندید شدن این ملکه جدید خود بخود ۴۰ درصد رای جماعت پا صندوقی یعنی رای زنان را دارد . اگر عکس روتوش شده ای که اندکی روسری هم به عقب رفته باشد و‌کمی بزک کرده و رژلب زده باشد برای ما جماعت جلقی هم کفایت می کند .

  راستی زندانیان واقعی به هوا هم در زندان دسترسی ندارند چگونه بود ایشان ۲۴ ساعته در دید و صدر اخبار بود و از درون رندان ماندلا وار بیانیه صادر میکرد و پیغام صوتی بیرون می فرستاد ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام

   لطفاً «کُس شعر» نبافید.
   سپاسگذار خواهم بود

   حذف
 25. نتیجه ای که پذیرفته نخواهد شد

  https://ir.mondediplo.com/2020/10/article3579.html

  پاسخحذف
 26. کژدم عزیز من خیلی هم مایل به دونستن این موضوع هستم که چرا از نظر شما برای بازتعریف خاورمیانه ترامپ ایران نباید کانون بحران(سوریه ای) باشه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ماجرایِ سوریه بخشی از پروژهٔ جنگهایِ ۳۰ ساله بود که حتّی موجودیّتِ اسرائیل به عنوانِ «ستونِ حاکمیّتِ ملّی» را نیز به زیرِ سوال می بُرد. زیرا «گلوبالیسم» دُشمنِ سوگند خوردهٔ هرگونه «حاکمیّتِ ملّی» است. فشارهایِ «اوباما» بر «اسرئیل» نمونهٔ بارزِ آن است.
   پروژهٔ ترامپ؛ از نوعِ دیگری است که بارها توضیح داده ام و اگر دوست دارید؛ این وبلاگ را نبشِ قبر کنید. اگر حوصله اش را ندارید؛ مرا به «تکرار گویی» نیندازید.

   حذف
 27. *خیانت پشت جنایت وجنایت پشت خیانت و....*


  * جواد ظریف بصورت علنی و با صدای بلند و عربده کشان اعتراف کرد که شایعه و حرف نبوده ، و متاسفانه حقیقت محض است!!*

  *⭕بر اساس مذاکرات محرمانه و از پیش انجام شده بین ایران با دولت چین ، اخیرا یک تیم از کارشناسان و ماموران اطلاعاتی چین وارد ایران شده اند، که در حال آماده سازی امضا قرارداد ننگین دیگری با ایران در کشور ما، مبنی بر واگذاری صد در صد کلیه جزایر و بنادر جنوب کشور و صنعت نفت و پتروشیمی ...!!!*

  *بله تکرار میکنم واگذاری صد در صد به مدت ۹۹ سال به دولت چین هستند.*

  *امروز در مجلس شورای اسلامی جواد ظریف اعلام کرد پیش نویس و مقدمات قرار داد کاملا آماده شده است ، و ایران در نظر دارد با دریافت میلیاردها دلار (پانصد میلیارد دلار) از دولت چین، این قرار داد ننگین را بطور پنهانی در چندروز آینده امضا کند و به عنوان نماینده‌ی قانونی ملت ایران، با یک قراداد کاملا معتبر بین المللی، جزایر کیش و قشم و ابوموسی و دهها جزیره دیگر و بنادر موجود در استانهای جنوبی شامل بوشهر و خوزستان و هرمزگان و سیستان و بلوچستان را برای مدت ۹۹ سال در اختیار دولت چین بگذارد.*

  *طبیعی است که دولت چین پس از امضا و دریافت این قرارداد ، بمرور زمان، تمام ساکنین محلی جزایر مورد معامله را اخراج و تمام امکانات جزایر، در اختیار تجار چینی قرار خواهد گرفت.*

  *حکومت چین کمونیست یکبار دیگر در شرف تکرار قرارداد ترکمنچای با رژیم اسلامی هست ، و همانگونه که ملت ایران هرگز توان پس گرفتن استانهای جدا شده از ایران، بر اساس قراداد ترکمنچای را بدست نیاورد ، پس از گذشت ۹۹ سال حتما توان پس گرفتن جزایر و بنادر را نیز از چینی‌ها نخواهد داشت.*

  *بسیار روشن است که دولت چین با بدست گرفتن شریانهای اقتصادی و صنعت نفت و پتروشیمی ، سالیانه میلیاردها دلار از سرمایه‌های ملی ملت ایران را به غارت خواهد برد.*

  *هشدار و اخطار شدید به میهن پرستان و تمام آنانیکه به یکپارچگی ایران باور دارند و از دین و ایمانشان مهمتر است.*

  *هشدار به تمام جوانان میهن ، این وظیفه یکایک همه مردمانی است که بنام ملت ایران در ان سرزمین زندگی می‌کنند.*

  *فقط خیزش و حرکت مردم می‌تواند جلو امضا این جنایت نامه‌ی ننگین و ضد ملی را بگیرد.*

  *⭕هموطن این یک پیام سیاسی نیست بلکه سند خیانت وطن فروشانی است که ایران را به حراج گذاشته اند. با ارسال آن به همه گروه ها در سراسر ایران وطن فروشان را افشا کنید.*  کژدم جان. شما در حوزه مطالعات سیاسی دستی دارید و امور را بدرستی رصد می کنید. ایا کلیت این متن درست است. یا در ان غلو شده. البته به منبع دسترسی نداشتم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زمانی که این متن به طورِ غیرِ مستقیم علنی میشود؛ باید به آن شکّ نمود. راست و دروغ را به هم آمیختن؛ بهترین راهِ «دروغگویی» است. زیرا مرزها را به هم می ریزد. این سیاستی است که چینِ کمونیستِ «ژی جین پینگ» به صورتِ «پروتوکلِ تبلیغاتی» برایِ فریبِ دیگران برگزیده است. این تاکتیکِ تبلیغاتی (پروپاگاندا) راه را برایِ «تکذیبها» باز میگذارد. لذا این وظیفهٔ شما است که با داشتنِ تحلیلِ درست از حرکاتِ رژیمِ شیعی؛ «واقعیّتها» و «غلوّها» را تشخیص دهید.
   سندی که به آن اشاره کرده اید؛ میتواند بخشی از تبلیغاتِ جنگهایِ درونیِ باندهایِ اوباشانِ شیعه مسلکِ حاکم بر ایران برایِ به حاشیه راندنِ باندِ متقابل نیز باشد.
   از نظرِ من هیچ فرقی ندارد که این روایت دارایِ چه پیامی است!!! آنچه که مهم است؛ اینکه:
   رژیمِ شیعی در وضعیّتِ بسیار وخیمی قرار دارد. حتّی با بیرون کشیدنِ پروندهٔ «جنگهایِ قدرت» در درونِ سپاهِ پاچاهارداران در سالِ ۱۳۶۳ میخواهند از اوباشانِ سپاهِ پاچاهارداران که در جنگِ قدرت شکست خورده اند؛ «قهرمانانِ ملّی» بسازند و ذهنها را از مشکلاتِ کنونی به سویِ «تاریخِ دایناسورها» کشانیده و ساکنانِ بسیار باهوش و «آریایی نژادِ شیعه مسلک» را با «کیرِ سالِ ۱۳۶۳» بگایند. خودتان نیز بهتر از همه میدانید که «قهرمانانِ آریایی نژادِ شیعه مسلک» چقدر دارایِ «عزّتِ نفس» و همچنین «IQ» بالا هستند و میتوانند با شنیدنِ این قصّه هایِ «کُس شعری» فوری تغییرِ عقیده داده و به این نتیجه برسند که: «آن کیرِ خر؛ بهتر از آن یکی کیرِ خرِ دیگر بوده است».
   «عزّتِ نفسشان» را نیز در ماجرایِ «زنبیلِ غذایی» دیدید که چگونه یکدیگر را زیرِ لگدهایِ «دور از حیثیّتِ خران» لِه میکردند.
   تا کنون اوباشانی مانندِ «باکری» را به عنوانِ «میهن پرست» به کونِ ایرانیان فرو کرده اند. در حالی که همان «کُس کشِ باکری» در خیابانها «بنی صدر صد در صد» فریاد میزد و «یا روسری... یا توسری» را عربده میکشید.
   هیچ یک از شما ها این «کُس کشها» را بهتر از من (کژدم) نمیشناسید ..... برایِ اینکه این «روسپی زاده ها» را از نزدیک ندیده اید.
   بهترینشان روزی به من گفت: «آیا نمیخواهی بنز سوار شوی؟»... پاسخ دادم که «آیا آخرِ خطّ این است؟»... پاسخ داد: «تو مثلِ یک قاطر کلّه شقّ هستی و هرگز نخواهی توانست... امّا ما از همین حالا سوار میشویم».
   آنکه اینرا گفت ... «یارِ دبیرستانی» بود که میخواست نفعی برساند.
   بعدها که او را دیدم؛ گفت: «کامیونهایِ دارو و تجهیزاتِ بیمارستانی با کامیونشان دزدیده میشوند.»...«همهٔ کمپوتها و کنسروها و پتوها و ... با کامیونشان دزدیده میشوند»...

   گفتم: ... برو بنز سوار شو ... نوشِ جانت.

   از من پاسخ و تحلیل خواستید.

   پاسخِ من یک تُفِ بزرگ به رویِ همهٔ این روسپی زادگانِ شیعه مسلک است.

   حذف
 28. سلام کژدم
  نه پای گریز داریم و نه یارای ستیز . در مخمصه و برزخی دوزخی گیر افتاده ایم .مادر قحبه احمق اهل سومار دارای مدرک دکترای جغرافیای سیاسی است.رندگی شان در جنگ از بین رفته . خونه ای توی ایوان داشت تبدیل به پول کرد و در یک صندوق به امید سود خواباند . پولش هم هاپولی شد . و برادرش با سن ۵۰ سال به دلیل بیکاری هنوز آرروی ازدواج دارد و بگونه ای فیلم شده. و هنوز روپروفایلش عکس سردار هست و زیرش نوشته جانم فدای ایران . خودش را آریایی پیرو امام علی میشناساند . با این مغزهای کوچک یخزده چه کنیم ؟
  ۲. گویا قربانی کردن روباه بنفش کلید خورده است . از سمت دیگر واعظی« لب کس خری» تهدید کرده که نوبت شما هم میرسد .
  ۳. موج جدید کشتار کرونا در فرانسه و آلمان آیا باعث بازخواست این دو پست مکرون و جنده دوزاری مرکل خواهد شد ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بارها گفته ام و اینبار برایِ آخرین بار میگویم:

   در تمامیِ طولِ تاریخِ زندگیِ سیاسیِ خودم؛ تنها و تنها اعضا و پیروانِ سازمانِ «فرقان» را دیدم که در گفتار و کردارشان؛ «دوگانگی» وجود نداشت.
   به «اسلامگرایانِ رادیکال» مشهور شدند. امّا از «نژادی دیگر» بودند. من یک تارِ پشمِ خایهٔ «فرقانی ها» را به صدها «فدایی» و «مجاهد» و «باکریهایِ کُس کِش» و «قرمساق گروهبان سردارها» و «مصدّقیها» و «شازده چی ها» و «سبزهایِ مخبّط» نمیدهم. شما دربارهٔ «فرقان» فقط «کُس شعرها» شنیده اید ... امّا من با «فرقانیها» زندگی کرده ام.
   «مرکلِ آدیداس فروش» و «ماکرون سوسول» و «ژی جین پینگِ بلند پرواز» با انتخابِ دوبارهٔ دونالد ترامپ ....همگی به «سطلِ زباله» ریخته خواهند شد.

   حذف
  2. با بررسی حرکتهای مشابه در تاریخ ایران میشود نتیجه گیری مرد بسیاری از این حرکتها و گروهها متشکل از جوانانی بوده اند که به اصالت و درستی حرکتشان ایمان داشته اند ولی با ساده لوحی بازیچه بازیگرانی مخفی بوده اند. حتی گروه ارتجاعی اسلامی و دگم فداییان اسلام که شاه و درباریان را تهدید میکرد بیشتر ترورهایش به نفع شاه بود. احمد کسروی پته روحانیت را روی آب میریخت ولی شاه به تقویت روحانیون و مذهبیون برای مقابله با کمونیسم اعتقاد داشت. رزم آرا هم توسط مجلس به شاه تحمیل شد و که بعدا سر ملی کردن نفت هم با مجلس و هم شاه به اختلافات شدیدی خورد. قصد شرح تمامی ماجراها را و تاثیر کاشانی و سفارتهای خارجی را در این موضوع ندارم، فقط باید توجه کرد اعضا فداییان اسلام صد در صد اعتقاد به درستی و اسلامی بودن اعمال خود و ثواب اخروی آن داشتند و هیچگاه فکر نمیکردند شاید در راه منافع دیگران حرکت میکنند.
   به نظرم گروه فرقان هم در آن برهه بی ثباتی و هیجان انقلابی که افراد باتجربه سیاسی هم شور انقلابی گرفته بودند و در حمایت از این و آن و تصمیمات قاطعانه انقلابی اعلامیه میداند و مردم در قرآن مو پیدا میکردند، جوگیرشدن جوانانی پاک طینت ولی ساده اندیش و راسخ بر تصمیمات آرمانگرایانه و بدور از تحلیل دریت دور از انتظار نبود. تاثیر طرز تفکر و اندیشه شریعتی و جو روشنفکری آن زمان به همراه کتابها و مقالات آن زمان که بیشتر چپ بود با تحلیلهای انقلابهای رهایی بخش در کوبا، آمریکای لاتین، آفریقا چین و غیره بر طرز فکر و اندیشه این جوانان نفوذ حداکثری داشت. نمیخواهم خیلی وارد جزییات و تحلیل بشوم و فقط به نتیجه این ترورها توجه کنید. افراد معروف، گاها محبوب در میان انقلابیون و کسانی که استخواندار بودند ترور میشوند تا راه برای گروه دیگری از روحانیون کمتر مطرح باز شود و قدرت را قبضه کنند.این قضیه در انفجار دفتر حزب جمهوری بهشتی و دفتر نخست وزیری رجایی ادامه پیدا میکند که زوایای تاریک و پنهان آن تا کنون روشن نشده است.اعدامهای شتابزده اعضاء فرقان به بهانه وضعیت جنگ با عراق نیز قانع کننده نمیباشد. به نظرم قضیه فرقان بسیار پیچیده است، در حالیکه اعضای آن به سادگی به دنبال آرمانها و آرزوهای خیالی خود بودند.

   حذف
  3. هیچ رمز و رازی در کار نبود. بهشتی نیز قرمساقی مثل بقیّه بود. افسانه سازیهایِ «توده ای»ها را به سطل زباله بریزید. اعضای فرقان نیز به همان سرعتی که هویدا اعدام شد؛ اعدام گردیدند. مسئله اصلاً بر سرِ آرمانهایِ سوسیالیستی گروه «فرقان» نیست همهٔ گروههایِ به اصطلاح انقلابیِِ پیشرو مخالفِ محمد رضا پهلوی همگی «سوسیالیست» و «کمونیست» بودند و مخالفینِ دیگری از نوعِ بازاریها و معتقدین به «فقهِ شنیعهٔ جعفری»؛ فرقه ای دیگر بودند که از «عدلِ علی» سخن میگفتند که حاکمیّتِ اصلیِ فرهنگیِ ساکنینِ ایران را در دست داشتند.
   «فرقان» از جنسِ «رجوی» و «خیابانی» نبود و در پشتِ پرده با کسی برایِ «تقسیمِ قدرت» و «حضور بر سرِ سفرهٔ غارت» مذاکره نمیکرد. مانندِ حزب دموکراتِ کردستانِ ایران نیز نبود که به به «مذاکرهٔ مسلّحانه» روی بیاورد.
   گروهِ فرقان در پیِ «ریشه کنیِ مالاریا» بود. با هیچیک از گروههایِ دیگر برخوردی خشمگینانه نداشت و به همهٔ آنها به چشمِ «رقیب» نگاه میکرد. فرهنگی که در میانِ همان گروههایِ به اصطلاح مارکسیست وجود نداشت و بیش از آنچه به رژیم بتازند؛ بر علیه یکدیگر فعالیّت میکردند در حالی که حتّی در شیوهٔ مبارزه نیز با یکدیگر اختلافِ واقعی نداشتند و در واقع همگی کرمهایِ یک مستراح بودند.
   «فرقان» نه توطئه بود و نه مجموعه ای از جوانانِ پُر شورِ انقلابیِ «سوسیالیستِ اسلامی»؛ بلکه
   تنها مجموعه ای بود که میتوانست «رنسانس» را در ایران کلید بزند.
   «فرقان» ظهورِ دوبارهٔ «باب» بود.

   حذف
  4. نظری که شما فرستادید؛ مانندِ همهٔ نظراتِ مزخرفِ دیگری است که بر پایهٔ «بر همه واضح و مبرهن است که آفتابه بهتر از لوله هِنگ است» استوار شده و فقط این جمله را با شیوهٔ «کُس شعربافی روشنفکرانه» تغییر داده و به «با بررسی حرکتهای مشابه در تاریخ ایران میشود نتیجه گیری کرد ....» تغییر داده اید. شما حتّی با یک نفر از افرادِ «گروهِ فرقان» حتّی رابطه ای در حدّ «سلام و علیک» نداشته اید و آنها را از نزدیک لمس نکرده اید. فقط «بر اساسِ مطالعاتی» که معلوم نیست کدام مادرقحبه ای و یا کدامین گروه از مادرجنده ها انجام گرفته است و «اصلِ مبرهن» قرار دادنِ آن با کلمات بازی میکنید. واقعیّت این است که یکی از دردهایِ ساکنینِ ایران همین مسئله است و «کُس شعر بافی» (به شیوهٔ اوباما) و «ادبیّاتِ فاخر» را به جایِ واقعیّتها میگذارید و به نتایجِ گرانقدرِ فلسفی دست یافته و احساسِ شور و شعف میکنید.

   به این شبیه سازی مزخرف نگاهی بیندازید تا ببینید که از کجا می آیم:

   https://tinyurl.com/yxwkk79g

   حذف
  5. به همین نظراتِ «دکتر خان رامین پرهام» (دوشان فکرِ رادیکال) در رابطه با برچیدنِ دستگاهِ «اوباش انگلهایِ صفوی» در ایران نگاهی بیندازید تا ببینید که ۲۰۰ سال از «باب»؛ عقب است و فقط تصوّر کنید که اگر «اندیشهٔ سیاسی اجتماعی باب»؛ در ۲۰۰ سالِ پیش پیروز میشد؛ «انقلابِ مشروطیّت» به یک «جوک» تبدیل میشد و اکنون روشنفکرانِ ایران؛ گفتمانهایِ دیگری داشتند. اینکه کسی «آرمان» دارد؛ مهمّ نیست؛ بلکه آنچه که مهمّ است؛ «عُمقِ آرمان» است. حتّی زنده یاد کسروی نیز عمقِ آرمانهایِ باب را موردِ بحث قرار نداد و تنها به این بسنده کرد که اگر «باب» اینکار را میکرد بهتر بود و یا آنکار را کرد و شکست خورد. «باب» تنها کسی بود که ریشهٔ «عفونت» را شناخت و دستورِ قتلِ عامِ این غدّهٔ چرکین را صادر کرد.
   پس از «باب» همهٔ حرکتها تبدیل به بازیِ «تام و جِری» شد و در نهایت نیز «غدّهٔ چرکین» حاکمیّت را بدست گرفت.

   حذف
  6. دوست عزیز،

   من نظر و برداشت خودم را نوشتم، در صورت اشتباه بودن خوشحال میشوم اطلاعات درست بهم داده شود. احتیاجی به داد و هوار و لیچار نیست. از من سنی گذشته است و این آخر عمری مانند تمام عمرم یعی میکنم تحلیل و برداشت خودم را از قضایا و اتفاقات داشته باشم. یک زمانی در حسینیه ارشاد از سخرانیهای شریعتیرکه بو و هوایی بشدت متفاوت از دیگرا داشت سرمست میشدم و سالیان دراز اسیر آن بودم ولی اکنون با انصاف کامل میتوانم اشتباهات و کج رویهای او را که بت من در جوانی و نوجوانی است بازگو کنم. بزرگترین نقد من اول به مجاهدین حمار و تمامی گروههای مشابه اینست که یکی از پایه های خود را بر مبنای اسلام و تعالیم اسلام گذاشتند که خود خطای بزرگی است. اینکه گودرزی تفسیر قرآن بکند به نظر من پوچ است و بیراهه. من با آنها یا مجاهدین و امثالهم برخوردی نداشتم ولی کتابها و جزواتی که آنزمان جلوی دانشگاه پخش میکردند و جو آنزمان را بخوبی به یاد دارم. جوانان ساده دل و پاکی که حتی بازیهای سیاسی داخلی را نمیدانستند چه برسد به بازیهای جهانی و قدرتمداران بین المللی. با خواندن چند کتاب و گوش دادن به چند نوار فکر میکردند شده اند تئوریسین که این موضوع را با کلماتی مانند بورژوازی کمپرادور، مبارزه با امپریالیسم و نشر سوسیالیم میشد فهمید. مشکل مملکت ما آدمهای آن و بخصوص طبقه به اصطلاح روشنفکر هستند که در بزنگاههای تاریخی بدترین گند را زده اند و ملتی را به بیراهه انداخته و بدبخت کرده اند. در آینده هر حکومتی هم که میخواهد باشد، اصلاح را از مهدکودکها، دبستانها و اصلاح کتب درسی، تعلیم معلمان فرهیخته، سالم و آگاه باید شروع کرد. چند نسل باید بگذرد تا زخمهای وارده در قرون متمادی التیام پیدا کند، آنگاه در چنین جامععه ای نه نیازی به باب یا فرقان و امثالهم خواهد بود و نه امکان وجود آن پدیدار خواهد گشت. چون افراد آنقدر آگاه و با اعتماد به نفس خواهند بود که بدون تفکر صد در صد دل به یک ایده و یا یک فرد بدهند. به امید آن روز

   حذف
  7. استاد کسروی سیاستمدار بود و راه سیاسی را می دانست. گفت باید درباره ی عقاید شیعه و زیان های آن سخن به میان بیاید و پرسش شود. یادش گرامی باد

   حذف
  8. پاسخ به: ناشناس۲۸ مهر ۱۳۹۹، ساعت ۱۵:۳۰

   برداشتِ شما به صورتِ گزارشِ «آنچه که در ۵۷ و پس از آن» اتّفاق افتاد؛ ظاهراً درست و غیر قابل انکار است. امّا فقط گزارشِ «روزمرّه» است و به ریشه ها دست نمی یابد. اینکه از «گودرزی» خوشتان نمی آید که برایتان تفسیرِ دیگری از اسلام و قرآن براه بیندازد نیز قابل درک است. امّا «گودرزی» تنها کسی بود که به «غدّهٔ عفونی» و ضرورتِ قتلِ عامِ آن اشاره کرد و مهمّ تر اینکه به حرفِ خود «عَمل» کرد. بقیّه فقط «سوسولهایِ کف زن» بودند که مانندِ شما میترسیدند که خدایِ نکرده «النگوهایشان نشکند». حتّی جرأتِ دیدار با یک «میلی جونِ مجاهد» (میلیشیا) را نداشتند و فقط «جزوه» میخواندند.من دوستانِ مجاهدِ خود را «میلی جون» مینامیدم.
   شما با اینکه سنّ و سالی از شما گذشته است؛ همچنان «کودک» مانده اید.
   امّا در رابطه با آرزویِ نهاییتان در رابطه با تحصیلکردگی و چند نسلِ بَعدی:
   مگر روسپی زاده «یزدی» و روسپی زاده «بازرگان» و «بنی صدرِ مخبّط» تحصیل کرده نبودند؟
   مسئله اساساً «تحصیلکره بودن» نیست؛ بلکه «تواناییِ درک کردن» است.
   هزاران نفر از دانشگاهها فارغ التحصیل میشوند. امّا فقط عدّهٔ اندکی از آنها به درد میخورند و بقیّه را باید به جایِ «دستمال مستراح» استفاده کرد.
   نمونه میخواهید؟
   «جلیلِ روشندل» ... شاید هم «روشن دول»... چون با «دول»ش فکر میکند.
   آرزویِ شما شبیهِ آرزویِ روشنفکرانِ «عصرِ قاجاری» است. یعنی اینکه: ۱۰۰ سال عقب مانده اید.

   حذف
  9. متاسفانه با نوشتن چند خط نمیتوانم دیدگاه خودم را کامل شرح دهم پس باز هم مثال تاریخی میاورم. دوران انکیزیسیون و تفتیش عقاید در اروپا با جنگ و انقلاب به پایان نرسید بلکه شروع و گسترش رنسانس با راسیونالیسم یا خردگرایی و مخالفت با عقاید دگم و متهجر توسط گالیله، جیوردانو برونو، کوپر نیک و دیگران انجام شد. اگر تمامی انقلابها را بررسی کنیم از انقلاب کبیر فرانسه، سیمون بولیوار، اکتبر روسیه تا انقلاب 57 ایران متوجه میشویم که این انقلابها به آرمانهایی که وعده میدادند هرگز نرسیدند و برعکس موجی از خشونت، کشتار مخالفان برای تثبیت دیکتاتوری طبقه حاکم جدید راه انداختند. بیشترین انقلابها و شورشها کنونی هم در کشورهای جهان سومی و عقب مانده رخ میدهند. نگاه کنید به آفریقا یا کشورهای اسلامی مانند عراق، مصر، لیبی، افغانستان و امثالهم. نبرد آزادسازی الجزایر از یوغ فرانسه حرکتی اصیل و واجب بود مانند جنگ با دشمن اشغالگر، ولی انقلاب و نبرد داخلی برای اصلاح بی نتیجه است تا زمانی که مردمی فاقد صفات انسانی داشته باشیم. اکثر مردم ایران آدمهایی سودجو، منفعت طلب، دروغگو، ریاکار، مزور، پول پرست، خائن، چاپلوس، متملق، بی انصاف و بیرحم نسبت به دیگران هستند، که اگر به پست و جایگاهی برسند تمامی این خصوصیات را بروز میدهند. این دولتمردان و حکومتیهای کنونی از خود ما مردم بیرون آمدند نه از جای دیگر. این رذایل اخلاقی در طول قرنهای متمادی در تار و پود ایرانی تنیده شده است. ایرانی عادت دارد که یا رعیت شاه باشد، یا برده مغولها، اعراب و خلفای اسلامی. اینقدر تحقیر و سرکوب شده است که راحت تن به خفت، مماشات و نوکری میدهد. این ضرب المثل گر خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو یعنی چی و از کجا نشئت میگیرد؟
   حرف من اینست هرچند حکومت دیکتاتوری باید کنار رود ولی تا فرهنگ، طرز فکر و بینش مردم ایران عوض نشود نتیجه این انقلابها و تغییرات فقط به جایگزینی یک حکومت دیکتاتوری با یک دیکتاتوری دیگر منجر میشود. باید کار ریشه ای هم انجام شود، کودکان این مملکت باید در مدارس طوری تربیت شوند که عقاید پوچ پدرانشان، خرافات دینی، رسوم و سنتهای جاهلانه و هر چیزی را با اندیشیدن و منطق به چالش بکشند و در صورت نادرستی دور بریزند. چنین کودکانی در بزرگسالی هرگز ظلم نخواهند کرد و زیر بار ظلم هم نحواهند رفت. این حرکت منوط به اصلاح سیستم آموزشی، اصلاح کنب و مطالب درسی و دور ریختن خرافات درون آنها و مهمتر از همه پرورش معلمانی آگاه، سالم و آرمانگرا است که بتوانند چنین کودکانی تربیت کنند نه مانند معلمان کنونی که خود اسیر عقاید و سنن اشتباه و همچنین دغدغه معیشت هستند. این مطالب آرمانگرایانه و غیرواقعی به نظر می آیند ولی اگر تنها سه نسل از کودکانمان را به تدریج تربیت کنیم یعنی در یک برهه زمانی سی تا چهل سال، آنگاه برای همیشه ریشه های این مردم را اصلاح کرده ایم. چهل سال در طول تاریخ چند هزار ساله یک ملت هیچ است ولی زنجیر یک دور و تسلسل باطل را پاره میکند و مسیر یک ملت و نسلهای بعد از آن را تغییر خواهد داد. فکر میکنم در آیین شمنی هم تربیت شمنهای دیگر در اولویت باشد.

   حذف
  10. در آیینِ شمنی؛ «خانقاه« و «معبد»ی برایِ تربیت وجود ندارد.
   مطلبِ آخری که فرستادید؛ نشان میدهد که «زباله دانِ کتاب» هستید.
   حتّی تصوّری از «جوردانو برونو» ندارید که چه میخواست؟ و او را «انقلابی» مینامید.
   زباله دان یعنی همین.
   پیرمردی که دودِ فانوس و شمع میخورد و در میانِ «کتابها» به «ولگردی» مشغول است و حتّی نمیداند که چه میخواهد؟
   امّا دیگران را به داشتنِ «رویاها» متّهم میکند.
   لطفاً ادامه ندهید.
   اینجا فصلنامهٔ «فلسفه بافی» نیست.

   حذف
  11. کتابهایی که در ذهنِ خود تلنبار کرده اید؛ مجموعه ای از راه حلّها برایِ «عصرِ دایناسورها» هستند.
   فصلِ «انسان سانها» که میخواهید آنها را تربیت کنید؛ پایان یافته است.
   در یک دههٔ آینده آنهایی که خود را «دکتر خان» مینامند؛ به «علفهایِ هرزِ بیکار» تبدیل خواهند شد. بسیاری از مهندسین نیز همینطور. بسیاری اط شغلها حذف خواهند شد.
   آیا میدانید که فرقِ تولیدِ «پزشک» با تولیدِ «کامپیوتر» چیست؟
   ۲۵ سال طول میکشد که یک «دکتر خان» تولید کنید. امّا زمانی که یک کامپیوتر را طرّاحی و تولید کردید؛ میتوان میلیونها کامپیوتر دیگر را «Clone» کرد. در آیندهٔ نزدیک «مچ بندِهایِ هوشمند» بیماریهایتان را تشخیص داده و برایتان «نسخه» خواهند نوشت و نیازی به «دکترخانهایِ نئاندرتال» نخواهید داشت.
   عصرِ نوین عصرِ «به حاشیه رانده شدگیِ انسان سانها» است.
   راهِ حلّ ها نیز باید بر این واقعیّت تکیه کنند.
   عصرِ «گاریبالدی» و «سیمون بولیوار» و «لنین» و بسیاری دیگران به «موزهٔ باستان شناسی» تعلّق دارد.

   حذف
  12. نظری که فرستاده بودید را خواندم. بنا به خواستِ خودتان منتشر نکردم. امّا با اینکه گفته بودید نیازی به پاسخ نیست؛ یک جمله را به عنوانِ پاسخ مینویسم:

   برخیها با «رنسانس» رشد میکنند؛ امّا برخیهایِ دیگر زیر چرخها لِه میشوند و رُنسانسی ندارند.

   حذف
 29. کژدم دو ماه دیگه وضعیت ایران خیلی ترسناک میشه
  در رابطه بعد از انتخابات که نظر شما روی پیروزی ترامپ هست اخرش قراره جنگ نامتعارف شکل بگیره یا توافق به سبک امام حسن؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پروژهٔ «امام حسن» توسط ترامپ؛ گاییده شد. لذا فقط ۲ گزینه در برابرِ رژیمِ «انگلهایِ صفوی» قرار دارد:
   ۱- پروژهٔ «امام زین العابدینِ همیشه بیمار» و بویژه همیشه «سجّاد».
   ۲- جنگِ «نامتعارف».

   حذف
 30. حسن کلیدساز هم با کشیدن جریان صلح معاویه زمینه را برای قمبل قهرمانانه فراهم کرد
  https://www.instagram.com/tv/CGesP3qituu/?igshid=rea8qr6rgjdx

  پاسخحذف
 31. سلام کژدم
  امروز پیک نت را میخواندم دو مطلب را جالب دیدم
  ۱. مانور نظامی چین و پیام مبنی بر اعلام آمادگی نیروهای چین برای جنگ که پیک نت جنگ با آمریکا تفسیر کرده بود که بنظر میرسد همان پیش بینی کژدم در حمله به تایوان باشد .
  ۲. نمودار صادرات چین از سال۱۹۹۲ که رتبه سیزدهم را داشت و به رتبه اول رسیدن از سال ۲۰۱۲ در سایه گلوبالیستها و انتقال مجانی تکنولوژی از آمریکا به چین

  پاسخحذف
 32. درود کژدم عزیز
  از نظر سان زو پیروزی در جنگ ازآن کسیست که بخش های نامتقارن جنگ را زودتر کشف کنه و یا این عدم تشابهات رو ایجاد کنه و ازش بهره برداری کنه
  میخوام یه تعمیم از این شرح کوتاه از نبرد مردم ایران و حکومت شیعی توی ذهنم داشته باشم میشه کمکم کنی؟

  پاسخحذف
 33. من چنین مطلبی را در اثرِ «سان زو» ندیده ام. احتمالاً ترجمه ای که خوانده اید؛ ترجمهٔ «دروازه دولابی» بوده است. ترجمه هایِ فارسی را که در ایران منتشر شده اند را بریزید دور.
  اوّلین گام این است.
  گامِ دوّم اینکه اگر با آیینِ «تائو» آشنایی ندارید؛ آموزه هایِ «سان زو» در حدّ «تکنیک» میمانند.
  حتماً رقصهای گروهی را دیده اید که چند حرکت را به صورتِ موزون انجام میدهند.
  اینها رقص نیستند. رقص باید از «درون» ریشه گرفته و به صورتِ حرکاتِ فیزیکی در آید.
  رقصی که دهها بار تمرین شود؛ برایِ «پول در آوردن» و یا «جلبِ توجّه» است.
  فکر میکنتم که بارها گفته ام که وظیفهٔ کنونیِ آنهایی که واقعاً میخواهند رژیمِ «سگهایِ هارِ شیعی» را سرنگون کنند؛ در این مرحله چیست؟
  در این مرحله؛ وظیفهٔ اصلی «تضعیفِ شدیدِ ستونِ فقراتِ مالی رژیم» است. تا حدّی که نتواند حتّی حقوقِ نیروهایِ نظامی و امنیّتی را که همیشه در اولویّت هستند را پرداخت کند.
  من راهِ دیگری بلد نیستم. اگر به دنبالِ راهِ دیگری هستید؛ از «مسعود بهنود» بپرسید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کتاب هنر جنگ رو نخوندم ولی در این لینک یه تحلیل مقایسه ای در مورد جنگ و پارامترهای اون داشت که بطور اتفاقی به چشمم خورد
   ولی اگر سان زو در مورد جنگ نامتقارن هیچ صحبتی نکرده باشه یعنی اینکه تمام فارسی زبان هایی که این کتابو خوندن و ازش حرف میزنن یابو تشریف دارن چون چند تا سایت که نامعتبر هم نبودن یک چنین تحلیلی داشتن ازش
   و این لینک
   https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.farsnews.ir/amp/8610090188&ved=2ahUKEwiOw73qkcTsAhWOx4UKHQZfCQ8QFjADegQIDxAB&usg=AOvVaw1HFwlS5t52ZUpOMYuqGuLz&ampcf=1

   حذف
  2. «سان زو» در رابطه با جنگهایی که امروزه پارتیزانی و یا «نامتقارن» نامیده میشوند سخنانِ زیادی گفته است. امّا آنچه که شما در نظرِ پیشین مطرح نمودید؛ در کتابِ هنرِ جنگیدن وجود ندارد و احتمالاً مترجم برداشتِ خود را به جایِ ترجمهٔ متن نوشته است.
   در یوتیوب میتوانید متنِ اصلی را پیدا کنید.

   حذف
  3. «هنر جنگیدن» مانندِ آثارِ «نیمچه»؛ متنی وزین و شاعرانه است و خواننده را به «رؤیا بینی» می کشاند. اگر ترجمه هایِ فارسی چنین نیستند و به روشِ زبانِ «لاتهای محلّه» (گویشِ حزب اللهی ها) و یا نوشتاری با متنِ «مُرده» هستند؛ بدانید که از اصلِ مطلب بسیار دور هستند.

   حذف
  4. این پیشنهاد شما که میگی ستون فقرات اقتصادی رژیم رو متلاشی کنید هم یک نوع جنگ چریکی(نامتقارن) به حساب میاد..اگه ازت پرسیدم چطور این عدم تقارن رو ایجاد کردی برای همین بود که بجای ماهی آماده ماهیگیری رو یاد بگیریم
   بازم مرسی که هستی
   من وبلاگ رو زیاد نبش قبر میکنم و واقعا برام خسته کننده نیست
   صدای خشمگین تو با فحش مردم بیخیال و احمق ایران رو شاید بیدار کنه
   این مردم انگار بعد از حمله بادیه نشینان عرب همه چیزشان و حتی مغزشان هم از دست داده اند

   حذف
  5. شکستنِ ستونِ فقراتِ اقتصادی رژیم؛ مانندِ خشکانیدنِ «مرداب» برایِ مبارزه با «پشّه های مالاریا» است. تاکتیکهایِ دیگر مانند استفاده از «پیف پاف» و «مگس کُش» برای مبارزه است که فقط «هزینه ها» را بالا میبرد و محیط را آلوده میسازد و قاتلِ «زمان» است و پشّه ها و مردابها همچنان پابرجا میمانند.

   حذف
 34. کژدم شما با دستور قتل که محمد زمان خودش صادر میکرده(جهاد) و بعدها الگوی گروه فرقان شده هیچ مشکلی ندارین؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شما یا یک «احمقِ ۲۴ عیار» و یا یک «روسپی زادهٔ ۲۴ عیار» هستید.
   محمّد دستورِ قتلِ همهٔ مخالفین را میداد.
   «فرقان» فقط بر رویِ «شبکهٔ انگلهایِ صفوی» تمرکز داشت و تلاشِ «فرقان» برای تارانیدنِ «غدّهٔ چرکینِ دستگاهِ انگلهای صفوی» استوار بود و به «مخالفین» کاری نداشت به آنها به چشمِ «رقیب» مینگریست و میگفت: «این یک مسابقه میانِ رقیبان »است.
   امیدوارم «خَرفهم» شده باشید.

   حذف
  2. گفتم که یا «احمقی» و یا «روسپی زاده».
   با نظر جدیدیی که فرستادید و البتّه همانی هستید که به اسمِ هوادارِ «سیّد رضا حاجی زاده» نظر میفرستادید. نظرتان را خواندم ولی منتشر نکردم. امّا به طورِ شخصی برایم مشخّص شد که «احمق» نیستید. بلکه «روسپی زاده» هستید و مادرتان مانندِ «زینب» که کارش «میخوام امشب بغلِ این یکی باشم حالیته؟..... فردا شب هم بغلِ آن یکی باشم حالیته....؟» (زینب صیغه ایِ مبارز و قهرمانِ حَشَریِ مشهورِ شیعیان).... معلوم نیست که پدرتان کیست؟
   همهٔ حزبلبلیها «صیغه زاده» هستند.
   قتل عامّ اوباشانِ فرقهٔ شنیعهٔ شیعه؛ نخستین گام برایِ «باز تعریفِ ایران»برایِ «ملاقات با آینده» است.

   حذف
 35. سلام
  کژدم تو همیشه میگی اگه ترامپ پیروز انتخابات باشه اینکارو میکنه و اگه بایدن بشه اینکار، لطفا بگو حالا اگه ترامپ برنده بشه ج.ا چیکار میکنه، در واقع از نظر تو واکنش جمهوری اسلامي به پیروزی ترامپ یا بایدن چیه؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. همان کاری را میکند که وقتی یک «شیعه مسلک»؛ پدرش بمیرد؛ در حقّ مادرش میکند.

   حذف
  2. چه کاری جناب کژدم؟

   حذف
  3. وقتی که پدرِ یک شیعه مسلک میمیرد. تبدیل به «قرمساقِ مادرش» میشود و تلاش میکند که کسی را پیدا کند تا مادرش را بگاید تا روزه و نماز و زیارتِ مادرش به درگاهِ الله پذیرفته شود.

   حذف
 36. درود کژدم
  سوالی درمورد گروه فرقان داشتم
  آیا گروه فرقان سازمانشون به صورت افقی بود یا عمودی(هرمی)؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بگذارید اندکی به آن دورانِ «آشفتگیهایِ فکری» که همگی با «سوسیالیسم» آمیخته بودند باز گردیم.
   سوسیالیسم چنان در بوق و کرنا دمیده شده بود که در میانِ «شبهِ روشنفکران» و ساکنینِ «کشور مستراحها» به عنوانِ «تنها راهِ رهایی» مطرح بود. در آن دوره «مسیحیّتِ سوسیالیست» در آمریکایِ لاتین و «اسلامِ سوسیالیست» در منطقهٔ خاورمیانه و حتّی نوعی از سوسیالیسم در کشورهایِ آفریقایی که همچنان در عصرِ پارینه سنگی میزیستند امّا برخی از فرزندانِ رؤسایِ قبایل که در کشورهایِ اروپایی تحصیل کرده بودند؛ سوسیالیسم را به آفریقا نیز بردند.
   «سوسیالیسم» همیشه برایِ «شکمهایِ دوپا» که خود را همردیفِ «انشتین» میدانند و بهترین دلیلشان نیز این است که رویِ ۲ پا راه میروند و استخوانبندی شبیهِ انشتین دارند و البتّه «فکر» هم میکنند و فقط «حقّشان» خورده شده است و اگر موقعیّتی داشتند؛ اکنون همهٔ کرهٔ ماه را درخت و برنج و تُربچه و گندم کاشته بودند.
   اندیشهٔ «سوسیالیسمِ مارکسیستی» این «شکمها و آلتهایِ تناسلیِ ۲ پا» را به عنوانِ «پادشاهانِ آینده» تاجگذاری میکرد.
   فکر نکنید که پس از بیش از یک قرن؛ تغییری بوجود آمده است. زیرا «شکمها و آلتهایِ تناسلیِ ۲ پا» نه تنها همچنان وجود دارند؛ بلکه هر روزه ۱۰۰ ها هزار «رأس» به تعداشان اضافه میشود. به همین خاطر است که اوباشانِ خود روشنفکر انگاری مانندِ «ANTIFA» و «Black Lives Matter» که تنها سخنشان تکرارِ گفتمانهایِ دورانِ «جنگ سرد» است؛ باز تولید میشوند.
   این بخش از سخن را به عنوانِ «پیش درآمد» بپذیرید تا برسیم به «ترانه».
   لذا من (کژدم) کسی را به خاطرِ اینکه در دورهٔ خود که نوعی «دورهٔ موروثی» است و به همین خاطر از «ارثیه» تأثیر گرفته است را متّهم و یا محکوم نمیکنم. امّا از آن شخص که داعیهٔ «روشنفکری» دارد؛ میپرسم که «چه چیزِ نوینی» کشف کرده ای؟ اگر کشفِ جدیدی نداری؛ پس «خفه شو». لذا آنکه «ایده ای نوین» دارد؛ امّا به رنگ و بویِ «ارثیه» آمیخته است را گرامی میدارم. امّا آنکه را که «ایده ای نوین» دارد و اندیشه اش از «ارثیه» رنگ و بویی به خود نگرفته است را؛ «پادشاهِ اندیشه» مینامم که نامِ دیگری برای «انسان» است.
   یکی از دلایلی که آنکه را که شما به نامِ «نیچه» میشناسید را «نیمچه» نامیدم همین مسئله است. «نیمچه» یعنی مردی سرگردان میانِ «اندیشهٔ نو» و «ارثیه».

   آنکه از «ارثیه» زیاد وام میگیرد؛ برای آنهایی که «مردم» مینامید؛ قابل هضم تر هست و هوادارنِ بیشتری پیدا میکند.
   آنکه وامِ کمتری از ارثیه میگیرد؛ کمتر قابلِ پذیرش است.
   آنکه هیچ وامی از ارثیه نمیگیرد و فقط «اندیشهٔ نو» را به صورتِ «آخته» بیان میکند.... «مردِ نابهنگام» است و زمانی موردِ توجّه قرار میگیرد که دیگر خیلی دیر شده است.

   حذف
  2. اوباشانِ رژیمِ کثیفِ شیعی چنین تبلیغ میکنند که کژدم در وبلاگِ خود تبلیغِ «کشتارِ شیعیان» راه انداخته است.
   در نظرِ کژدم؛ شیعیان نیز مانندِ سایرِ باورمندانِ «ادیان»؛ موجوداتی هستند که «وجودِ درونی» ندارند و خود را در میانِ داستانهایی که توسّط «اوباشانِ صنفِ انگلی» ساخته و پرداخته شده است میجویند. همانهایی که «نیمچه» آنها را «اکنونیان» و «هیچکارگان» و «فرو مایگان» مینامد.
   کژدم هیچکس را به «شیعه کُشی» دعوت نمیکند. زیرا روشی احمقانه برایِ «پاسخِ نهایی» به از میان برداشتنِ «اکنونیانی ها» و «فرو مایگان» (بی شخصیّتها) است.
   کژدم در فکرِ قتلِ عامِ «پشّه هایِ مالاریا» نیست. بلکه در فکرِ «خشکانیدنِ ریشه ها» است.
   کژدم به «حرکتِ جوهری» عمیقاً اعتقاد دارد و به احتمالِ قوی؛ «آخوند صدرا» به طورِ تصادفی آنرا کشف نمود. زیرا اگر کشفِ «آخوند صدرا» تصادفی نبود؛ بایستی تغییراتِ شگرفی در زندگیِ آنهایی که در میانشان زاده شده بود اتّفاق می افتاد. امّا می بینیم که که «مستراح» همان «مستراح» مانده است. لذا کژدم میگوید: «حرکتِ جوهری» برایِ «آخوند صدرا» فقط «لقلقهٔ زبان» و «بحثی کلامی» بود و هرگز به عُمقِ کشفِ خود پی نبرد.
   نتیجه اینکه:
   کژدم به دنبالِ شیعه کُشی نیست. زیرا هیچ فرقی میانِ شیعیان و سُنّی ها و مسیحی ها وجود ندارد. همهٔ شان «اکنونیان» و «فرو مایگان» (انسان سان) هستند.
   «حرکتِ جوهری» میگوید که اگر در «جوهر» تغییر بوجود بیاوری (نتجهٔ عملی و مِیدانیِ کژدمی)؛ .... «پشّه ها» به خودیِ خود خواهند مُرد.
   امّا با دو «جوهر» روبرو هستیم.
   ۱- خشکانیدنِ «جوهرِ ژنتیکیِ انسان سانها».
   ۲- خشکانیدنِ جوهرِ شارلاتانهایی که خود آفرینندگانِ «خدا» بودند و خود را به مقامِ «کسانی که با خدا در ارتباط هستند» رسانیدند (خشکانیدنِ غدّهٔ متعفّن).

   اگر این دو «عملیّات» به موازاتِ یکدیگر پیش بروند و حتّی اگر «اشتباهاتی عملیّاتی» در این میان رُخ دهد؛ باز هم با آیندهٔ بسیار بهتری ملاقات خواهیم کرد. زیرا اشتباهاتِ خود را اصلاح خواهیم نمود.
   ۱- «به حاشیه رانده شدگی» به شدّت کاهش خواهد یافت.
   ۲- جمعیّتِ کرهٔ زمین شاید به کمتر از ۲ میلیار نفر کاهش پیدا کند و جمعیّتی بسیار «باهوشتر» و با کیفیتی بسیار بالاتر داشته باشیم.
   ۳- زمین دوباره نفس خواهد کشید و سبز خواهد شد.
   ۴- گامی بسیار بزرگ از «انتخابِ طبیعی» (انتخابِ تصادفی و کور) به سویِ «انتخابِ آگاهانه» برداشته خواهد شد و با فرهنگی نوین (فرهنگِ انسان)؛ روبرو خواهیم شد که «نیمچه» در آرزویِ ملاقاتش فقط توانست «دیوانه» شود.

   این است آنچه که «کژدم» تلاش میکند تا بگوید.

   صد بار از این خانه به آن خانه دویدید.(کیرِ خر هم بدست نیاوردید).

   یکبار از این خانه به این «بام» بر آیید.

   حذف
  3. به نوشتارهایِ ۲۰۱۶ مراجعه کنید که در رابطه با «دیوارِ ترامپ» اشاره کرده و پرسیدم:
   گیرم که از ورودِ «زامبیهایِ آمریکایِ لاتین» (شکمها و آلتهایِ تناسلیِ ۲ پایِ لاتینی» جلوگیری کردید...
   با «شکمها و آلتهایِ تناسلیِ ۲ پایِ زادهٔ آمریکا» چه خواهید کرد؟
   شاید بتوانید با «ناسیونالیسمِ آمریکایی» اندکی زمان بخرید؛ امّا در نهایت (فقط چند دهه)؛ باید از «شکمها و آلتهایِ تناسلیِ ۲ پایِ زادهٔ آمریکا» نیز خدا حافظی کنید و آنها را به «گورِ تاریخ» بسپارید و یا اینکه بنا به پیشنهادِ «استیوِن هاوکینز» ؛ عدّه ای از «کرهٔ زمین» فرار کنند و این «کرهٔ مستراح شده» را به «انسان سانها» واگذارند تا از زندگی به شیوهٔ «Mad Max 3» لذّت ببرند.

   حذف
  4. سیاره ی زمین را ترک کنید پیش از آن که انسان سان های حاکم آن را نابود کنند.
   Leave planet earth before the ruling class destroy it.

   حذف
 37. رودی جولیانی در دام «بورات»؛ رسوایی اخلاقی و «وضعیت نامناسب» وکیل دونالد ترامپ

  https://per.euronews.com/2020/10/22/sacha-baron-cohen-borat-hidden-camera-rudy-giuliani-bed-hotel-young-woman-journalist?utm_source=gooya.com&utm_campaign=feeds_allthemes&utm_medium=referral

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. «رودی جولیانی» میگوید که: داشتم پیراهنم را داخل شلوارم میگذاشتم.

   کژدم میپرسد:
   گیرم که با پیراهنت بازی میکردی .... رویِ تخت چه گُهی میخوردی؟

   «ساشا کوهن» (ALI G) را خیلی دوست دارم. امّا معلوم نیست که خودش چه گُه هایی خورده است؟؟!!
   زمانی مشخّص خواهد شد که یک «ALI G» دیگر دهانش را صاف کند.
   دنیایِ «انسان سانها» همین است ... هرچه بیشتر هم بزنی؛ بویِ گندِ بیشتری بلند میشود.

   حذف
 38. انفجار در پتروشیمی امام

  پاسخحذف
 39. خبرِ مهم اینکه: «انگل فرزانه» مجبور شده است تا به «عقبه هایش» دستور دهد تا به منافع آمریکایی حمله نکنند. این دستور شاید‌«تاکتیکی» جلوه داده شود؛ امّا واقعیّت این است که کارِ رژیمِ شیعی به جایی رسیده است که مجبور است تا استراتژی استفاده از «مزدورانِ نیابتی» را کنار بگذارد.
  این نیروهایِ مزدور برایِ انجامِ کارهایی سازمان یافته بودند که اکنون مجبورند آن کارها را انجام ندهند و تعطیل شوند. امّا آمریکایِ ترامپ تا پایین کشیدنِ شلوارِ «گروهبان سردارها» پیش خواهد رفت. تا زمانی که «فرمانهایِ ۱۲ گانهٔ مقدّس» به «دینِ نوینِ حزبلبلی ها» تبدیل نشود و به درگاهِ «الله ترامپ» سجده نکنند؛ گشایشی در کار نخواهد بود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ممکن است به طور تاکتیکی دست نگاه داشته باشند. هر قلقلکی در «منطقه» موضع بایدن را تضعیف می کند. رژیم نمی خواهد در روز های انتخابات به صدر اخبار گهی برگردد.
   یک تلویزیونچی میگفت: Trump is superb on Iran

   حذف
 40. روزی ۳۵۰ نفر طبق آمار رسمی اینا داریم کشته میدیم که قطعا بیشتر ازیناس
  بااین موج بیماری دهنمون سرویس شد کسبو کارمون کامل خوابیده تورم ۱۰۰۰ درصد استرس شرایط جنگی ام باید بکشیم...آب خوش از گلومون پایین نمیره و هیچکس هم نه اعتراضی داره نه راهکاری..همینجوری همه نشستیم تا دسته جمعی بگا بریم..من حاضرم واس به آتیش کشیدن اموال اینا کمک کنم ولی ینفری چیکار کنم..انقدرم جاسوسو حرومزاده دورو ورمون زیاده نمیدونیم به کی اعتماد کنیم یا گروهی تشکیل بدیم...کارد به استخون رسیده کژدم

  پاسخحذف
 41. علت دستورحمله نکردن به منافع آمریکایی انتخابات امریکاست. ترامپ به احتما ل قوی شکست خواهد خورد. شاید اخرین تلاش ترامپ برای نجات خود اغاز یک جنگ تمام عیار با ایران باشد و طبیعتا ایران این را نمی خواهد لزا تمام درها به روی ترامپ برای حمله به ایران با این دستور رهبر خردمند بسته شد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کُس نگو. برو برایِ پس از انتخابات دستمال کاغذی بخر. صدایِ گریه هایتان را از همین حالا میشنوم.

   حذف
  2. رهبر خردمند😂😂😂😂

   حذف
 42. «پیش بینی» نباید بر اساسِ «به احتمالِ زیاد» باشد. همچنین نباید ماننِ کُس شعرهایِ «آریا مهر نعمت الله ولی» و یا مزخرفاتِ «نوسترآداموس» باشد که هر کسی آنرا به شیوه ای «تعبیر کند».
  پیشبینی باید مانندِ پیش بینیِ کژدم در سالِ ۲۰۱۶ مشخّص باشد. پیشبینی کردم که ترامپ پیروز خواهد شد. پیروز شد و کونتان سوخت. همچنین در همان زمان (۴ سال و ۸ ماهِ پیش) پیش بینی کردم که ترامپ در دورِ دوّم نیز پیروز خواهد شد.
  برای رفعِ «سوختگیِ کون» بهتر است «پودرِ بچهّٔ جانسون» بخرید.
  فقط ۲ هفته صبر کنید. ولی پودر بچّه را حتماً بخرید.

  پاسخحذف
 43. تو که گفتی حرف کژدم پیام آسمانی نیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. هنوز هم میگویم که پیامِ آسمانی نیست. امّا این امر را دلیلی درست برای تغییرِ پیشبینی خود نمیدانم.

   حذف
 44. ‏‎ملت امریکا هنوز به اون درجه از حماقت امت احمق ایران نرسیده که سیستمی که داره درست کار میکنه رو کنار بزنه

  پاسخحذف
 45. کژدم جان نظرت در مورد این مطلب پایین چی هست؟
  https://subterfugitive.medium.com/آیا-معیار-عینی-و-بیرونی-برای-توصیف-ماهیت-جوامع-وجود-دارد-74c9896dec90

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بخشی از نظریّه که رفتارها را در ریشهٔ ژنتیک میجوید را به طورِ کامل نمیپذیرم. زیرا بخشی از رفتارهایِ دیگر بر اساسِ «طبیعتِ ثانویّه» (فرهنگِ بایدها و نبایدها)انجام میگیرند.
   نظریّهٔ من بر اساسِ «نظریهٔ مالتوس» بنا شده است. امّا به تعدیلِ جمعیّتِ «طبیعی» که نمونهٔ آن «تک فرزندی» است اعتقادی ندارم. امّا «تک فرزندی» را پلّهٔ نخستین میدانم که از رویِ «ناچاری» و «ضرورتِ فوری» باید انجام گیرد. امّا در مرحلهٔ بعدی تعدیلِ جمعیّت باید بر اساسِ «تولیدِ انسانهایِ باهوشتر» و جلوگیری از تولیدِ «انسان سانها» استوار شود وژنهایِ معیوب باید حذف شده و به مرحلهٔ «تولیدِ آگاهانه» برسیم و زنجیرهٔ «انتخابِ طبیعی» راقطع کنیم.

   حذف
  2. اساساً تولیدِ مثل به شیوهٔ قدیمی بحران زا است و به غیر از تولیدِ بحرانِ به حاشیه رانده شدگی و تبدیل کردنِ زمین به «زباله دانیِ خونین» کارِ دیگری نمیکند. باز تعریفِ انسان یک ضرورتِ فوری است امّا هیچکس به آن توجّه نمیکند. زیرا همه مشغولِ بازیهایِ روزانه هستند.

   حذف
 46. درود بر کژدم عزیز
  امیدوارم که این پیش بینیت نیز مثل همیشه درست از آب در بیاد.
  ولی در صورتی که آمریکایی‌ها تحت تاثیر مدیایی فریبکار او را انتخاب نکنند و به کثافتهائی که مملکتشون رو به طرف نابودی پیش برده اند رای بدهند، مستحق آینده ای دردناک خواهند بود.
  خمینی، لنین، استالین، هیتلر، مائو و تمامی مشابه اینها، در مقطعی از طرف ملت هایشان با اکثریت مطلق حمایت شدند ولی نهایتا کشور هایشان را بطرف نابودی پیش بردند. دمکراتها و چپی ها که اکنون در هم ادغام کامل شده اند هدفی جز نابودی ملیت و وطن پرستی ندارند و نابودی آمریکا به شکل کنونی آن خود آخرین و مهمترین قسمت از این پازل خواهد بود.
  در این ميان سرنوشت کشور ایران با ترامپ و یا بدون ترامپ همچنان در لجنزار غوطه ور خواهد ماند.
  وجود و نحوه سیاستهای ترامپ بیشتر از همه چا منافع آن متوجه و مثمرثمر خود آمریکا بوده.
  همانطور که قبلا هم گفته بودی دو دوره ریاست جمهوری ترامپ فقط ميتواند یک وقفه‌ موقت در روند گلوبالیسها ایجاد کند.
  به نظر من پيروزي ترامپ و دوره دوم رئیس جمهوری او متفاوت و حاوی انتقام های عظیمی خواهد بود.
  سام

  پاسخحذف
 47. سلام کژدم
  ایرانی های آزاده و خون پاک آریایی همراه با نایاکی های ناپاک در طی دو هفته گذشته سه جنایت را از پلیس دیدند و اصلا صداش را هم در نیاوردند اما بخاطر خلافکاری مثل جرج فلوید چه سوم و هفتم چهلمی نگرفتند . و چندش آورتر جمالدین موسوی و کارشناس همراهش و مزدور پست فطرت محمد حسن آغاسی امشب سعی داشتند جنایت مشهد را در حق یک انسان به حاشیه رانده شده که بدبختی و فلاکت تحمیل شده از سر و رویش می بارید به عدم توجه و آموزش ناقص پلیس ربط دهند . برای شهید جرج فلوید رهبر خود به میدان آمد . و خانواده این بیچاره ها هم ترسو تر از مردم ایران لا اقل داد و فریادی هم نکردند تا دیگرانی هم شاید بیاریشان بشتابند . شیرین عبادی در واقع دیو کوتله برای هر اتفاقی در آمریکا نوحه سر میدهد و مویه می کند و دیگر مدعیان پست شیعه شنیعه حقوق بشر یادشان رفت آن دختر آبادانی انسان و شیعه است و این پسر مشهدی شیعه است . هر چند کژوان الماسی کرد بود و خونش مباح اگر چه به جرم جانبداری از یک شیعه افغانی بد بخت استثمار شده کشته شد .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   در پاسخ به یکی از خوانندگان گفتم که برخیها شانس «رنسانس» داشتند. امّا برخیها این شانس را ندارند و زیرِ دست و پایِ دیگران لِه خواهند شد.
   ساکنینِ ایران تصمیم گرفته اند که در بهترین حالت در آینده به «آنگولا» تبدیل شوند. البتّه اگر «رواندایی» نشوند.

   حذف
 48. هشدار

  برخیها از تظاهراتِ مردمی در رابطه با گرامیداشتِ حرکتِ مردمیِ آبانماهِ سالِ گذشته سخن میگویند. اگر چنین حرکتی انجام شود؛ بارِ دیگر به خون کشیده خواهد شد و دستاوردی نخواهد داشت.
  معامله ای که در آن؛ تنها دشمن است که سود میبرد؛ معاملهٔ احمقانه ای است.
  بهترین معامله این است که «مردم» ۱۰۰٪ برنده و «دشمن» ۱۰۰٪ بازنده باشد.
  نبردِ بدونِ «دستاورد»؛ فقط یک «باختِ دیگر» است.
  اگر میخواهید تا بارِ دیگر و بدونِ «دستاورد» به خیابانها بریزید و شکست بخورید ... انتخاب با شماست .... تنها دست آوردتان «اشکهایِ تمساح» خواهد بود که «اپوزیسیونچیهایِ دروغین» برایتان خواهند ریخت.

  امّا اگر میخواهید تا سالگردِ آبانماهِ سالِ گذشته را گرامی بدارید....
  به «اشباح» تبدیل شوید و داراییهایِ رژیمِ شیعی را به آتش بکشید و از همین اکنون برایِ آن برنامه ریزی کنید.

  پاسخحذف
 49. سلام جناب کژدیم . اگر اشتباه نکنم چند وقت پیش که گویا اتفاقاتی در غرب کشور افتاده بود شما گفتید برعکس آنچه جمهوری اسلامی فکر میکند خبری در غرب نخواهد بود و احتمالا ماجرا از جنوب غرب آغاز میشود ( ممکن است دقیق بیان نکرده باشم ) آیا استقرار نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در شمال غرب مربوط به همان پیشبینی شماست که احتمال دادید در قسمتی از مرزهای کشور جنگ و زدوخورد آغاز خواهد شد ؟؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   نمیدانم که شما با اشاره به این «چند وقتِ پیش» به کدام برههٔ زمانی اشاره میکنید؟ امّا تا جایی که به یاد دارم به دورانِ «رُشدِ داعش در عراق و سوریه» مربوط میشود. در آن زمان نیز به «جنوبِ غرب» اشاره نکردم؛ بلکه به «مرزهایِ شرقی» اشاره داشتم.
   حال چه «جنوبِ غرب» و یا «مرزهایِ شرقی»..... هیچیک به مرزهایِ «شمالی» ربطی پیدا نمیکند و من جنگِ «ارمنستان» و «آذربایجان» به رهبریِ «ترکهایِ عثمانی» را پیش بینی نکرده بودم. هنوز نیز این جنگِ کنونی برایم اهمیّتی ندارد.
   تنها چیزی که از ماجرایِ سوریه و لیبی و جنگِ ارمنستان و آذربایجان میفهمم اینکه:

   یا
   ۱- روسها بسیار ضعیف عمل میکنند.
   ۲- روسها در حالِ کشاندنِ ترکهایِ عثمانی به سویِ یک «تلهٔ بزرگ» هستند و عمداً خود را به موش مُردگی زده اند و استراتژیِ بلند مدّت تری دارند.
   عدمِ دخالتِ رژیمِ شیعی در معادلهٔ کنونی را به خاطرِ هماهنگیِ رژیمِ شیعی با روسیه میدانم و فکر نمیکنم که رژیمِ شیعی به خاطرِ اعتراضاتِ چند نفر «پان تُرکِ کون نشستهٔ تراختوری» در این ماجرا منفعل ایستاده است.

   حذف
 50. با خودت چند چندی؟ از یه طرف میگی روسیه و اروپا میخوان با وعده دادن به آنکارا. ایران رو دچار بحران کنن و از طرف دیگه میگی روس ها ضعیف عمل میکنن
  روسیه داره ترکیه رو به طمع میندازه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. با خودم ۱۰۰٪ هستم و میدانم چه میگویم. هیچ پارامتری در بازیهایِ هوشمندانه به طورِ کامل حذف نمیشود؛ مگر آنکه آن پارامتر به طورِ کامل «بی ارزش» شود و یا ارزشِ آن در معادله آنچنان کم باشد که هزینهٔ نگهداریِ ان پارامتر احمقانه شَود حتّی اگر «پارمتری طلایی» به نظر برسد. مانندِ استخراجِ طلایی که ارزشِ آن کمتر از هزینهٔ استخراجِ ان است و شاید برایِ مدّتی به خاطرِ «امیدها» ادامه یابد. امّا در نهایت باید دَرِ ان معدن را گِل گرفت.
   برخی ها فکر میکنند که دنیایِ سیاست خیلی کوچک است و برایِ بررسیِ آن کافی است که از «منطقِ ارسطویی» استفاده کرد. به همین خاطر به پرسشهایِ احمقانه ای بر می خوریم که بیشتر ریشهٔ «ژنتیک» دارند و به خاطرِ تلنبار کردنِ ذهن با «مدفوعاتِ کتابی» تولید میشوند.
   به ۲ معادلهٔ زیرین نگاه کنید:

   ۱- غذایِ سالم+دستگاهِ گوارشِ سالم....
   خروجی: هضم و جذبِ پروتئینها؛ ویتامینها؛ هیدروکربورها؛ و ... بیرون ریختنِ مدفوع.

   ۲- مدفوع+دستگاهِ گوارشِ معیوب ....
   خروجی: عفونتهایِ درونی و ... بیرون ریختنِ مدفوعی غلیظ تر برایِ قرقرهٔ همفکران و همقطاران.

   حذف
 51. به انتخابات آمریکا که بزرگترین حادثهٔ قرن خواهد بود نزدیک میشویم. ابرهایِ تردیدها در حالِ کنار رفتن هستند و هواداران و عاشقانِ گلوبالیستها بارِ دیگر گریه خواهند کرد.
  ۱- رژیمِ شیعی پیشنهادی دریافت خواهد کرد که نتواند آنرا رد کند.
  ۲- رانندهٔ اتوبوس رفتنی میشود.
  ۳- عراق و لبنان دوباره سر و سامان میگیرند.
  ۴- یمن از لوث وجودِ حوثیها پاک میشود.
  ۵- ترکهایِ عثمانی و قطر به گوشهٔ رینگ می اُفتند.
  ۶- «ژی جین پینگ» پس از مدّتی استقامت؛ استعفا میدهد و یا از طرفِ حزب کنار گذاشته میشود.
  ۷- قیمتِ نفت پایین می آید و نفتِ خاورمیانه در پروژه هایِ خاورمیانه ای مورد استفاده قرار میگیرد.
  ۸- آلمان و فرانسه دچارِ بحران شده و مجبور میشوند که به پیشنهاداتِ ترامپ تَن در دهند.
  ۹- اتّحادیهٔ اروپا به شدّت تضعیف میشود.
  ۱۰- روسها به سویِ شرکت در اقتصادِ بین المللی روی می آورند.
  ۱۱- سازمانِ تجارتِ جهانی تا حدّ مرگ تضعیف میشود.
  ۱۲- «انگل فرزانه» به درک واصل میشود.
  ۱۳- خاورمیانه بخشی از تولیدات را به عهده گرفته و واردِ بازارِ جهانی میشود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به نظرم رژیم شیعی به راه راست هدایت نمیشه

   حذف
 52. سلام
  کژدم اگر حالشو داشتی یکم بیشتر راجب برکسیت و کشورهای م.م نوین توضیح بده یا اگه تو نوشتارهای پیشین بهش پرداختی لینکشو بزار..
  تو بخش سرقت استراتژیک یه اشاره بهش کردی(در اختیار گرفتن ۶۵٪ خشکی ها و ۷۰٪ آبهای جهان)
  سوالی که تو ذهنم میاد اینه که باید منتظر یه بریتانیای استعمارگر با متدهای جدید استعماری باشیم؟
  یا اینکه برکسیت یه استراتژی جهت همراهی با ناسیونالیسم امریکایی برای انگلستانی بود که جریان(باد قویتر) را زودتر از بقیه حس کرد؟

  پاسخحذف
 53. هورا
  سلام بر کژدم

  بی شرفهای ایران اینترنشنال. کون خودشان را پاره کردند . از ترامپ بعنوان روشن کننده و گسترش دهنده تفرقه در آمریکا یاد می کنند .
  نگار مرتضوی هم دست راست کامالا هریس شده . این حرامزاده ها اسمشان را خوب عوض میکنند . مثلا کماله هریس با تغییر به کامالا هریس تغییر داده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ایران اینترنشنال؛ فرزندِ حرامزادهٔ فارسی زبانِ شبکهٔ بین المللیِ «گلوبالیستها» است. اینکه میبینید فلانی از BBC به اینترنشنال رفت؛ بخشی از تجدیدِ نظر در سازماندهی است و اصلاً فکر نکنید که اتّفاقِ عجیبی رُخ داده است. مانند این است که فلان «کُس کِشِ شیعه مسلک» را از «شهرداریِ اردبیل» به عنوانِ «استاندار» تویِ کونِ «تبریزیها» فرو میکنند.

   حذف
 54. براي اينكه تحليل درستي از انتخابات امريكا داشته باشي يك چيز مهم رو يادت نره و ان هم زنان امريكايي است. American women ,,, ترامپ با زنان امريكا طرف هست و شما يقين داشته باشيد كه از اين شاخ به شاخ شدن ترامپ سالم بيرون نخواهد امد.

  پاسخحذف
 55. ترامپ یکبار دیگه در ادامه رو کردن ایمیل و حمله به بایدن و پسرش، به نظرم توی این چند روز باقی مانده یک برگ دیگر را هم رو خواهد کرد تا طرف مقابل ناک اوت شود. انتظار همین عمل از طرف بایدن هم میرود. این انتخابات نه فقط آینده آمریکا بلکه آینده دنیا را مشخص خواهد کرد. اروپای پیر و چین کمونیست با دموکراتهای آمریکابی روی هم ریخته اند و در مقابل نئورفرمیستهای ناسیونالیست که در جبهه ترامپ ایستاده اند. پیروزی با ترامپ خواهد بود و نظم نوین جهانی دیگری پیاده خواهد شد.

  پاسخحذف
 56. آنهایی که «دموکراسی» را در «هر نفر یک رأی» میبینند؛
  نتیجهٔ دستپختِ مغزهایِ علیلشان به اینجا ختم میشود.

  https://tinyurl.com/y3h2vx6d

  پاسخحذف
 57. سلام کژدم
  ۱. به نظرت این سربریدنها ی فرانسه مقدمه چه خوابی است ؟
  ۲. چرا از چین خبری از کرونا نیست ؟
  ۳. با توجه به تغییر علایم کرونا در طول زمان کسی نامی از کشور چین نمی برد ؟

  پاسخحذف
 58. سلام کژدم
  این ترورهای فرانسه فکر کنم به نفع ترامپ باشد . چرا که به آمریکایی ها یاد آوری می کند روا داری با این شکم و آلتهای جهان سوم چه پیامدهای ناگواری دارد .

  پاسخحذف
 59. کاش شما حساب PayPal یا هر حساب امن دیگه‌ای داشتین و می‌شد لطفی که با نوشتن این مطالب می‌کنین رو جبران کرد. از ۲۰۱۳ این وبلاگ رو می‌خونم و احترامم نسبت به شما غیرقابل توصیفه. براتون آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سپاس به خاطر بزرگواری شما.
   مهمّ ترین انگیزهٔ من (کژدم) از نوشتن؛ این است که بتوانم تجربیاتِ خود را که به تفکّری نوین انجامید را در اختیار ایرانیان قرار دهم؛ تا از تکرارِ تجربه هایِ تکراری و شکست خورده ای مانندِ انقلابِ مشروطه و دورانِ پهلوی و رژیمِ شیعیِ حاکم بیرون آمده و پوست اندازی کنیم.
   یکی از دلایلِ مهمّی که ایرانیان دارایِ «اپوزیسیون در قامتِ حکومتی» نیستند؛ به این خاطر است که هنوز نتوانسته اند از آن چرخهٔ باطل و شکست خوردهٔ گذشته بیرون آیند و میبینیم که خواسته ها بسیار سخیف هستند و نمیتوانند افقهایی تازه را به مردم نشان دهند. زیرا بیش از آنکه به فکرِ «افقهایِ تازه» باشند؛ در فکرِ هماهنگیِ پیروانه با اندیشه هایِ غربی هستند که البتّه تا چند دههٔ پیش به عنوانِ «اندیشهٔ پیشتاز» شناخته می شد. امّا اکنون پاسخگو نیست. زیرا به «لیبرالیسمِ لجام گسیخته» انجامید. ولی پوست اندازی نکرد و به «به حاشیه رانده شدگیِ گسترده» در سطح بین المللی انجامید که اکنون شاهدش هستیم.
   زمانی که اروپا به «کمونیسم» یک «نَه بزرگ» گفت؛ «دهاتی روشنفکرِ ایرانی»؛ آنرا «تنها راهِ رهایی» نامید.
   اکنون که تمدّنِ غرب با اینکه میداند که راهی که می رود به «چاه» ختم خواهد شد؛ امّا همچنان «محافظه کار» مانده و نمیخواهد پوست اندازی کند و تولیدِ «هر مرسدس بنز در ۱۲ ثانیه» را اوج مینامد و خود را به کوچه هایِ علی چپ مانندِ «انرزیِ تجدید پذیر» میزند و برایِ مشکلِ «به حاشیه رانده شدگی» نیز به گفتمانِ «سوسیالیسمِ جهانی» رو آورده است.
   در آینده خواهید دید که «مزرعه هایِ کِشتِ صنعتیِ حشرات» برایِ تغذیهٔ گونهٔ انسانی به شدّت رشد خواهند کرد و به یک صنعتِ «پولساز» تبدیل خواهند شد.
   پرسشِ درست برایِ یک روشنفکر این نیست که از چه راههایی میتوان ۱۰ یا ۱۲ میلیارد نفر را با «سوسک» و «ملخ» و یا «گوشتِ مصنوعی» تغذیه کرد .... بلکه پرسشِ درست این است که:
   چرا باید «به حاشیه رانده شدگی» و «انحطاطِ فرهنگی» را به عنوانِ «آیندهٔ مشعشع» پذیرفت و هر روزه یک «کوچهٔ علی چپِ سیاسی اجتماعی» را به عنوانِ «راهِ حلِّ نوین» در بوق و کرنا کرد؟

   حذف
 60. «جو بایدن» رقیب دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 امریکا روز پنجشنبه در کارزای انتخاباتی در کالج بروارد گفت که در صورت آبی شدن ایالت فلوریدا ، کار تمام می‎شود.

  ......
  کژدم باید به زودی کرکره رو بکشی پایین و بری واسه همیشه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زیاد از پیروزیِ جو بایدن خوشحال نباشید. زیرا واردِ دوراني جدید و طولانی از جنگها خواهید شد و سرمایه هایتان را به «مستراحِ خونین» خواهید ریخت.
   رفتنِ کژدم اصلاً مهمّ نیست. زیرا فقط یک «صدا» است و در معادلاتِ بزرگ؛ کوچکترین رقم از «اعدادِ اعشاری» است.
   اگر این «کوچکترین رقم» برای شما یک «وزنه» به حساب می آید که رفتنِ آن اهمیّت دارد!!!!
   ببینید که شما چه هستید؟ که بزرگترین آرزویِ تکراری تان؛ رفتنِ کژدم است.

   حذف
 61. نتخابات ۲۰۲۰ آمریکا
  تلاش ترامپ برای جبران شکست در فلوریدا
  فرانس ۲۴ گزارش داد، به رغم تایید شکست دونالد ترامپ در انتخابات فلوریدا، وی برای تصاحب آراء مناطق روستایی این ایالت تا آخرین لحظه تلاش خواهد کرد.

  تلاش ترامپ برای جبران شکست در فلوریدابه گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیمابه نقل از تلویزیون فرانس بیست و چهار؛ به رغم تایید شکست دونالد ترامپ در انتخابات فلوریدا، وی برای تصاحب آراء مناطق روستایی تا آخرین لحظه تلاش خواهد کرد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مسئلهٔ بسیار مهمّی که در این میان به فراموشی سپرده میشود این است که «ایران» و سایرِ «کشور مستراحها» فقط نقش ««قویروق = دُم» را دارند.
   سرنوشتِ آیندهٔ جهان در آمریکا رقم میخورد.
   «ایران» و یا هرگونه کشوری شبیهِ ایران و یا آنچه که «اقوامِ هویّت خواه» مینامید فقط نقشی «پِشگلی» دارند.
   تا زمانی که «پشگل» بمانیم؛ همیشه باید منتظرِ گرفته شدنِ تصمیمات در جایی دیگر باشیم.
   تا زمانیکه از چرخهٔ اینکه ترامپ پیروز بشود و یا نشود خارج نشویم ..... همچنان «بدبختهایِ خود خواسته» باقی خواهیم ماند.
   من فکر نمیکنم که جو بایدن پیروز خواهد شد. امّا اگر پیروز شود؛ فاتحهٔ «آیندهٔ درخشان» برایِ ایران و حتّی مهمّ ترین کشورِ خاورمیانه یعنی «اسرائیل» را نیز بخوانید.
   «گلوبالیسم» میخواهد «کشورها» را به «کوچه پس کوچه»هایِ «دهکدهٔ جهانی» تبدیل کند و این استراتژی از رویِ جسدِ «کشورها» که با «حکومتِ مرکزی» و «مرزها» تعریف میشوند خواهد گذشت.
   برای تبدیل کردنِ «کشورها» به «اجساد»؛ دورانی طولانی از «بلبشو» و «جنگها»ی گوناگون لازم است.
   «سربازن» نیز برایِ براه انداختن و ادامهٔ این جنگها فراوانند.

   حذف
  2. متاسفانه این ایران کنونی به ما به ارث رسیده. ما هممون پشگلیم.
   شاید آخرین شانسی که داریم تا از این پشگل بودن بیام بیرون، پیروزی ترامپه.

   حذف
 62. چرا به ترول ها جواب میدی؟ 99 درصد اینایی که خودشون رو برای دموکرات ها به اب و اتیش میزنن بعد انتخابات گم و گور میشن تا چهار سال بعد

  پاسخحذف
 63. این نابغه ای که در مورد فلوریدا ازهال نظر فرموده بودند تمام کثافتهای جویده شده توس آرش آرامش خود روشنفکر و تحلیل گر پندار و کارشناس امنیت داخلی آمریکا از شبکه ایران اینترنشنال بود . این بز دم به دقیقه می گفت من رای فلان ایالت را هم به نفع بایدن به صندوق میریزم .
  خیلی خنده دار است که این بزمجه خودش را بعنوان کارشناس امنیت داخلی آمریکا معرفی میکند . نمی دانم اینا چی میزنن . یا ملت را مثل خاله جون و مامان جونشون یول فرض نموده اند .

  پاسخحذف
 64. كژدم جان سكوت پيشه مردي؟باتوجه به بازي دردقايق اخر احتمال ترامپ خروگش در كلاه خود دربيارد زياد هست اما بجند دليل بنظرم راي اوردن بايدن مشكوك ميباشد مگر اينكه ملت امريكا بخوان خود را بفنا بدن اول اينكه ٤سال كذشته معيشت داخلي امزيكا عالي وسياست خارجي به نفع احست انجام شد دوم اينكه رياست جمهري ٤ساله بسيار كم اتفاق افتاده در امريكا سوم اينكه قاضي بريت هم برگه برنده ترامپ هستش واز همه مهتر اينكه زن هاي امريكاي برخلاف انجه در انتخابات ٢٠١٦ كليتون از زن ها حمايت ميكرد ولي بيشترين ارا زن ها به ترامپ بود ،يعني ملت امريكا انقدر احمق هستن؟يعني حرف محسن رضاي به اينكه امريكا متلاشي ميشود انقدر درست هست ؟ايا تمام بازي جهاني بهم ميريزه !

  پاسخحذف
 65. زدنِ حرفهایِ تکراری ملال آور است.
  اکنون فقط منتظرم تا ببینم که پیش بینیِ من درست است یا نَه؟
  این تنها چیزی است که اکنون برایِ من اهمیّت دارد.
  نوعی از امتحان که خودم را مَحَک میزنم. تا ببینم که عیارِ ذهنِ من چقدر است؟ بقیّه اش اهمیّتی ندارد. حتّی پیروزیِ ترامپ نیز برایِ من اهمیّت ندارد. آنچه که برایِ من اهمیّت دارد سنجیدنِ «عیارِ ذهنِ خودم» است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دیروز داشتم یادداشتهایِ خود در رابطه با خبرهایِ مهمِّ ماههای اخیر را ارزیابی میکردم که در نظرِ من ۲ خبر برجسته ترین اخبار بودند:

   ۱- ساخته شدنِ «سوپر کامپیوتر»ی که میتواند مسائلی را که سوپر کامپیوترهایِ کنونی در چند هزار سال حلّ کنند را در ۱۰ دقیقه انجام دهد.
   ۲- استفاده از سوپر کامپیوترها برای «ساختار شناسیِ میکرو اورگانیسمها» و تولیدِ آنتی بیوتیکها بر اساسِ برآوردها و پیشنهادهایِ این سوپر کامپیوترها.

   همه این خبرها را خواندند و «هورا» کشیدند و به صورتِ احمقانه ای به آینده امیدوار شدند.

   امّا من این ۲ خبر را شمشیری ۲ لبه و بسیار خطرناک میدانم.

   توانایی ایجادِ تغییر در «بنیادها» (حرکتِ جوهریِ کاربردی) در صحرایِ نوادا؛ به ۲ انفجارِ بزرگ (تولیدِ حرکت در سطح) در هیروشیما و ناکازاکی انجامید.
   اگر سوپر کامپیوترهایِ جدیدِ تولید شده «تسلیحاتی» شوند.... «ویروسِ طلایی» به یک شوخی تبدیل خواهد شد.

   حذف
  2. کژدم شاید در آینده جنگ بین انسانها به پایان برسه و صلح همگانی حاکم بشه.

   حذف
  3. در این رابطه ۲ مثل وجود دارد:
   ۱- خواب دیدی؟ خیر باشه.
   ۲- خوابِ زن چَپه.
   هر کدام را دوست داشتی ببر ... آتیش زدم به مالم.

   حذف
 66. کژدمم پیش‌بینی شما جنگ نامتعارف یا مذاکره؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. رژیمِ شیعی فقط یک عروسکِ خیمه شب بازی است که مانندِ «Pat and Mat» در میانه میچرخد (چیزی شبیهِ همان جندهٔ چرخنده). مشاوره ها و دستورات از «پکن» و «مسکو» می آیند.
   اگر «پکن» و «مسکو» بتوانند جایی برایِ خود در «خاورمیانهٔ بزرگِ ترامپ» پیدا کنند. دستورِ «مذاکره» صادر خواهد شد.
   اگر «پکن» و «مسکو» نتوانند نقشی «سود آور» به دست بیاورند؛ رژیمِ شیعی را مانندِ یک مهرهٔ شطرنج به پیش خواهند فرستاد و رژیمِ شیعی و مردمِ ایرن را به گوشتِ دمِ توپ تبدیل خواهند کرد.

   حذف
 67. کژدم سلام
  در مورد روسیه با توجه به اینکه روسیه از چند جهت در خاور میانه نفوذ داشت
  ۱. اسرائیل مخلوق روسیه بود و حفاظت از اسرائیل وظیفه ذاتی روسیه و از سوی دیگر ۷ دهه است که قهرمانان جهان عرب از ناصر تا صدام و اسد و عمربشیر نوکران و سرسپردگان روسیه بودند اکنون با این روند صلح دیگر روسیه چندان توجیهی در خاور میانه ندارد.
  ۲. چین با قرار داد با پاکستان و عربستان و عراق و اقلیم کردستان موقعیت متفاوتی داردو در ضمن چندان علاقه ای با سرشاخ شدن با آمریکا در مقطع زمانی کوتاه مدت ندارد .

  پاسخحذف
 68. چین با دریافت تضمین دریافت سهم در آینده و نیز سهم در روابط تجاری با آمریکا و شاید معامله بر سرتایوان و هنکنگ کوتاه می آید ولی روسیه به دلیل مجاورت فیزیکی و عادت چند صد ساله اکنون بهتر از هر زمانی خود را به رویاهایش نزدیک می بیند سخت است کوتاه بیاید .

  پاسخحذف
 69. هنوز جو بایدن نیامده؛ «عمو سیبیلو» از کُردها میخواهد برایِ رسیدن به «قاقالی» خودشان را برایِ ادامهٔ جنگهایِ ۳۰ ساله از همان نقطه ای که ترامپ آنرا قطع کرد؛ آماده کنند.

  https://tinyurl.com/y2kxzlte

  نخست با شعارِ خوشایندِ «کشورِ کردستان» و «امنیّتِ منطقه» آغاز میکنند و سپس هرچه مور و ملخ و کفتار و کرکس در دنیا هست؛ برای «تامینِ امنیّت» واردِ خانهٔ کُردها و ترکها و عربها و ..... میشوند و هرچی کاسه و بشقاب و لیوان و میز و صندلی که اندکی سالم مانده است را نیز میشکنند و همه را خوشبخت میکنند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. عمو سیبیلو هم گفته ممکن است نتیجه انتخابات مانند 2016 شود

   حذف
 70. در عملیّتهایِ اخیر در فرانسه و اتریش به دنبالِ دستهایِ «خردوغانِ عثمانی» باشید.
  این عملیّاتها از طرفِ «میت» که اکنون بازویِ جاسوسیِ «اخوان المسلمین» است سازماندهی میشوند.

  https://tinyurl.com/y296z9df

  مشکلِ رهبرانِ اروپایی این است که «بی شرف» هستند و اهلِ «معامله». به همین دلیل به صورتِ آشکار حرف نمیزنند.

  پاسخحذف
 71. https://www.bbc.com/persian/iran-54787269

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. شهریار گرامی
   این شد یک حرفِ حسابی.
   دستت درد نکند.

   حذف
 72. سلام . کژدم نمیخوای نظرت رو در خصوص برنده انتخابات آمریکا تغییر بدی ؟! هنوز فرصت داری ! بنظر این سری مثل ۲۰۱۶ نمیشه نظرسنجی ها رو آنچنان در نظر نگرفت . به احتمال زیاد بایدن برنده می شود . کژدم اگر بایدن برنده شود و ترامپ نتیجه را قبول نکند اونموقع روند به چه صورت هست ؟سپاس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آن موقع می آیند پیشِ شما و من تا «فتوا» بدیم.

   حذف
 73. من فکر میکنم که ترامپ در هر صورت برد و یا باخت قدرت را نگه خواهد داشت..و دمکرات ها آماده شورش های خیابانی هستند فقط بگم خودتون رو برای اتفاقات غیر منتظره آماده کنید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اینها خبرهایِ غیر منتظره نیستند.
   پس از پیروزی ترامپ رئیس جمهورِ بعدی آمریکا را معرّفی خواهم کرد.
   به این میگویند «خبرِ غیره منتظره».

   حذف
 74. بایدن با کلک داره رای طرفداران ترامپ رو نابود میکنه. تعداد زیادی محل رای‌گیری گفتند که دستگاه کار نمیکنه و از مردم خواستند که رای هاشون رو بدن به کارکنان صندوق تا بعد اسکن بشه. یعنی نابود بشه

  https://mobile.twitter.com/MichaelCoudrey

  پاسخحذف
 75. پمپئ و ایوانکا ترامپ میتوانند گزینه های بعد از ترامپ در آینده باشند، که صد در صد پمپئو توانایی و تجربه بیشتری دارد ولی در آمریکا همانطور که یک سیاهپوست را رئیس جمهور کردند، احتمالا یک زن رئیس جمهور خواهد شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اندکی نزدیک شدید. امّا در ۴ سالِ آینده کارهایِ زیادی هست که باید انجام شوند.
   فقط با یک «۴ سالِ دیگر» و «ایوانکا» و «پومپئو» و یا «مایک پنس» نمیتوان اینهمه ویرانی که خانوادهٔ بوش و کلینتونها و اوباما بوجود آورده اند را ترمیم نمود.
   بیاد بیاورید که «اوباما» زمانی که به اروپاییها دلداری میداد؛ گفته بود:
   «کارهایی که کرده ایم؛ ترامپ اگر خیلی کار بکند؛ فقط میتواند ۲۰٪ انها را تغییر دهد .... زیاد نگران نباشید».
   البتّه تا حدودی درست هم گفته بود.
   «ناسیونالیسمِ آمریکایی» کارهایِ زیادی در پیش دارد که باید انجام شوند که مهمّترینِ آن «تغییراتِ ساختاری» در تشکّلهایِ سیاسیِ قدیمی و «باز تعریفِ هدایتِ سرمایه»ها است.

   حذف
 76. ترامپ تمام شده هست رای تو تمام ایالت های کلیدی رو اورده تکزاس فلوریدا واوهایو مهم همین اس تمام شد

  پاسخحذف
 77. وظیفهٔ اصلی و مِیدانیِ «اشباح» در شرایطِ کنونی همچنان این است:

  https://tinyurl.com/y6s9mgup

  پاسخحذف
 78. تعدادِ غیر قابلِ انتظاری به صورتِ ایمیل و نظر فرستاده میشوند که میخواهند به من (کژدم) کمک مالی بکنند.
  خیالِ همهٔ تان را راحت کنم:
  «کژدم پولَکی نیست». «روح الله زم» و «شارمهد» و همین «الاَحوازی» اخیر و ..... نیز نیست که با وعده هایی مانندِ «بیا تهران را در ۲ سوت تسخیر کنیم» و یا «چند میلیون دلار نقد در چمدان» خَر بشود.
  زمانی که چنین وعده هایی به صورتِ «قارقارِ دسته جمعیِ کلاغها» در می آید.... حتماً از طرفِ یک «کانونِ اطّلاعاتی» هدایت میشوند.
  امروز به وبسایتِ تندر از طریقِ «Tor» سر زدم که ببینم چه قصّهٔ تازه ای دارند. از دسترس خارج شده است.
  همانطور که قبلاِ گفته بودم؛ از همان روزی که خبرِ دستگیری شارمهد منتشر شد؛ این وبسایت به زیرِ کنترلِ اوباشانِ اطّلاعاتی در آمده بود و به عنوانِ «چالهٔ اطّلاعاتی» از آن استفاده میشد تا مراجعه کنندگان را شناسایی کند. البتّه همین اکنون نیز که ظاهراً از دسترس خارج شده است؛ همچنان یک «چالهٔ اطّلاعاتی» است.
  یا اصلاً مراجعه نکنید و یا فقط برایِ یک بار از «Tor» استفاده کنید و داستانِ تندر و پسرِ شجاع را فراموش شده بدانید.
  همهٔ قصهه هایِ وبسایتِ «تندر» در رابطه با اینکه: «شارمهد» توسّط آقایِ «منشه امیر» و «موساد» به رژیمِ شیعی تحویل داده شده است. نشانه هایِ بارزِ کنترلِ این «وبسایتِ بسیار وزین!!!!!؟؟؟» توسّطِ رژیمِ شیعی بودند.

  چند جمله نیز برای خانوادهٔ آقای شارمهد مینویسم: پدرِ شما را هیچ چیز نجات نخواهد داد. حتّی اگر همهٔ همکارانش را «لو» بدهد و یا به امیدِ آزاد شدنِ پدر و یا زنده ماندنِ او مزخرفاتِ دیکته شده انتشار دهید و یا وبسایتتان را به «چاله» تبدیل کنید به آزادی و یا زنده ماندنِ ایشان نخواهد انجامید.
  قصّه هایِ «موساد» و «منشه امیر» را که دیکته شده بود را منتشر کردید. امّا پدرتان آزاد نشد.
  «تبدیل شدن به بازیچه» یک «باختِ کامل» است.
  اگر «لوینسون» آزاد شد و یا زنده ماند؛ پدرِ شما نیز آزاد شده و یا زنده خواهد ماند.
  خاموش شدنِ وبسایتِ تندر؛ نشانهٔ «همکاریِ شما» با رژیم برایِ «امیدهایِ واهی» است. من شما را به «خیانت» متّهم نمیکنم؛ بلکه میخواهم بگویم که عکس العملِ احمقانه نشان ندهید. زیرا فایده ای ندارد.
  پیشنهادِ من این است که پدرِ خود را «مُرده» بینگارید (هرچند که سخت است) و خود را به دامنِ «وحشت» و «امیدهایِ واهی» نیندازید.
  شماها به عنوانِ فرزندانِ ایشان؛ شاید پدرتان را «قهرمان» می انگاشتید. امّا من (کژدم) به عنوانِ یک «نیرویِ خارج از خانواده» میدیدم که شخصیّتِ واقعیِ ایشان چیست؟ به همان دلیل نیز به «تله» افتاد.
  کسی که «مرگ» را به عنوانِ بخشی از «زندگی» از «درونِ خویش» نپذیرد؛ نمیتواند زندگی کند.
  سرمایه گذاریِ شما برایِ «زنده نگاه داشتنِ پدر» و یا «رسیدنِ داروهایش» برای زنده ماندن. مانندِ کارِ همانهایی است که در «بورس» سرمایه گذاری کردند و اکنون «مال باختگان» نامیده میشوند.
  هرگز فراموش نکنید که:

  «شیعه شرف ندارد».
  به جایِ «تسلیم» در فکرِ «انتقام» باشید.

  پاسخحذف
 79. با آبی شدن آریزونا تنها راه برا ترامپ اینه که با اختلاف فقط یه رای یعنی 269 تا به بایدن ببازه یا باهاش مساوی کنه تا چند روز دیگه با لابی کردن بتونن یکی دو تا رای کالج انتخاباتی رو عوض کنن منتهی دیوان عالی هم باید موافقت کنه تا اون موقع قضیه رو کش بده

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من مطالبِ زیادی در رابطه با «تقلّب انتخاباتی» توسّط دموکراتها خوانده ام. امّا قضاوت نمیکنم.
   باید منتظر باشیم تا ببینیم که واقعاً چه اتّفاقاتی افتاده اند؟
   این بهترین راه است.

   حذف
  2. این یک «جنگِ جهانی» است. انتخاباتِ معمولی نیست.

   حذف
  3. همانگونه که پیشتر گفته ام؛ اگر دموکراتها در این انتخابات پیروز شوند. دیگر حتّی یک کلمه نیز نمی نویسم. نه به این خاطر که قول داده ام؛ بلکه به این خاطر که مسیرِ دنیا عوض میشود و من حوصلهٔ «موش و گربه بازی» ندارم.
   در رابطه با کُردستان نیز همین قول را دادم و دیگر در بارهٔ «کردستان» ننوشتم.

   حذف
  4. به هر حال بیرون اومدن چند صدهزار آمریکایی قطعی هستش و شاید هم از قبل توسط گلوبالیست های قرمز(آریزونا) و آبی برای زمین زدن ناسیونالیست ها برنامه ریزی شده

   حذف
  5. من به نظریّهٔ «توطئه» اعتقادی ندارم.
   اگر مردمِ آمریکا میخواهند به جو بایدن رأی بدهند؛ نوشِ جانشان. همانطوری که در سالِ ۵۷ ساکنینِ ایران برای اتوبوسِ مجّانی انقلاب کردند و الآن دارند نوشِ جان میکنند.

   حذف
 80. من اون ناشناسی هستم که چند روز پیش گفتم کاش شما PayPal داشتین. هدف من بی‌احترامی به شما یا پیشنهاد خریدن شما یا تله‌ی اطلاعاتی نبود. من فقط منظورم این بود که کاش کسانی مثل من که این وبلاگ براشون مفید بوده هر کدوم در حد توان خودشون به شما کمک کنن. اگه احساس می‌کنین از این کار ممکنه سوءاستفاده بشه نظرهای مربوط به حمایت مالی رو دیگه منتشر نکنین.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   پس از شما پیشنهاداتِ دیگری شد که منتشر نکردم. منظورم بی احترامی به شما نبود.
   به کمک مالی نیازی ندارم. کمک مالی زمانی ارزش دارد که بخواهی کارِ بزرگی بکنی و توانِ هزینه هایش را نداشته باشی و گرنه شکمی که با ۲ تا تخم مرغ «قارّ و قورش» میخوابد؛ نیازی به کمک مالی ندارد.
   بارِ دیگر از بزرگواری شما تشکّر میکنم.

   حذف
 81. اگه دموکرات‌ها بیان
  پس کارهای اشباح ها هم بی نتیجه میمونه

  پاسخحذف
 82. اگر جو بایدن پیروز شود؛ به عنوانِ آخرین کلامِ کژدم این جملات را به ذهنتان بسپارید:

  ۱- هیچ راهی برای آبادانیِ ایران نخواهید داشت.
  ۲- واردِ جنگهایِ بی پایانِ پُر هزینه خواهید شد.
  ۳- ایران تقسیم شده و چند «کشور مستراحِ کوچک» از دِلِ آن بیرون خواهد آمد که البتّه از مسیری بسیار خونین و ویرانگر خواهد گذشت.
  ۴- ترکهایِ عثمانی و رژیمِ شیعی تقویت خواهند شد تا به عنوانِ لبه هایِ یک قیچی؛ منطقه را به خون بکشند و در نهایت نوبتِ خودشان خواهد رسید تا تکّه پاره شوند.

  بقیّه اش که چه بلایی به سرِ دیگر کشورها خواهد آمد؛ برایِ من مهمّ نیست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ولی ترامپ به این راحتیا کنار نمیاد
   به احتمال زیاد کار میکشه به دیوان عالی و اونجا فکر کنم 6 به 3 به نفع ترامپه

   حذف
  2. به نظر من هرکی ایالت «نوادا» رو ببره میره کاخ سفید

   حذف
  3. برایِ من ۶ به ۳ بودن مهمّ نیست. بلکه همانگونه که پیشتر گفته ام «ارزیابیِ خودم» مهمّ است.
   من خودم را در حالِ «آزمون» میبینم.
   زمانی که در «آزمون» ردّ میشوی؛ دلیلی برایِ نوشتن و نظریّه پردازی باقی نمیماند.
   چند بار باید اشتباه کرد تا بالاخره فهمید که «توانایی نداری»؟
   اگر قرار باشد که همینگونه به «اشتباه کردن» ادامه بدهم؛ فرقِ من با «شارلاتانها» چیست؟

   حذف
  4. پس اینجور که معلومه نهایت تا فردا شما فعال هستین

   حذف
 83. اگه نمیخوای اینجا رو به روز کنی حداقل تا ژانویه صبر کن

  پاسخحذف
 84. بايدن پيروز شده، و ديوان عالي هم كاري نمي تونه بكنه، براي اينكه خلافي انجام نشده. بنا بر اين فكر نون باشيد كه بايدن رئيس جمهوري امريكاست ،

  پاسخحذف
 85. نوادا با تفاوت بالا دست ترامپ هست الان كفت كه دارن ٥٠٠هزار راي منو ميدزدن!كژدم نظرت تو اين وضعيت جالبه بدونيم بنظرت واقعا اين همه تغييرات در جهان اين همه سياست خارجي شكيت ميخوره وعملا چين واروپا وايران ازاد شدن؟ تمام اين همه تاثيرات ول ول

  پاسخحذف
 86. نوادا هميشه دمكرات بوده و الان هم به نفع بايدن هست تازه قسمت دمكرات لاسوگاسش هم كه پرجمعييت ترينش و دمكرات نشينش هم هست هنوز شمارش نشده. لطفا خبر هاي مسخره و دل خودتون رو خوش كنيد رو پخش نكنيد

  پاسخحذف
 87. آراء آریزونا دوباره قراره شمرده بشه ولی بایدن میشیگان و ویسکانسین رو برده...بااین حساب تنها شانس پیروزی ترامپ بردن رای نواداست چون روی آریزونا نمیشه خیلی مطمئن بود ...ولی جناب کژدم روزنه امید تعدادی ایرانی متعصب به خاک کشور شما هستید پس حتی با آمدن بایدن تنهایمان نگذارید..حتی اینبار هم اشتباه کرده باشید بازهم پیشبینی های درستتان بیشتر بوده است

  پاسخحذف
 88. اگه بایدن برنده بشه. ترامپ میتونه تو این مدت زمان باقی مونده کارهلال شیعی رو تموم کنه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. یکی از دلایلِ اصلیِ چپ افتادنِ بخشی از «فاکس نیوز» با ترامپ؛ همین مسئلهٔ «عمو سیبیلو» (جان بولتون) بود که یکی از لابیئیستهایِ کارخانه هایِ اسلحه سازی است. این کمپانیها به خاطرِ برنامهٔ ترامپ برای نوسازیِ ارتش به او کمکهایِ زیادی کردند. سپس توسّط «عمو سیبیلو»از او خواستند که
   در ونزوئلا و ایران دخالتِ نظامی کند که با مخالفتِ ترامپ روبرو شد و کمپانیهایِ اسلحه سازی را نا امید کرد.
   ترامپ به دنبالِ تولیدِ آشوب نبود و نیست.

   حذف
  2. ترامپ هنوز شانسِ برنده شدن دارد؛ امّا این شانس ضعیف است. مگر آنکه شکایتِ او در رابطه با ۲ ایالت موردِ بررسی قرار گرفته و ادّعایش ثابت شود.

   حذف