۱۳۹۹ خرداد ۵, دوشنبه

رویا رویی آمریکا و چین (۲)

در ظاهر رویارویی آمریکا و چین؛ بسیار پیش از اینها آغاز شده است و تاریخچهٔ اوجِ آن به  دورانِ کلینتون و جورج دبلیو بوش (پسر) میرسد. امّا این ظاهرِ قضیّه است  و بسیار ساده لوحانه خواهد بود که پس از سالها تجربه؛ این رویارویی در دورانِ ۲۴ سالهٔ حاکمیّتِ «گلوبالیستها» بر آمریکا را رویارویی «آمریکا و چین» بنامیم. در واقع این درگیریها را باید «دعوایِ خانوادگی» در میانِ «گلوبالیستها» خواند. زیرا نه تنها وضعیّت آمریکا بهبود نیافت؛ بلکه ضعیفتر شد و «چین» را قوی تر نمود. امّا  به رویِ کار آمدنِ دونالد ترامپ؛ یک نقطهٔ عطفِ تاریخی بود و سقوطِ تدریجی اقتصادِ چین و تبدیلِ چین به یک «قدرتِ اتمی» بدونِ قدرتِ اقتصادیِ فراگیرِ جهانی هدفِ نهاییِ «ناسیونالیسمِ آمریکایی» بود که که از چند سالِ پیش به طورِ مکرّر به آن پرداخته ام و لزومی برایِ تکرارِ مجدّدِ آن نوشتارها را نمیبینم و فقط به این نکته اشاره میکنم که چین در ۳ و نیم سالِ گذشته اسیرِ توفانهایِ «بازگشتِ موج سونامیِ گلوبالیسم» بوده است.
امّا شیوعِ «ویروسِ طلایی» نقطهٔ عطفِ دیگری برای تضعیفِ «چین» به شمار می آید و کشوری که رشدِ اقتصادیِ آن نزدیک به ۱۶٪ بود؛ اکنون در آرزویِ رشدِ اقتصادی ۲٪ میسوزد وتواناییِ پیشبینیِ رشدِ اقتصادیِ خود در سالِ آیندهٔ مالی را از دست داده  و در «تاریکی میجنگد». حکومتِ چین هرگز یک حکومتِ کمونیستی مانندِ اتّحادِ شوروی نبوده است؛ زیرا پایه هایِ فرهنگیِ چین از نوعی دیگر هستند و ریشه در اندیشه هایِ «کنفوسیوس» و «سان زو» (تائوئیسم) دارند و دیرپایی رژیمِ کمونیستی در این کشور؛ محصولِ همین فرهنگ است. امّا قُمارِ انتشارِ عمدیِ بین المللیِ «ویروسِ طلایی» هیچ سنخیّتی با اندیشه هایِ «تائوئیستی» ندارد و یک اشتباهِ استراتژیک به حساب می آید و نه تنها قابلِ جبران نخواهد بود؛ بلکه میتواند به رفتارهایِ «عصبی» و ناپخته از طرفِ حاکمیّتِ کمونیستهایِ چین بینجامد. در واقع حکومتِ چین برایِ ضربه زدن به «ناسیونالیسمِ آمریکایی» تَن به «عملیّاتِ انتحاری» و در زمان و مکانی اشتباهی داده است و  اکنون امواجِ سونامیِ جدیدی با محتوایِ «چین زدایی» در حالِ شکل گرفتن هستند و رفتارهایِ ادامه دارِ عصبیِ کنونیِ چینیها را میتوان به «دومینویِ اشتباهات = زنجیرهٔ اشتباهات» تشبیه کرد که همگی در مسیرِ «خود زنی» انجام میگیرند. برخیها میگویند که شاید چین برایِ محدود کردنِ تأثیراتِ این امواج مجبور به برخوردِ نظامی شود. امّا به نظرِ من (کژدم) چنین نتیجه گیری بسیار به دور از آموزه هایِ «سان زو» است که فرهنگِ حکومتیِ چینِ کمونیست بر آن استوار هستند. در هر صورت  پروازِ «اژدها» در آسمانِ جهانی در حالِ به پایان رسیدن است و چه بسا حکومتِ چین را به «کشتارِ مردمِ خود» بکشاند. اگر اینگونه شَوَد؛ باید گفت که برآیندِ این قمارِ تاریخی و حرکاتِ اشتباهیِ مکرّرِ چین؛ نتیجه ای با اختلافِ ۱۸۰ درجه و بسیار ویرانگر برایِ حکومتِ چین به ارمغان خواهد آورد.
برخیها میگویند که آمریکا «هندوستان» را در برابرِ چین عَلَم خواهد نمود و شانس دَرِ خانهٔ هندوستان را زده است؛ امّا به نظرِ من (کژدم)؛ آمریکایِ ترامپ هرگز به تکرارِ «تجربهٔ چین» روی نخواهد آورد و بلکه به «پراکنده کردنِ سرمایه» در کشورهایِ گوناگون روی خواهد آورد تا در آینده مشکلی شبیهِ «مشکلِ چین» نداشته باشد. در این راستا آمریکا یا باید چین را از سازمانِ تجارتِ جهانی اخراج کند و یا خود از آن خارج شده و سازمانِ تجارتِ جهانیِ نوینی را تشکیل دهد که اهدافِ آن و «حقوقِ اعضای سازمان» را آمریکا نوشته باشد. تشکیلِ چنین سازمانِ نوینی؛ تمامیِ بازیها و قوانینِ بازی را تغییر خواهد داد و آثارِ دیپلماتیکِ آنرا در  سازمانِ مللِ متّحد  شاهد خواهیم بود.
شاید  «ونزوئلا» اساساً جایگاهِ خود را در این بازیِ جدید از دست بدهد و آمریکا علاقه ای به فروخته شدنِ نفتِ ونزوئلا در بازار را نداشته باشد و پُر کردنِ جایِ خالیِ ونزوئلا  با نفتِ «آمریکا - کانادا - مکزیک» در آمریکای جنوبی را دنبال کُند. حضورِ روسها در سوریّه و ونزوئلا نشان داده است که روسها قدرتِ سرمایه گذاری ندارند وگرنه وارداتِ سوخت از رژیمِ ایران بویژه از طرفِ رژیمِ ونزوئلا انجام نمیگرفت. در چنین صورتی باید فاتحهٔ ونزوئلا را خواند. امّا اگر آمریکا در طرحِ جدیدِ خود به ونزوئلا  به خاطرِ  نیرویِ کارِ ارزان و موقعیّتِ ژئوپولیتیک علاقه نشان دهد؛ باید شاهدِ شدّت گرفتنِ حرکاتِ منجر به سرنگونیِ رژیمِ «رانندهٔ اتوبوس» باشیم.
شاید بازیهایِ نوین؛ روسها را به ترکِ عاداتِ دیرینه و وارد شدن به اقتصادِ نوین علاقه مند کند و از این طریق رژیمِ شیعیانِ گورپرست را  به خداحافظی از سوریه و آمریکایِ جنوبی وادار سازد.
روسها در ماجرایِ «ویروس طلایی» به صورتِ تجربی دیدند که «تک محصولی بودن» یک نقطهٔ ضعفِ استراتژیک است و حتّا اگر اقتصادِ جهانی بتواند بر اساسِ تعریفهایِ نوین دوباره جریان یابد؛ روسها یکی از مهمّترین مشتریانِ نفتِ خود را از دست خواهند داد و چه بسا به این فکر بیفتند که کشورهایِ عضوِ «پیمانِ شانگهای» را از طریقِ سرمایه گذاریهایِ آمریکا به بازارِ نفتِ خود تبدیل کنند..
در هر صورت؛ سالِ ۲۰۲۱ را باید سالِ آغازِ ماجراهایِ جدید و بسیار پیچیده تر نامید. زیرا عدّه ای از بازیگران «حذف» و تعدادِ دیگری از بازیگران «متولّد» خواهند شد.

کژدم

۴۰ نظر:

 1. درود کژدم
  در پیرو تحلیلات آمریکا می خواد چینو تحریم کنه در ظاهر به دلیل مسائل هنگ کنگ ولی در اصل برای همون جنگ اقتصادیه که گفته بودی.
  چینیا هم مثل اینکه بدجور خایه کردن

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. حکومتِ چین در حالِ «خودزنی» است و تحریم به چین خلاصه نخواهد شد و هنگ کنگ نیز مورد تحریم قرار خواهد گرفت و نتایج آن در ۲۰۲۱ ظاهر خواهد شد.
   به احتمالِ زیاد رشدِ اقتصادی چین در سالِ ۲۰۲۱ منفی خواهد شد و باید پاسخگویِ «پاشنه آشیلِ خود» (جمعیّتِ زیاد) باشد. بخش وسیعی از این جمعیّت دیگر حاضر نخواهند شد تا با خوک و بُز و گوسفند و مرغ و خروس خود در یک لانه زندگی کنند.

   حذف
  2. کیر کژدم تو کون حضرت زهرا و تو کون حضرت پیغمبر اسلام.
   آیا هنگ کونگ چون مستقل است باز آمریکا همان بلا که سر چین میخواهد بیاورد سر هونگ کونگ هم خواهد آورد؟!

   حذف
  3. هنگ کنگ پس از قانونی که در چین تصویب شد دیگر مستقل نیست و بخشی از چین به شمار می آید. ولی چین میخواهد از آوانتاژهایی که هنگ کنگ دارد استفاده کند. لذا هنگ کنگ نیز تحریم میشود تا دستهایِ چین از امتیازاتی که هنگ کنگ داشت قطع شوند.
   اکنون بسیاری از سرمایه دارها و همچنین نُخبه هایِ علمی هنگ کنگ در حال فرار به تایوان و انگلستان و آمریکا هستند.

   حذف
 2. وبسایت خبریِ موسوم به «ایرن اینترنشنال» یک رسانهٔ مستقل نیست و توسّط گروهی از «گلوبالیستها»ی اروپایی راه اندازی شده است.
  این نتیجه ای است که پس از مدّتها مطالعهٔ مطالب این رسانه به آن رسیده ام.
  لذا در رابطه با خواندنِ مطالبِ این رسانه؛ از «شیفتگی» پرهیز کنید. اهدافِ «گلوبالیستها» و شیوه هایِ رفتاریِ آنها را فراموش نکنید. فقط به ویرانیهایی که این «دار و دستهٔ جهانی» با شعارهایِ فریبنده (پیش از ترامپ) در خاورمیانه و ایران بوجود آوردند نگاه کنید و دوباره فکر کنید.
  مهمّ نیست که ظاهراً مخالفِ رژیمِ شیعی هستند؛ مهمُ این است که میخواهند شما را در چه مسیری بیندازند و هدایت کنند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود کژدم
   این شبکه از اولش هم مشکوک میزد. اکثر مجریهاش سابقه کار تو بی بی سی و صدای آمریکا و منو تو و... دارن و همچنین اصلاح طلبان زیادی در این شبکه وجود دارن برای مثال «علی اصغر رمضانپور» زمانی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رژیم بوده. همچنین اکثرا کارشناس و تحلیل گرایی که میارن گرایش اصلاح طلبی دارن( جریان اصلاح طلبی باری گلوبالیست هاست).
   همچنین تو این شبکه خیلی به «سید رضا دیبا» پر بال میدن و لقب شاهزاده رو تنگ اسمش میزنن ( این شخص هم به گفته خودتون خایه مال گلوبالیست هاست)
   در کل به نظر من همه شبکه های فارسی خارج از کشور از طرف جریان گلوبالیست هدایت و تغذیه میشن.

   حذف
 3. بسمه تعالی
  این ایرادات که کفار و زندقه ها و معاندان از حکومت میگیرند همگی چون قولنجی است و حکومت اسلامی ایران را قولنجی گرفته است و چناچه باری تعالی حضرت حق الله به حکومت گوزی اعطا فرماید کل مشکلات حل شود و گرنه اگر گوز اعطا نفرمایند باید تقاضای بهشت و جلوس با ائمه برای مسئولین از باری تعالی خدای منان کنیم.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به نظرم اشتباه میکنید. ما شنیده ایم آمریکا بگوزد حکومت ملایان را باد میبرد ولی گویا‌ دولت آمریکا قولنج دارند و باید از باری تعالی تقاضای گوز برای دولت آمریکا کنیم!

   حذف
 4. ترامپ فردا کنفرانس خبری مهمی درباره چین خواهد داشت

  پاسخحذف
 5. درود
  کژدم جان به نظرت قتل آن سیاه پوست آمریکایی چه تاثیری در رای ترامپ داره؟ و دموکرات ها تا چه حد میتوانند از این شرایط بهره انتخاباتی ببرند
  و اینکه جوزف بورل ( از اشخاص مهم در اتحادیه اروپا) گفته که دوران رهبری آمریکا به پایان رسیده و قرن آسیایی و به خصوص چین فرارسیده چه معنایی میتونه داشته باشه یعنی چرخش اروپا به سمت چین و آیا این حرف واقعیت دارد که دوران آمریکا به پایان رسیده و دوران چین شروع شده؟
  با سپاس

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   سخنانِ جوزف بورل نشانگرِ رفتنِ اروپا به سمتِ چین نیست؛ بلکه نشانگرِ «ماندنِ اروپا» با چین است. مهم نیست که جوزف بورل چه میگوید و یا مرکل چه میگوید؛ مهمّ این است که پس از بدتر شدنِ وضعیّتِ اقتصادیِ چین؛ کمپانیهای اروپایی چکار خواهند کرد؟ آیا در چین خواهند ماند و یا از چین خارج خواهند شد؟ تمامیِ تلاش گلوبالیستها سرنگونیِ آمریکا به عنوانِ ستونِ اصلیِ اقتصادی و سیاسیِ جهان بود و بخشی از جمهوریخواهان از جمله جورج دبیو بوش و تقریباً همهٔ دموکراتها بویژه «کلینتون و اوباما» مزدورانِ داخلی این دارودسته ها در آمریکا بودند و در طیّ ۲۴ سال که قدرت را در دست داشتند؛ از هیچ چیزی برای ویرانیِ آمریکا دریغ نکردند. همین دار و دسته ها همچنان میخواهند به خریدارانِ سهام بقبولانند که از خریدِ سهامِ کمپانیهایِ اروپایی که در چین سرمایه گذاریهایِ کلانی دارند؛ بیم نداشته باشند.
   سخنانِ بورل نه یک پیشبینی؛ بلکه یک پروپاگاندا است و در پشتِ پرده حرفهایِ دیگری میزنند و بسیار از آیندهٔ اتّحادیهٔ اروپا نگران هستند و همزمانی این سخنان با سفرِ یک هیئت اقتصادی اروپایی به چین؛ تصادفی نیست. البتّه این کمپانیها حق دارند از منافع خود تا آخرین گلوله دفاع کنند؛ امّا باید به زمانِ بعد از شلّیک آخرین گلوله نیز فکر کنند که پس از آن چکار خواهند کرد؟ زیرا آخرین گلوله معنیِ دیگری نیز دارد و آن «باختنِ همه چیز» است.
   ۶۰۰ میلیون نفر از مردم چین با درآمدِ ماهیانهٔ کمتر از ۱۰۰ دلار آمریکا زندگی میکنند. میزانِ بدهیهایِ خارجی چین ۳ برابرِ درآمدِ ناخاص سالانهٔ کنونی کشور است. اروپاییها اینرا میدانند و اگر سرمایه های کمتری در چین داشتند؛ شاید جوزف بورل به گونه ای دیگر سخن میگفت. امّا به خاطرِ سرمایه گذاریهای کلان در چین؛ باید «قصّه هایِ امیدوار کننده» ببافد. لذا بهتر است اندکی صبر کنیم تا بشنویم که چین نتوانسته است بدهیهایِ خارجی خود را در زمانِ مقرّر سررسیدها بپردازد. در آنروزها جوزف بورل یا استغفا خواهد داد و یا باید خودکشی کُند.

   در رابطه با قتلِ سیاهپوستِ آمریکایی بدست پلیسِ نژادپرست؛ باید بگویم که تظاهراتهایی که میبینید از طرفِ «نژادپرستانِ سیاهپوست» رهبری میشود و زیاد به سر و صداهایِ رسانه ها دل نبندید. آنهایی که این تظاهراتها را راه می اندازند؛ چه با تظاهرات و چه بدونِ تظاهرات؛ هرگز به ترامپ رأی نخواهند داد و فکر نمیکنم که این تظاهراتها تأثیری در انتخابات داشته باشد.

   حذف
 6. درود بر کژدم گرامی
  انگلیس قصد بر تشکیل گروه G10 یعنی گروه جی ۷ به علاوه سه کشور استرالیا و هند و کره جنوبی دارد برای مقابله با چین به نظرت این کار موفقیت آمیزه و حمایت اعضای جی ۷ رو داره و میتونه آغازی بر پایان چین باشه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر شما
   این خمیر خیلی آب خواهد بُرد. در پایانِ نیمهٔ نخستِ سالِ ۲۰۲۱ شاهد نمایان شدنِ اثراتِ تحرّکاتِ آمریکا بر علیه اقتصادِ چین خواهیم بود. به این معنی که تا یکسالِ دیگر کمپانیهایِ زیادی از چین مهاجرت خواهند کرد. امّا چین و آلمان نیز بیکار نخواهند نشست و بویژه آلمان مقاومتِ شدیدی نشان خواهد داد. عدمِ پذیرش دعوتِ ترامپ از سویِ مرکل و سپس «تاریخ گذشته» خواندنِ G7 از طرفِ ترامپ نشان میدهد که این جنگ و مقاومت همین اکنون شروع شده است و ترامپ نمیتواند بر رویِ کشورهایِ اروپایی حساب باز کند و در ماههایِ آینده مجبور خواهد شد به این کشورها فشار بیاورد. البتّه اروپاییها تلاش خواهند کرد که در این میانه از چین امتیازاتِ بیشتری بگیرند و حمایتِ آنها از چین مجّانی نخواهد بود.
   شاید در آینده شاهد درگیریهایِ مرزی میان چین و هندوستان نیز باشیم و یا «خوک چاقالو» دوباره شلتاق بازی در بیاورد و یا مسئلهٔ «تایوان» به شدّت بحرانی شود.
   در هر صورت کارِ ساده ای در پیشِ پایِ ترامپ قرار ندارد و باید در چندین جبهه بجنگد.

   حذف
 7. درود بر کژدم
  همین ابتدا پوزش می خوام برای اینکه سوالم به موضوع این نوشتار مربوط نیست.
  داشتم نوشتار های گذشته وبلاگ رو می خوندم، تو یکی از نوشتار ها در قسمت نظرها، شما از zen صحبت کردین و گفتین در خصوص فوتبال نظریه هایی هم دارین. اگه میشه درباره zen و کارکردش مخصوصا در فوتبال توضیح بدید ممنون میشم.
  با سپاس اشکان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   ZEN نامِ ژاپنیِ «مدیتیشنِ عمیق» (Transcendental Meditation ) است که در نهایتِ اوجِ خود به «حذف شدنِ فکر کردن» می انجامد که «موشین» نامیده میشود و شخص پس از رسیدن به این مرحله؛ به «شهود» (رابطهٔ بی واسطه) وارد میشود و «استدلال» و «صغری کُبری چیدن» از میان برداشته میشود (بی فکریِ کامل). البتّه یادم نیست که گفته باشم میتوان از ZEN در فوتبال استفاده نمود ولی در هنرهایِ رزمی کاربرد دارد. شاید بتوان در فوتبال نیز از آن استفاده نمود.
   امّا در رابطه با فوتبال نظریّه های آموزشی دارم و فکر میکنم که بتوان فوتبالیستهایی تربیت نمود که بی نظیر باشند و همهٔ تماشاگران و مربیّان را میخکوب کنند. این آموزشها باید حدّ اکثر از ۱۰ سالگی آغاز شوند و فوتبالیستها باید در همان دورانِ نخستین موردِ مطالعهٔ «آناتومیِ فردی» قرار گیرند.

   حذف
 8. كژدم شما هميشه تو وبلاگ ميگين (مرغوا جاني كه واپس مينگريست) منظورتون از واپس نگريستن رو هيچوقت متوجه نشدم. منظورتون همون كساني هستن كه روياهايي براي آينده دارن؟
  و اينكه بين خرد و دانش تفاوتي وجود داره؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. «مرغوا جانی که به واپس مینگرد و ۲۰۰۰ سال آیندهٔ شما را میگوید».
   این جمله از «نیمچهٔ بزرگوار» است.
   معنی آن این است که این «مُرغوا جان»؛ در چنان آینده هایِ دوری قرار دارد که زمانی که به واپس مینگرد؛ آیندهٔ «اکنونیان» تا ۲۰۰۰ سال میبیند.
   در واقع «۲۰۰۰ سالِ آیندهٔ اکنونیان» برایِ آن «مرغوا جان» .... «تاریخ» به شمار می آید.

   حذف
 9. ترامپ را تهدید به وحشت میکنند غافل از اینکه او خود همان " وحشت " است .

  پاسخحذف
 10. سلام کژدم
  ۱.حماقت این افسر در قتل جرج فلویدبه نظرت عمدی نبود؟واقعا نفرت انگیزبود
  ۲. شبکه ایران اینترنشنال در پوشش این تظاهرات و تحلیل سنگ تمام گذاشت .
  ۳. ترامپ با این نایاکی ها و الحان عمر و روضه خوانهای اطراف کاخ سفید چه بر خوردی خواهد داشت؟
  ۴. به نظر میاد در قیاس با تظاهرات مشابه در سالهای گذشته برنامه ریزی و هماهنگی قبلی و به قول سلولهای خفته تشکیل داده بودند .
  نزدیک بین

  پاسخحذف
 11. سلام
  ۱-این پلیس به خاطرِ حماقتِ نژادپرستانه؛ قتل عمدی انجام داد. ۳ پلیس دیگر نیز به همان اندازه گناهکار هستند و از نظرِ من باید همهٔ ۴ نفر به عنوانِ «علفهایِ هرز» حذف شوند.
  ۲- ایران اینترنشنال نوکرِ «جورج سوروس» است و میخواهد از آلِ گل آلود ماهی بگیرد.
  ۳- نمیدانم.
  ۴- در ماجرای نظاهراتها؛ «دموکراتها» و دستهایِ پنهانشان مانندِ «آنتیفا» و گروههایِ نژادپرستِ سیاهپوست نقش رهبری دارند.

  پاسخحذف
 12. درود كژدم جان بنظرم تمام اين روضه خواني اطراف كاخ سفيد واين چپاول فروشگاه ها كمك به ترامپ ميشه جهت راي اوردن واينكه تاكيد به حرف هاي گذشته ش به جند دليل
  اول اينكه الان با اين ناارامي ها تمام حرف هاي اون نسبت به سياه پوستان ووحشي گري هاشون مشخص ميشه درست ميگفته
  دوم اينكه در صورتي راي نياره كشور دست تند رو هاي مسلمون ميافته كه نمونه ش ديده شده اطراف كاخ سفيد
  سوم ترس مردم از ناامني به همين راحتي روي خوش بيشتري به ترامپ ميارن
  واخر اينكه اينه شلوغي ها عملا شعاري از براندازي نيس فقط تبعيض هست كه مطمنا مردم پي به كلي صحبت هاي ترامب ميبرن ويكدستگي ايجاد ميشه اخه با اين شلوغي ها كه مطمنا ادامه بيشتر ميشه وخود تزامب هم ميخراد بيشتر بشه تا حس ناامني تو خونه همه امريكاي ها بره واونوقت خودشو مثل يك منجي بيرون مياره وانتخابات راي مياره وعملا تمام مخالفين با راي بالا سركوب ميكنه وپاشنه ميكشه واسه سياست خارجي واز داخل كسي سنگي نميتونه بندازه

  پاسخحذف
 13. آتش سوزی در پارکها و مناطق سبز کارِ باندهایِ اوباشانِ رژیمِ شیعه مسلکِ گورپرست است.

  بقیّهٔ آتش سوزیها کار مردم؛ امّا به جز موردِ انفجارِ بویلر پتروشیمی و تالارِ مجتمع زیتون بیشترِ موارد ناشیانه است.

  https://tinyurl.com/ydyxxulv

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چرا باید پارکها رو آتش بزنن کژدم و اینکه آتش سوزیهایی که می گید کار مردم هست مثل انفجار بویلر و تالار زیتون سازماندهی شدست یا خودجوش کژدم ؟!

   حذف
  2. مردم پارکها و مناطق سبز را آتش نمیزنند. احتمالِ قوی برخی از باندهایِ اوباشان با باندهایِ شهرداری اختلافاتی دارند.
   آتش سوزیهای دیگر سازمانیافته نیست و خودجوش است.

   حذف
  3. پالایشگاه تهران هم ظاهرا دچار آتش سوزی شده

   حذف
  4. درود کژدم
   اگه یادت باشه تو نوشتار قبلی در قسمت نظر ها، من درباره آتش سوزی تالاز زیتون گفتم و نظریه ای دادم که شاید کار همون اپوزیسیون جدید باشه، و شما هم رد نکردید و گفتید اگه آتش سوزی ها ادامه داشته باشه، این نظریه محتمل تر میشه.
   از اون موقع تا همین امروز آتش سوزی ها ادامه داشته ( البته به جز آتش سوزی های پارک ها و مناطق سبز و... اینارو حساب نکردم)

   حذف
  5. درود
   البتّه یک احتمالِ دیگر نیز هست که نباید از نظر دور داشت. آتش سوزی در تأسیسات میتواند کارِ انتقامیِ اسرائیل هم باشد. زیرا رژیمِ شیعی به تأسیساتِ مربوط به غیرنظامیانِ اسرائیل حملاتِ سایبری کرده است.

   حذف
  6. اگر این آتش سوزیها به انبارهایِ بنیادهایِ گوناگونِ رژیم و انبارهایِ گمرک و بازاریها و انبارهایِ شرکتهایِ سپاه پاچاهارداران کشیده شود؛ میتوان گفت که کارِ مردم است. امّا اگر در حوضهٔ پالایشگاهها و تأسیسات هایِ گوناگونِ رژیم خلاصه شود؛ احتمالِ اینکه این حملات از طرفِ اسرائیل انجام میشود؛ بالا می رود.

   حذف
 14. شما چند سال پیش antifa را با intifada فلسطین مقایسه کردید! واقعا این دو جنبش از یک منبع تغذیه می شوند؟! آیا واقعا دست های پنهانی در کار است؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   فکر میکنم که شما درست میگویید. چند سالِ پیش antifa را با intifada نه تنها مقایسه کردم؛ بلکه این دو را از نظرِ اسمی هم ردیف نامیدم که اشتباهِ بزرگی از طرفِ من (کژدم) بود.
   من به طورِ عمومی به «نظریّهٔ توطئه» اعتقاد ندارم و پشتِ سرِ هر حرکتی؛ «دستهایِ پنهان» نمیبینم. هرچند که در برخی موارد «دستهایِ پنهانِ آفریننده» وجود دارند. امّا این مسئله عمومیّت ندارد.
   امّا معتقدم که هر جریانِ فرهنگی؛ سیاسی؛ نظامی به اندازهٔ وزنِ خود در میانِ نیروهایِ بزرگتر از خود؛ مشتریانی پیدا میکند و کافی است که به نوعی بند را آب بدهد و چه بسا به «نوکر» و یا حدّ اقلّ به بازیچه تبدیل گردد.
   معمولاِ رهبرانِ چنین جریانهایی میدانند که به بازیچه تبدل شده اند. امّا راهِ برگشت ندارند. لذا به هوادارانِ خود چنین میگویند که با فلان قدرت «رابطهٔ استراتژیک» برقرار کرده اند.
   رژیمِ شیعی حاکم بر ایران؛ سازمانِ مجاهدینِ خلق؛ جریانهایِ سیاسیِ فلسطین؛ احزابِ کمونیست و .... همگی در جلو چشمتان هستند و میدانید که چگونه شروع کردند و به کجا رسیده اند.
   جریانهایِ دیگری نیز وجود دارند که وبسایتشان به «رادیو اسرائیلِ دوّم» تبدیل شده اند.
   برخی از این جریانها «آفریده» شده اند مانندِ «حماس» که توسّط «موساد» و «شین بث» آفریده شد. برخی نیز مانندِ «حزب توده» پس از آفریده شدنِ «خودجوش» بعدها تبدیل به نوکرِ «روسیه» شدند.
   در هر صورت سپاسگزارم که این مسئله را پیش کشیدید.

   حذف
 15. کژدم به نظرتون خود ترامپ برای شناسایی مهره های گلوبالیست اطرافش در حال گسترش و تداوم اعتراضات نیست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این اعتراضات در آغاز خودجوش بوده و کسی آنرا برنامه ریزی نکرده است. امّا دموکراتها میخواستند آنرا به یک موقعیّت سودآور سیاسی تبدیل کنند. غارتها نیز طبیعی هستند و در آینده شاهد اعتراضاتی بسیار گسترده تر خواهیم بود. زیرا «به حاشیه رانده شدگی» به صورتِ «غیر قابل کنترل» در آمده است و گریبانِ همهٔ کشورها را خواهد گرفت و فقط «دیر و یا زود» دارد و هیچ یک از سیستمِهای سیاسی اجتماعی شناخته شدهٔ کنونی تواناییِ پاسخگویی به این معضلِ بسیار بزرگ را ندارند و به گسترش آن کمک میکنند و «به حاشیه رانده شدگی» برایِ برخیها یک بهشت به حساب می آید و بر رویِ «فقر» سرمایه گذاری میکنند و این پدیده تبدیل به یک «بازارِ سودآور» شده است. به «بسیجیها» و «پاسدارها» و «یَمنیها» و «پشتونها» و «هزاره ها» و «فلسطینیها» و «لیبیایی ها» و .... نگاهی بیندازید؛ در یک جامعهٔ متوازن؛ این موجودات را به جایِ اُلاغ نیز به گاری نمی بندند؛ لذا برای آنها جایگاههای تعریف شده ای وجود دارد:
   «سرکوب کردن؛ کُشتن و کُشته شدن و بردگی» با رنگ و لعابِ عقیدتی و ظاهراً سیاسی و یا «دلیلی برایِ ادامهٔ زندگیِ سگی».
   بارها گفته ام که اگر دولتِ ترامپ حتّی اگر بتواند در همهٔ زمینه ها موفّق باشد؛ این موفقیّتها بیش از چند دههٔ کوتاه؛ دوام نخواهند آورد.

   حذف
  2. گفته گویی از نوعی دیگر

   حذف
 16. این هم یک سیاه پوست که میگه ما در آمریکا تحت فشار نیستیم و بس کنید این مسخره بازی رو

  https://m.youtube.com/watch?feature=emb_title&v=ItopNgRQiuY

  پاسخحذف
 17. با درود به کژدم گرامی و تیزبین، توئیت اخیر ترامپ بعد از بازگشتن مایکل وایت به امریکا با این محتوی که: «‏بسیار عالی برای داشتن مایکل در خانه. تازه وارد شد خیلی هیجان انگیز. ممنون از ایران. منتظر بمانید تا پس از انتخابات ایالات متحده آمریکا به معامله بزرگ بپردازید. من قصد دارم برنده شوم شما اکنون معامله بهتری خواهید داشت!» را لطفا تفسیر میفرمایید، ما که کلا سردرگم شدیم از این سیاست چماق و هویج، با رفتن شمخانی به عمان، آتش زدنها رو تو شهرهای مختلف شروع کردن، بعدش این کهنه سرباز مایکل وایت آزاد شد! اونهم در اوج شورش های سلولهای پنهان ملایان و اسلامگراها و چپولها و گلوبالیستها! کجا ایستاده ایم و داستان چیست؟ ترامپ چرا دوباره تو این اوضاع و احوال پالسهای مثبت میفرستد؟ ملایان حرومزاده با آزادکردن مایکل وایت میخوان چه پیغامی ارسال کنند؟! خسته شدیم از این سیاست چماق و هویج و برزخ!
  درود و سپاس بی پایان از شما

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   بخشی از این آتش زدنها کارِ باندهایِ داخلی رژیم است. بخش دیگر هنوز معلوم نیست که کارِ چه کسانی است؟
   کشتیهایِ رژیم نیز در حالتِ سکون خود بخود غرق میشوند. شمخانی هم رفته عمان؛ احتمالاً لیمو عمانی وارد کند.
   این بازیها نیز حدّ اقل تا اواسط سالِ ۲۰۲۱ ادامه خواهند داشت. اگر خسته شدی برو آمریکا کاندیدِ ریاست جمهوری شو؛ اگر برنده شدی؛ فقط چماق بردار.
   بگو هویج را خرگوشها خوردند تمام شد.

   حذف
  2. با اجازه از کژدم گرامی
   ناشناس ناحسابی، سوالی ازت داشتم
   چند وقت است که وبلاگ کژدم را دنبال میکنی؟؟

   حذف
 18. سپاس از پاسخ همراه با شوخی و کنایه شما جناب کژدم عزیز، ولی لطفا در خصوص حرکت اخیر ترامپ و اظهارات همراه با تشکر از ایران و به ظاهر تشویق و ترغیب به مذاکره به ملایان ایرانخوار، نظر و تحلیل خود را بفرمایید، ممنون از شما

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دولتها با دولتها میجنگند و دولتها با دولتها مذاکره و صلح میکنند. در سازمانِ ملل نیز نمایندگانِ دولتها حضور دارند. مردمانِ هر کشوری با دولتهایشان شناخته میشوند. سخنانی از قبیلِ «با حکومت مذاکره نکنید ... بیایید با مردم مذاکره کنید» احمقانه ترین سخنی است که تا به حال شنیده ام.
   دولتِ ترامپ میخواهد مشکلاتش را حلّ کند و مذاکره یکی از راههای حلّ مشکلات است.
   اینها اصولِ اولیهٔ سیاست هستند. نیازی به «کژدم تیزبین» نیز ندارد.

   حذف
 19. درود. اگر ممکن است برای ما جوان تر ها پیشینه ای از تاریخ «کثافتستان» بیشتر بگویید. می دانیم مناطق امن بسیار برای اسلامگرایان افراطی بوده و مدتی در اخبار می دیدیم هر روز یک مسجد شیعه یا سنی ترکانده می شده . در ضمن ، در حالی که واقعا ابرقدرت ها علاقه ای ندارند یا از نظر بنده تحمل نمی کنند، کشور - مستراح ها یا «شبه کشور ها» به سلاح های کشتار جمعی دست پیدا کنند، چه طور دیدیم یکباره هندوستان و کثافتستان اعلام کردند سلاح اتمی داریم. انگار تمام ابرقدرت ها خواب بودند.

  پاسخحذف