۱۳۹۷ خرداد ۲۰, یکشنبه

برآوردی از شرایط کنونی بین المللی بر اساس فعّال شدنِ «استراتژی ناسیونالیسم آمریکایی» (بخشِ دوّم)

از کدامین برهه های زمانی گذشته ایم؟

حدود ۶ سالِ پیش مقاله ای در نقدِ «نظراتِ حزبِ کمونیستِ کارگری = اوباشانِ حکمتیست» نوشتم.

https://kajdoum1.blogspot.com/2012/04/blog-post_18.html

آیا «اوباشانِ حکمتیست»؛ در عرصهٔ جهانی؛ «عددی» بودند و یا هستند؟ ... هرگز نبودند و نیستند؛ امّا در عرصهٔ ایران؛ توانستند همهٔ سازمانهای چپگرایِ مخالِفِ رژیم شیعی حاکم بر ایران را تار و مار کنند. آیا حکمتیستها از نظر تئوریک قویتر بودند؟ یا اینکه سایر گروههای چپگرا «فقیر» بودند؟ ... به نظر من (کژدم)؛ دلیلِ اصلیِ «مشتری پسند» بودنِ بازار مکاره ای که حکمتیستها راه انداختند؛ «فقر فرهنگی کمونیستها» بود. دلیل اصلی این «فقرَ فرهنگی» را باید «همزاد بودنِ آن» با نظریّه های کمونیستی دانست. به عنوانِ نمونه کتابِ «انقلابِ گینه» نوشتهٔ اوباشی به نامِ «آمیرکال کابرال» را بخوانید که رهبر حزبِ کمونیستِ گینهٔ بیسائو بود. این شخص پس از گذراندنِ تحصیلات در اروپا؛ به گینه باز گشته و به عنوانِ یک کمونیستِ دو آتشه به تحلیلِ وضعیّتِ گینه میپردازد. تحقیقاتِ او به این جمله ختم میشود:(ما در گینه؛ طبقهٔ کارگر نداریم؛ مگر چند نفر «حمّال = باربر» که در اسکله ها کار میکنند. امّا «کُمونهای اوّلیه» داریم.)
این جمله نتیجهٔ عملیِ تحقیقات و مطالعاتِ این شخص هستند (بخوانید؛ لنینِ گینهٔ بیسائو).
امّا این شخص به واقعیتها تسلیم نمیشود؛ زیرا بر اساسِ آموزه های مارکسیستی؛ میانِ «چند حمّال» + «کمونهای اوّلیه» با یک جامعهٔ صنعتی که تولید صنعتی بدونِ «کارگرانِ صنعتی» امکان پذیر نیست؛ چنان فاصله ای وجود دارد که نمیتوان آنرا پُر کرد. لذا این «اوباش»؛ با یک «آفتاب بالانس و مهتاب بالانس» که تنها در حوزهٔ «بحثهای کلامی» میتواند اتّفاق بیفتد؛ چنین میبافد:
(مهم نیست که ما «پرولتاریا» نداریم؛ مهم این است که «پرولتاریا؛ یک طبقهٔ جهانی و دارای هژمونیِ جهانی» است).
این اوباش؛ با این جمله و «وصله پینه کردن»ها؛ زمینهٔ ورودِ KGB به روند مبارزاتِ گینه را فراهم میکُند که نتیجهٔ مزخرفبافیهای «هژمونی جهانیِ طبقهٔ کارگر است» که در KGB و ارتش سُرخ کریستالیزه شده بود.
به همین دلیل است که میگویم؛ «مارکسیسم ـ لنینیسم» و انواعِ دیگر افکارِ کمونیستی و سوسیالیستی؛ همگی «بافتنی و وصله پینه» هستند و باز هم به همین دلیل «فقرِ فرهنگی»؛ «همزادِ» این اندیشه است.
همهٔ ایدئولوژیهای دیگر که از چنین «شارلاتان بازیِ کلامی»؛ برای حقنه کردنِ افکارِ خود استفاده میکنند و میخواهد «کلام» را بر «واقعیّت»؛ زور چپان کنند؛ دارای «فقرِ فرهنگیِ همزاد» هستند؛ دوقلوهای به هم چسبیده ای که «جدایی ناپذیر» بوده و مرگِ یکی از آنها منجر به مرگِ همزاد میشود.
سُخن کوتاه....
 ۶ سالِ پیش؛ این مقالهٔ انتقادی را نوشتم و به هیچ وجه به «افترا» و «تهمت» زدن روی نیاوردم؛ و هر آنچه که از بیانیهٔ اوباشانِ حکمتیست نقل کردم؛ «نقل به عِین» بود؛ و همهٔ اینها به این خاطر است که هرگز به «انتقادِ قلّابی» و آمیخته با تهمت و افترا و دروغ معتقد نبودم و نیستم. زیرا «دگَر نماییِ موضوعِ موردِ بحث» از همان آغاز «فرار از نَقدِ موضوعِ اصلی» و پناه بُردن به «پروپاگاندا» برای فریبِ خوانندگان است و از نظرِ من هیچ ارزشی برای قلمفرسایی ندارد.
اگر در آن زمان؛ این مقاله برای من (کژدم) ارزشی در حدّ بررسی «زوالِ جنبش چپ» و «زوالِ جنبشهای کردستان» را داشت؛ اکنون ارزشِ دیگری دارد.
ارزِشِ کنونی این مقاله؛ در این است که تمامی نظریّهٔ «گلوبالیستها» برای فرسایشِ دنیای کنونی را که همانا در «افکارِ حکمتیستی» برای «ایران» تدوین شده است؛ برای من ارزشی نوین دارد.
مرامنامهٔ حکمتیستها؛ دقیقاً همان سناریویی است که توسّط دولتِ اوباما در آمریکا اجرا شد و اگر «هیلاری کلینتون» که «میر حسینِ اوباما» برای انتخاب شدنِ او خودش را «جِر» میداد؛ به ریاست جمهوری میرسید؛ اکنون شاهد گسترشِ حوزهٔ نفوذِ داعش و فروپاشی آمریکا بودیم.
از خوانندگانِ گرامی میخواهم که آن مقاله را به دقّت و اگر لازم بود؛ بارها بخوانند؛ تا با اندیشهٔ واقعی «گلوبالیسم» و «نَقدِ ناسیونالیستی» آن آشنا شوند.
آنچه که در آن زمان نوشتم؛ گویی که بحثِ زندهٔ «برکسیت»؛ علیه «اتحادیهٔ اروپا» و بحثِ زندهٔ «ترامپ»؛ علیهٔ  «موجودیتهای گلوبالیستی» است.
در این بخش میخواهم که با مطالعهٔ آن مقاله و بررسی آنچه که در دورانِ اوباما گذشت؛ ذهنها برای بخش بعدی این نوشتار آماده شوند.
از هر نظریّهٔ انتقادی در بخش نظرات؛ استقبال خواهم کرد.

پایانِ بخش دوّم

کژدم


۲۶۴ نظر:

 1. کژدم گرامی
  سه سوال برای من پیش آمد:

  ۱- رابطه انترناسیونالیسم و گلوبالیسم چیست؟ تا جایی که من می فهمم انترناسیونالیسم یک سری باورهای ذهنی در مقابله با ناسیونالیسم است. مثل ارزش های مشترک جهانی!! و دهکده جهانی و مقابله با نژادپرستی و همه یکسانیم و ... ولی گلوبالیسم یک ساختار اقتصادی و به تبع آن سیاسی است که بنا بر مصالح خود ممکن است تاکتیک های مختلف داشته باشد. رابطه این دو مفهوم چیست؟ آیا لزوما انترناسیونالیسم بخشی از گلوبالیسم است؟

  ۲- در ادامه سوال قبلی آیا یک کفه ترازو گلوبالیسم و انترناسیونالیسم و کمونیسم است و کفه دیگر ناسیونالیسم و لیبرالیسم؟ منظورم از کمونیسم و لیبرالیسم هم در وجه اقتصادی و سیاسی اش است هم در وجه اندیشه و نظری. آیا یک گلوبالیست می تواند لیبرال باشد و بالعکس یک ناسیونالیست یک کمونیست باشد؟ آیا این ها روابط همبستگی هستند یا متنافر هستند و در بعضی جنبه ها با هم همپوشانی دارند؟

  ۳- این گفته من که گلوبالیست ها از ایدئولوژی هایی مانند اسلام سیاسی و کمونیسم که بی وطن هستند حمایت می کنند آیا درست است؟ اگر بله، هدف نهایی چیست؟ فکر نمی کنم برای یک سیاستمدار گلوبالیست به لحاظ اندیشه اهمیتی داشته باشد که ایران یا گینه یا مغولستان حکومت ملی داشته باشند یا نداشته باشند! بر فرض ایران حکومت ملی واقعی (با تعریفی که شما از سرزمین و زمین ارایه کردید) داشته باشد. تهدیدی برای قدرت های جهانی نیست چون فرسخ ها از ما جلوتر هستند. آیا هدف نهایی اقتصادی است؟ آیا هدف سلطه و بردگی باقی کشورهاست؟ اصالت نهایی در گلوبالیسم با چیست؟ در دین اصالت با مفهومی مثل خداست. در ناسیونالیسم اصالت با سرزمین و ... احساس می کنم گلوبالیسم یک سری ایده هایی است که وقتی به تهش میرسیم هیچی نیست و فقط یک سری افکار ذهنی متناقض و سادیستیک است.

  با سپاس
  بهروز

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بهروز گرامی

   میدانم که از پاسخ من بسیار ناراحت خواهید شد.
   در آیینِ شمنی؛ از «طبیعت» آموخته میشود و نه از «کُسِ شعرهای کلامی» مانند «انترناسیونالیسم» و «مبارزهٔ طبقاتی» «پرولتاریا» و «کمونیسم» و «حقوقِ بشر» و از این قبیل مزخرفات.
   متاسّفانه شما با «بحثهای کلامی»؛ در حال «آفتاب بالانس»؛ «مهتاب بالانس» هستید.
   همهٔ این گفتمانهای کلامی در حوزهٔ «حقوق» که خود نوعی از «بحثِ کلامی» است؛ صورت میگیرند.
   بحثهای کلامی همیشه نقشِ «وازلین» برای «گاییدن» را داشته اند.

   ۱- بیایید مسلمان شوید تا رستگار شوید. (بدونِ توضیحِ مفهومِ مَن در آوردیِ «ستگاری»).
   ۲- بیایید مسیحی شوید تا عیسی مسیح شما را خوشبخت کُنَد.
   ۳- بیایید کمو نیست شوید تا به «جامعهٔ بی طبقه» برسیم و همگی خوشبخت شویم.
   ۴- ما همگی «انسان» هستیم و باید بدون توجّه به مرزهای ساخته شده؛ روابط انسانی داشته باشیم. (انترناسیونالیسم).
   ۵- ....
   ۶- ....
   امّا واقیّت این است که تمامی این «خُزَعبلاتً کلامی» فقط برای «تخم گذاریِ فاخته» در لانهٔ «پرندگانِ احمق»؛ تبلیغ میشوند.

   واقعیّت اصلی؛ تلاشِ «فاخته» برای «تولّدِ جوجهٔ فاخته» است.
   مسئلهٔ بعدی این است که:

   چه کسانی «فاخته» هستند؟

   و

   چه کسانی «پرندگانِ احمقی که حتّی جوجهٔ خود را نمی شناسند».

   بهروزِ گرامی
   به جای بازی با «کلمات» ... از طبیعت یاد بگیرید.

   حذف
  2. کژدم گرامی
   سپاس از پاسخ تان. اگر کلام و اصطلاحاتی مانند انترناسیونالیسم و لیبرالیسم و ... را به کار می برم به خاطر راه انداختن بحث کلامی بی سر و ته مانند فلاسفه و استادهای دانشگاه و ... که سمینار بگذارند و دور هم مزخرف ببافند که از توش هیچ در نمی آید نیست. من رشته تحصیلی و کاری ام مهندسی است. یک زمانی که دانشجو بودم خیلی شیفته علم آموزی و ریسرچ بودم. کم کم فاصله گرفتم از علم آموزی و تکنولوژی بازی و به کاربرد علم در حل مسایل واقعی گرایش پیدا کردم. امروز حتی از کاربرد علم هم رد شده ام و به کاربردی اهمیت میدهم که برای من، خانواده ام و هموطنانم ثروت و عظمت تولید کند. درست مانند اراده معطوف به قدرت! بنابراین هدف این نیست که بحث کنیم لیبرالیسم یا فلان مفهوم چیست؟ چون هزاران کتاب و مقاله برای این مفاهیم حداقل بر روی کاغذ نوشته شده و اگر کسی واقعا در این مسیر است می تواند مراجعه کند و این را هم می دانم که بحث کلامی در این وبلاگ جایی ندارد و شما نیز اجازه نمی دهید یک مشت اطلاعاتی و سایبری وقت شما و دیگران را تلف کنند و مسیر این وبلاگ را به بیراهه بکشانند. بنابراین نه تنها ناراحت نشدم خیلی هم سپاسگزارم که می آموزید. هدف از طرح سوالات مقدمه بحثی بود که ما اگر میخواهیم خودمان را در دنیای امروز با نگاه به آینده بازتعریف کنیم در برابر این قدرت ها چه باید بکنیم؟ باید ببینیم خودمان چه هستیم و کجا ایستاده ایم و آنها چه هستند و کجا ایستاده اند و به چه چیزهایی باید اولویت بدهیم و نقشه و استراتژی چه باید باشد؟ چه ابزارهایی باید داشته باشیم و چگونه نیروهایمان را سازماندهی کنیم و ... البته وضعیت ما به گونه ای است که هم باید با دشمنان داخلی که هدفی جز نابودی و تباهی ایران ندارند بجنگیم و هم دشمنان خارجی! متاسفانه باز هم کلامی شد ولی ابزاری به جز کلام برای انتقال منظورم نداشتم.

   سپاس
   بهروز

   حذف
  3. کژدم گرامی
   یک سوال دیگر هم داشتم. نمیدانم جایش هست بپرسم یا نه؟ شاید باز بحث کلامی شود. نمیدانم!

   من یک مدت کوتاهی است در مورد ناسیونالیسم و ملی گرایی شروع به مطالعه کرده ام. به لحاظ سیاسی تقریبا تمام بحث ها به اصطلاح "منافع ملی" ختم میشود ولی نتوانستم تعریف مشخصی از این اصطلاح پیدا کنم. آیا اگر سیاستی منجر به تولید ثروت و قدرت اقتصادی شود می تواند منافع ملی باشد؟ و غیر از این منافع ملی نیست؟ حتی صحبت از منافع ملی در مقابل منافع مردمی میشود.

   میخواستم نظر شما را در این مورد بدانم که منافع ملی به لحاظ کاربردی و در دنیای واقعی یعنی چه؟

   سپاس
   بهروز

   حذف
  4. بهروز گرامی
   اصطلاحِ «منافع ملّی» مانند یک «چَترِ بزرگ» است که استراتژیهای کلان و تعریف شدهٔ یک کشور را در بر میگیرد.
   این استراتژیهای کلان (اهدافِ کلان + ترسیمِ راه+ تعریفِ منابِعِ لازم+ تعریفِ راههای استفاده و یا بدست آوردنِ منابع و....)؛ در مجموع آنچه را که «منافع ملّی» نامیده میشود را تشکیل میدهند؛ که شاخه ها و زیر شاخه های زیادی دارند.
   زمانی که گفته میشود: «اینکار در جهتِ منافع ملّی ما نیست»؛ در واقع میگویند که «هر چه محاسبه کردیم و رَمل و اصطرلاب انداختیم» تا شاید راهی برای استخدامِ آن «کار» در جهتِ استراتژیهای کلان و یا استراتژیهای میان مدّت خود پیدا کنیم؛ ... نَشُد که نَشُد. لذا انجامِ آن «کار» در شرایط کنونی در جهت منافعِ ملّی ما نیست؛ چه بسا که در آینده زمینه های دیگری فراهم شوند که بتوان آن «کار» را در زیرِ آن «چترِ بزرگ» تعریف کرد و انجام داد.

   امّا اینکه تعریفِ استراتژیهایِ کلان؛ حتماً به سودِ مردم و یا آیندهٔ یک ملّت است را باید با تحلیل و بررسی بدست آورد.

   حذف
  5. کژدم گرامی
   دقیقا به نکته خوبی اشاره کردید! اینکه این استراتژی به سود مردم و یا آینده ملت است را باید با تحلیل بدست آورد! فرض کنیم دو گروه سیاسی داریم که هدف هر دو حداقل در ظاهر و حرف و روی کاغذ منافع ملی است و اتفاقا منظورشان از منافع ملی هم توسعه اقتصادی و رفاه مردم است. (مفاهیم کلامی و ذهنی و غیرقابل اندازه گیری). منتها گروه اول از روش و استراتژی A میرود و دومی از B که شاید خیلی هم به هم نزدیک نباشند! من که از بیرون نگاه می کنم چطور و با چه ابزاری باید تحلیل کنم که کدام روش و استراتژی در مسیر درست است؟ ممکن است شما پاسخ دهید علم (ساینس) و عقل (استدلال) این ابزار را در اختیار ما قرار میدهد!

   علم : علوم انسانی از جمله آنها اقتصاد نادقیق هستند (مانند ریاضی و فیزیک دقیق نیستند) و ده ها و صدها عامل تاثیر گذار دارند و حتی در بسیاری موارد به بحث های کلامی و بافتنی تبدیل می شوند که نمی توان به جایی رسید که بگوییم مثلا چون ۳ از ۲ بزرگتر است به راه A میرویم! و بسیار هم تحت مکتب و باورهای آدمیان هستند!

   عقل و استدلال: بسیار نسبی و متنوع و وابسته به حال درونی و روانی و سپس اجتماعی افراد! حتی بعضی وقت ها گفته میشود آدم ها آنچه که استدلال می گویند در واقع میل و احساسات شان است که برای توجیه اش دلیل تراشی می کنند که لزوما منطبق بر واقعیت خارجی نیست!

   من قبول دارم که در هر تحلیلی همیشه میزانی از خطا و عدم قطعیت وجود دارد و حتی قدرت های بزرگ هم دچار خطای محاسبه می شوند. سوال این است که چگونه باید تحلیل کرد که این خطا به حداقل خود برسد؟

   سوال دیگر: اگر یک استراتژی از یک زاویه در جهت منافع ملی ولی از زاویه دیگر خلاف منافع ملی باشد آیا روشی برای تحلیل این مساله و تعیین اولویت وجود دارد؟ بحث کلامی نکنیم! فرض کنیم ما یک حکومت ملی داریم که میخواهد پای گوگل و مایکروسافت و اینتل و آمازون و خیلی شرکت های آمریکایی را برای ورود تکنولوژی روز دنیا به کشور باز کند! آن شرکت ها هم می آیند و نیروهایی هم میاورند که ما را آموزش بدهند و در صنایع ما سرمایه گزاری کنند و البته منافع اقتصادی شان را هم ببرند! همه چیز در ظاهر اوکی است ولی واضح است که همه این شرکت ها تهدید امنیت ملی هستند! مانند شرکت های چینی که الان تهدید امنیت حتی خود جمهوری اسلامی شده اند! چه باید کرد در این مورد؟

   سپاس
   بهروز

   حذف
  6. بهروز گرامی
   آرام آرام به هم نزدیک میشویم.
   هرگز به پیروزیِ کامل و یا شکستِ کامل؛ دِل نَبند.
   همیشه جایی؛ چه کوچک و یا بزرگ برای اشتباه وجود دارند.
   معادلاتِ اجتماعی - سیاسی - اقتصادی - نظامی همیشه ۲ و یا چند بازیگر دارند.
   ما هیچگاه با «کیسه بوکس» طرف نیستیم که فقط ما به آن «مشت و لگد» بزنیم ....
   ما با یک میدانِ فوتبال که ۲ تیم در آن بازی میکنند؛ طرف نیستیم...
   بلکه با «میدانِ فوتبایِ چندین دروازه ای» طرف هستیم که چندین تیم در آن مبارزه میکنند و محاسباتِ «دوستی و دشمنی و رقابت»؛ بسیار پیچیده میشود.
   من سردَر گُمی شما را درک میکنم.
   به عنوانِ «یک شخص»؛ هیچ «الگوریتمی برای برون رفتِ پیروزمندانه» از چنین میدانِ فوتبالی سراغ ندارم. زیرا هنوز شانسِ «بازیِ حرفه ای» پیدا نکرده ام.
   بازیِ حرفه ای؛ با سازماندهیِِ «کارگروههای گوناگون» آغاز میشود و حتّی در بهترین حالت؛ باز هم جایِ اشتباهات؛ فراوان هستند.

   حذف
  7. کژدم گرامی
   به نظر میرسد تحلیل منافع ملی هم جزء مسایل np-complete است که حتی ماشین تورینگ هم برایش جوابی ندارد! در حالی که بعضی اوقات لازم است هرم قدرت در زمان کوتاهی برایش تصمیم بگیرد! الان دیگر می فهمم که چرا اینقدر روی بازتعریف انسان تاکید دارید! و واقعا هم نیاز به این بازتعریف و ظهور انسان احساس میشه...

   سپاس
   بهروز

   حذف
  8. بهروز گرامی
   «منافع ملّی» یک نامِ «عامّ» است. مانندِ «درخت» که یک تعریفِ عمومی دارد. «نامهای عامّ» تحلیل ندارند. بلکه فقط نامی برای یک «تعریفِ عمومی» و یا یک «رَوَند» و یا یک «موجود» هستند.
   کلمهٔ «استراتژی» هم همینطور است.
   «پیروزی»؛ «شکست» نیز به همینگونه هستند و فقط «نامها» هستند که شاید به یک تعریفِ عمومی و یا به یک پدیده اطلاق شوند.
   از اینجا به بعد شاید کارمان به «زبانشناسی» برسد.

   حذف
  9. کژدم گرامی
   دقیقا این صحبت شما را قبول دارم و همانطور هم که قبلا گفتم نام ها و کلام و تعاریف هیچ ارزشی ندارند و اگر هم استفاده می کنم برای رساندن منظورم است و ابزار دیگری ندارم و اگر مثلا میتوانستم منظورم را با تله پاتی یا مثلا وحی! (کدام وحی؟! :)) ) که به پیامبران (بخوانید شیادان) نازل میشد برسانم اصلا کلا حرف نمیزدم. کسی که زیاد حرف میزند وقتی برای تولید فکر و اندیشه و محاسبه و تولید قدرت واقعی ندارد. من پاسخ خود را گرفتم. شاید اصلا فکر کردن و مطالعه کردن در مورد منافع ملی هم بیهوده باشد. وقتی که میخواهم روی این مفاهیم سابجکتیو بگزارم را روی یک یا چند سناریوی واقعی و آبجکتیو و بر روی زمین سخت بگزارم بهتر است.

   سپاس
   بهروز

   حذف
  10. بهروز گرامی
   حالا شد یک چیزی. حالا داریم تا حدودی موازی راه میرویم.
   تا زمانی که استراتژیهای تدوین شدهٔ مشخصی که منافع ملّی را تعریف میکنند را زیرِ تیغِ جرّاحی نگذاریم؛ نمیتوانیم بفهمیم که آیا آن استراتژیها؛ بر ضدّ منافِعِ ملّی تدوین شده اند؟ و تنها نامِ «منافع ملّی» را به یدک میکشند؟ یا نه؟
   مگر همهٔ آنهایی که نامشان «رُستم» است؛ مانندِ «رستمِ دستان» هستند؟
   در آیینِ شمنی میگویند:

   «تائو» به کلام در نمی آید. اگر به کلام در آمد؛ فهمیده نمیشود. امّا اگر به «کلام» در آمد و فهمیده شد؛ .... دیگر «تائو» نیست.

   «تائو» یعنی: «راز».

   حذف
 2. https://bit.ly/2HFFE90

  ببینید ترامپ با اینا چی کار کرده اونجا که مرکل گفته یه دوربین و میکروفن بیارین

  دلم پره

  می‌خوام حرف بزنم سبک شم

  پاسخحذف
 3. ابرازِ نگرانیِ بریتانیا در آستانهٔ شکستِ «شیعه گری» در یمن.

  https://goo.gl/f4a7GZ

  پرنده ای که قرار بود خاورمیانه را در جنگهای ۴۰ ساله به ویرانه تبدیل کُنَد؛ ۲ بال داشت:

  ۱- «شیعه گری».
  ۲- «داعشی گری».

  اکنون «بریتانیای مهربان» خیلی نگران شده است.

  پاسخحذف
 4. این بریتانیای روباه صفت بدجور به ارتزاق از مذهب عادت کرده اصلا ربطی هم به نوع بریتانیای قبل یا بعد از برکسیت نداره....حالا وقتشه ترامپ براش یه رژیم سخت غذایی بنویسه تا تغییر ذائقه بده

  پاسخحذف
 5. کژدم میگفت آمریکا می‌خواد اینارو خار و بی‌آبرو کنه

  قضیه فرا تر از گرهبان سردار‌ها هست

  یک هفته مونده به بازی ها، نایک گفته تیم ایران اجازه نداره کفش‌های که بهشون دادند رو بپوشن

  حالا مرکل باید واسه پلنگ‌های آخوندا دنبال دمپای پلاستیکی باشه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   جامعهٔ ورزشی باید خود را از مسائل سیاسی جدا کُند و گرنه هم انگل فرزانه به هیکلِ جامعهٔ ورزشی خواهد رید و از آنها استفادهٔ ابزاری خواهد کرد؛ و در سوی دیگر نیز همینگونه با ورزشکاران برخورد خواهد شد.
   هر ۲ طرف به بازی کثیف روی آورده اند.
   اگر نایک چنین کاری کرده است؛ به صورتِ غیر مستقیم حرکتِ اوباشانِ الفتح را که در المپیک مونیخ ورزشکارانِ اسرائیلی را قتل عام کردند؛را تأیید میکُنَد.
   من به طورِ شخصی به آنچه که اکنون به نام «ورزشِ حرفه ای» شناخته میشود؛ هیچ علاقه ای ندارم. زیرا به بازارِ کثیفی تبدیل شده است.

   حذف
  2. https://www.nbcnews.com/news/sports/nike-cuts-ties-iran-s-world-cup-team-citing-u-n881481
   “The sanctions mean that, as a U.S. company, we cannot provide shoes to players in the Iran national team at this time,” Nike said in a statement on Friday to NBC News.

   حذف
  3. خوانندگان گرامی

   مسئلهٔ «نایک» و فوتبال و کُشتی گیرانِ ایران را فراموش کنید. اینکه ورزشکارانِ ایران از هر دو سویِ «رژیم کثیفِ صفوی» و «کمپانیهای کفش سازی» تحقیر میشوند؛ نشانهٔ این است که «ساکنانِ ایران» موجوداتی تحقیر شده «توسّطِ خودشان» هستند.
   کسی که «ابیلفض بازی» در آوَرَد؛ به خودش ایمان ندارد. کسی که از «رضا اسهال و استفراغیِ شکم پرست و زیرِ ناف باز»؛ که در بدترین شرایطِ جسمانی و بیماری به «دَرَک» واصل شد؛ انتظارِ «شفا» داشته باشد؛ در واقع؛ خودش را «موجودی بسیار خوار و پست» میداند.
   کسی که به جای نشستن در صندلیهای استادیوم فوتبال از بازی لذّت بِبَرَد؛ پس از پایانِ نمایش به پاره کردنِ صندلی اتوبوسها روی بیاوَرَد؛ بسیار کمتر از یک «شپش» است. در این رابطه؛ «شپشها» بسیار متمدّن تر از این «اوباشان» هستند.
   فریادهای «پرسپولیس ... پرسپولیس» و «استقلال ... استقلال» و «تراختور ... تراختور» همگی نشان میدهند که این موجودات را هرگز نمیتوان به دایرهٔ «ساختنِ تمدّن» راه داد. زیرا این موجودات؛ «به حاشیه رانده شدگانِ ژنتیک» هستند.
   به نظر من (کژدم)؛ یک ورزشکار؛ باید تمامی توانِ خود را صرفِ «بالیدنِ تواناییهای خودش» صرف کُنَد و در صورتِ شکست خوردن؛ شکست خود را با «افسردگی» پاسخ ندهد.
   یک ورزشکار فارغ از اینکه «تبریزی» و یا «تهرانی» و یا «خوزستانی» و یا «اتیوپیایی» و «اوگاندایی» است یک «فَرد» است و تمامی تلاشهای او و شکستها و پیروزیهایش متعلّق به شخصِ خودِ اوست. هیچکس حقّ ندارد که «مدالِ طلایِ او» را به نامِ تهران و تبریز و اوگاندا و انگل فرزانه؛ به یغما بِبَرد. اگر انگلِ فرزانه میخواهد مدالِ طلای کُشتی و یا وزنه برداری را صاحب شود؛... بِرَوَد و خودش «کُشتی» بگیرد و یا «وزنه» بلند کند.
   من به ورزشکارانی که برای «وطن» و «ناسیونالیسم» کُشتی میگیرند و یا فوتبال بازی میکنند را نیز افرادی احمق میدانم.
   مسابقاتِ ورزشی برای نمایشِ تواناییهای فردی و گروهی است. ... همین.
   آرژانتینیها خدای «کُس کلک بازی» و «بازیهای کثیف» در فوتبال هستند. آیا «آرژانتین» بر بامِ «قدرتِ سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی جهان» ایستاده است؟ آنها هیچ پوخی نبودند و همچنان نیستند و هرگز نخواهند شد.
   با شعارهای احمقانهٔ «پرسپولیس ... پرسپولیس» و «تراختور ... تراختور»؛ هیچ دردی دوا نخواهد شد. هیچ فرقی میانِ یک «ذوب شده در ولایت» با یک «ذوب شده در پرسپولیس» و یا ذوب شده در «تراختور» و ذوب شده در «استقلال» وجود ندارد. همهٔ این جانورانِ «دوپا»؛ ... «هواداران = هیچکارگان = اوباشان» هستند.
   کسی که «هوادار» میشود؛ «شرافتِ شخصیِ خود» را به گرو میگذارد و به موجوی «بی شرافت» تبدیل میشود.
   به همین دلیل من از همهٔ آنهایی که خود را «هوادار» و «مؤمن» مینامند؛ بیزارم. اینگونه موجودات خود را تا حدّ «سگهای زنجیری» پایین می آورند. به همین خاطر نیز میبینیم سنگپرانی و جنگِ خیابانی راه می اندازند و فرهنگِ غالب بر آنها؛ «فرهنگِ اوباشگری» است.

   حذف
  4. کژدم عزیز
   لازم است بابت نظرتان در باره هولیگانها و ریشه آنها تشکر کنم. بعضی از نوشته های این بلاگ اسطوره ای میشوند این یکی از آنها بود.

   حذف
 6. فقط به یک اتاقِ خصوصی با پرده های کشیده نیاز دارند؛ تا صدای «آخ و اوخ» و «بیشتر فشار بده جونی» شان در بیاید.

  https://goo.gl/GcgUBz

  پاسخحذف
 7. کسی به «سعد حریری» بگوید:
  تو که سالها است «کون میدهی» ... همیشه نیز به همین «حاجی بادمجان»؛ کون داده ای ...
  حالا چطور شده است که دَردَت گرفته است؟
  به همان «کون دادَنَت» بچسب.

  https://goo.gl/zSb81A

  پاسخحذف
 8. این نظر را هم از رادیو فردا دُزدیدم. چون خنده دار بود:

  نام مستعار
  ۲۲ ۰۳ ۱۳۹۷ ۱۴:۲۳
  الان کشورای دور افتاده ی آفریقایی هم برای اسم در کردن ایرانو تحریم میکنن . بعید نیست فردا قبایل گینه صادرات نیزه و تیر و کمون رو متوقف کنه

  پاسخحذف
 9. این چند روز که ترامپ داره با کره شمالی کنار میاد، در تلویزیون های کانادا مثل CBC و گلوبال نیوز و سی تی وی نیوز ، هی میگند دیکتاتور کره شمالی. ولی قبلا اینقدر تکرار نمیکردند.
  فکر کنم انگلیس نقشه برهم زدن این توافق رو داره. میدونید که ، کانادا دم انگلیس هستش و همیشه انگلیس خودش رو پشت کانادا قایم میکنه که دیده نشه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   گلوبالیستها سعی دارند همهٔ پیروزیهای ترامپ را زیر سوال ببرند. گویی که او قرار است همهٔ مشکلات را حلّ کُند. در حالی که دهها سال است خودشان هیچ گُهی نخورده بودند؛ مگر «دلّالی».
   اکنون هنوز کمتر از یک و نیم سال است که ترامپ به کاخ سفید رفته و قدرت اجرایی را به دست گرفته است و اینهمه تحوّلات را به پیش بُرده است. امّا گلوبالیستها همچنان به ماجرای «روسیه» و اینکه ترامپ دستش را کجا میگذاشت؟ چسبیده اند.
   در آینده خواهیم دید که خانم «ترزا مِی» استعفا خواهد داد. زیرا نظریهٔ زنده کردنِ دوبارهٔ «کشورهای مشترک المنافع» به دلیل حرکت پُر قدرتِ ناسیونالیسم آمریکایی؛ غیر ممکن شد و خانم «ترزا مِی» نتوانست به این رؤیا جامهٔ عمل بپوشاند و اکنون به جبههٔ «تدافعیِ اتّحادیهٔ اروپا» باز گشته است.
   «برکستِ نایگل فراژ» دوباره زنده خواهد شد و حرکتی «پرو امریکانیسم» در انگلستان تقویت خواهد شد.
   پیشبینی من (کژدم) این است که خواهید دید که «مرکل» و «ماکرون» به گدایی روی خواهند آورد. البتّه هنوز زود است ولی در یکی دو سال آینده؛ شاهد همهٔ این اتّفاقات خواهیم بود.
   کانادا هیچ پوخی نیست. من برای کانادا یک جوک ساخته ام که شاید خنده دار باشد و یا نباشد:

   اوّلی از دوّمی پرسید:

   - در کدام تکنولوژی «روسیه و کانادا» با هم رقابت دارند؟

   دوّمی به اوّلی گفت:

   - تکنولوژیِ «برف و یخبندان».

   حذف
 10. به مزخرفاتِ این شخص که خودش را «کارشناسِ ارشدِ حزب» میخواند؛ نگاهی بیندازید.
  اگر روشنفکرانِ ایران اینها هستند؛ وای به حالِ بقیّه.
  این احمق با این جمله سخنرانی اش را آغاز کرده است: در زمانِ شاه (محمد رضا پهلوی»؛ «صفر٪» از در آمدِ نفت برای ایران هزینه شده است.
  یعنی اینکه:

  همهٔ هزینه های مدارس؛ دانشگاهها؛ بورسیه های تحصیلی؛ و ... سپاهیان بهداشت و دانش؛ واردات «تکنولوژی» و .... را از جیبِ «پدَرِ این احمق» پرداخت کرده اند.
  آیابرگزاری این سمینارها و کنفرانسها؛ برا «شعار دادن» است؟
  مطمئن باشید؛ بقیّه نیز از همین قماش هستند.

  https://goo.gl/pNoqs4

  پاسخحذف
 11. اگر امکانش هست توضیح مختصری در مورد برکسیت نایگل فاراژ بنویسید. با سپاس

  پاسخحذف
 12. بازم یه چرخش سیاسی از صدر که البته هر کی سابقه ش رو بشناسه براش عجیب نیست . اعلام کرده با فتح ( عامری و حشد الشعبی ) ائتلاف می کنه . به نظر میاد نوعی تهدید هست در صورت بازشماری آرا

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به اینگونه چرخشها اهمیّت ندهید؛ زیرا بی ارزش هستند. ائتلاف این ۲ جریان؛ نشانهٔ آخرین تلاشهای رژیم شیعی ایران برای «بر سرِ پا ایستادن» است.

   به کانادا نگاه کنید که پس از آنهمه جیغ و داد؛ به چه روزی افتاد؟
   کانادا راه را باز کرد؛ دیگران از آن پیروی خواهند کرد.

   https://goo.gl/Hddxho

   اگر همهٔ عراقیها نیز با هم اعتلاف کنند و فرماندهی همهٔ نیروهایشان را به «حاجی بادمجان» بسپارند؛ باز هم اندازهٔ «گوز» نمی اَرزَد.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   با پوزش از اینکه نتوانستم پاسخ کاملی بدهم. اینک آن پاسخِ نسبتاً کامل:

   رژیم ایران میداند که در ۱۵۰ روزِ آینده؛ روابط مالی و بانکی رژیم و کانال «سویفت» مسدود خواهند شد. در ۵ ماهِ آینده نیز تحریم نفتِ ایران به صورتی بسیار شدیدتر از دوران اوباما آغاز میشود.

   لذا رژیم ایران فروختنِ هربشکه نفت به ۳۰ دلار را به عدمِ فروش آن ترجیح میدهد.

   در این میان سر و کلّهٔ «مال خرها» و «کون کُنها» پیدا میشود.
   برای ترکهای عثمانی که نفتِ داعش را میخریدند؛ بهتر است که اینبار نفتِ «شیعیانِ ولایت فقیهی» را به قیمتِ «مفت» بخرند.
   لذا باید پرسید که رابط و «قرمساقِ این معامله کیست؟».....
   معلوم است که «عراقی ها» هستند.
   در آینده خواهید دید که این «نفتِ کرکوک» نیست که با کامیون به ایران خواهد آمد؛ بلکه نفتِ ایران است که به «کرکوک» و سپس به «ترکیهٔ عثمانی» خواهد رفت.
   در این شرایط؛ تمامی مأموریتِ «هادیِ عامری»؛ فروشِ زیرِ میزی نفتِ ایران و پولشویی است.

   آیا اگر شما به جای «صدر» بودید؛ پیشنهادِ «حاجی بادمجان» مبنی بر «بیایید و ما را بگایید» را ردّ میکردید؟
   رژیم شیعیِ ایران؛ از فرطِ درماندگی؛ همهٔ داراییهای ایران را از همین اکنون به حرج گذاشته است.

   حذف
  3. در چند کامنتِ بالاتر لینک صفحه ای از «العربیه» را منتشر کردم که پرسیده بود:
   پس از آتش زدنِ صندوقهای رأی در عراق؛ حاجی بادمجان و مجتبی خامنه ای در عراق چکار میکنند؟
   پاسخ العربیه این است:
   حاجی بادمجان و مجتبی خامنه ای آنجا هستند که به شیعیانِ عراقی بگویند:
   برای دور زدنِ تحریمها؛ بیایید و «بابکِ زنجانی» شوید. مهمّ نیست که در این وسط چقدر میخورید؛ مهم این است که نفت رژیم ایران را بفروشید.
   اگر یادتان باشد؛ (به شرط اینکه خوانده باشید)؛ در نوشتارهای پیشین گفته بودم که رژیمِ ایران برای پولشویی ۳ کشور را در نظر گرفته است: ۱- عراق. ۲- سوریه. ۳- لبنان.
   امّا همهٔ اینها کور خوانده اند؛ زیرا تحریمهای «ترامپی»؛ همهٔ سوراخهای «پولشویی» و «فروشِ نفت از درهای عَقب و درهای کناری» را خواهد بست.

   این «تو بمیری» .... از آن «تو بمیریها» نیست.

   حذف
  4. در چند روز آینده گاییده شدنِ «حوثی ها» کلید خواهد خورد و گزینه های الاغهای صفوی مسلک؛ به عراق و لبنان و سوریه تقلیل خواهد یافت.
   در یک و نیم سال آینده؛ تمامی خاندانِ «شیعیانِ کثیفِ صفوی» در ایران نیز به «گا» خواهد رفت.
   «ائتلافِ عراقی» آخرین سنگرِ شیعیانِ صفوی مسلک است.
   حتّی «رفعِ حصر» از اوباشانی مانند «موسوی - کرّوبی» نیز کار ساز نخواهد شد.
   همهٔ پُلها در حالِ شکستن هستند.

   حذف
 13. از دمکرات های ترسو و بی خاصیت مجلس نمایندگان آمریکا چه خبر؟از حسین اباما باج بده پالت دلاری چه خبر؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این موجودات (دموکراتها) مانندِ «آمیرکال کابرال» که با «طبقهٔ جهانی کارگر» جلق می زد؛ در حالی که طبقهٔ کارگر در «کینهٔ بیسائو» حد اکثر؛ ۵ نفر «حمّال» در بندر بودند.
   در حالِ جلق زدن به یادِ «حکومتِ جهانی» هستند.

   حذف
 14. https://www.isna.ir/news/97032311059/طرح-دوفوریتی-نمایندگان-برای-عفو-عمومی-مجرمان-سیاسی-و-تقدیم
  سلام. میتونه تلاش برای راه انداختن مجدد پروژه دو خرداد باشه؟
  http://www.ensafnews.com/117072/فاطمه-حقیقت-جو-شروط-آقای-خامنه‌ای-عمل/
  تلاش برای بازگشت به کشور و راه انداختن جنگ زرگری جدید بعد از تصویب قانون فوق؟
  امکان اینکه با این بازیها بتونن دوباره مثل سال ۷۶ نظام رو نجات بدن به نظر شما هست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   نه نیست. زیرا این «تو بمبری»؛ از آن «تو بمیریها» نیست.

   حذف
  2. این طرح ۲ فوریتی ۳ هدف را دنبال میکند:

   ۱- کشانیدن ایرانیان به مَسلَخ و پرونده سازی و گروگانگیری آنها.
   ۲- استفاده از منابع انسانی با نشان دادنِ «دَرِ باغ سبز ثروتهای میلیونی» برای سازماندهی خائنین برای «دور زدنِ تحریمها».
   ۳- سرازیر کردنِ «دلار و یورو» که توسط «فریب خوردگان» به اقتصاد ورشکستهٔ شان تزریق شَوَد.

   وگرنه؛ «شیعه» «شرف» ندارد.

   حذف
 15. قسم حضرت عبّاس:

  https://goo.gl/wTcxaf

  و .... دُم خروس:

  https://goo.gl/2MV6L2

  به این میگویند:

  «تشیّع شنیعه».
  شیعه گری یعنی دروغگویی و بی شرافتی.

  پاسخحذف
 16. https://www.sepidedam.com/single-post/2017/05/20/اعلام-مشارکت-گسترده-در-انتخابات-توسط-نسرین-ستوده

  http://www.azadi-b.com/G/2017/01/post_246.html

  دم خروس نیست. پروژه دو خرداد دوم با رییس جمهوری پیامبر زن با شال سفید هست. تصور کن ترکیب جنبش دختران خیابان انقلاب و رییس جمهوری زن و اسهال طلبی چه آش شله قلمکاری بشه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   متأسفانه شما اشتباه میکنید.
   دوّم خرداد دیگری در راه نیست. زیرا دولت ترامپ به تُخمش هم نیست که رژیم شیعی چکار میکند؟ مشکل دولت ترامپ «سرنوشتِ حقوق بشر در ایران» نیست که رژیم بخواهد برایش رئیس جمهورِ «زن» بتراشد.
   دولت ترامپ یک پیام ساده داردو آنرا در ۴ فصل از اروپاییها خواست و در ۱۲ اصل به صورتِ «فرمان» از رژیم ایران میخواهد.
   در رابطه با «خوک چاقالو» هم گفت که فقط به «خلغ سلاح اتمی و موشکی» خواهد پرداخت. حال خوکِ چاقالو میخواهد خواهر و همسرش را هم زنده زنده به خوردِ سگهای گرسنه بدهد؛ کاری ندارد.

   همین.

   حذف
  2. دولتِ ترامپ کاری خواهد کرد که همهٔ ساکنین ایران؛ به حال و روزِ «حمیدِ بقایی» بیفتند. (حتماً تصاویرش را دیده اید).
   اگر مردم ایران و ساکنانِ ایران دموکراسی میخواهند؛ باید خودشان کاری بکنند.

   حذف
  3. در ضمن آن ۲ مطلبی را نیز که لینک داده اید؛ «بی ارزش» و «شعاری» هستند.
   بیماری جنبش آزادیخواهی ایران؛ «شعار گرایی» است.
   هیچکدام از این گروهها؛ هیچ راه حلّ عملگرایانه ندارند.

   حذف
  4. به جای این تظریه پردازیها که بر «دخترانِ کشف حجاب» و «نسرین ستوده» و «عفو عمومی» استوار است؛
   به «بندرِ الحدیده» و «باب المندب» و سرنوشت نفتِ رژیم و چه بسا نفتِ «عراق» فکر کنید.

   سونامی در راه است.

   حذف
  5. ناشناس گرامی
   باز هم از شما میخواهم به آن ۲ لینکی که داده اید؛ دقّت کنید.
   این ۲ لینک ضمن اینکه ظاهراً از «انقلابی گریِ ناب» دفاع میکند؛ در عمل چیزی از «انقلابیگریِ ناب»؛ بدست نمیدهد و نمیگوید که یک «انقلابی آزادیخواه» برای براندازی رژیم کثیفِ صفوی؛ چه استراتژیهایی را باید تدوین کُند.
   امّا به اندازهٔ لازم و بالاتر از «کافی»؛ به «دَرِ همسایه» «مدفوع» پرتاب میکند (شیوهٔ پیشنهادیِ امام جعفرِ صادقی به شیعیانِ شنیعه).
   یک لحظه چشمهایتان را ببندید (یعنی از گروه بازی فارغ شوید) و فکر کنید و ببینید که آیا همهٔ این «حزبلبلیهای روسپی زاده»؛ مشابه این نوشتارها (پرتابِ مدفوع) به همسایه ای که حدّ اقل «کور سویی» است را دنبال نمیکنند؟
   آیا مشابه همین نوشتارهای لینکهای پیشنهادی خودتان را در «پشمک نیوزها» نمیبینید؟
   آیا «انقلابیگری نابِ پیشنهادی شما»؛ حدّ اکثر به اینگونه «مدفوع پراکنی»ها ختم میشود؟ آیا این «مدفوع پراکنی»؛ نهایتِ چیزی است که در چنته دارید؟
   آیا این «مدفوع پراکنی» کمکی به سرنگونیِ رژیم کثیفِ صفوی مسلکها می کُند؟
   خودتان نیز اگر «چشمهای هوادار بودنِ خود» را ببندید و «عملگرایانه» فکر کنید؛ خواهید دید که همین «حزبلبلیها»؛ بسیار دوست دارند تا با آنها هم نوا شده و حتّی «شمعهای نیم سوخته» را نیز خاموش کنید.
   این فرهنگِ کثیف؛ میراثِ «جنبشِ کمونیستی» است.
   من (کژدم) گفته ام که اگر «مسعود احمد زاده»؛ «امیر پرویز پویان»؛ «بهروز دهقانی»؛ «حنیف نژاد» و «حمید اشرف»؛ و ... «احمق» بودند؛ امّا «بیژن جزنی» یک «خائن» بود. زیرا با اینکه در «تاریخِ ۳۰ ساله» به این کشف و پیشبینی؛ رسیده بود که اگر در ایران انقلاب شود؛ «اوباشانِ صفوی مسلک به رهبری خمینی» به قدرت خواهند رسید؛ اگر شرافتی داشت و دِلَش برای «ایران» می تپید؛باید استراتژی نوینی را پیشنهاد می کرد و از هوادارانِ سازمانیِ خود میخواست که تا جایی که میتوانند؛ سَر شاخه های «انگلهای صفوی» را بکُشند. امّا این «خائن» ترجیح داد که ابزارِ دستِ انگلهای صفوی باشد.
   آیا «فدائیانِ خلق»؛ نقشی به جز این بازی کردند؟ آیا رفتارشان «فوتوکُپی» «تهضت آزادی» و «نوّابِ صفوی» نبود؟
   آیا سخنانِ کثیفِ «خسرو گلسرخی» در ستایش از «علی جنایتکار» و «حسینِ واجبی مال» و معرفی کردنِ آنها به عنوانِ «عدالتخواهان» و «آزادیخواهی» را بیاد می آورید؟
   اگر بیاد می آورید؛ مواظب حرفِ دهانتان باشید.

   از من میپرسید؟

   من (کژدم) میگویم که آنچه که بر فرهنگِ «جنبِشِ آزادیخواهی» حاکم است؛ همچنان فرهنگِ کثیفِ شیعی است.
   میپرسید چرا؟

   پاسخ شما این است:

   تا زمانی که سرهای بریدهٔ انگلهای صفوی و پاسداران و بسیجیها را در خورجینها؛ به پایِ آیندهٔ ایران تقدیم نکنید و نوشتارهایتان در این مسیر و سمت و سو نباشد....
   خودتان بهتر میدانید که چه هستید!!!!

   حذف
  6. ناشناس گرامی
   موجوداتی مانندِ تو آنقدر احمق هستند که یک «پرستار» را که در «بیمارستانِ دولتی» کار میکند را «خائن» مینامند و به دیوارِ خانه اش مدفوع پرتاب میکنند.
   پیشنهاد میکنم چند فیلم سینمایی در رابطه با این پرستاران در شرایط جنگی را ببینید که با ترس و لرز؛ مرهمی بر زخمهای همسنگران و سربازانِ زخمی و اسیر شده میگذارند.
   بانو «نسرینِ ستوده» فقط و فقط یک پرستار است و کارش پرستاری از زخمیها و اسیرانی است که همسنگران تو هستند. امّا «تُفاله هایی مثلِ تو و امثالِ تو» به جای قدردانی؛ به روی پرستار میشاشید.
   آیا بانو «نسرین ستوده»؛ ادّعای رهبری دارد؟ ... یا اینکه در بیمارستانی به نام «سیستم قضایی» کار میکند و تلاش میکند که هرچه از دستش بر می آید؛ برای یک «زخمی» انجام دهد و در این راه بارها دستگیر و زندانی شده است.
   آخه اِی «الاغ» ... آیا میفهمی که اگر بارها دستگیر و زندانی و آزاد شوی؛ شیرازهٔ زندگی خصوصیَت از هم میپاشد؟
   آن «کُس کِشی» که این ورقپارهٔ اینترنتی را به نامِ «آزادی بیان» راه انداخته است؛ آیا اندازهٔ یک «قاطر» هم میفهمد که «مبارزه» به «منابِعِ انسانی» نیاز دارد که یکی از آنها «بیمارستانها و پرستاران» و یا «وکیلهای دادگستری» و امثالِ آنهاست؟
   آیا فکر میکنی که با بکار بردنِ کلمهٔ «اسهال طلب»؛ میتوانی خودت را به جای «بُلبُل» جا بزنی و کژدم نفهمد که یک «وَزَغ» هستی؟
   آیا شرم میکنی؟ یا اینکه: یک «شیعهٔ بی شرف» هستی؟

   حذف
 17. جناب کژدم درود
  در وضعیت کنونی که هر روز بهای دلار و طلا و بالطبع اجناس مورد لزوم مردم افزایش قیمت پیدا میکنند و هنوز یک نقطه اتکای محکم (نداشتن رهبری ) جهت همسو کردن این امت نالان باعث شده که این رژیم هم هرجور که بخواهد با مردم رفتار کند چند سوال دارم
  1.افزایش بهای طلا و دلار تا کی ادامه دارد
  2.بنا به گفته رژیم مکان های (امن) نظیر پارک ها و و و که جهت اعتراض اعلام خواهد شد به چه منظور هست
  3. با توجه به توافق محرمانه امریکا و کره شمالی گمان نمی کنید که این جناب اون که در خارج از کره تحصیل کرده مهره امریکا البته از سابق و مخفیانه شده بوده ! و مانند گورباچف که شوروی را نابود کرد وی هم پس از رسیدن به قدرت به طور خزنده این ماموریت خطیر را دنبال میکرد؟
  4.ائتلاف دو کره مانند آلمان.آیا متصور است
  5.مهاجرت خوزستانی ها به اطراف تهران مانند شهریار و توابع روند افزایشی داشته آیا به دیگر اقوام ایرانی تسری می یابد ؟
  ایرانی گمنام.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ایرانی گمنام گرامی

   ۱- دلار آمریکا را در ۱ سالِ آینده در حدود ۵۰ هزار تومان ببینید. پس از آنرا نمیتوانم فعلاً حدس بزنم.
   ۲- در رابطه با این مکانهای «امن» قبلاً توضیح داده ام. رژیم از مردم میخواهد «در قفس» تظاهرات کنند تا «مونیتورینگ» شده و دستگیر شوند. توصیهٔ من این است که مردم از این مکانها به هیچوجه استفاده نکنند.
   ۳- «خوک چاقالو»؛ سگِ زنجیری چین است. حضور او در سنگاپور نمایشی بود و آمریکا در واقع؛ در حالِ به زانو در آوردنِ چین است.
   البتّه چینیها برای این مذاکرات حسابهای دیگری باز کرده اند که فعلاً نمیخواهم در باره اش حرفی بزنم. امّا میدانم که چینیها «کور خوانده اند».
   ۴- «ائتلاف» دو کُره و تشابه سازیِ شما؛ نادرست است. آلمانِ شرقی و غربی با هم ائتلاف نکردند؛ بلکه «یکپارچه» شدند.
   ۴- در این رابطه خبری ندارم. لذا نظری نیز ندارم. دروغ چرا؟ تا قبر ... آ ... آ....آ...

   حذف
  2. ایرانی گمنام گرامی

   هم به شما و هم به آن ناشناس گرامی که فکر میکند دوّم خرداد تکرار خواهد شد میگویم تا دوباره پرسشهای تکراری نکنید.
   ۱- آن ۳ جزیره «تُنب کوچک و بزرگ و ابوموسی» را از دست رفته بینگارید.
   ۲-تبدیل شدنِ ساکنینِ ایران به تصاویرِ مشابهِ «حمید بقایی» را توی گوشتان فرو کنید.
   ۳- تا میتوانید «دلار» بخرید و به هیچ وجه نفروشید. به «یورو» زیاد اطمینان نکنید. زیرا دهانِ «یورو» را صاف خواهند کرد. هرچند که «کاچی بِه از هیچّی».
   ۴- هرگز فراموش نکنید که «دولتِ ترامپ»؛ «دولتِ انتقام» است.

   ۵- یا خودتان رژیم را تغییر دهید و یا اینکه منتظرِ شرایطِ پس از جنگِ جهانی دوّم باشید که ایران را «پُلِ پیروزی» نامیدند.

   ۶- خودتان را با «قصّه های ننه کلثوم» مشغول نکنید.

   حذف
 18. دولت آلمان از اسرائیل؛ پهپادهای پیشرفته به ارزش ۱ میلیارد دلار می خَرد.

  جای «تانکِ فلّاق» و «موشکهای نقطه زن» (البتّه نقطهٔ زنِ حاجی بادمجان) ... خالی.

  پاسخحذف
 19. «فورمول ساده» و بسیار مؤثر. از ناتانیاهو یاد بگیرید. او یک کشور را اداره میکند. او دشمنانش را می شناسد و میداند که ایجادِ «محیطِ امن برای علفهای هرز = زندان»؛ دردی را دوا نمیکند و به جز تحمیلِ هزینه های بی مورد؛ بر «ثروتِ ملّی»؛ هیچ ارزشی ندارد.
  به جای فکر کردن به «محیطَ امن برای علفهای هرز» به سادگی علفهای هرز را «از ریشه» در آورید و حذف کنید.

  به گزارش ناتانیاهو توجّه کنید:

  https://goo.gl/ork6mu

  وظیفهٔ کسانی که میخواهند ایران را آزاد کنند فقط یک چیز است:

  زدودَنِ علفهای هرز.

  پاسخحذف
 20. باز هم بروید و یاد بگیرید که چگونه میتوانید؛ «کونِ انگلِ فرزانه» را با «نوشادر = سودِ سوز آور» پُر کنید.
  ببینید که کونِ انگلهای صفوی چگونه در حالِ سوختن است.

  https://goo.gl/c5t9sS

  به جای دریدنِ همدیگر مانند «کفتارها» (راه و رسمِ شیعی - کمونیستی) .... تا جایی که میتوانید نوشادر توی کونِ شیعیانِ شنیعهٔ صفوی فرو کنید.
  شعارهای توخالی را که از فرطِ «عرّه گوزی»؛ کون خَر را پاره میکنند را کنار بگذارید.
  کاری کنید که فریادِ این روسپی زادگان به آسمان برسد.
  و گرنه ...
  همه اش آوازِ ابوعطا است.

  پاسخحذف
 21. آنگلا مرکل و دولتِ لرزانِ او.

  https://goo.gl/qaxjN9

  مشکلِ «ناسیونالیسمِ ایتالیایی» با «ماکرون فرانسوی»؛ «ناسیونالیسمِ اُتریشی» نشانه های نفرت از «گلوبالیسم» هستند. جیغ و دادِ گلوبالیستهای آمریکایی برای «تریلیونها دلار» که میتواند در یک روندِ کوتاه بر باد رَوَد ...

  اتّحادیهٔ اروپا در حالِ فروپاشی نیست؛ امّا «گاماس ... گاماس» دارد به «نقطهٔ عطف» نزدیک میشود.

  امّا دِلتان را خوش نکنید؛ زیرا سهمِ ایران در این میانه فقط «باختهای متوالی» است.

  پاسخحذف
 22. کژدم گرامی
  میخواستم بپرسم ایا معامله ی پنهانی بین ایران و آمریکا بطور پنهانی در حال انجام است و اگر رژیم ایران شروط آمریکا را بپذیرد با این فرض وضعیت موجود به چه سوییی خواهد رفت و چه تغییری در شرایط موجود بوجود خواهد آمد در ضمن من یکبار دیگر این سوال را پست کردم و شک کردم که ارسال موفق بود یا نه برای همین دوباره انرا پست کردم در صورت تکراری بون مرا ببخشید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من نیز پُست دوّم را برای انتشار انتخاب کردم که کاملتر بود.
   امّا در رابطه با اینکه اگر رژیم ایران شروط آمریکا را بپذیرد؛ وضعیّت به چه سویی خواهد رفت؟
   باید بگویم که رژیم ایران این شرایط را نمیتواند بپذیرد. زیرا جنسِ این شرایط (۱۲ فرمانِ ترامپ) با آنچه که گلوبالیستها از رژیم میخواستند؛ فرق زیادی دارد. این «فرق»؛ «خطوط قرمزِ رژیمِ ایران» را به «خطوط سفید» تبدیل میکند.
   مردم ایران و حتّی ساکنینِ ایران مانندِ «مورچه ها و موریانه های کرهٔ شمالی» نیستند که از «ملکه» فرمان ببرند.
   فرهنگ حاکم بر ایران «فرهنگِ هردمبیلی» است و ساکنینِ ایران شاید آنارشیست ترین مردمِ دنیا باشند.
   اگر رژیم ایران به «۱۲ فرمانِ ترامپ» گردن نَهَد؛ در بهترین حالت برای انگلها (آخوندها)؛ پایانِ «شیعه گریِ سیاسی» خواهد بود.
   پذیرفتنِ «۱۲ فرمانِ ترامپ» یعنی پذیرفتنِ «مرگِ اسلام و تشیّع سّنتی» که بر اساسِ «قرآنِ کژیم»؛ موجودیّتش بر رویِ «مشرِک پنداری» و «نجس پنداری» دیگران استوار است؛ فرو می ریزد.
   رژیمِ ایران یا باید در «خطوطِ قرمزِ خود»؛ «خون» بدهد و یا به طورِ ۱۰۰٪ مانندِ «پشمِ خایه»؛ با «واجبی» ... «ازاله» شَوَد.

   در هر ۲ صورت؛ «ازاله» خواهد شد.
   اگر توسّط «مردم»؛ «ازاله» شَوَد؛ دورنمایِ «باریکه راهی» برای «پیوستنِ شرافتمندانه» به «جامعهٔ جهانی» برای ایران وجود دارد.
   وگرنه ....ساکنینِ ایران به جای پیوستن به «جامعهٔ جهانی»؛ منتظرِ «زلزلهٔ ۲۰۰ ریشتری» باشند.
   البتّه این زلزلهٔ ۲۰۰ ریشتری نیز به نوعی «خوب» است. زیرا «مهدیِ پنهان شده و سرگردان در چاهها و غارها» را تا «مرکزِ گداختهٔ کرهٔ زمین»(جهنّم) فرو میبرد.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   این «اگر» و «مگر»ها را ول کنید.
   تمامی فکرتان را بر نبردهای «بندرِ الحدیده» متمرکز کنید.
   تصرّف این بندر توسط نیروهای متّحدّ عربی؛ دورنمایی بسیار فراتر از «شکستِ حوثی ها» دارد.

   حذف
 23. من سوالم را طور دیگه می پرسم اگه ایران این شرایط را با توجه به ضرورت بپذیرد مثل قطعنامه 598 و منتظر شود تا دوره ترامپ تمام شود و دوباره نسیم موافق بوزد تا مجددا به منزل اول برگردد چطور یعنی پذیرش موقت شرایط تا رفع شرایط بحران

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   «۱۲ فرمانِ ترامپ» با قطعنامهٔ ۵۹۸ فرق زیادی دارد.
   «۱۲ فرمانِ ترامپ»؛ چیزی شبیهِ ماجرای «پُلِ پیروزی» پس از پایان جنگِ جهانی دوّم است.

   این ۱۰۰ نفر احمقی که خود را «فعّال سیاسی مینامند و چیزی شبیه «تریتا پارسی» هستند؛ گویا نمیبینند که «تریتا پارسی» به «جسد» تبدیل شده است.
   اهدافِ «ناسیونالیسمِ آمریکا»؛ بسیار بزرگتر از آن است که بگذارند؛ چند نفر اراذل و اوباش؛ موی دماغِ استراتژی هایشان شوند.
   چنین تفکّری که بخواهد به خودش دلداری بدهد که «حالا تقیّه میکنیم = صلح حدیبیّه»؛ بعداً باز هم حمله میکنیم. فقط تولیداتِ مغزهای «دروازه دولابی» است.

   حذف
 24. گرامی آیا اشاره شما به تصرف «بندرالحدیده» به غیر از قطع رابطه لجستیکی از طریق دریا برای حوثی ها توسط ولایت مداران، اشاره به زاغه های موشکی در کوه های صنعا«عصای موسی» می باشد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   «عصای موسی» یک «نظریهٔ احتمالی» است. بر اساس «نظریهٔ احتمالی» نمیتوان پیشبینی نمود و یا اهداف را رصد کَرد.
   منظور من بیشتر «مسیرِ ترابری» است که میتواند چنان فعّال شود تا در ۱۰ ماه آینده؛ خلیج فارس ارزش ترابری خودش را از دست بدهد و تنها برای رژیم ایران و عراق ارزش داشته باشد. آنزمان میتوانند طناب دار را بر گلوی هر ۲ رژیم شیعل بیندازند و اقتصادشان را کنترل کنند.
   همیشه به یاد بسپارید که «اقتصاد» مادرِ تمامی تواناییها و ناتوانیها است.
   تنها در اسلامِ مشعشع است که «اقتصاد مالِ خران است».

   حذف
 25. جمع آوری کتاب های تاریخی و حذف بخشهایی از کتب جدید که در مورد چگونه شیعه شدن ایرانیان با کمک خر نر میباشد، صادر شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اینگونه مسائل «اهمیّتِ مِیدانی» ندارند. ذهنتان را روی «مسائل مِیدانی» برای سرنگونی رژیم متمرکز کنید. ذهنتان را بر روی بوجود آوردَنِ «اپوزیسیونِ فعّال» متمرکز کنید.
   اگر «هیتلر» با آن دبدبه و کبکبه توانست تاریخ را «به دلخواهِ خود» بنویسد؛ اینها نیز خواهند توانست.

   حذف
 26. درود گژدم گرامی
  رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران می‌گوید:
  سال ۹۷سخت‌ ترین سال از نظر تامین آب ، در طی نیم قرن اخیربوده و هشدار داده که ۳۳۴ شهر با جمعیت ۳۵ میلیون نفر امسال در وضعیت تنش آبی قرار دارند.
  اون قدیما بحران آب نداشتیم میگفتن ایرانو آب ببره مردمو خواب میبره .
  ولی امسال خشکسالی توانست مردم را به هر خواری و زاری به جام جهانی و صدای اعتراض جامعه زنان را در هوادار بودن تیم ملی به مجلس ببره

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کژدم گرامی

   منضور همان اپوزیسیونی بود که برای رسیدن به ان باید از هفت خان رستم گذشت .

   بعد از جنبش دی ماه سعی کردم یک تیم چند نفره تشکیل بدم تا در مواقع ضرب وشتم نیروی انتظامی بتوانیم کمک موثری باشیم.
   بعد از حدود دو هفته تمرین در جاهای مختلف ، بهانه ها شخصی و غیبت ها همه چیزرا به باد فراموشی سپرده . حال اگر اراده ای هم برای ایجاد اپوزیسیونی استخوان دار وجود داشته باشه با این روحیه بی تفاوتی و بی اعتمادی و عقایدهای مختلف ، کاریست کارستان که امیدوارم تحقق پیدا کند

   حذف

 27. حشد الشعبی عراق، دوشنبه 18 ژوئن اذعان کرد که دستکم 22 تن از نیروهایش در منطقه آل بوکمال سوریه کشته شدند.

  در بیانیه‌ای که حشد الشعبی در این باره صادر کرد، آمده است: «حمله، یک پایگاه ثابت حشد الشعبی از دو لشکر 45 و 46 را که در نوار مرزی با سوریه واقع است را هدف قرار داد. این حمله که با دو موشک هوشمند صورت گرفت، به کشته شدن 22 تن از جنگجویان و زخمی شدن 12 تن دیگر انجامید».

  پیش از این دیدبان حقوق بشر سوریه از کشته شدن دستکم 52 تن به شمول 30 جنگجوی عراقی و 16 تن نظامی سوری خبر داده بود.

  پاسخحذف
 28. کارشناسان اسلحه سازی اسرائیل سیستم جدیدی را با موفقیت آزمایش کردند که به راکت های شلیک شده امکان می دهد به صور خیلی دقیق و به صورت “نقطه زن” به هدف اصابت کند. این سیستم جدید دقت هدف گیری راکت ها را به اوج تازه ای می رساند.

  در حال حاضر سیستم های نقطه زن خوبی وجود دارد که بر اساس جی پی اس کار می کند و نسبتا دقیق است. ولی سیستم جدید اسرائیلی عکسی را که از پیش از هدف گرفته شده معیار قرار می دهد و از هوا آن را به خوبی تشخیص می دهد و سپس به دقت به هدف اصابت می کند.

  پاسخحذف
 29. جنگ تجاری؛ اتحادیه اروپا از آمریکا و چین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد
  http://fa.euronews.com/2018/06/01/wto-complaint-of-european-against-the-us-and-china-trade-war
  امامزاده ای به نام سازمان تجارت جهانی که همه کشورهای ریز و درشت بدان متوسل شده اند اما هرچه قدر رضا اسهای شفادهنده و گشاینده باشد این یکی هم خواهد بود

  پاسخحذف
 30. هر روزه کونِ شیعیانِ صفویِ حزبلبلی را در سوریه میگایند. امّا لیاقتِ پاسخ دادن ندارند.
  در «یمن» نیز گاییده شده اند و منتظرِ زاییدنِ نوزادی به نامِ «شیعیانِ حوثیِ نَرمشِ قهرمانانه» هستند.

  آیا ولیعهدِ عربستان باید آنقدر احمق باشد که این نوزادِ «حدیبیّه ای» را به فرزندی بپذیرد؟

  از خودش بپرسید.
  براستی آن «آزمایشهای موشکی» و تولیدِ انبوهِ «تانکِ فلّاق» به کجا رفت؟
  یکی میگفت: «به سوراخِ زنِ حاجی بادمجان» رفت.
  آن شخص را در لینکِ زیرین ببینید:

  https://goo.gl/tYFTok

  این مَردَک؛ فقط ۱۵۰ سانتی متر قدّ دارد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من (کژدم) علاقه ای به خبرسازی و خبر پراکنی در رابطه با جزئیاتِ زندگیِ «اوباشانِ صفوی» ندارم. زیرا شیوهٔ زندگی کثیفِ آنها را در دورانِ «محمّدی» و «عَلَوی» و سایرِ «اوباشانِ اطهار» که «ائمّه» نامیده میشوند دیده ایم. قتل؛ غارت؛ برده داری؛ برده فروشی؛ تجاوزِ جنسی به اسیران؛ جنگهای داخلی برای داشتنِ سهمِ بیشتر از «سفرهٔ غارَت» را به اندازهٔ کافی در تاریخِ ننگینِ این «قومِ کثیف» «از مکّه تا مدینه و سپس از مدینه تا مکّه» را از قولِ خودشان خوانده و دیده ایم.
   اکنون؛ «خوکِ چاقالویِ رهبر» که اورا «سرلشکر فیروز آبادی» میخوانند؛ از طرف برخی از «کفتارهای عدالتخواه» به «تملیکِ غیرِ قانونیِ یک باغ» متّهم شده است.
   این «گروهبان خوکِ چاقالو» میگوید که این باغ «ستادِ فوق محرمانهٔ نظامی» بوده است!!!!!

   https://goo.gl/X5sjWT

   آیا وعده هایی را که «حسینِ کثیفِ ابنِ علی» به سرانِ دشمنانش در «کربلا» میداد را فراموش کردیه اید؟ آیا این «مَردَکِ کثیف» که «اُسوهٔ شیعیانِ صفوی» است به آن «سرانِ قبایل» نمی گفت و وعده نمیداد که:
   یزید سهمِ خوبی به شما ها نمی دَهَد ... و «اگر من رئیسِ مافیای اسلامی» بشوم؛ به همهٔ شما سهمهای خوب از «سفرهٔ غارت» خواهم داد؟
   (کُسکِشهای مارکسیستِ شیعه مسلک؛ اینرا نشانهٔ سوسیالیست بودن و عدالتخواهیِ حسین میدانند؛ ... چه فدایی ... و چه مجاهد).
   پُرسش من این است:
   «چرا آنهایی که خودشان را اپوزیسیون مینامند؛ ... به جایِ تحقیقاتِ تاریخ اسلام؛ آن تحقیقات را با زندگیِ کنونی این اوباشان؛ گره نمی زنند؟ تا مردم درکی واقعی از «حسینِ سلطنت طلب» داشته باشند؟

   در روزهای اخیر از «فاجعهٔ ایرانشهر» خبر رسید.
   برخی میگویند که دخترانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند؛ شاید از طرف خانواده هایشان به دلایل ناموسی «کُشته» شوند.
   به آن خانواده ها بگویید که «دخترانِ شما پاک هستند».
   آیا قرار است که وقتی دُزدی به خانهٔ کسی زَد؛ خانه را بر روی سرِ آن خانوادهٔ دُزد زده ویران کرد؟ یا اینکه قرار است دُزد را «کُشت»؟
   اگر چنین خانواده های احمقی وجود دارند؛ به آنها بگویید که: شیعیانِ صفوی مسلک را بکشید. زیرا آنها چنین جنایتی کرده اند.

   حذف
  2. به مردمِ بلوچستان یک پیام دارم:
   این «مولوی عبد الحمید» یک «کُس کِش» است. موجودی مانندِ «اکبرِ گنجیِ روسپی زاده» است.
   این «عبد الحمیدِ روسپی زاده» به فکرِ مردمِ بلوچستان نیست؛ بلکه «نوکرِ رژیم شیعیانِ صفوی» است و مأموریتش «فریبِ مردمِ بلوچستان» است. این موجودِ کثیف؛ برای بقایِ رژیم کثیفِ صفوی مسلکها تلاش میکُنَد.

   حذف
  3. صد در صد موافقم استاد

   حذف
 31. با درود خدمت کژدم همبشه گرامی
  استاد خواهشمندم دیدگاه خود را در رابطه با ویدیوی زیر بفرمایید
  https://m.youtube.com/watch?v=vxDjhQn80Rg

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   این گفتار قطبِ مقابلِ آمریکا را به اشتباه «اروپا» میداند. در حالی که قطبِ اصلی که در مقابلِ آمریکا قد علم کرده؛ «گلوبالیسم» است. گلوبالیستها ۲۴ سالِ کامل بر آمریکا حکومت کردند (کلینتون - بوش - اوباما).
   اروپا «پروتو تایپ» (Prototype)اندیشهٔ گلوبالیستی است.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   گفتاری که شما لینک «یوتیوبی» آنرا فرستاده اید؛ در وبسایتِ «العربیّه» به صورتِ مکتوب منتشر شده است.
   نویسنده اَش شخصی به نام «عبّاس خرسندی» است.

   https://goo.gl/SBWFNX

   آقای خرسندی؛ پاسخی برای «چگونگیِ هم پوشانی اوباما با اروپا» ندارد.
   ایشان حتّی برای این مسئله که چرا «عراق» به جای رژیمِ شیعی ایران برای «حمله» انتخاب شد ندارد.
   ایشان به نتایجِ حمله به عراق اشاره میکند (رها شدنِ سگهای شیعه و کفتارهای سُنّی)؛ ولی آنرا به اروپا نسبت میدهد.
   من نمیدانم چرا؟ ... دلیلش را خودش میداند.
   من (کژدم)؛ این ماجرا را بسیار پیش تَر از حمله به عراق بر رسی و تحلیل کرده ام.
   بر خلافِ تصوّر آقای «عبّاس خرسندی»؛ این «ماجرا = سناریو = استراتژی = ... هرچه میخواهید بنامید»؛ از عراق شروع نشد.
   بلکه از «یوگوسلاوی» آغاز شد (دورهٔ کلینتون = نخستین نوکرِ گلوبالیستها در کاخِ سفید). در آن دوره؛ کشورهای اروپایی به ماجرای «یوگوسلاوی»؛ با دیدی مخالف با «کلینتون» نگاه میکردند. زیرا هنوز به «Prototype» تبدیل نشده بودند.
   آقای عبّاس خرسندی پاسخی برای اینکه چرا «اوباما»؛ بدون اینکه حتّی کارش را آغاز کرده باشد؛ «جایزهٔ صلح نوبل» گرفت؛ ندارد!!!!؟؟؟
   آقای عبّاس خرسندی؛ پاسخی برای اینکه چرا «اوباما» در تمامی نشستهای بین المللی؛ بر علیه «ترامپ» سخن میگفت ندارد.
   چگونه میشود که رئیس جمهورِ یک کشور پس از پیروزیِ «ترامپ» به اروپا و چین و ژاپن؛ «دلداری» بدهد و بگوید که: «نترسید ... ترامپ حتّی نخواهد توانست ۲۰٪ از آنچه را که تا کنون ساخته ایم را ویران کُنَد».
   البتّه که امکان دارد؛ امّا به شرطی که:
   «اوباما» نوکرِ گلوبالیستها؛ و «ترامپ» موجودی «غیرِ خودی» بوده باشد ....
   آقای عبّاس خرسندی؛ پاسخی برای این مسئله نیز ندارد که چرا عدّه ای از «جمهوریخواهان» برای انتخاب نشدنِ ترامپ؛ خودشان را بیشتر از «دموکراتها» ... «جِر» میدادند؟ آیا آقای عبّاس خرسندی؛ دچارِ «حافظهٔ ماهی» (Fish Memory) شده است؟ ... و یا اینکه خودش را به کوچهٔ «علی چپ» زده است؟

   نتیجهٔ نهایی:

   اگر نگویم که «عبّاس خرسندی» نوشته های مرا با اندکی تغییرات؛ به نام خودش چاپ زده است؛ (مانند «محسن نامجو» که اصطلاحِ «عشق ۱۵ سانتی» را از من دُزدیده است.)؛
   باید بگویم که دچارِ اشتباهِ بزرگی شده است که در تحلیلهای آیندهٔ ایشان؛ تأثیراتِ سنگینی خواهد گذاشت و برای سَرهم بندی ها باید به «بخیه کاری = کُس شعر گویی» روی بیاورد.

   حذف
  3. خبری که شنیدید این بود:
   «آمریکا از سازمانِ حقوق بشر خارج شد».
   چرا خارج شد؟ آیا دلایلی که برای خروج آوردند؛ کافی بود؟
   به نظر من (کژدم) بسیار بیشتر از کافی بود.
   سازمانها و گروههای حقوق بشریِ گوناگونِ کنونی؛ توسّط «گلوبالیستها»؛ به عاملی «تسلیحاتی» تبدیل شده اند تا «دموگرافی» جهان را تغییر دهند.
   اکثرِ سازمانهای حقوق بشری خاورمیانه ای؛ توسّط گروهها و سازمانهای «اسلامگرا» و بویژه «اخوان المسلمین»؛ در زیرِ یک چتر قرار دارند. مردمِ اروپا با تبلیغاتِ گلوبالیستها مسموم شده و در خواب هستند.
   اگر به قهرمانانِ «حقوقِ بشری» در اروپا که جانِ هزاران «شپش» را نجات میدهند و تصاویری این قهرمانانِ قلّابی بنگرید؛ «کُنیهٔ عربی و تُرکِ عثمانی» دارند.
   این تغییرِ «دموگرافیک»؛ برای احزابِ سوسیالیست؛ «منبعِ رأی در انتخابات» هستند.
   حتّی ایران که خودش از نابسامانیهای اقتصادی رنج می بَرَد و هر ساله هزاران ایرانی به کشورهای دیگر می گریزند؛ همچنان میلیونها «پناهجو» را در درون خویش انبار کرده و رژیمِ کثیفِ شیعی حاکم؛ از این پناهجویان به عنوانِ «مزدوران» در همهٔ عرصه های اقتصادی و نظامی؛ سود می بَرَد. شاید تعدادِ «ایرانیانِ فراری از میهن» با تعدادِ «افغانهای پناهنده در ایران» برابری کُنَد.

   پُرسشِ مهمّ:

   آیا شنیده اید که «روسیه» و «چین» «مهاجر پذیر» باشند؟
   در بازهٔ زمانی میانِ «۲۰۰۱» تا همین اکنون «۲۰۱۸» .... آیا شنیده اید که روسها و چینیها حتّی یک خانواده از «شپشهای خاورمیانه ای» را پناه داده باشند؟؟؟؟؟؟

   به آن دسته ها و گروههای «حقوقِ بشری» در ایران که با خواندنِ چند کتابِ «جورج سوروسی»؛ هوادارِ «حقوقِ بشر» شده اند میگویم:
   گوشهایتان را باز کنید ....
   زمانی که شیعیانِ صفوی به ۴۱ دختر در بلوچستان تجاوز میکنند؛ ... فقط تصوّر کنید «هزاره های افغان» چه میتوانند بکنند؟

   آنچه که من میگویم؛ بسیار ساده است:

   «ایران» .... فقط برای «ایرانیان».

   حذف
 32. استاد سپاس ازوقت ارزشمندی که گذاشتید.

  پاسخحذف
 33. ناشناس گرامی
  با چشمها و گوشهایی بسیار باز به اطرافتان نگاه کنید.

  پاسخحذف
 34. خبری بسیار بدتر از «عاشورا» برای «کُسکِشهای صفوی مسلک»:
  الحُدیده .... پَر .... گنجشک ...... پَر ... کلاغ ... پَر ..... «باب المندَب» .... پَر ...
  سوراخِ کونِ انگلِ فرزانه .... پَر....»

  پاسخحذف
 35. زمانی بود که «مارکسیستها» میگفتند:
  «آمریکا نمیگذارد که ملیّتهای دیگر» رشد کنند.
  امّا «مارکسیستها» هرگز به این پرسش که:
  «چرا ملّیتهای دیگر» نتوانسته اند چنان لیاقتی نشان دهند تا نگذارند «آمریکا» رشد کند؟ ...... پاسخی نداده اند.
  آیا بحس بر سَرِ (IQ) است؟
  بله ....مسئلهٔ اصلی دقیقاً همین است.
  اکنون دورانِ «گلّه داری» و «کشاورزی» و «تولیدِ صنعتیِ عصرِ دودکشها» ... سالهاست که به پایان رسیده است. اکنون در عصرِ «به حاشیه رانده شدگیِ انسان سانها» زندگی میکنیم. ... مهاجرتهای گسترده؛ جستجو برای «نان» و «آب»؛ آغازِ عصرِ نوینی هستند.
  هر روزه زمینه ها برای ظهورِ «نژادِ پنهان» آماده تر میشوند.

  پاسخحذف
 36. راستش را بخواهید؛ نه وقت و نه حوصله اش را دارم که در ابعادِ گسترده مطالعه کنم. همینقدر هم که مینویسم؛ بسیار بیشتر از مجموعهٔ تواناییهایی است که دارم. اگر تواناییهای بیشتری داشتم؛ حتماً بسیار بیشتر از آنچه که میبینید؛ «تولیدِ فکر» میکردم.
  دیروز در «یوتیوب» سفری کردم و به این ویدیو رسیدم:

  https://www.youtube.com/watch?v=qafCkS8_HaU&t=1211s

  آقای فلاحتی؛ با شخصی به نامِ «فخر آور» گفتگو میکند و پرسشهایی مطرح میکند که آقای فخر آور مانند «الاغ» به او نگاه کرده و مانند «مگَسی» که در یک «بطری» گیر کرده است و میخواهد با «هوشِ حشره ای» از آن بطری خارج شود؛ به او پاسخ میدهد.
  در واقع؛ هیچ «پاسخی» در میان نیست؛ بلکه آنچه که میبینید؛ تلاش برای «سوراخی برای فرار از پُرسِش» است.
  آقای فلاحتی یک پرسَشِ واقعی میپُرسد:
  « راهِ بوجود آوردنِ آلترناتیو؛ چیست؟».
  امّا آن «سناتور» که در صدرِ هِرمِ رهبریِ «شورای ملّی ایرانیان» نشسته است؛ هیچ پاسخِ عملی برای این پرسشِ مشخصِ عملی ندارد و به دَر و دیوار و آسمان و ریسمان؛ پناه میبرد.
  از قانونِ اساسیِ مشعشعِ «شورای ملّی ایرانیان» سخن میگوید و ادّعا میکند که عدّه ای «نابغه» آنرا نوشته اند و برای نوشتنِ آن ۲۱ سال کارِ حقوقی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و ... الی ماشاءالله کرده اند.
  امّا این «سناتور» در برابر یک پُرسشِ ساده؛ مانند «خَر» در «گِل» مینشیند.
  هوی.... ای «فخر آورِ نابغه» ... آیا فوتوکپی کردنِ قانونهای اساسی کشورهای غربی؛ به ۲۱ سال زمان نیاز دارد؟ اگر اینگونه است؛ پس جایگاهِ «نبوغ» کجاست؟
  اگر مجموعه ای از «نوابغ» در طیّ ۲۱ سال؛ به تولیدِ یک «فوتو کُپی» رسیده اند؛... پس معنی «عقب مانده های ذهنی» چیست؟
  اگر شما و امثالِ شما؛ با «وازلین» و یا «بدونِ وازلین» میخواهید خودتان را به عنوانِ «نوابغ» توی کونِ ما فرو کنید .... آیا انتظار دارید که همه «بَه بَه و چَه چَه» بگویند؟ ... و یا اینکه بگویند:

  برو ... کُس و کونتو جمع کُن...؟
  این مَردَکِ الدنگ؛ حتّی معنی «آلترناتیو» را نیز نمیداند؛ چه رسد؛.... به «آفریدنِ آلترناتیو».

  غرض از این نوشتارِ کوتاه این بود که از خوانندگانِ این وبلاگ بپرسم:

  آیا میدانید که یک «آلترناتیو» چگونه ساخته میشود؟ (همان پرسِشِ آقای فلاحتی).

  نظرتان را دریغ نکنید.

  سپاس

  پاسخحذف
 37. سابقه تاریخی در ایران نشان داده که باید کسی سنبل شود. بقیه دورش را بگیرند. برای این کار در شرایط کنونی راهی جز تبلیغ همه جانبه برای یک شخص وجود ندارد. مثل خمینی گجسته. که البته همه چیز را بباد فنا داد. در هر صورت برای رهایی از شر اخوند فقط باید کسی را مطرح کرد و همه باید دورش را بگیرند. تا همه مردم را حول همان شخص بحرکت در اورد. بعد از پیروزی مردم می توانند شخص را ول کرده به رفراندوم ازاد رو بیاورند. در غیر این صورت با این تشتت و پراکندگی الترناتیو بی معنی است. گفته ام و قابل تکرار نیست. اگر حجاهد ساز خود. سلطنت ساز خود. من ساز خود و کژدم ساز خود و هر کسی ساز خود را بزند. التر ناتیوی شکل نخواهد گرفت. این موضوع همین است و قابل بحث نیست. تا این ساعتی که من دارم این مطلب را می نویسم مجاهد و سلطنت و مدعیان ریز و درشت دیگر همه الاغهای قبرس بوده اند. چون هدفشان ازادی نبوده. هدف دسته و گروه و فرقه بوده. والسلام علی من اتبعل هدی.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نخست اینکه: سپاس.
   دوّم اینکه: یک ماچِ «گُنده و پُر سر و صدا» مثلِ ماچِ پدرها و مادرها و مادربزرگها و پدر بزرگها.
   امّا یک اشتباه داشتی ... من (کژدم) را واردِ «فرقه ها» نکُن.
   آیا دیده ای که خودم را همیشه توی یک «بشقابِ لوکس» بگذارم و بگویم: ... آهای مردم ... بیایید این بشقاب را روی میزتان بگذارید؟
   امّا دیده اید که «پرسشهای کژدم»؛ همیشه بیشتر از راهکارهای پیشنهادی بوده است ... و البتّه راهکارهای زیادی را نیز پیشنهاد کرده است که موردِ توجّه قرار نگرفته اند.
   خیلیها نیز گفته اند: «این مردَکِ بد دهن دیگر کیست؟»؟
   امّا من (کژدم) همچنان «باتربیت» مانده ام و برای «بی تربیتیهای تیتیش مامانی» و «ادیبانه»؛ حتّی تره هم خُرد نمیکنم.
   میدانید چرا؟...
   برای اینکه فقط میخواهم «میرزادهٔ عشقی» باشم. میخواهم «آیینه» باشم و زشتیها و زیباییهای «مدّعیان» را نشان دهم.
   حتّی زمانی که با نخستین گروه که خود را «پیشگامانِ کاویانی برای فراخوانِ انجمنِ پادشاهی» برای تدوینِ «پیشنویسِ قانونِ اساسی» همکاری کردم؛ همچنان «کژدم» و بی نام و نشان ماندم. این حرکتِ بی نام و نشان ماندن از طرفِ من (کژدم)؛ فقط یک دلیل دارد که آنرا در نوشتارِ کوتاهی با عنوانِ «بهترین خودکُشی» میتوانید پیدا کنید.

   ناشناس گرامی

   اگر شما به یک «فرد» که باید دورِ او جمع شد و سپس او را «تُف کرد» اعتقاد دارید؛ من (کژدم) به صدها تَن از آنها اعتماد (نَه اعتقاد) دارم که باید در یک «انجمنِ انتخابی» عضو شوند.
   چرا نباید بانو «نسرینِ ستوده» عصوِ این انجمنِ انتخابی نباشد؟ چرا بسیار دیگرانی که حتّی نامشان را نشنیده ایم؛ امّا مردمِ ایران میدانند که شخصی فداکار؛ بی ریا و ایران دوست است؛ عضوِ این انجمنِ انتخابی نباشد؟
   آیا باید حتماً «مریم قجرِ عضدانلوی لَچَک به سر» و یا «مهتدی» و یا «هجری» را به عنوانِ «استوانه های مبارزه» در کونِ ما فرو بکنند؟ .... موجوداتی که به جُز اتلافِ وقت و «ناتوانی در تصمیم گیری» هیچ کاری نکرده اند و همهٔ تلاششان فقط برای «زورچپان کردنِ افکارِ احمقانهٔ شان» بوده است؟؟
   من (کژدم) در نوشتارِ «بهترین خودکشی»؛ خیلی حرفها زده ام که حتّی «یک خریدار» نداشته است.

   حذف
  2. به همین «تیمِ ملّی فوتبالِ ساکنینِ ایران» نگاه کنید.
   ۱- در بازی نخست قهرمان شدند؛ زیرا تیمِ مقابل به خودش گُل زد.
   ۲- در بازی در برابرِ اسپانیا شکست خوردند. امّا بازیکنانِ اسپانیایی میگویند که تیمِ ملّی فوتبال ایران از سیاستِ «طفلانِ مُسلم بازی» و «امام زین العابدینِ همیشه بیمار» استفاده کرده و خود را به «تمارض» زده است.
   از من میپرسید؟
   به عنوانِ یک ورزشکارِ قدیمی میگویم:
   خاک بر سرشان.
   نوشتارِ «بهترین خودکشی» را بخوانید تا بفهمید چه میگویم.

   حذف
  3. من (کژدم)؛ طرفدارِ «بی آلایشی» و «جویبارهای زُلال» هستم. آیینِ من آیینِ «دانش اندوزی و دانش پروری» است و همیشه «دانش آموز» خواهم ماند.

   حذف
  4. برای خواندنِ نوشتارِ «بهترین خودکُشی» کافی است که در google «بهترین خودکشی+کژدم» را کاپی پِیست کنید.

   حذف
  5. آیا باید «یوشیکی ساسای» را به خاطِرِ خیانت و دروغپردازی در «دنیایِ پاکِ علم و دانش»؛ اعدام کرد؟
   و یا اینکه به او اجازه داد؛ تا خودش را «اعدام» کُنَد؟
   نظرِ من (کژدم) را میخواهید؟

   .... هر دو راه را باز بگذارید.

   «مریم قجرِ عضدانلو»؛ ««هجری»؛ «مهتدی»؛ «سیّد رضا دیبای شهروند» و بسیاری از این «روسپی زاده ها» باید حذف شوند.

   Either Way

   چه «خودکشی برای ندامت از خیانت» و یا «پاکسازیِ محیطِ زیستِ سیاسی».

   خودتان انتخاب کنید.

   امّا اگر نتوانید انتخاب کنید؛ دَستِ کَمی از این روسپی زاده ها ندارید.

   حذف
 38. چرا این «مُغ بچهٔ باده فروش»؛ که قرار بود «امیر کبیر» باشد و باز هم قرار بود که «قهرمانانه» از «برجام» خارج شود؛ به این حال و روز افتاده است؟
  آیا این «بچّه کونیِ باده فروشِ امیر کبیرِ اعظم»
  میداند که چه میگوید؟

  https://goo.gl/vaALG8

  آیا این «بچّه کونیِ امیرکبیر» معنیِ فرمانِ «شلوارتو پایین بِکِش» را میفهمد؟

  به این «کُس کِشِ امیرکبیرِ اعظم» بگویید:

  «شلوارتو پایین بِکِش» ....
  Is not negotiable

  پایین بِکِش ... یعنی:
  پایین بِکِش

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زمانی که این «بچّه کونیِ امیرکبیرِ اعظم»؛ شرط و شروط میگذارد؛ هیچکس به «شرط و شروط» او که توسّط «کونی فرزانه» تدوین شده اند؛ اهمیّتی نمیدهند. بلکه به یک نکته پِی میبرند؛ و آن اینکه: «کونی فرزانه» آمادهٔ پایین کشیدَنِ قهرمانهٔ شلوارش است و این شرط و شروطها؛ «بهانه» هستند.
   به این «بچّه کونیِ امیرکبیر» بگویید:
   دستتان رو شده است و بدونِ بر آورده شدنِ شرط و شروطتان .... پایین خواهید کشید.

   حذف
 39. جناب کژدم درود
  با توجه به اینکه انسانی درمند وبا نگاهی فراتر از دیگران هستید یک درخواست از شما دارم . من شما را از طریق سایت دیگربان شناختم و نظر به اینکه سایت شما به هردلیل (من واقعا نمیدانم ) فاقد تعداد مراجعه کننده گان پرسشگر هست و چون سایت نوریزاد مراجعه کننده گان بیشتری دارد (هرچند چنگی به دل نمیزند )ودر شرایط کنونی واقعا سایت دیگری که موسس آن پاسخ گوی سوالات و.جواب های هوشمندانه باشد را نمیشناسم لطف بفرمایید به سایت ایشان نوری زاد تشریف بیاورید (نیک میدانم که ایشان را اصلا قبول ندارید ) ولی واقعا گمان میکنم که با طرح سوال و جواب از خودتان افراد بیشتری را حتما آگاه خواهید کرد امید که به دل نگیرید
  با احترام ایرانی گمنام

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ایرانی گمنام گرامی
   به دِل نمیگیرم.

   حذف
  2. ایرانی گمنام گرامی
   به وبسایتِ «نوریزاد» مراجعه کردم.
   این وبسایت مانندِ «بیشه زاری در حاشیه ها» است.
   در این وبسایت؛ به هیچ مسئلهٔ بنیادی اشاره نمیشود.
   آیا بروم و در باره «بازگشتِ بهروز وثوقی» نظر بدهم؟ ... تا مرا بشناسند؟

   به «دَرَک» که بشناسند؛ و به «دَرَک» که هرگز نشناسند.

   حذف
 40. http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=87232

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   یک تا یک سال و نیم زمان خواهد بُرد.

   حذف
 41. گژدم گرامی بگذارید من هم یک راهکار برای برون رفت پیشنهاد کنم

  در شرایطی که هر گروهی خود را اپوزیسیون جا میزند و خواستار دموکراسی و آزادی برای ایران هست و حاضر نیست برای رسیدن به اهداف خود با دیگر گروه‌ها حتی بر سر یک میز بنشیند و فقط حرف و حرف و حرف (گنده گوزی‌های مجازی و دیگر هیچ)

  پیشنهاد ساخت یک دولت سایه از نظر من حرکت هوشمندانه است.

  اینطور میشود که با فراخوانی در شبکه‌های مجازی (نظرم توییتر هست) به ساخت و معرفی دولتی در سایه دست بزنیم.
  میشود برای تک تک وزرا و مسئولین آینده ایران یک چند نفر را از هر گروه و دسته‌ای که خود را اپوزیسیون می‌نامد معرفی کرد و آنها را به رای گذارد.
  اصلا مهم نیست که آن شخص هم اکنون در کجا دنیا زندگی می‌کند، آیا خود راضی به خطر کردن هست یا نه ، اصلا دوست دارد در صتحب منصبی در آینده‌ی ایران باشد یانه، اصل موضوع را انداختن یک «دولت در سایه» است، دولتی که شاید اعضای آنها هرگز باهم زیر یک سقف ننشینند ولی با ساختن این دولت سایه ترس بر حکومت فعلی خواهد انداخت.

  فرض کنیم به عنوان وزیر اقتصاد، چند اقتصادان مجاهد، سلطنت طلب، اصلاحطب، و چه و چه به رای مجازی گذاشته شود (یکبار دیگر می‌گویم اصلا لازم نیست خود این افراد حاضر به شرکت در این رای گیری باشند یانه، در حکومت فعلی صاحب منصب باشند یا در خارج از کشور مهجور، مهم این است که دولتی در سایه ساخته شود) فقط کافی هست دولتی سوری (در سایه) ساخته شود، آنوقت خواهید دید که چگونه دست‌های پنهان این رژیم را بر زمین خواهد زد.
  به حرف‌هایم فکر کنید(برای دید بهتر به نمونه دولت در سایه شیلی در زمان ژنرال پینوشه نگاهی بیاندازید)

  پاسخحذف
 42. کژدم گرامی
  شنیده ها حاکی از حرکت ناوهای امریکا به سوی خلیج فارس دارد بنظر شما ایا این اغاز یک ماجرویا پایان ماجراست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اینها برای رژیم ایران نیست. شاید برای سوریه باشد.

   حذف
 43. بزودی چند هکر ایرانی دستگیر و به زندان بلند مدت محکوم میشوند.
  این نمونه ای است:
  https://www.engadget.com/2018/06/17/prison-sentence-for-armed-web-domain-robbery-attempt/

  پاسخحذف
 44. «امیر کبیرِ ظریف»؛ امروز مرگ رژیم شیعی حاکم بر ایران و «مرگ ایران» را اعلام نمود.

  https://goo.gl/KRXhr5

  پاسخحذف
 45. خوانندگان گرامی

  آیاایرانِ آینده را این بی شرفها خواهند ساخت؟
  آیا آیندهٔ طلایی با آجرهای بیشرافتی بنا خواهند شد؟

  https://goo.gl/YaRGWN

  پاسخحذف
 46. http://www.iranglobal.info/node/66701
  تو را بخدا ببین وسط این همه بدبختی این بیشرافتها چی دارند میگند واین را با حرفهای ظریف مقایسه کنید. این شخص همان حرفهای ظریف را میزند ونوکر بی جیره و مواجب و ناخودآگاه جمهوری اسلامیست. او هم با کوبیدن بر طبل جداسری آب به آسیاب جمهوری جاکشی میریزد.

  پاسخحذف
 47. همه میدونند طهران و شهرهای دیگه شلوغ شده/ اما متاسفانه فقط در نقاط مرکزی شهد هست. از دوستانی که یا داخل ایران اشغالی هستند و یا خارج/ میخام یجوری بمردم برسونند در زمان شلوغیهای اینچنیی مردم خسوسن جوانها در نقاط آرام حداقل یا اتش زدند لاستیکهای فرسود و هر چه میتوانند . ظاهر قیام رو بکل تهران سرایت بدند و نیروهای سرکوب رو در نقاط مختلف زمیگیر بکنند مثل تهران پارس و یا جنت آباد و تجریش و تهرانسر و پونک / حداقل یک لاستیک آتیش بزنید تا از دور کل شهر از دور آتش گرفته و دود گرفته بنظر بیاد. با تشکر از عزیزانی که امکان نشر دادند این موضوع رو دارند.

  پاسخحذف
 48. خوانندگان گرامی

  فعالیتهای سپاه پاچاهارداران در سوریه و عراق و لبنان؛ دیگر برای جمع کردنِ سَر و تَه «هلال شیعی» نیست و استراتژی کنونی این مزدوران در عراق و سوریه و لبنان؛ ساختن محیط امن برای انگلهای صفوی؛ پاچاهارداران و خانوداه های آنها در این ۳ کشور است تا با اموال غارت شده به این ۳ کشور فرار کنند. عدم لزوم ویزا برای این اوباشان در لبنان نیز در همین راستا است.
  پس از این شاهد فرار این اوباشان و انتقال اموال غارت شده از ثروت ملّی و انتقال آن به این ۳ کشور خواهیم بود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آنهایی که در آینده زیر دست و پای مردم خشمگین و غارت زده لِه خواهند شد؛ «اوباشانِ بسیجی» هستند.

   حذف
  2. لذا پیشنهاد من به «ساکنان ایران» این است:

   ۱- به هیچ عنوان خانه و زمین نخرید. مطمئن باشید که در ۱۰ ماه تا یکسال آینده آن املاک را به قیمت ۱۰٪ آن خواهید خرید.
   اکنون اوباشان صفوی میخواهند تمامی املاک خود را به «دلار و یورو» و سایر ارزهای معتبر تبدیل کرده و از ایران خارج کنند.

   ۲- به هر شیوهٔ ممکن از خروج این اوباشان با اموالِ غارتی؛ جلوگیری کنید.
   بهترین راه: سفره هایشان را خون آلود کنید.

   حذف
  3. خانه های آن انگل ها را شاید به ده درصد قیمت فعلی بشود خرید اما خانه ای که بساز بفروش ساخته را باید به دو برابر قیمت فعلی خرید، پس پیشنهاد شما برای هر حالتی درست نیست.

   حذف
  4. شُعاری حرف نزن و اشتباه نکُن.
   فرقی نمیکُند که خانه را چه کسی و یا شرکتی ساخته باشد؟
   زمانی که برآیندِ پارامترهای به «فروشِ املاک» برای تبدیلِ آن به «دلار» میرسد؛ مهم نیست که این «بچّه گربه» را چه کسی زاییده است؟
   آیا «تو» زاییده ای؟.... آیا «زَنَت» و یا «مادَرَت» و یا «خواهَرَت» زاییده است؟ و یا اینکه: «فاطمهٔ زهرا» زاییده است؟

   یک چند ماهی صبر کُن؛ تا «بازی فوتبال» میانِ «سَر و کونَت» از «غُلغُله» بیفتد.

   ماچ

   حذف
  5. یکی بوغ ... یکی نَبوغ ....
   کیغ و خایهٔ کبوغ ... یه «مَمَغ فشفشه» بوغ...

   نمیدونی تا کجا می غَفت ...
   از «مسجغُالحَغام» تا «مسجغ اُلاقصی» میغفت.
   تو این «توپو» نَغاشتی....دُعای کمیل خوب نوشغی ...
   بابات بِغِت ... عِغدی داغ ... یه توپِ غلغلی داغ ...
   ولی توپه خیلی داغ بود.

   فقط روش نشین.
   اگه فرو نره؛ بد جوغی میسوزونه.

   حذف
  6. فقط خانه و زمین (املاک) نخر ... اگه بخری؛ هم ضرر میکُنی و هم اینکه در حکومتِ بعدی؛ به عنوانِ «مال خَر»؛ «کمک به خروج ثروتهای ملّی» میتوانی به عنوانِ «خائن» و نوکَرِ «اوباشان صفوی» محاکمه شده و تمامی اموالَت «مصادره» و خودت نیز به «اردوگاههای کار اجباری به مدّتِ ۳۰ سال»
   تشریف ببری.

   «مدفوع» بِخَر ... امّا «املاک» نَخَر ...

   حذف
  7. چه کَسی از زمانی که گفتم: «دلار بخرید» ؛ تا کنون «ضَرَر» کرده است؟
   همان زمان هم یکی از خوانندگان پرسید که «املاک چطور؟» ... گفتم: نخرید ... الآن وقتش نیست. فقط «دلار» و ارزهای با ارزِشِ بین المللی بخرید.
   آیا میدانید که «شهرَکِ صدر» در بغداد را چَند خریده اند؟
   به قیمتِ «شاشِ سوسک».
   فقط نترس ....
   املاک نَخَر ...
   در آینده «بُرج میلاد» را به قیمتِ «پوستِ بُز» خواهی خرید.

   حذف
  8. کژدم گرامی با عرض پوزش اما کس شعر می‌گویید باز هم این مورد شما برای همه صادق نیست، برای کسی صادق است که می‌خواهد بر خرید املاک سرمایه گذاری کرده نه بدبختی که می‌خواهد برای خودش یک سرپناه بخرد که اگر الان نخرد تا سال آینده کیر خر هم نمیتونه بخره . برآیند تبدیل ملک به دلار مگر برای چند درصد جامعه هست؟مگر همه مردم ایران قرار است ملک ها را فروخته و از ایران فرار کنند ؟ پس توصیه اگر میکنید درست بکنید چون قیمت ملک هم مثل سایر کالاها در این چند ماه روند افزایشی داشته...

   حذف
  9. ناشناس گرامی
   اگر خریدِ املاک قطع شود؛ قیمتها به شدّت سقوط میکند. امّا صبر کنید تا چشمهٔ اصلی منابع اقتصادی رژیم قطع شوند؛ تا ببینید که قیمت املاک چگونه سقوط خواهد کرد؟
   هنوز اندکی خونِ «نفت» در شریانِ رژیم است. منتظرِ «ایستِ قلبی» باشید.
   اگر سیستم اقتصادی موجود (نفت بفروش و بُنجُل چینی بخر) تغییر نکند؛ همیشه آبها سربالا رفته و قورباغه ها ابوعطا خواهند خواند.

   حذف
  10. مشکل اشخاصی مثل شما این است که زندگی در «لجنزارِ شیعی» را پذیرفته اید. اگر این لجنزار خشک شود و «قانونِ اساسی نویسها» به جای «فوتوکپی کردن» از روی مشابِه های غربی که در حدّ بازی باکلمات هستند؛ دست بردارند و به فکرِ «دوباره سازی سیستم کنونی» نباشند؛ در طیّ یک دهه خواهید دید که چه توازنی در اقتصاد بوجود خواهد آمد.
   مشکل افرادی مثل شما این است که «سیستم موجود» هر چیزی بر سرِ «سفره» بگذارد؛ بر اساس آن تحلیل میکنید.
   تحلیلهای شما تحلیلهای «ولایت مدارانه» هستند.

   حذف
  11. در ماههای آینده خواهید دید که آنهایی که به قولِ شما اکنون «سرپناه» میخرند؛ دو دستی بر سرِ خودشان خواهند زد که چرا آنچه را که حدّ اکثر ۲۰۰ هزار دلار ارزش داشته است را به قیمتِ ۲ میلیون دلار خریده اند؟
   آیا قیمتِ مَسکن در اروپا را با ایران مقایسه کرده اید؟
   کشوری که حتّی توانایی کنترلِ «مدفوع» خود را ندارد؛ در رابطه با قیمتِ مسکن؛ با اروپا برابری میکُند.

   حذف
  12. گویا سالها دوری از ایران شما رو به اشتباه انداخته ... ملک دو میلیون دلاری کجا بود ؟! چند درصد جامعه قادر به خرید چنین ملکی هستند ؟ کسی اگر ملک به قول شما دویست هزار دلاری بتواند بخرد باید کلاهش رو به آسمان هفتم بندازه ... بله ما در لجنزار هستیم اما عمر نوح هم نداریم که با تخیلات خود منتظر باشیم اول لجنزار خشکانده شده بعد درست شود بعد بر اساس آن برویم دنبال خانه و زندگی .. لابد این مدت هم برویم در خیابان بخوابیم یا شاید شما خرج ما رو میدی ! بله توصیه شما برای تبدیل ریال به ارزهای معتبر درست بود اما اینکه ملک تا یک سال آینده به ده درصد قیمت فعلی بشود کس شعر محض بود.

   حذف
  13. ناشناس گرامی

   گر صبر کُنی؛ غوره انگور و سپس مویز میشود. اگر اندکی باهاش بازی کُنی؛ «سرکه» و «شراب» و با اندکی بازیِ بیشتر؛ «عرق سگی»؛ «ودکا»؛ «ویسکی» و .... میشود.
   اگر فقط یکسال در خیابان بخوابی؛ میتوانی «خیانتِ پدَرَت» در سالِ ۵۷ را اندکی جبران کُنی.
   من (کژدم) به شما میگویم که «دلار» را در حدّ اقلّ ۵۰ هزار تومان ببینید.
   زمین و خانه را در یکسالِ آینده در ۱۰ درصد قیمتهای کاذِبِ کنونی ببینید.
   تنها کاری که باید بکنید؛ این است که «نخرید» تا همهٔ رانت خوارهای «بساز بفروش» و مالکینِ «ژنهای خوب» (آقا زاده ها) ورشکست شوند.

   حذف
 49. تمامی قدرتِ «امپراتوری شیعه گریِ صفوی»؛ که البتّه با «دروغهای جعفر صادقی» وازلین زده شده و به آنجای ساکنینِ ایران فرو می فرمایند:

  https://goo.gl/kC8pUm

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کلید دارِ «کعبهٔ بنفش» میگوید:
   «شیعیانِ عاغیایی نژاغ» ... هنوز گندم برای خوردن دارند .... لذا:
   نترسید ... نترسید ...
   همهٔ تان با هم هستید...

   حذف
 50. آیا این اوباشان؛ به فکرِ «ایران» هستند؟
  یا به فِکر استخوانی که از دهانشان گرفته شده است؟

  https://goo.gl/TPtSTP

  آیا با این اوباشان میخواهید «آینده ای طلایی» برای ایران بسازید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. گویا «کُس کِشهای بازاری» (طرفدارانِ هیئتهای مؤتلفه و نوّابِ صفوی روسپی زاده)؛ تازه فهمیده اند که کفگیر در حالِ خوردن به تَهِ دیگ است.... عجبا از این روسپی زادگانِ خونخوار ...

   حذف
  2. من (کژدم) ادّعایی ندارم؛ و گرنه باید از این حرکتها استقبال میکردم. امّا این «روسپی زاده های بازاری»؛ حتّی حال کرگدنهای پوست کلفت را نیز به هم میزنند.

   آیا میدانید «بی شرف تر از بازاری» کیست؟

   پاسخ:

   بازاریِ همسایه.

   پرسش:

   کارشان چیست؟

   فروشِ بُنجُلهای چینی؛ هندی؛ عثمانی و ... هر آنچه حاکمیّت در اختیارشان بگذارد.

   البتّه با چاشنیِ «سینه زنی»؛ «زنجیر زنی»؛ و «اوباشگری» .....

   حذف
  3. اوباشگریِ «بازاریها» چیست؟
   پاسخ:
   صیغه کردن و تجاوز به دخترانِ خُردسالِ بی سرپرست؛ با چاشنی «اطعامِ یتیمان».
   اگر باور ندارید؟....
   در همان جایگاهِ «خریّت» بمانید تا زیرِ پایتان؛ «تیغ و خار» سبز شود.

   حذف
  4. من (کژدم) «دودِرته» را دوست میدارم که کمر بر «حذفِ جنایتکاران» بسته است و «خدای کاتولیکها» را «احمق» می نامد و به نیکی میدانیم که فرقی میانِ «خدای کاتولیکها» و «الله» وجود ندارد؛ مگر در «نامگذاری».

   آیا جامعه ای سالم و بالنده میخواهید؟

   پس ... بکشید همهٔ این رجّاله ها را ...
   تا هم تعداد جمعیّتِ «مُفتخوار» کَم شود؛ و نیز «جامعه ای پاک» داشته باشید که اقتصادِ آن؛ «اقتصادی تولید گرا» است و «اقتصادِ انگلی» را بَر نمی تابد.

   حذف
  5. بازگشایی اقتصادِ انگلی:

   https://kajdoum1.blogspot.com/2010/12/blog-post_29.html

   اقتصادِ انگلی فقط در «زمینداری» خلاصه نمیشود و گستره ای بَس فراگیرتر دارد.
   امّا «زمینداری»؛ مادرِ همهٔ آن چیزی است که من (کژدم) آنرا «اقتصادِ انگلی» مینامم.
   سرمایه هایی که در «زمینداری» به «گور» خفته اند؛ میتوانند به وجودِ «اقتصادِ تولیدی» تزریق شوند.

   حذف
 51. گروهبان «رحیم صفوی» با این گفته که: «به نظر میرسد؛ کشور بدون دولت بهتر اداره میشود»؛ تلاش میکُند که بر موجِ مزخرفاتی که «اصلاح طلبان» و «اوبامایی ها = جورج سوروسیها» عنوان میشوند که اگر ترامپ اینکار و یا آن کار را بکُند؛ «جناحِ رادیکالِ کُس کِش گرایی = داعش شیعه مسلک» به قدرت خواهد رسید و اصلاح طلبان سَر به نیست خواهند شد؛ سوار شود. و گرنه؛ «انگلِ فرزانه» کُجا و «تهدیدِ رادیکال» کجا؟ مگر «انگلَ فرزانه» نگفت: «در چهارچوبِ برجام»؟
  لذا فکرتان را مشغولِ این «موج سازیها» نکنید. زیرا «خایهٔ فرزانه» نیز به «امام زمانِ چاه نورد» پیوسته و «غیبتِ کبری» کرده است و با همدیگر «ظهور» خواهند کرد. (برای لحظه ای چشمهایتان را ببندید و مهدی موعود را با خایه های فرزانه که بر دورِ «گردنِ مبارکَش» پاپیونی شده اند را تصوّر کنید.)

  پاسخحذف
 52. چرا به «خاویر سولانا» اجازهٔ مسافرت به آمریکا؛ بدون اخذِ ویزا داده نشد؟

  https://goo.gl/dnbPTv

  پاسخ:

  دولتِ ترامپ با این «روی کَرد» به اتحادیهٔ اروپا هشدار داد که:
  در هر مقامی که هستید و یا بوده اید.....

  Don't Fuck With us

  پاسخحذف
 53. شیعهٔ کثیفِ دیگری به نامِ «علی اصغر صدر حاج سید جوادی» نیز به «دَرَک» رفت.
  این خانواده؛ یکی از کثیفترین خانواده های «بازاری بنیان» هستند.

  پاسخحذف
 54. اینگونه «موجوداتِ دوپا» (انسان سانها)؛ لکّهٔ ننگی بر چهرهٔ «انسان» هستند.

  https://goo.gl/RuJYEb

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اینگونه «موجوداتِ دوپا» (انسان سانها)؛ همان «حلقهٔ گمشدهٔ داروین» (انسان - حیوان) هستند.

   https://goo.gl/RuJYEb

   حذف
 55. یک هواپیمای باری ایلوشین ایران رو در سوریه زدند و کاملا سوخت. تازه رسیده بوده توی فرودگاه و بار نظامی داشته.
  میگن اسراییل زده.
  دستش درد نکنه. بیشتر بزنه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   آیا یادتان می آید که «کژدم» گفته بود که سیاستِ دولتِ ترامپ؛ بر «تحریم» استوار نیست؟ بلکه بر «تحریم + افزایشِ هزینه های رژیمِ صفوی مسلک» استوار است؟
   آیا نوشتارِ (تفسیر آیهٔ مبارکهٔ «هرچه میتوانید رژیمِ ایران را بدوشید») را نخوانده اید؟
   اگر تا کنون نخوانده اید؛ بهتر است که چشمها و گوشهایتان را ۳۶۰ درجه باز کنید:

   دولتِ ترامپ از یک سو تحریم میکند تا منابعِ مالی رژیم شیعی را مسدود کُنَد؛ و از سوی دیگر؛ تا جایی که میتواند؛ هزینه های رژیم را بالا ببرد؛ تا مانندِ «قطعه یخی در آبِ جوشان» به سرعت؛ حذف شوند.

   فقط یک تا یک و نیم سال صبر کنید تا به طورِ معجزه آسایی؛ «ایران» به «رواندا» تبدیل شود.
   راستی قیمتِ دلار چند خواهد بود؟

   ۴۰۰ هزار تومان؟ ۵۰۰ هزار ...؟ ...

   حذف
 56. به تمامی بیشرافتهای پان ترکیستی که دی ماه گذشته بشکن و بالابنداز داشتند که تبریزیها در تظاهرات سرتاسری ایرانیان دل به دریازده شرکت نکردند زیرا قصد جدایی دارند و بلافاصله دوباره شروع به ناسزا گفتن به فارسها کردند باید الآن گفت مادرقحبه ها چطور شد که بازار تبریز بلافاصله به اعتراضات بازار تهران پیوست.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   مگر پان تُرکهای مادر به خطا؛ جدایی نمیخواهند؟ مگر «کشورِ تهران» نمیخواهد که «ظلّ الله» باشد؟
   بهترین راه این است که به خواسته های هر ۲ پاسخِ مثبت بدهیم و ایران را به ۲ بخشِ «ایرانِ شمالی» و «ایرانِ جنوبی» تقسیم کنیم تا همهٔ «دِل دردها» و «نفخِ شکمها» بخوابند.

   ۱- ایرانِ شمالی یعنی: اصفهان؛ خراسان؛ آذربایجان؛ گیلان و مازندران و ترکمنستان و سیستان.
   بگذارید بروند و با «سهمیهٔ نفتِ دریای خزر» و کویر لوت و کویرِ آیندهٔ آذربایجان حال کنند.
   ۲- ایرانِ جنوبی یعنی:
   کردستان؛لُرستان؛ استانِ فارس؛ خوزستان؛ بلوچستان و استانهای جنوبی در حاشیهٔ خلیج فارس.

   چرا نگذاریم که آرزوهای «پان تُرکهای روسپی زاده» بر آورده شود؟ چرا باید از ساکنینِ «کشورِ تهران» بخواهیم که دست از غارت نفت بردارند و آنرا به «موبایل» و «سیم کارد» تبدیل نکنند؟
   بگذارید هرچه میخواهند با درآمدهای «مسحدِ گوهرشاد» و «آستانِ روسپی خانهٔ رضوی» و «شاه عبد العظیم» و .... و سهمیهٔ نفت دریای خزر بکنند.
   ما که بخیل نیستیم و میخواهیم همهٔ آرزوهای «مراکزِ تولیدِ شیعه گری» به آرزوهایشان برسند.

   آیا «شما» بخیل و حسود هستید؟

   من (کژدم) هرگز بخیل و حسود نبوده ام و به حقّ تعیینِ سرنوشت معتقد بوده ام و بسیار «دموکراتیک» فکر میکنم.

   بگذارید تا ساکنینِ «ایرانِ شمالی» آیندهٔ خود و فرزندان و نوه هایشان را «بگایند»....
   بخیل نباش ... «دموکراتیک» فکر کُن.

   حذف
 57. آیا سپاه پاسداران یک کودتای نظامی برای سرکوب خیزش مردمی تدارک می بیند؟

  http://radis.org/?p=10989

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   قصّهٔ «کودتای سپاه پاچاهارداران» ادامهٔ سناریوی «به رژیم دست نزنید و الّا اصولگراها بر سر کار می آیند و اصلاح طلبها را کنار میزنند» است که توسّط «اصلاح طلبانِ بی شرف؛ به راه افتاد و به یک سناریوی بین المللی برای «مماشات» با رژیمِ کثیف شیعی از طرفِ گلوبالیستها تبدیل شد که «حفظ حکومتِ شیعی» را برای دامن زدن به «جنگهای ۴۰ ساله» در خاورمیانه و آفریقا و آسیای مرکزی تدارک می دیدند.
   «سناریوی تبلیغاتی کودتای سپاه» را پس از به روی کار آمدنِ دولتِ ترامپ به راه انداختند. شبیه همین سناریو را در سخنانِ «الدنگِ فرزانه» میبینید که میگفت: «برجام را آتش میزنیم» تا برای تبلیغاتِ «گلوبالیستها» «خوراک» تهیّه کند که «اگر به گُل دست بزنی؛ شب پره شاخِت میزنه».
   این سناریوهای کثیف را بارها از زبانِ «روسپی زاده اکبر گنجی» و اوباشانی شبیه او خوانده و دیده ایم.
   این سناریوی تبلیغاتی در «دولتِ ترامپ» کار نمیکُند. همانگونه که در رابطه با «خوکِ چاقالو» کار نکرد.
   دولتِ ترامپ؛ مستقیم به «چین» حمله کرد و «خوکِ چاقالو» را به پایِ میزِ «مذاکره = به خدا گُه خوردیم» کشانید. البتّه چینیها سناریوهای دیگری را سازمان داده اند؛ امّا «گُه» خورده اند و سناریوهای جدیدشان نیز شکست خواهد خورد.
   «کودتای سپاه»؛ مشکلِ «شیعیانِ کثیفِ صفوی» را حلّ نخواهد کرد؛ زیرا نه آمریکا و نه اسرائیل و نه کشورهای اروپایی «کیسه بوکس» نیستند که در برابر رژیم کثیف شیعی؛ فقط مشت و لگد بخورند. بلکه دستها و پاهای درازتری دارند (بویژه پای وسط) تا جهانِ شیعه گری صفوی را بگایند؛ بدونِ اینکه «آب از آب تکان بخورد».

   ناشناسِ گرامی

   رادیو اسرائیل یک «بنگاهِ سخن پراکنی و پروپاگاندا» است.
   همین «مِنَشه امیر»؛ صدها بار مزخرفات و «کُس شعر» تحویلِ ساکنانِ ایران داده است.
   من به طورِ شخصی از این «مَردَک» متنفّرم. نه به این خاطر که «یهودی» است؛ بلکه به این خاطر که: «خاک در چشمِ مردمِ ایران» می پاشد. دهها سال است که «پروپاگاندا» به نامِ «تحلیل» به خوردِ ایرانیان و ساکنینِ ایران میدهد.

   ناشناسِ گرامی

   اگر حتّی کودتای «سپاهِ لولو خورخوره» درست باشد؛ نوعِ «گفتمان» را از «گفتمانِ سیاسی - دیپلماتیک» به «گفتمانِ نظامی» تبدیل خواهد نمود.
   «ساکنینِ ایران» که بخشی از آنها همین «بازاریانِ روسپی زاده» هستند؛ نشان داده اند که سوراخِ کون و «قبله گاهشان»؛ سهم خواهی از «پولِ نفت» است. تمامی آرزوی «ساکنانِ ایران» این است که: «پولِ نفت» را بر سرِ سفره های «روزمرّهٔ شان» ببینند و این «پولِ نفت» را به «مدفوع و ادرار» تبدیل کنند و منتظرِ روزِ بعدی باشند (ساختارِ اقتصادیِ ساکنینِ عاغیایی نژاغ). در حالی که با همین «پولِ نفت» میتوان «معجزه» کرد.
   به «کُس شعرهای مِنَشه امیر» در حدّ «سِندهٔ سگ»
   نگاه کنید؛ زیرا ارزشی بیشتر از آن ندارد.

   حذف
 58. کجا رفته است آن «میهن پرستی»؟
  پولهایتان را به ایران بیاورید تا هزینهٔ «افطاریِ اوباشانِ غزّه» و حلیمه و ولیمهٔ «نئاندرتالهای حوثی» بشود.

  https://goo.gl/Wsh6kB

  پاسخحذف
 59. روسپی زاده های «مسلمان» میخواهند با «تولیدِ مثلِ باکتری وار»؛ در کشورهای غربی؛ تمدّن غرب را به «غزّه» تبدیل کنند.

  https://goo.gl/Lc25k9

  براستی؛ این «شپشها» چه میخواهند؟ زندگی برای این «پس مانده های سفرهٔ نژادِ انسانی» چه معنی دارد؟

  پاسخحذف
 60. https://www.youtube.com/watch?v=CS6ozmWSutY

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کژدم عزیز
   تحریم های نفتی ایران را از ۱۳ آبان بصورت سمبولیک استارت خواهند زد که کاملا با چیزی که در باره باز پس گیری غرور آمریکا گفته بودید هماهنگ است.

   حذف
 61. در هفته‌های اخیر سه خبر مهم درباره چین منتشر شد که هر سه به تنهایی قابلیت اینو داشت که خبرنگاران و تحلیلگران تا مدت‌ها درباره‌ش بنویسند اما به طرز عجیبی توجه لازم بشون نشد.

  یکیش درباره قضیه شرکت ZTE چین بود که آمریکا به جرم فروختن تجهیزات مخابراتی به ایران جریمه و تحریمش کرد. چون این شرکت واردات زیادی از آمریکا داشت، هم در سخت‌افزار و هم در نرم‌افزار، با این تحریم عملا کمرش شکست. این نابودی انقدر اهمیت داشت که رهبر مملکت به اون بزرگی با ترامپ صحبت کرد تا فکری براش بکنه! که تأثیرگذار هم بود، و آمریکا حاضر شد با این شرکت کنار بیاد. اما با چه شروطی؟ این شرکت علاوه بر ۸۹۲ میلیون‌دلار جریمه‌ای که قبلا داده بود، باید ۱ میلیارد دلار دیگه پرداخت کنه به دولت آمریکا! علاوه بر این تمام مدیران اجرایی و همچنین اعضای هیئت‌مدیره فعلی رو باید کنار بذاره و افراد دیگه‌ای رو جایگزین‌شون کنه (که منویات آمریکا رو‌جدی بگیرند). و باز علاوه بر این باید ۴۰۰ میلیون دلار هم تو یه حساب گرو بذاره که اگه باز تخلف کرد، دولت آمریکا بتونه به عنوان جریمه برداشت کنه ازش. و باز علاوه بر این باید مخارج و میزبانی از تیمی که آمریکا تعیین می‌کنه تا به رفتارش نظارت کنند رو تأمین کنه! و در قبال همه اینا، تحریم تعلیق میشه! برداشته نمیشه، فقط تعلیق میشه!.. حیرت‌آور نیست؟ اولین چیزی که به ذهن همه میرسه اینه که ترامپ واقعا یه معامله‌گر بیرحمه. این درسته، اما فقط این نیست. آمریکا چی داره که حاضرن چنین خفتی رو به جون بخرن، اما بیزینس باش رو از دست ندن؟

  اون یکی درباره یه تغییر جزیی اما بزرگ در قوانین چینه. تا همین چندوقت پیش شما به عنوان یک خارجی هرچقدر هم پول داشتی نمی‌تونستی یه شرکت چینی رو تصاحب کنی. اما این محدودیت رو برداشتند و حالا خارجی‌ها این اجازه رو خواهند داشت که ۵۰ بعلاوه ۱ درصد سهام شرکت‌های چینی رو بخرن، که یعنی میتونن عملا کنترلشون کنند، تعیین کنند هیأت مدیره به چه کسانی و به چه چیزهای رأی بده، و شرکت به کدوم سمت و سو بره. و پیش‌بینیش سخت نیست اینکه خیلی ازین ۵۱ درصدی‌ها اشخاص یا هولدینگ‌های آمریکایی هستن! آمریکا چی داره که حتی چین کمونیست حاضره بپذیره که بیان صاحب شرکت‌ها و صنایعش بشن؟

  و سومی درباره نفت بود. هند و چین در نظر دارند ائتلاف مشترکی تشکیل بدن به عنوان ائتلاف خریداران نفت (در مقابل اوپک، که ائتلاف فروشندگانه) و از طریق اون ائتلاف نفت آمریکا رو به جای نفت ایران و بقیه فروشندگانی که قدقد می‌کنند بخرند! هند و چین! حتی اگه فقط در حد ایده باشه هم نشون میده دنیا چه تغییراتی کرده. آمریکا چی داره که دو پرجمعیت‌ترین کشور و دو قدرت بزرگ که هر دو اتمی هستند و هر دو به این خاطر اتمی هستند که اون یکی اتمیه، دست به دست هم میدن تا مشتری بهتری براش باشن؟
  درب جعبه هر رسانه‌ای رو باز می‌کنی، مثل پاپ‌کورن تحلیل‌هایی با این مضمون که جهان‌تک‌قطبی تموم شد و چین و بقیه قدرت‌های نوظهور! آمریکا را خواهند خورد، بیرون میپره.‌ اما در واقعیت ازین خبرها نیست. باید توهمات رو کنار گذاشت.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   سپاس.
   امّا نگفتی که آمریکا چی داره که دیگران ندارند؟

   حذف
 62. به نظرم قدرت درونی واقعی
  بقیه کشور های دیگه اقتصادشون بیشتر وابسته به صادرات به کشورهی دیگه و علی الخصوص امریکا (در اصل تمام چیزای دنیا رو امریکا میخره تهش چیزی موند بقیه هم میخرند). اما اقتصاد امریکا به معنای واقعی درونیه هم بازار بزرگیه برای خود کمپانی های امریکایی و هم برای کشور های دیگه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   یواش یواش داریم به «نقطهٔ مشترک» میرسیم.

   حذف
 63. کژدم عزیز، به نظر اوضاع خیلی‌ خیلی‌ خرابه به حدی که این نماینده اینجوری اعتراف کرده:

  https://tinyurl.com/ycrx8ke2

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناسِ گرامی
   این رژیمِ شیعی؛ مثل یک «روسپیِ هرزه گرد» در بیابانهای افغانستان؛ یمن؛ عراق؛ سوریّه و شپِش زاری به نامِ «غزّه» از جلو و عقب و دهان گا ... میشود و همچنان فکر میکند که: «شیعه شکست نمیخورد» (نقلِ قول از گروهبان حاجی بادمجان میرزا قاسمی).
   امّا باید کسانی پیدا شوند که پیامِ کژدم را به گوشِ شیعیانی که از «انتظار برای امامِ زمان»؛ برای حلّ مشکلاتِ «زیرِ نافیِ مسلمانان» نا امید گشته و به اختراعِ «ولی فقیه» روی آورده اند .... برسانند که:
   «شیعه را چنان میگایند» که به قولِ تبریزیهای قدیمی؛ «بِئشی نَدَ عیبرت اولسون».
   یعنی شیعه را چنان میگایند که برای ۵ مدّعی دیگر عبرت بشود (سرنوشت نهایی داعِش را دیدید.) این سرنوشت؛ در انتظارِ «شیعیانِ کون پاره» است که کونشان را برای اهدافِ استراتژیکِ روسیه به «حراج» گذاشته اند.

   حذف
 64. با خروج از برجام دمکراتها در انتخابات مجلس دست پیش را خواهند داشت و علاوه بر نارضایتی مصرف کننده های آمریکایی اثر کاهش تعرفه های مالیاتی رو هم از بین بردن خلاصه تو بد مخمصه ای می افته چون با عدم جبران کاهش صادرات نفت اون رو به سمت ۱۰۰ دلار هل می دهد دخیل بستن به عربستان هم جوابگو نخواهد بود

  پاسخحذف
 65. کژدم ای کاش یک مقدار از استراتژی مجازات عاملان رژیم بگی اینکه باید چکار کرد چون من یکسری سانتی مانتالیزم میبینم که بله باید بخشید و فلان و بیسار نظر شما چیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من (کژدم) به مجازات اعتقادی ندارم. بلکه برای داشتنِ باغی پُر بار و زیبا و بی آلایش؛ به «حذف» علفهای هرز به عنوانِ یک «راهکارِ علمی - عَمَلی» نگاه میکنم.
   هرچه میتوانید؛ علفهای هرز را از ریشه در آورید و به «تُخمهای علفهای هرز» اجازهٔ رُشد و ادامهٔ زندگیِ پدران و مادرانشان را ندهید. اگر علَفِ هرزی را از ریشه در آوردید ... تُخمهایشان را نیز ریشه کَن کنید.
   ایران را به «یتیم خانهٔ علفهای هرز» تبدیل نکنید. فقط یک سال چشمهایتان را ببندید و به فرزندانِ ایران اجازه دهید تا این «طویله» را «لایروبی» کنند. نگذارید که حذفِ «علفهای هرز» از طرفِ حکومت و از دالانهای «رسمی» بگذرد و بوق و کرناهای «حقوقِ بشری» سر داده شوند و بامبولهای «سازمانِ مللی» و Amnesty International داشته باشیم. زیرا این مادر جنده ها زمانی پدیدار میشوند که «محمّد رسول الله دوّم = البغدادی» پس از آنهمه جنایات دستگیر شده و دارای «حقوقِ بشر» شده است.
   اکنون «البغدادی» ایران؛ همین «کُس کِشِ فرزانه» است و سربازانش را «بسیجی» و «سپاهی» مینامند.
   همهٔ علفهای هرز را از ریشه در آورید. هیچ «یتیمی» را به «جامعهٔ پاک ایرانِ فردا» تحمیل نکنید.
   در «هنر جنگیدن» گفته ام که : «ما مسئول یتیمان آنها نخواهیم بود».
   پَس .... «یتیم» .... «بی یتیم».

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   اندکی در رابطه با «روشهای موثّرِ ریشه کنیِ مالاریا» مطالعه کنید.
   هر آنچه که در رابطه با «ریشه کَنی مالاریا» به لحاظِ علمی پیشنهاد میشود را اجرا کنید. مسائل «حقوقی» در دفاغ از «لجنزارهای تولیدِ پشّه ها و میکروبهای مالاریا»؛ ارزشِ «واقعی» ندارند و «بافتنیها» هستند.

   حذف
  3. اگر نتوانی هضم کُنی که «بافتنیها» ارزشِ واقعی مانند پدیده های طبیعی ندارند و میتوان «بافتنیها» را به شیوه ای دیگر «بافت»؛ نمیتوانی هیچ کاری انجام دَهی. زیرا «طبیعتِ ثانویه» را که امری قرار دادی است را «طبیعی» انگاشته ای.

   حذف
  4. احمد کسروی گفته بود: «ما به آخوندها یک حکومتِ اسلامی بدهکاریم»....
   من (کژدم) میگویم:
   ما به این بی شرفها؛ یک «قتلِ عام» بدهکاریم .... و ... آنروز بسیار نزدیک است.

   حذف
 66. نیکی هیلی، نماینده آمریکا که دو روز قبل، برای رایزنی با مقامات بلندپایه هندی درباره تحریم نفت ایران از ۱۳ آبان به بعد به این کشور سفر کرده بود گفته است نارندرا مودی نخست وزیر هند «کاملا از مواضع ما در مورد ایران آگاهی دارد و سوالی در این باره نپرسید. انتقادی هم نداشت. شرایط را فهمید همچنان که می‌داند روابط هند و ایالات متحده قدرتمند است و لازم و شایسته است که به همین شکل باقی بماند.» دولت ترامپ به دنبال آن است که روابط خود با هند را به منظور استفاده از آن در اجرای استراتژی خود درحوزه هند و اقیانوس آرام و کمک به ثبات افغانستان گسترش دهد.
  میبینید حتی انقلت هم نیومده چشم بسته گفته اوکی

  پاسخحذف
 67. تو هم داری خودتو با این نوشته‌ها مشغول میکنی، تا فراموش کنی که نتونستی زندگی کنی. در واقع مکانیزم گریز روانشناسانه‌ی تو از پوچی و بی‌معنایی زندگی، نوشتن و تفسیر و تحلیل این گفته‌ی ترامپ و اون سخن فلان سیاستمدار یا آیت‌اله و اون یکی نوشته‌ی فلان فعال سیاسی است. البته قبول دارم که آینده‌ی خوبی در انتظار ایران و جهانی که در آن بسر می‌بریم نیست؛ اما اگر فکر میکنی نوشته‌ها و نظراتت میتونه حتی اپسیلونی در تغییر این شرایط نقش داشته باشه؛ بدون که سخت در اشتباهی، چرا؟ چون به قول خودت ما به حدی از قافله‌ی تمدن بشری عقب افتاده‌ایم که حتی اگه با سرعت جت هم بریم به گرد پای اونا هم نخواهیم رسید و حتی هیچکدوم از ترفندهاشون رو نمیتونیم خنثا کنیم؛ چونکه به محض دست بردن به مهره شطرنجمون اونا تو ذهنشون میدونن ما چه حرکتی میخوایم انجام بدیم و تو دلشون به ریشمون و به بازی سطحیمون میخندن...بگذریم.
  خب حالا اگه واقعآ چیزی فراسوی ماده وجود نداره و ما محصول دستان کور طبیعت باشیم که تنها چند صباحی مهمان این سیاره‌ایم و بعد به عدم می‌پیوندیم و هیچ نشانی هم از ما بر ساحل هستی نخواهد ماند، بهترین راه در چنین موقعیت وحشتناکی، اندیشه‌ی خیامی است و نه نظریات شما که فقط به اندوه این لحظه‌های جانکاه اضافه میکنه و با خوندن مطالبتون تنها کاری که از دستمون برمیاد اینه که بشینیم و انقراضمون رو از چرخه‌ی زیست، تماشا کنیم. اصلآ گیرم که منقرض شدیم، مگه چه چیزی رو از دست میدیم؟ اصلآ آمریکایی‌ها همه‌ی سیاره‌ی زمین رو تسخیر کنن و تا میتونن با هم سکس گروهی و کشتی کج راه بندازن و برن فضا ببینن میتونن یه موجود کس‌کش یا کس‌خولی مثل خودشون و ما پیدا کنن یا نه.من خو میدونم آخرش یه موجودی پیدا میکنن که کس اول و آخر خودشونم پاره میکنه:-)))
  در هر صورت از نظر من، عاقل اونیه که تا میتونه از فرصت باقی‌موندش استفاده کنه و از هیچ شادی و لذتی که آزار کسش در پی نیست استفاده کنه که به قول خیام: می خور که هزار بار بیشت گفتم/ باز آمدنت نیست چو رفتی، رفتی
  قبل از اینکه سر فحش رو بم بکشی خودم کارت رو راحت میکنم تا رنجی به رنجهات اضافه نکنم: کیر همه‌ی نئاندرتال‌ها و هموساپینس‌ها و دایناسورهای منقرض شده‌ی ماقبل تاریخ، تو کونم :-)))))

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   جملهٔ آخَرِت نوشِ جونت.

   حذف
  2. امّا بگذار یک داستانِ واقعی از «زندگی» (به شیوهٔ کژدمی) برایت تعریف کُنَم:

   حدودِ ۲۶ سالِ پیش؛ .. «لولِ لول» و «مستِ مست»؛ در ساعتی میانِ ۱۲ نیمه شب و ۱ بامدادی؛ سوارِ تاکسیِ دربستی هستم.
   در «چهار راهِ آبرسانی» (تبریز)؛ یک مادر به خطای شهربانی (انتظامی) دستورِ ایست میدهد. راننده که میداند من «مستِ مست» هستم میگوید: «رشوه بده ... بریم».
   امّا من از تاکسی پیاده شده و محکم توی گوش آن مادرجندهٔ انتظامی؛ زده و از او میخواهم که اسمش چیست و در کدام پاسگاه خدمت میکند؟ از همراهانِ بدبختِ سرباز و «تَه باز» او خواستم که کاغذ و قلم بیاورند.
   آن «افسرِ رشوه خوار» پس از نوشِ جان کردنِ سیلی؛ خودش را باخت و به «کژدمِِ مستِ مست» احترام نظامی گذاشت و گفت: «جنابِ سرهنگ»...
   زیرا تا آنروز؛ ندیده بود که کسی اینگونه با او رفتار کُند و اگر «کژدم» چنین کرده است؛ حتماً دارای «مقامی برتر = از ما بهتران» است.
   هنوز هم که هنوز است؛ آن «شیوهٔ زندگی» زیر دندانهایم لذّتی بسیار بیشتر از زندگیِ «می بخور منبر بسوزان» دارد.

   خودت را در جای من در ۲۶ سال پیش؛ در حالی که تا خرخره عرق سگی خورده ای بگذار و در «آن لحظه» ... «زندگی کُن».
   من (کژدم)؛ «آن لحظه» را با تمامی دنیا عوض نمیکُنم.

   «خَر فهم» شد؟

   میدانم که «نَشُد» ...
   زیرا «خرها» بهتر از «تو»؛ «فکر» و «زندگی» میکنند.

   حذف
  3. کژدم عزیز
   امروز روزی معمولی بود ولی با این خاطره روز بنده رو ساختی 😂😂 تشکر میکنم

   حذف
 68. خر تویی که اون افسر الاق اجازه داد بزنی تو گوشش، اگه من جای اون بودم یه قیف میکردم تو کونت و یه بشکه عرق خالی میکردم توش تا صبح که مستی از سرت بپره به باریکی کیرت بخندی.
  واقعآ فکر کردی این تیمارستان رو اطلاعات رصد میکنه. البته شاید برای خنده و تفرج خاطر یه سری بزنن

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کاش آن «رشوه خوار» که تو او را «افسر» مینامی؛ ... «خودت» و یا «پِدَرت» بود ... تا جایگاهِ «قیف» را نشانت میدادم.
   رانندهٔ بیچارهٔ تاکسی هم به خودش ریده بود و فکر میکرد که من (کژدم) حتماً «کاره ای» هستم.

   جواب نده؛ منتشر نمیکنم.

   حذف
  2. چون از «زندگی» حرف زدی؛ بگذار یک داستانِ دیگه برات تعریف کنم که مربوط به ۳ هفتهٔ پیش است.
   سوار اتوموبیل خودم هستم و در یک چهار راه بزرگ در چراغِ قرمز ایستاده ام و با ماشین حسابِ موبایل در حالِ حساب کردن هستم. من در خطّی هستم که باید مستقیم برود. رانندهٔ سمت راستِ من در خطّی است که باید به راست بپیچد. آن راننده (احتمال قوی انگلو ساکسونِ نژاد پرست) پنجره اش را باز کرد و برای من «سوت» زد و با اشاره گفت که من نیاید در حینِ رانندگی از موبایل فون استفاده کنم. امّا من رانندگی نمیکردم و در پشت چراغ قرمز ایستاده بودم.
   سَرم را پایین انداخته و بی اعتنایی نشان داده و چراغهای احتیاط را روشن کردم تا اوتوموبیلهای پُشتِ سرِ من متوجّه وضعیت غیر عادی باشند و زمانی که او به راست پیچید؛ من نیز به راست پیچیدم. او فهمید که In trouble شده است و سرعتش را زیاد کرد. خط خودم را عوض کرده و به جلوش پیچیده و ترمز کردم که البتّه شانس آورد و به اتوموبیل من نکوبید. پیاده شدم و با «هفت تیرِ آب پاشی کودکان» که همیشه برای اینگونه شوخیها و «درس آموزی» با خودم حمل میکنم و مایعِ درون آن «آب + پودر رختشویی = بی خطر» است؛ به طرفش رفته و بدون سوال و جواب به صورتش پاشیدم. چشمهایش سوخت.
   به او گفتم که این «اسید فنیک رقیق شده» است و تمامی پوست و چشمش را «بدونِ درد» خواهد سوزانید و بهتر است که فوری به خانه بر گردد و دوش بگیرد.
   در ضمن به او گفتم که از رفتارِ کثیفش دست بردارد و اگر بارِ دیگر «پلیس بازی» در آورد؛ شاید کسی به او شلّیک کند.

   تا آخرِ آنروز .... فقط میخندیدم.
   این هم «نوعی دیگر» از «زندگی» است که الاغهایی مانندِ «تو» برایش تعریفی ندارند.

   چی؟ ....
   گفتی «تیمارستان»؟

   ....
   همه جا «تیمارستان» است.

   حذف
 69. کاهش ۲ میلیون بشکه نفت

  در صورت اجرای این سیاست، عملا ۲ میلیون بشکه نفت صادراتی ایران از چرخه بازار انرژی جهان حذف می‌شود. عربستان سعودی گفته است که قادر به افزایش میزان تولید نفت خام خود به میزان ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه در روز است.

  کارشناسان بر این باورند که با توجه به دشواری‌های احتمالی ناشی از مشکلات کشورهای لیبی، ونزوئلا، آنگولا و نیجریه در تولید و صادرات نفت، این میزان از افزایش تولید از سوی عربستان قادر به تامین نیازهای جهانی نفت خام پس از حذف نفت ایران نخواهد بود.

  همین موضوع از هم اکنون و پیش از اجرای تحریم‌های کامل نفتی ایران، منجر به افزایش و بی‌ثباتی بازارهای جهانی نفت خام شده است. کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که این موضوع می‌تواند منجر به افزایش بهای نفت به ۹۰ دلار برای هر بشکه گردد؛ هزینه‌ای که می‌تواند بر اقتصاد جهان و آهنگ رشد اقتصادی تاثیری منفی بر جای نهد.

  افزون بر آن، دولت آمریکا نیز در صورت افزایش بهای نفت خام و در سایه جنگ تجاری با چین، کانادا، مکزیک و کشورهای اروپایی ممکن است از منظر مالی با دشواری‌های عدیده‌ای روبه‌رو گردد.

  کارشناسان مسائل اقتصادی حتی احتمال بروز رکود اقتصادی در آمریکا را منتفی نمی‌دانند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بسیاری از نوشتارهای تحلیلی که شما بخش از آن را فرستاده اید؛ پروپاگاندا هستند.
   ضربه ای که گران شدنِ نفت به اقتصاد چین و اروپا می زند؛ بسیار سنگین تر از ضربهٔ آن به اقتصاد آمریکا است.
   گران شدنِ نفت به شکوفایی صنایع جدید نفتِ آمریکا می انجامد که در این نوشتارها به آن اشاره ای نمیکنند.
   خارج کردن رژیم ایران از بازارِ نفت آنهم با جمعیّت ۹۰ میلیونی ایران؛ ایران را به «غزّه» تبدیل خواهد کرد.
   نفتِ ایران را تا حدّ «نفت در برابر دارو و غذا» پایین خواهند آورد و به «صفر» نخواهند رسانید.
   حدس من بر روی ۳۰۰ هزار بشکه در روز است.
   تا رژیم حتّی قادر به پرداخت حقوق نظامیان و شغلهای کاذبی مانند «خواهران زینب» نیز نباشد و سهمیه های «ساندیس» قطع شود.

   حذف
  2. نتایج تحریم نفت بر ایران فقط گران شدنِ ارزهای خارجی نیست؛ در حالی که همهٔ نویسندگان و گویندگان بر روی قیمت دلار تمرکز کرده اند.
   بگذارید اندکی از تأثیرات را بشماریم که برخی از آنها تأثیراتِ دیرپایی خواهند داشت:

   ۱- همهٔ ریالها را نمیتوان به ارزِ خارجی تبدیل کرد؛ زیرا ارزِ خارجی محدود است.
   لذا ریالهایی که حقوقهای ماهیانه با آن پرداخت میشوند؛ تبدیل به کاغذپارهٔ واقعی خواهند شد.
   ۲- تمامی بودجه های مربوط به محیط زیست قطع خواهند شد. که آثار ویرانگر و غیر قابل جبرانی خواهد داشت.
   ۳- برای تعمیرات و بهینه سازی کارخانه ها و صنایع کوچک؛ پولی در دست نخواهد بود و بسیاری از این صنایع در همان سالِ نخست ورشکست خواهند شد.
   ۴- بهای اجارهٔ مسکن چنان بی ارزش خواهد شد که حتّی صاحب ملک نیز قادر به صادر کردن حکم تخلیه نخواهد بود. زیرا مشتری دیگری نیز نخواهد داشت.
   ۵- دزدی و غارت و نا امنی به شدّت افزایش خواهد یافت و نیروی انتظامی و بسیج نیز در سازماندهی آن دست خواهند داشت.

   لذا نگرانِ آمریکا نباشید.

   حذف
  3. جواد
   کژدم گرامی در افغانستان طالبان،بسته اسکناس را برای خرید نمی شمردند، در ترازو وزن می کردند.

   حذف
 70. بادرود به کژدم گرامی
  بنا به گفته روح الله زم برادران دالتون و حسن کلید ساز به دنبال پروژه حذف خایه منی !دجال هستند تا با مذاکره با امریکا راه برون رفتی از این اوضاع خرتوخر پیدا شود وبازهم به گفته زم چهل میلیارد دلار توسط سپاه پاچه دارها در (فرودگاه اختصاصی مخابرات ) دپو شده که باعث انحلال دولت شوند و در صورت عدم انحلال به خارج منتقل کنند و بازهم به گفته زم حال سرخر انقلاب بسیار خراب است اوضاع را چگونه ارزیابی میکنید درضمن خرید دلار دردسر های زیادی ازقبیل قاجاق بودن و تقلبی بودن دارد خرید سکه چطور ؟ که آن هم توسط دولت امام زمان با پیش فروش به اجنه و عدم تحویل به دو برابر دوماه پیش افزایش یافته .سپاس
  ایرانی گمنام

  پاسخحذف
 71. بعد از علی مطهری ، روحانی هم گفته

  مردم ۶ماه مقاومت کنند تا مشکلات حل بشه.
  میری تهش رو درمیاری ، میبینی یه جن گیر

  به حسین فریدون گفته ۶ماه دیگه توی

  انتخابات میاندوره ای آمریکا دمکراتها پیروز میشن و برجام برمیگرده سرجاش.

  مملکتداری با جن گیر خدا ختم بخیر کنه

  پاسخحذف
 72. یک خبر خوب
  تضمين انگلا مركل براي فروش نفت ايران و استفاده از سوييفت .
  🔹مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در حاشیه نشست امروز اتحادیه اروپا در بروکسل:ا تحادیه اروپا با ۲۸ رای مثبت بسته حمایتی از ایران در راستای برجام را تصویب کرده و طی دو روز آینده تسلیم مقامات ایران می شود.
  🔹بلغارستان تنها مخالف جلسه بود که دست آخر رای مثبت داد.
  فرانسه، انگلستان، آلمان تدوین کنندگان بسته حمایتی میباشند. بانك سرمایه گذاری اروپا مجبور به حمایت از ایران شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اروپا در حالِ خریدنِ زمان نا انتخاباتِ میان دوره ای کنگرهٔ آمریکا است و دموکراتهای آمریکا وعدهٔ پیروزی داده اند.
   در این رابطه ۴ سناریو قابل تصوّر است:
   ۱- دموکراتها اکثریت قابل توجّهی بدست آورند.
   ۲- بخشی از جمهوریخواهان که مخالف ترامپ هستند بتوانند صندلیهای بیشری بدست آورند.
   ۳-دموکراتها در همین وضعیت کنونی بمانند.
   ۴-جمهوریخواهان پیروزی خوبی داشته باشند.

   نتیجه:
   آندسته از جمهوریخواهان که مخالف ترامپ هستند؛ فرقی با دموکراتها ندارند و دستشان در همان «کاسهٔ گلوبالیسم» است.
   لذا اگر جمهوریخواهانِ متمایل به دونالد ترامپ بتوانند موقعیّت فعلی را نگاهدارند؛ همهٔ تلاشهای اروپا به باد خواهد رفت و اگر به سیاستهای خود ادامه دهند؛ مسیر را از «تحریمها» به سوی «برخورد نظامی» با رژیم ایران سوق خواهند داد.
   شیرینیِ خبر خوشِ شما در حدّ شیرینی یک «حبّه قند» حلّ شده در یک بشکه آب است.زیرا اگر آمریکا بتواند فروش نفت ایران را ۷۰٪ کاهش دهد؛ وضعیّت بسیار وخیم خواهد شد.

   تازه .... مگر تا دیروز که صحبت از تحریم نبود؛ با این پولهای نفت چکار کردید؟ که فردا بتوانید بکنید؟ مگر نه اینکه یا «ملّا خور» شد؟ و یا هزینهٔ اوباشانِ یمن و عراق و سوریه و لبنان؟

   حذف
  2. برای آدمهای «خوش» و «شنگولی» مثل شماها مثلی «تُرکی» هست که میگوید:

   «یِمَئینَن دویمادن ... یالاماقینان دویاجاقسان؟»

   ترجمهٔ فارسی:
   «با خوردن که سیر نشدی ... آیا با لیسیدن سیر خواهی شد؟».

   حذف
 73. کژدوم جان درودها
  سپاس فراوان بابت تمام زحماتت، تمام تحلیل ها و متن ها.
  مشکل اساسی تعدادی از خوانندگان، از نگاه من البته، این است که با الگوهای ذهنی قدیمی و بر اساس تجربیات گذشته اقدام به تجزیه و تحلیل و تفسیر اکنون و آینده میکنند و متاسفانه از تجربه های قبلی خود درس نمیگیرند.
  آینده ای که به سمت آن میرویم متاسفانه آینده دلپذیری نیست و احتمال دارد حتی سیاست نفت در برابر غذا و دارو (تجربه عراق) برای ساکنین ایران آرزوی دست نیافتنی شود (بشاش تو حقوق بشر و باقی خزعبلات)
  در مورد ارز، طلا و ملک هم من با کژدوم موافق هستم. مخصوصاً در مورد ملک که بسیاری در موردش به اشتباه می افتند (الگوهای ذهنی قدیمی). روش یهودیان: وقتی در خیابان خون به راه افتاد ملک بخر. البته اگه اون ملک قرار نیست در آینده به فروچاله ها فرو بره و یا قرار نیست بخشی از کویر آینده سرزمین ایران باشه.
  در ضمن تمامی مشکلات موجود ریشه در فردگرایی مضمن ما دارد که حتی تو این وضعیت هم دنبال این هستیم که "ملک بخرم یا طلا بخرم"، "چطور من میتونم از آب گل آلود ماهی بگیرم" و .... دفعه بعد که تو خیابان های ایران هستی به نحوه رانندگی آدما نگاه کن. تمام آنچه که باید از عاریایی های پاک نهاد بدانی دستگیرت خواهد شد. همه به دنبال نفع شخصی خود!!!!!

  پاسخحذف
 74. راستی کژدوم جان
  چه اتفاقی برای دیگربان افتاد؟ شما خبری داری؟

  پاسخحذف
 75. به الاغهایی که دَرها را از پاشنه میکندند که «سپاه میخواد کودتا» کُنه و حاجی بادمجان هم رئیس جمهور میشه .

  https://goo.gl/n7jRw3

  دیدید گفتم؛ همش سناریوئه؟
  اینها همانطور که گفته ام؛ به «زین العابدینِ همیشه بیمار و همیشه سجّاد نیاز دارند».

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. صحبت کودتای سپاه توسط آمدنیوز و روح اله زم استارت خورد و خود آمدنیوز و شخص روح اله زم (فرزند حجت الاسلام محمد علی زم) در کنار پدر از اصلاح طلبان دوران خاتمی هستند و خیلی نمیشه بهشون اعتماد کرد. مراقب حرکت های دیساینفورماتیو باشید.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   روح الله زم متعلّق به حاکمیّت شیعی است. او استارت زد؛ و «اوباشِ نادان» رنگ و لعابش داد.
   به این میگویند «تقسیمِ کار و حرکتهای هماهنگ» که ۲ هدف را دنبال میکنند:

   ۱- آهای آمریکا ... «حاجی بادمجان» خیلی «لولو خورخوره است»... بترسید و تحریم نکن و گرنه: «شب پره شاخت میزنه».
   ۲- آهای مردم ... این حاجی بادمجان خیلی خطرناکه ... دورِ امام حسن حلقه بزنید که خدای ناکرده زنجیرشو پاره نکنه.

   روح الله زم اگر طرف مردم بود چرا به قول خودش «توطئهٔ ترور احمدی نژاد» را فاش کرد تا زنده بماند؟

   آیا هیچ خری از خودش میپرسد که چرا؟
   همهٔ برنامه هایش را مرور کنید.
   روح الله زم و «عارفِ شاشندهٔ حُسینی» و «فخر آور» فکر میکنند که مردم نان را به گوششان میخورند.

   حذف
 76. بیژن زنگنه گفته است:

  « اَیَ خالامن داشّاغی اولسِیدی ... دایی دیَردوخ»

  ترجمهٔ فارسی:

  «اگر خاله ام خایه داشت ... به او دایی میگفتیم».

  https://goo.gl/gqH73B

  پاسخحذف
 77. اسکورپین عزیز درود
  بلاخره سکه آزادی بخریم یا نخریم ؟لطفا جواب بدهید

  پاسخحذف
 78. کژدم این بولد کردن مجاهدین اخیرا نشانه قدرت گروه هست یا صرفا میخوان مردم رو بترسونن نظرت راجع به نشست اخیر پاریس چی هست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. مجاهدین گزینه ی مناسبی برای ریشه کنی مالاریا هستند بخاطر همین تقاضای اقامت کشورهای افریقایی در ایران بالا رفته.

   حذف
 79. ترس از "سوریه ای شدن" ایران!
  .
  وقتی سوری ها "سوریه ای" شدند؛ تا مدت ها (نزدیک یک سال) متوجه نبودند که "سوریه ای" شده اند!

  حکایت شماری از ایرانی هاست. که نزدیک چندماه است نشانه های "سوریه ای شدن" را در این شهر و آن شهر و این استان و آن استان می بینند و نمی دانند که خیلی وقت است که "سوریه ای" شده اند و به خود امیدواری می دهند که "ایران فرق دارد"!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به کیرم! همانا روشنی باشد چراغی که تا روشن کند راه الاغی ولی گر روشنی مقبول ناشد به کیرم هستی اش باد فنا شد.... ! الخ.

   حذف
 80. گویا تمام اجناس داره تو ایران اشغالی نجومی بالا میره/ ای دنیا به ونزوئلای 2 درود بفرستید/ضمنن ای کسانی که میخونید و میتونید کاری برای ایران اشغالی بکنید و زود بجنبید که فردا دیر است///

  پاسخحذف
 81. کژدم گرامی، با خودم می اندیشم، تو با مردی که برات پلیس بازی در آورده بود، اونجوری رفتار کردی. پس با آخوندها چه رفتاری خواهی کرد؟ برای پاکسازی ایران دستکم نیاز به ۱۰ تا کژدم داریم.ما به آخوندها و خانوادهایشان، یک قتل عام زیبا بدهکاریم.
  ژوپیتر

  پاسخحذف
 82. جناب کژدم درود
  اگر به پیک.نت مراجعه بفرمایید صفایی فراهانی را به عنوان یک روشنگر معرفی کرده که با روزنامه شرق مصاحبه نموده . با توجه به نکاتی که فراهانی اعلام کرده و جسته و.گریخته ملت هم بعضی از اربابان قدرت را میشناسند و نمیشناسند! لزوم ایجاد یک باتک اطلاعاتی در مورد کل اشخاص دخیل در حلقه قدرت که به هرنحو به چپاول اموال عمومی و تحکیم غداران و فرمانروایان
  زر و زو و زر !مشغول هستند احساس میشود اگر اسامی کل این افراد به هرنحو.ممکن در یک بانک اطلاعتی ثبت ذخیره شود و به اطلاع عموم مردم رسانیده شود حتما جهت زیر اخیه کشانیدن این نا مردان مسمر ثمر خواهد بود والا هرگونه تظاهرات بعد از فرونشستن باعث نا امیدی و یاس خواهد بود .
  ایرانی گمنام

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ایرانی گمنام گرامی

   سالها پیش چنین صفحه ای به نام: «صفحه ای برای تدوین استراتژی مبارزاتی (صفحهٔ نوین)» را اندازی کردم که تقریباً همه به آن خندیدند.
   این صفحه را در ستونِ سمتِ چپ وبلاگ میتوانید ببینید.
   این صفحه مانندِ یک «بانکِ خالی» و یا اثرِ باستانیِ کاهگِلی؛ همانجا مانده است.
   برای آغاز تدوین استراتژی مبارزاتی؛ از «شناساییها و ضرورتِ آنها» شروع نمودم.
   «حیف از وقتی که برایش گذاشتم».
   اگر موردِ توجّه قرار میگرفت؛ اکنون یک بانکِ اطلاعاتی قدرتمند داشتیم.

   حذف
  2. اگر به تاریخِ راه اندازی صفحه نگاهی بیندازید؛
   ۱۲ شهریور ۱۳۹۱ است.
   یعنی اینکه: اگر این صفحه فقط به بانکِ اطلاعاتی تبدیل میشد؛ اکنون نتیجهٔ تلاشهای ۷ ساله می بود.
   هرچه تاکنون گفته ام؛ بر زمین مانده است.

   این صفحه ۹ صفحهٔ دیگر در درون دارد که هر یک از آنها میتوانست بانکِ اطّلاعاتی بزرگی باشد.

   حذف
  3. در این وبلاگ؛ آنچه که هرگز معنی نداشته است؛ «کم کاری» است.
   و همهٔ آنچه که میبینید (به جز بیانیّه های پیشگامان کاویانی) همه اش به صورت «تَک نفره» انجام شده است.

   حذف
 83. کژدم جان نظرت رو راجع به این مصاحبه بگو ممنونم
  https://www.tasnimnews.com/fa/news/1397/04/10/1764713/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%AF%D8%AE%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   این «ادیب» راست و دروغ و تخیّلات احمقانه را با هم مخلوط کرده است:
   ۱- اینکه ترامپ «ورشکسته ها» را برای مذاکره دوست میدارد؛ حرف تازه ای نیست و در این وبلاگ شاید بیش از ۱۰ بار گفته شده است که ادیب از آن به «دووئی کردن» یاد میکند.
   ۲- در رابطه با ورشکست شدنِ «دِئوو» دروغ میگوید و داستان این نبود که آمریکاییها آن کمپانی را ورشکست کردند؛ بلکه آن کمپانی به خاطر سرمایه گذاری بر روی ساخت اتوموبیل سرمایه های کلانی گذاشت و «دِئوو موتورز» ورشکست شد؛ زیرا اتوموبیلهایش از کیفیّت رقابتی برخوردار نبودند و ثروتِ کمپانیتبدیل به آهن پاره شد.
   «کیا موتورز» که فکر میکرد وضعش بهتر است «دئوو موتورز» را خرید و آنهم ورشکست شد.
   «هیوندای» هنوز بر سر پا ایستاده بود؛ تا اینکه آمریکاییها بخش بزرگی از سهام این ۳ کمپانی را را خریده و تکنولوژی آمریکایی را به صنعتِ اتوموبیل سازی کرهٔ جنوبی تزریق کردند.
   اکنون «کیا موتورز» و «هیوندایی» وارد رقابتهای جهانی شده اند.

   راستش را بخواهید؛ آنقدر به در و دیوار و میخ زده و شعار داده است که حوصلهٔ خواندش را نداشتم و به صورتِ جسته گریخته خواندم.

   اینکه تقصیر گران شدن دلار را به امام حسن و دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت میدهد؛ از همان «دکترینالهای شاخدارِ حسن عبّاسی» است.
   اگر همین امروز ودولت دلار را ۷۰۰۰ تومان اعلام کند؛ آش همین آش خواهد بود. زیرا «تومان» پشتوانه ندارد؛ زیرا «تومان» «مشکل آب» دارد؛ مشکلِ نفت دارد؛ مشکل ریخت و پاش پول برای اجیر کردنِ مزدور در عراق و یمن و سوریه و لبنان و .... دارد.
   واقعیّت این است که «تومان» دستمال کاغذی مستراح هم نیست؛ و اگر مردم میتوانند خرید کنند؛ به خاطر «سوبسیدها» است و گرنه مثل هندوستان؛ روزی ۱۰۰ نفر در کنار خیابانها از گرسنگی میمردند.

   در مجموع این اوباشانی را که «دکترهای خود خواندّ سهمیه ای» هستند را فراموش کنید.

   حذف
 84. https://www.avatoday.net/fa/node/349

  آواتودی


  طبق اسنادی کە بە آواتودی رسیدە، جمهوری اسلامی می کوشد برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی، برخی از ویلاها و خانەهای مصادرەای تعدادی از مسئولین کنونی و سابق همانند محمد خاتمی، علی لاریجانی، صادق لاریجانی، محمد جعفری و ..... بە فروش گذاشتە شود.

  بنابراین خبر در روزهای آیندە تعدادی از ویلاهای مصادرەای کە سند مالکیت آنها توسط جمهوری اسلامی برای غاصبین صادر شدە، بە فروش می رسند. این املاک و ویلاهای غصبی و مصادرەای ممکن است زیر قیمت روز باشند. از خرید املاک مصادرەای خودداری کنید. زیرا وضعیت کشور بە گونەای است کە در چند ماه آیندە ویلاهای مصادرەای و اشغال شدە بە صاحبان اصلیشان برگرداندە می شود.

  پاسخحذف
 85. دخیل بستن به امامزاده ارز دیجیتالی
  ایران می‌تواند به ارزهای دیجیتال امید ببندد؟


  🔹 هرچند بانک مرکزی ایران ارزهای مجازی از جمله بیت کوین را به رسمیت نشناخته اما فشارهایی که اقتصاد کشور در چند ماه اخیر از ناحیه نرخ دلار تحمل کرده، ممکن است فضا را کمی به نفع ارزهای دیجیتال تغییر دهد. مدیرعامل سابق بانک تجارت در یک برنامه تلویزیونی از این گفت که ارزهای دیجیتال این ظرفیت را دارد تا به ایران برای خروج از سیطره دلار کمک کند.

  🔹 فلاح گفت: «وقتی به‌طور کارشناسی مفهوم ارز دیجیتال را درست توضیح دادم دکتر کمیجانی استقبال کرد و گفت ممکن است مرکز ملی فضای مجازی نکاتی در این رابطه را نپذیرند و هفته گذشته با دکتر فیروزآبادی این موضوع را در میان گذاشتم و پس از توضیح او نیز به‌شدت استقبال کرد و درخواست کرد قبل از آنکه ارزی به نام گرام توسط شبکه تلگرام فعال شود شما سریع‌تر اقدام کنید تا دارایی‌های مردم در تبادل ارزی به ارز تولید خودمان مبادله شود و وقتی موضوع درست مطرح شود مورد استقبال مسئولان قرار می‌گیرد».

  🔹 اکنون سؤال این است که در اقتصاد دولت زده ایران، ارزهای دیجیتال در صورت به رسمیت شناخته شدن چه جایگاهی پیدا می‌کنند؟ واقعاً اگر دولت ارز مجازی راه‌اندازی کند، چند درصد از مردم از این ارز به‌جای بیت کوین استقبال خواهند کرد؟ دخالت دولت در فرایند تولید و مبادله این ارزها، از کار آیی آن در اقتصاد نمی‌کاهد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بگذارید هرچه قِر کَمر دارند بریزند.
   مانورهای بستن تنگهٔ هرمز با آن هزینه های سرسام آور به کجا رسید؟
   قایقهای تُند رو چه شدند؟
   نیروی دریایی توانمندِ «حلبی نشان» کجاست؟
   اینکه مشاوِرِ اعظمِ انگلِ فرزانه (ولایتی) گفته بود : هر کاری بکنند؛ نفت را تحریم نخواهند کرد .... چه شد؟

   این «شیعیانِ نئاندرتال»؛ همیشه «نئاندرتال» خواهند ماند. تا به حال دیده نشده است که «شمپانزه»ای «انسان» شود.

   حذف
 86. تصویرِ واقعی «انگل فرزانه» در برابرِ «فاطی موگرینی»:

  http://www.bbc.com/persian/iran-44696162

  آن ۷ شرط و شروط قهرمانانه برای «مصرفِ داخلی» را بشاشید توش بِرِه.

  پاسخحذف
 87. درود بر شما کژدم گرامی

  در بخش نظرات «گلیم» در جواب سوال یکی از دوستان (در رابطه با تجزیه ایران) ، عنوان کردین
  «جدایی بلوچستان به باز تعریف پاکستان (کشور بی ریشه و قلّابی) بستگی بنیادی دارد و اگر امکان پذیر شود؛ مستعمرهٔ هندوستان خواهد شد».
  اگر امکان دارد بیشتر توضیح دهید

  با تشکر

  رضا

  پاسخحذف
 88. با عرض پوزش از شما جناب کژدم
  گویا باید سوالم را در همان بخش نظرات «گلیم» مطرح میکردم
  واقعا متاسفم
  رضا

  پاسخحذف
 89. دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان توسط یک سپاهی انجام شده در عوض پول و پاسپورت. از دیپلمات ایرانی فیلم گرفتند. دخلش اومده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   خبرهای موثّق تر میگویند که «موساد» این حمله و عاملانِ آنرا (در مجموع ۴ نفر) لو داده است تا به اروپاییها نشان دهد دولتهایشان با چگونه حکومتی معامله میکنند؟ (دیپلماسی عمومی).

   حذف
 90. روحانی گفته اگر ایران نتواند نفت صادر کند، کشورهای منطقه هم نخواهند توانست یک قطره نفت صادر کنند.
  روحانی چطور اجازه نمیده کشورهای منطقه نفت صادر کنند؟
  با مذاکره؟
  با گفتمان؟
  با خواهش؟
  با لبخند؟
  با پرتاب خودکار؟
  با فشار ایمیلی؟
  با استاد مشایخی؟
  با چی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   هیچکدام.
   با تهدید به بستنِ تنگهٔ هرمز؛ که مانند آتش زدن برجام؛ در حدّ شعار خواهد ماند.
   گزینهٔ بستنِ تنگهٔ هرمز؛ به معنی رفتن به سوی گزینهٔ نظامی است و پایانِ ایرانی خواهد بود که اکنون میشناسید.

   حذف
 91. از حسن شریعتمداری که فرزندِ «انگل شریعتمداری» است؛ به خاطر برخی نوشته هایش؛ بَدَم نمی آید.
  امّا ایشان در این نوشتار؛ همه چیز گفته است؛ بدون اینکه چیزی گفته باشد (پای آکادمیکها چوبین بُوَد).
  آخه مردِ حسابی .... اینهمه فلسفه بافی برای چه کَس و یا کَسانی است؟
  خیلی خوب ... گُلی به جمالِت که اینچنین «فلسفی» سرودی ...
  حالا باید چکار کرد تا از این گردونهٔ «هیچ در هیچ» بیرون آمد؟

  فلسفه نباف ... استراتژی تدوین کُن ...
  نیروهای «مِیدانی» تربیت کُن....
  و گرنه ... ننهٔ من هم بالاخره حرفی برای زدن دارد.

  https://goo.gl/eq7mz8

  پاسخحذف