۱۳۹۹ شهریور ۱۷, دوشنبه

چه باید کرد؟ و چه نباید کرد؟ (۵)

«Void» استراتژیکی که در سالِ ۸۸ تشخیص داده نشد.

در دورهٔ نمایشهای خیابانی و «یوتیوبی» که به «جنبش سبز» مشهور شد و میلیونها نفر به طورِ احمقانه ای میخواستند رأی خود را پس بگیرند. هیچکس متوجّه آن «Void» بزرگ نبود.زمانی که ۲ تن از رهبرانِ خیانتِ ملّی ۵۷ (موسوی و کرّوبی) توسّط رژیم به حصرِ خانگی رفتند؛ آن «Void» بزرگ از میان رفت.
در آن زمان من کاملاً معتقد بودم که آنچه که «جنبش سبز» خوانده میشود؛  اصالت ندارد؛  یک جنگِ داخلی میانِ باندهایِ رقیبِ رژیمِ شیعی است و باندِ به حاشیه رانده شده که بسیاری از آنها در قتلِ عامهایِ دههٔ ۶۰ شرکت داشتند و از بنیانگذارانِ این رژیم بودند؛ میخواستند دوباره به سرِ «سفرهٔ غارت» بازگردند و با دادنِ شعارهایِ دروغین و ایجادِ امیدهای واهی؛ از احمقهایی که به خیابانها ریختند؛ برای «مذاکره در بالا» برای بازگشت به سرِ «سفرهٔ غارت» سوء استفاده کردند.
از نظرِ تئوریک نیز میدانستم که این حرکت به سختی شکست خواهد خورد. در آن دوره نظرِ من (کژدم) این بود که این ۲ اوباش (موسوی و کرّوبی) باید کشته شوند و رژیم با حصرِ خانگی میخواهد جانِ آنها را نجات دهد. البتّه نه از دستِ نیروهایِ خود؛ بلکه از دستِ یک نیرویِ احتمالیِ «ناخوانده». در آن شرایط به خاطرِ اینکه همهٔ «اپوزیسیونچیها» در حالِ دیدنِ تصویرِ این دو اوباش در «ماه» بودند؛ مطرح نمودنِ ایدهٔ «کشتنِ این ۲ اوباش» دیوانگی بود. زیرا «یوتیوبی ها» حتّی گفتنِ این واقعیّت را که «شکست خواهید خورد» را نیز تحمّل نمیکردند. لذا فقط به طورِ غیرِ مستقیم گفتم که: «رژیم با حصرِ خانگی جانِ این ۲ اوباش را نجات داد». زیرا فکر میکردم که شاید کسی متوجّه ارزش این مسئله شده باشد. امّا همه مشغولِ «عکس بگیر و فیلم بگیر» و بردنِ شعارهایِ جنجالی به درونِ مردم بودند و به طورِ احمقانه ای فکر میکردند که جایگزینیِ شعارها میتواند رژیم را سرنگون کند.
کشتنِ این ۲ اوباش  پیش از حصرِ خانگی؛ آن «Void» استراتژیک بود که کشف نشد و میتوانست مسیرِ حرکت را تغییر داده و مشکلاتِ بسیار بزرگی هم در داخل و هم در عرصهٔ بین المللی برایِ رژیم ایجاد کند . امّا حتّی «مجاهدین خلق» که ادّعای «بکش کنار ما خیلی میفهمیم» و «ما سازمان یافته تر از همه هستیم» را دارند؛ به طورِ احمقانه ای در فکرِ بدست گرفتنِ «هژمونی» در این «جنبشِ یوتیوبیِ کذایی» بودند. همهٔ «مدّعیان» در شیوهٔ انقلابِ ۵۷ یخ زده اند و هیچ روشِ دیگری را نمیتوانند تصوّر کنند.

این نوع «بازی کردن» به تنهایی کافی است که همهٔ آنهایی را که ادّعای «رهبری» دارند را از نظرِ «زیست شناسی» در خانوادهٔ «گاوها» تعریف نمود.

شکارچی برایِ تماشا و نگاه کردن به چشمانِ آهو بیرون نمیرود. زیرا میداند که اگر آهو چشمهایِ او را ببیند؛ کار تمام است و شکار نخواهد شد و اگر شکار شود؛ باید ساعتها به دنبالِ جسد گشت و چه بسا جسد هرگز یافت نشود؛ زیرا طعمهٔ حیواناتِ دیگر شده است.

عدمِ توانایی در تشخیص «Void»هایی که میتوان از طریقِ آنها به رژیمِ شیعی حاکم ضربه وارد کرد؛ به خودیِ خود تبدیل به «Void»هایی میشوند که گروههایی را که در فکرِ سرنگونیِ رژیم  هستند را احاطه میکند و نه تنها به بقایِ رژیم کمک میکنند؛ بلکه رژیم از طریقِ همین «Void»ها به جنبش ضربه هایِ کاری میزند.
به عنوانِ مثال اگر تصوّر کنید که ماشینهایِ «خود پرداز» اموالِ عمومی هستند و نباید آنها را تخریب کرد؛ اینگونه تصوّر؛ نشان میدهد که آنهایی که میخواهند رژیم را سرنگون کنند؛ توانایی پرداختِ کمترین هزینه را ندارند و میخواهند که رژیم را به صورتِ «مجّانی» سرنگون کنند امّا در رابطه با  پرداختِ هزینه هایِ مالی و جانی و ویرانیِ خانواده ها؛ که از طرفِ مردم داده میشوند؛ بسیار دست و دلباز هستند. زیرا برای شعارهایِ احمقانه و پروژهٔ «اشکِ تمساح» آنها «خوراک» تهیّه میشود.

کژدم۲۰۱ نظر:

 1. خر عیسی گرش به مکه برند
  چون بیاید هنوز خر باشد

  پس از سالها «تیزهوش بازی» و به یدک کشیدنِ ردهٔ سازمانی مانندِ « مشاور ارشد امور ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها در واشنگتن دی سی آمریکا.»
  هنوز هم نمیفهمد چه میگوید.

  https://tinyurl.com/yxbbzzh5

  «خرخوان» با «تیزهوش» خیلی فرق دارد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سایت دفترچه چند سالی است دست امنیتی های جمهوری اسلامی افتاده و دارند از هویت دستگیرشدگان برای جاسوسی استفاده میکنند. سایت دفترچه دات کام متعلق به دوستان آرش بیخدا بوده است.

   حذف
  2. به طورِ شخصی اطّلاعی ندارم.

   حذف
 2. درودی دوباره
  کژدم لطفا گزینه های مسمومیت آب شهری و بمباران شهر ها توسط نیروهای مریخی که انجامش خیلی هم دور از انتظار نیست رو هم برسی کنین.رژیم تا زمانی که مردم بصورت گله ای یا بهتره بگیم فله ای به خیابون میریزن فقط به دستگاه سرکوب متوسل میشه.اگر مبارزان حرفه ای شکل بگیرن رژیم مطمعنا گزینه ی حذف مبارزان حتی به قیمت تلف شدن جمعیت زیادی از ساکنان ایران و حتی خودیها رو در اولویت هاش قرار میده و نهایتا با چند تا بیانیه حقوق بشری و محکوم میکنم های پهلوی سر و ته قضیه رو میبنده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   خیالپردازی میفرمایید.

   حذف
  2. کژدم براساس تجربه ی قذافی گفتم.

   حذف
  3. هیچکس برایِ یافتنِ «سوزن» کاهدانی را آتش نمیزند. از طرفِ دیگر ماجرایِ قذّافی مثل بسیاری از کشورهای عربی و آفریقایی بر مبنایِ درگیریهایِ قبیله ای عشیره ای با سابقهٔ جنگهایی به قدمتِ قرنهابود.
   ماجرایِ رژیم بر اساسِ ادّعاهای دیگریست و به خاطرِ ادّعاهایش دست و بالش بسیار بسته تر است.

   حذف
 3. کژدم زرتشت ایرانیان رو شما شمن میدونین؟صحبتهاش شبیه به صحبتهای محمد هست.بحث آخرت و پل صراط و بهشت و م هنم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زرتشت و محمّد هر دو «Pagan دو خدایی» هستند. این سیستمِ فکری در هر کجا که تولید شوند؛ شباهتهایی خواهند داشت.
   فرقِ میانِ «Paganism زرتشتی» و «Paganism محمّدی» در این است که:
   «Paganism محمّدی» مخلوطی از «Paganism ابراهیمی» و «Paganism عربی» است (به خاطرِ چند فرهنگی بودنِ جامعه).
   «Paganism زرتشتی» مبتنی بر «Paganism میترایی» است که در سراسرِ سرزمینهای اقوامِ آریایی فرهنگِ غالب بوده و میتوان آنرا «Paganism بومی» دانست.
   زرتشت «شمن» نبود.

   حذف
 4. غارت اموالِ مردم از طریقِ بازارِ بورسِ کذایی و فروش شرکتهایِ ورشکسته با قیمتهایِ ساختگی نجومی؛ توسّط دولتِ پُر افتخارِ شیعیانِ شنیعه و سپاه پاچاهارداران و سازمانهایِ امنیّتی؛ و سپس جایگزین کردنِ غارتها از «قُلّک توسعه» برای فرونشاندنِ خشمِ مالباختگان؛ آخرین مراحلِ روندِ «کوهان خواری» هستند.

  https://tinyurl.com/y2nbcuq8

  پروژهٔ کذایی «فروش نفت به مردم» و چشم دوختن به «طلاهایِ خانگی»؛ پروژه هایِ بعدی برای «غارت اموال مردم» و ادامهٔ «کوهان خواری» هستند.
  مردم باید در هیچ پروژهٔ حکومتی شرکت نکنند. زیرا همهٔ پروژه ها فقط برایِ غارت و چپاول طرّاحی شده اند.
  اگر مردم اموالشان را از دست بدهند نشانهٔ حماقت است زیرا اگر اعتراض کنند؛ دستشان به جایی بند نخواهد بود. کسی که «بداند» امّا همچنان اموالش را از دست بدهد؛ فقط «احمق» است.
  هدفِ رژیم بیرون آوردن و غارتِ اموالِ مردم است. پس از «مال باختگی»؛ بقیّه؛ همه؛ قصّه و داستانِ اعتراض و سرکوب خواهد بود و پولی در کار نخواهد بود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   کژدم گرامی
   مساله به همین سادگی هم نیست که هر کسی اموالش رو از دست داد احمقه
   به واسطه ی تورم همه ی مردم هرساله بخشی از اموال شون رو از دست میدن، قبول دارم کسی که پس اندازی به شکل دلار و طلا داشته باشه اگه از دست بده احمقه ولی اینو بدون که خیلی از مردم به ویژه قشر جوان نه تنها پس اندازی ندارن بلکه برای زندگی روزمره هم دچار مشکل هستن. کسی که از گذشته سرمایه ای نداشته باشه و تازه بخواد در این دوره زندگیش رو پی ریزی کنه می تونم بگم شانس موفقیتش نزدیک به صفره.
   جمهوری اسلامی ساکنان ایران رو دلال صفت کرده یکی از دلایلی که بخش زیادی از مردم گله ای ریختن توی بازار سهام همینه. در ضمن پروژه ی غیرحکومتی هم در ایران نداریم، توی هر صنعت و حوزه ای بخوای وارد بشی ردپای حکومت رو می بینی.

   حذف
  2. خودت از «کُس شعر»ی که نوشتی؛ سر در آوردی؟
   من کجا گفتم که جوانانی که پول ندارند و در اثر تورّم بیچاره تر میشوند؛ احمق هستند؟

   برو کاسه کوزه ات را جمع کُن.... میخواهی حرفِ حسابی بزنی؟ یا فقط میخواهی که بقیّه بدانند «نوشتن» بلدی؟

   حذف
  3. کسشعر رو که تو میگی واسه خودت از خارج فتوا میدی مردم فلان کنن و بهمان کنن
   یه سال پاشو از سوراخ گرم و نرم و امنت بزن بیرون بیا ایران، مطمئنم اخر سال از گشنگی میمیری‌، چند ساله دارم خزعبلاتتو می خونم هنوز به یه درک از جامعه ی الان ایران نرسیدی، فکر می کنی هنوز دهه ی شصته و توابهایی مثل تو کف جامعه مثل کرم مستراح وول می خورن و اسلحه بدست منتظر فرمان شَمَنقلی خانن، اگه کارت فقط گزارش کردنه پس دیگه فتوا از ماتحتت نده بیرون
   وقتی میگی مردم توی پروژه های حکومتی شرکت نکنن یعنی هنوز نمی دونی توی این سگدونی چه خبره، جوون ها هم جز همون مردمی ان که تو براشون دستورالعمل صادر می کنی پس نگو من کی گفتم؟ من نبودم ...
   زیر فشار تحریم و فساد داخلی گاییده شدیم، دیگه خیلی زور داره یه تواب خارج نشین از سر شکم سیری بهمون بگه احمق، ادعاتم میشه که بودای دومی و از عالم غیب خبر داری
   زاررررررررررت ...

   حذف
  4. من اشتباه کردم؟؟! چون نمیدانم داخل چه خبر است؟!! من نمیدانستم که پروژه هایِ حکومتی برای مردم «نان» نخواهد آورد..... امّا شما چون در داخل هستید و فهمیدید و ایمان آوردید که پروژه هایِ حکومتی برایتان «نان» خواهد آورد؛ دهانتان آب افتاد. ... چند بار تبدیل به «مال باخته» شدید؟ چند بار فقط برایِ باز گرفتنِ «اصلِ پولتان» (گورِ پدرِ سود) تظاهرات کردید و کتک خوردید؟ در آخر چه شد؟
   در پروژه هایِ کلاهبرداری رژیم شرکت نکنید یعنی:
   ۱- جیب رژیم را با پولهایتان پُر نکنید.
   ۲- «مال باخته» نشوید.
   اگر «پیشنهاد» است و یا «فتوا» است... در هر ۲ حالت به نفع شماست.

   ده بار از آن راه بدان خانه برفتید

   یک بار از این خانه بر این بام برآیید

   حذف
 5. یکی از خوانندگان نظرِ جالبی در رابطه با («Void» استراتژیکی که در سالِ ۸۸ تشخیص داده نشد.)فرستاده بودند که به اشتباه به جای «انتشار» آنرا حذف کردم. اگر این خواننده بتوانند دوباره نظرِ خود را بفرستند؛ سپاسگزار خواهم بود. تا نظر ایشان موردِ بررسی قرار گیرد.

  پاسخحذف
 6. نفوذی در اطلاعات۱۹ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۳:۲۵

  سلام بر کژدم. یک طلبه قم را که خیال میکردند پیرو توست گرفته اند و همین مقاله آخر را نشانش داده اند گفته اند ببین قبل از پابلیک شدن ما می دانیم کژدم چه خواهد نوشت! ادعا کرده اند نوبسنده کژدم حقوق بگیر خودشان است.شاید وسایل جاسوسی در محل کارت باشد و از مقاله هایت باخبر شده اند و به طلبه مذکور بلوف زدند که نویسنده های وزارت اطلاعات سکاندار وبلاگ کژدم هستند.
  چند سال پیش چند وبلاگ نویس ذا اول دستگیر کردند سپس قبل از اعلام دستگیری به مدت چند ماه سکان وبلاگ و ایمیلها را گرفتند و چند نفر دیگر دستگیر شدند.
  اگر در اروپا یا آمریکا هستی لازم است بدانی این رژیم میتواند از مافیا و پلیس مزدور خارجی بخواهد همکاری کنند در خانه ات نفوذ و وسایل جاسوسی نصب کنند.
  تاکنون ده ها نفر از اروپا و امریکا دزدیده شده و به ایران منتقل و به قتل رسیده و زندانی شده اند.
  به فحاشی اروپا و ترامپ به ملایان توجه نکن مثل زمان سعید امامی چند سالی است ترامپ و اروپا دارند مخالفان معمولی و گمنام ولی فعال را به حکومت اسلامی تحویل میدهد. چند سال بعد رو خواهد شد. حتی اگر در خارجی مواظب باش و احتیاط کن پلیس خارج و سیا آدم فروش است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   من (کژدم) هیچوقت نوشته ای ندارم که اوّل بنویسم و سپس اصلاح کنم و بعد منتشر کنم.
   هر نوشته ای که میبینید؛ زمانی که نوشته شد منتشر میشود. اگر دقّت کرده باشید؛ پس از انتشار اگر ببینم غلط املایی و انشایی دارد اصلاح میکنم.
   همهٔ نوشته هایِ من «فی البداحه» هستند.
   مثلِ اشعارِ ملّای رومی که در «سماع» می سرود.
   نگران وبلاگ من نباشید.

   حذف
  2. ظاهر متن که بیشتر به تهدید کردن میخوره تا کمک کردن و هدف نویسنده اینه که بگه رژیم همه ضد عنقلابی های خارج از کشور رو زیر نظر داره ولی واقعا ذهن این نویسنده نمیتونه اینو درک کنه رژیم این قدر گاییده شده که تمام از بالا تا پایین نظام خواهان برگشت گلوبالیستا و بازگشتن به دوران برجام هستن.بعد انتخابات آمریکا حتی کارمندها و خودی ها هم نمیتونن حقوق بیشرافتیشون رو دریافت کنن چه برسه به اینکه بخواد به عملیات های برون مرزی فکر کنه و تازه اون هم سراغ آدمهای گمنام بره :)


   اگر در اروپا یا آمریکا هستی لازم است بدانی این رژیم میتواند از مافیا و پلیس مزدور خارجی بخواهد همکاری کنند در خانه ات نفوذ و وسایل جاسوسی نصب کنند.
   تاکنون ده ها نفر از اروپا و امریکا دزدیده شده و به ایران منتقل و به قتل رسیده و زندانی شده اند.
   به فحاشی اروپا و ترامپ به ملایان توجه نکن مثل زمان سعید امامی چند سالی است ترامپ و اروپا دارند مخالفان معمولی و گمنام ولی فعال را به حکومت اسلامی تحویل میدهد. چند سال بعد رو خواهد شد. حتی اگر در خارجی مواظب باش و احتیاط کن پلیس خارج و سیا آدم فروش است.

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   درست تشخیص دادید. متنی که از دستگیریِ «آخوندِ کژدم پرست» و ..... الی آخر حرف زد. در واقع یک «تهدید نامه» بود.

   حذف
 7. یک پرسش:

  چرا ۴۰ سال است که رژیمِ «انگلهای صفوی مسلک»؛ ادّعای نابودی اسرائیل را دارد و باز هم ۴۰ سال است که «حزب الله لبنان» را ساخته است؛ نه تنها اسرائیل بدونِ کم شدنِ یک تارِ مو از سرش؛ همچنان پا برجاست. در این ۴۰ سال حتّی یک عملیّاتِ نظامی مهمّ بر علیه اسرائیل انجام نداده اند و همیشه «امروز و فردا» کرده اند؟
  در حالی که جنگِ ۸ ساله با عراق در مدتی بسیار کوتاه زمینه چینی و آغاز شد. چراوضعیّتِ عربهایی که خود را «فلسطینی» مینامند با وجودِ کمکهایِ آشکار و پنهانِ و کلانِ رژیمِ شیعی ؛ روز به روز بدتر شده است؟ در حالی که باید بسیار بهتر می شد.
  رازِ این کار چیست؟

  پاسخحذف
 8. راز این کار دو روی سکه بودن اسرائیل و جمهوری اسلامی در استفاده ابزاری این موضع برای موجودیت و تعریف خود می باشد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به خاطرِ برخوردِ فلسفی بامسئله اشتباه کردید.
   اسرائیل پیش از وجودِ رژیمِ شیعی؛ نه تنها وجود داشت؛ بلکه ۲ بار پوزهٔ کشورهایِ «عربی - مسلمان» را به خاک مالیده بود و ۲ کشورِ عربی برای بازگرفتنِ بخشی از خاکشان که در ۲ جنگ از دست داده بودند؛ به قراردادِ صلح رسیدند.
   لذا اسرائیل از زمانِ «هرتزل» نه تنها تعریف شده بود؛ بلکه آن رؤیا به واقعیّتی قدرتمند در منطقه تبدیل شده بود و به اوباشانی مانندِ «انگلِ بنیانگذار» و «انگل فرزانه» برای تعریفِ موجودیّت خود نیازی نداشت.
   مشکلِ بسیاری از ماها این است که با مسائل برخوردِ «فلسفی» میکنیم و به همین خاطر از انجامِ «تحلیلِ میدانی» و «راه حلّ مِیدانی» همیشه «به دور» و «عاجز» هستیم. منظورم این نیست که «عقب» هستیم؛ بلکه اساساً «شوت» هستیم و قصّه هایِ فلسفی میبافیم.

   حذف
 9. یکی از نکاتی که اسراییل بسیار بهش توجه داره اینه که خاورمیانه محل زندگی یهودیهاست و چه با سیاست های گلوبالیستا و یا ناسیونالیستا یهودیها قرار نیست خاورمیانه رو ترک کنن برای همین برای خودشون خونه ی مستحکم و قدرتمندی ساختن.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سخنِ شما پاسخِ پرسشِ من نبود. پرسش را دوباره بخوان.

   حذف
 10. کژدم احتمال داره که بعد انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ خامنه ای شبیه به کوسه کسکش تو استخر کثافتکاریهاش غرق بشه و با یک مراسم شکوهمندانه تشییع جنازه به سبک قاسم سلیمانی که به مرگ پنجاه شصت نفر منجر شد وارد مذاکره با آمریکا بشه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فرض کنیم که حرفِ شما درست باشد.
   امّا حدّ اقل ۲ پرسش بی جواب را از قلم انداخته اید:

   ۱- چه کسی سرِ او را در استخر فرو خواهد کرد؟
   ۲- برای اینکه چه بشود؟

   حذف
  2. بیش از ۱۰ سال است که تلاش میکنم تا «فرهنگِ شیوهٔ فکر کردن» را در میانِ آنهایی میخواهند «تغییرِ بنیادی» بوجود بیاورند را تغییر دهم. در گروه «تندر» موفّق نشدم و با اینکه به موازاتِ گروه تندر؛ وبلاگِ خودم را داشتم و حتّی پس از آن ماجراها نیز موفّق نشدم. هنوز هم که هنوز است کسی را نیافته ام که تا بگویی: «ف» ... فوری بگوید «فرحزاد».
   نمیدانم که خوانندگانِ این وبلاگ به «خسرو گلسرخیِ کُس مُخ» چه فرقی دارند؟ تمامی تلاشِ من این بود که آن شیوهٔ «حماقتِ شبهِ سیاسی» به «اندیشهٔ سیاسی» تبدیل شود.
   اساساً از خودتان باید بپرسید که چرا باید اینهمه جان و مال و خانواده باید «فدا» و «ویران» شوند که از «مشروطیّت» شروع کنیم؟
   آیا اینقدر احمق هستید؟
   آیا باید به دنبالِ «اتّفاقاتِ روزانه» بدویم؟
   آیا می فهمید که وقتی میگویید: «سرنگونی».... معنی اَش «اعلامِ جنگ» است؟
   آیا «جنگ» را با «قرتی بازی» به پیش میبرند؟
   به همهٔ جنگها نگاه کنید. کدامشان با «اُتوها را به پریز کنید تا فیوزها بپرند» آغاز شده و یا خاتمه یافته است؟

   حالِ آدم به هم میخورد.

   حذف
 11. پرسش همچنان بدونِ پاسخ مانده است:

  (چرا ۴۰ سال است که رژیمِ «انگلهای صفوی مسلک»؛ ادّعای نابودی اسرائیل را دارد و باز هم ۴۰ سال است که «حزب الله لبنان» را ساخته است؛ نه تنها اسرائیل بدونِ کم شدنِ یک تارِ مو از سرش؛ همچنان پا برجاست. در این ۴۰ سال حتّی یک عملیّاتِ نظامی مهمّ بر علیه اسرائیل انجام نداده اند و همیشه «امروز و فردا» کرده اند؟
  در حالی که جنگِ ۸ ساله با عراق در مدتی بسیار کوتاه زمینه چینی و آغاز شد. چراوضعیّتِ عربهایی که خود را «فلسطینی» مینامند با وجودِ کمکهایِ آشکار و پنهانِ و کلانِ رژیمِ شیعی ؛ روز به روز بدتر شده است؟ در حالی که باید بسیار بهتر می شد.
  رازِ این کار چیست؟)

  پاسخحذف
 12. رژیم از اول و واقعا دنبال از بین بردن اسرائیل نبوده و فقط دنبال ساختن یه سپر محافظ در ماقبل شوروی و آمریکا بوده یعنی اگه ما آسیب ببینیم یا نابود بشیم اسرائیل هم آسیب میبینه که محاسبه‌اشون اشتباه بوده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اگر به قولِ شما این شعار برای از بین بردنِ اسرائیل نبود و فقط یک تهدید بود؛ چرا از همان آغاز همهٔ همسایه ها را تهدیدهای عَمَلی کردند؟
   اینرا بدانید که «تهدید» همیشه جدّی گرفته میشود.
   امّا با تمامی این تهدیدهاحتّی در جنگِ ۸ ساله آمریکا و اسرائیل از طریقِ استرالیا و به نامِ «ارسالِ گوشت و گندم» برایشان تسلیحات فرستادند تا «توازن قوا» با صدّام حفظ شود.
   بعدها نیز «جورج بوش» از رژیمِ شیعی خواست که به عراق وارد شود و در این راه بسیاری از سربازانِ آمریکایی کشته و مجروح شدند و رژیمِ شیعی نشان داد که تهدیدهایش جدّی است.
   سپس نوبت به «اوباما» رسید و بازهم به رژیم کمک کرد تا بر سرِ پا بماند و جبههٔ «یمن» را باز کند و زمانی که نفسِ رژیم بریده شده بود؛ ۱۵۰ میلیارد دلار توی جیبشان ریخت تا «ادامه دهند» و به طورَ همزمان به تضعیفِ اسرائیل و کشورهایِ عربی روی آورد.
   این تهدید از طرفِ رژیمِ شیعی در همهٔ زمانها بسیار «جدّی» بوده است و جنگِ ۳۴ روزه نشان از جدّی بودنِ ان دارد. در آن جنگ ۳۴ روزه نیز
   همهٔ اروپا برایِ «حزب الله» کف میزدند و همهٔ فشارها به طرفِ اسرائیل بود و ماجرایِ «دموکراسی بازی» در اسرائیل (اولمِرت بازی) نیز با اینکه قوز بالای قوز شده بود؛ امّا حملهٔ اسرائیل نشان داد که «تهدید جدّی است».
   لذا پرسش همچنان به جای خود مانده است.

   حذف
 13. پرسشِ دوّم:

  از این خبر چه میفهمید؟

  https://tinyurl.com/yyegbswa

  دهان باز کنید تا بفهمید که آیا سخنتان ارزشِ شنیدن را دارد؟ یا اینکه همچنان «کُس شعر» تحویلِ خودتان میدهید؟!!
  اگر سخنتان درست است؛ چرا نباید به دیگران انتقال دهید؟ مگر نمیخواهید دیگران را «آگاه» کنید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. کژدم من این قدر مزخرفات مینویسم تا یه تحلیل خوب ازش بیرون بیاد :)

   یکی از نکات مهم در این زمینه نقش چین در آینده اتمی ایران هست.خامنه ای احتمالا با خودش این تصور رو داره که ما سالنهاش رو میسازم اگر با آمریکا مذاکره کردیم میگیم این سالن های بزرگ رو خاکش کنین تا توافق رو امضا کنن و بازرس بیارن و یا اینکه با وعده های قراداد 25 ساله و نگاه به شرق دارن سالنش رو میسازن تا ارباب بزرگ سانتریفیوژهاش رو بیاره.یکسری موارد دیگه هم هستن که ذکر میکنم.

   1)این احمق دوزاری فکر میکنه اسراییل براساس google map حمله میکنه و با خودش میگه ما تا چند سالن بزرگ کنارش میزنم تا اسراییل بهش حمله کنه و متوجه قسمتهای حیاتیمون نشه.

   2)اسراییل آسیب بسیار بدی به نطنز زده که این اوباشگرا رو به تکباپو انداخته.

   3)رژیم داره اطمینان پیدا میکنه که اگر انتخابات آمریکا با پیروزی ترامپ شیردل باشه اسراییل دوباره حمله میکنه و احتمالا بسیار خطرناکتر از این حملات خواهد بود.برای همین به خودشون ریدن که میگه خیلی سریع شروعش کردیم تا شاید جلوی حملات آینده رو بگیرن.

   4)بحث مذاکرات رژیم و ترامپ بعد انتخابات با دست پر(سانتریفیوژهای پیشرفته) رو هم خودتون قبلا صحبت کردین.

   5)با مثلث اسراییل و ناتوی عربی و طرح آمریکا عملا خاورمیانه دوباره ثبات خودش رو پیدا میکنه ولی اینکه ایران به ویتنام تبدیل بشه رو کمی شک دارم.باتوجه به سیاست های رژیم مسیر کره شمالی محتمل تره ولی فکر نمیکنم سیاست های کاخ سفید به بقای حکومت منجر بشه. اینکه آینده ایران بعد از خامنه ای به چه شکلی رقم میخوره رو باید بگیم تنها گزینه ی امیدوارکننده روی کار اومدن اپوزوسیون نوین هست.

   حذف
  2. اینکه جمهوری اسلامی فکر می کند حفره های امنیتی انفجار قبلی را شناسایی کرده و با توجه به نیاز مبرم استفاده از کارت هسته ای ساخت مجدد بنای ویران شده را آغاز کردن

   حذف
 14. https://twitter.com/Alighazizade/status/1303380857122684930

  لطفا از جزییات بیاین یبرون پاسخ نهایی اینه

  پاسخحذف
 15. https://twitter.com/AminTyraelSword/status/1303393323160342534

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سپاس
   پروژه هایِ حکومتی نیز به همین شیوه میخواهد نان را به سرِ سفرهٔ مردم بیاورد.
   صفهایِ «مال باختگان = احمقها» نتیجهٔ این شیوهٔ اسلامی است.

   حذف
 16. این همان نظریست که پاک شده بود ومن آن را دوباره برایتان میفرستم:
  با درود. از این نوشته کمی بوی سینما رکس آبادان میآمد زیرا باید اپوزیسیون یک کاری میکرد و آن را به گردن علی شیره ای میانداخت. آیا منظور شما را درست فهمیدم؟ اسمش هم فرقی نمیکنه چی باشه. با وجود آنکه آن دو نفر باندازه کافی گناهکار هستند که معدوم شدنشان وجدانی را آزرده نکنه ؛ اما فقط در صورت ثابت شدنِ غیرقابلِ انکار انتساب این ماجرا به مخالفان فکر میکنم ضربه شدیدی به حیثیت مخالفان حکومت اسلامی میخورد و آبروی زیادی برای حکومت اسلامی میخرید. امیدوارم مطلب شما را بد فهمیده باشم و منظورتان چیز دیگری بوده باشد. با سپاس از بسیاری ایده ها و پیشنهادات خوبتون. موفق باشید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سپاس که دوباره فرستادید.

   از سینما رکس آبادان شروع کنیم.
   رژیمِ شیعی میگوید که ساواک اینکار را کرد تا به گردنِ دار و دستهٔ خمینی بیندازد.
   مخالفینِ آن دورهٔ رژیم نیز میگویند که دار و دستهٔ خمینی اینکار را کردند تا به گردنِ ساواک بیندازند و مخالفتِ خونینِ خود را با سینما نشان دهند.
   عدّه ای نیز میگویند که سینما رکس آبادان به صورتِ تصادفی آتش گرفته بود و هم مخالفانِ خمینی و هم دار و دستهٔ خمینی از این تصادف برای منافع سیاسی سوء استفاده کردند.
   در رابطه با هیچ یک از این ۳ روایت؛ پروندهٔ دادگاه پسندی وجود ندارد.
   نتیجه اینکه:
   اصلِ ماجرا در «ابهام» است. امّا دار و دستهٔ خمینی توانستند از آن بهره برداری گسترده ای بکنند.
   در واقع تنها ۲ واقعیّت که به صورتِ «مِیدانی» اتّفاق افتاد؛ اینها بودند:
   ۱- آتش سوزی در سینما رکس آبادان.
   ۲- موفّقیّتِ دار و دستهٔ خمینی از بهره برداریِ سیاسی از آن.
   علّتِ آتش سوزی به «حرف و حدیث» تبدیل شد.
   علّتهای آتش سوزیهایِ اخیر نیز به «حرف و حدیث» تبدیل شده اند. امّا آنچه که به صورتِ «مِیدانی» عمل کرده است؛ اینکه رژیم ضرباتِ مالی دیده است.
   من نسخه پیچیدن برایِ «گذشته» را احمقانه میدانم. امّا این «Void» استراتژیک (کشتنِ موسوی و کرّوبی در اوجِ حرکتهایِ ۸۸)را به این خاطر مطرح نمودم که در آینده نیز این «Void»ها را خواهیم داشت و نباید گذاشت که «آهو فرار کند» و حتماً باید شکار شود.
   امّا اینکه رژیمِ شیعی مخالفین را متّهم خواهد کرد و از طرفِ مخالفین نیز رژیم متّهم خواهد شد؛ دقیقاً آن چیزی است که «شکارچی» به دنبالِ ان است.
   بیایید مخالفان را ردیف کنیم. از «سیّد رضا حاجی زاده» گرفته تا «مجاهدین خلق».
   آیا زبان ندارند که تکذیب کنند؟ آیا آنها اینکار را خواهند کرد؟
   به قیافه و گروهِ خونِ هیچکدامشان نمی خورد.
   سازمان مجاهدین گفتمانهایِ خاصّی دارد که مانندِ پایبند و چشم بند به چشمها و پاهایِ خودش بسته است. به وبسایتشان نگاهی بیندازید؛ گویی که هیچ اتّفاقی میانِ «امارات» و «اسرائیل» نیفتاده است. «شیعه بازی» و «ضدّ امپریالیسم بازی» این سازمان را کور و بی دست و پا کرده است و می ترسد که خدایِ ناکرده اتّهامِ نوکریِ اسرائیل به آنها بخورد.

   اگر آن «Void» استراتژیک؛ کشف می شد؛ دقیقاً مصداقِ عَمَلی و «مِیدانی» شعاری است که ۱۴ سال پس از آن شنیده شد:

   «اصلاح طلب ... اصولگرا.... دیگه تمومه ماجرا».

   یعنی اینکه: ساکنینِ ایران نه تنها ۱۴ سال عقب هستند؛ بلکه هنوز هم جراًت انجامِ آنرا ندارند و شعرهایی از قبیلِ:

   «اصلاح طلب ... اصولگرا.... دیگه تمومه ماجرا».
   «میکشم .... میکشم ... آنکه برادرم کُشت»
   در حدّ «کُس شعر» و «لقلقهٔ دروغینِ زبانی» مانده است.

   ُThey are not Ready

   https://tinyurl.com/n3bdd7m

   به بی دست و پاچگی سرباز دقّت کنید.

   گزارشِ «Void» استراتژیکِ کشف نشده؛ فقط یک دلیل داشت:
   آنهایی که میخواهند کاری انجام دهند؛ در آینده باید زمین را طوری «داغ و سوزان» نگاه دارند که اوباشانی مانندِ «جلیل روشندل» و «اصلاح طلبان» و امثالهم نتوانند بر آن زمین پای نهند.
   زیرا معنیِ «بر اندازی»..... هرگز «جا اندازی» و «جایگزینیِ اوباشان با اوباشانی دیگر» نیست.

   پرسش نهایی این است:

   کدامین مخالفان متهم خواهند شد؟

   آیا میتوان «اشباح» را متهم کرد؟

   حذف
 17. سناتور جمهوریخواه تد کروز در واکنش به گزارش موسسه «علوم و امنیت بین‌المللی» در مورد فاصله ۵/۵ ماه ایران تا ساخت دو بمب اتمی در توییتی نوشت «دقیقاً به همین دلیل تصمیم ترامپ برای خروج از برجام و تحریم ایران درست بود».
  این خبر نشان میدهد که ملایان شدیدا بدنبال بقول شما [ عصای موسی ] هستند
  وقصد دارند این فاصله ۵ ماهه را به ۲ماه ؛ یعنی قبل از انتخابات امریکا تقلیل دهند..چون میدانند که ترامپ دوباره انتخاب خواهد شد وبعد از انتخاب دوباره پوستشان کنده خواهد شد !

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سناتور «تد کروز» را فراموش کنید. حتّی به مراسمِ «گردهمایی جمهوریخواهان» دعوت نشده بود.
   ترامپ را نیز فراموش کنید.
   به مسائل عَملی نگاه کنید:

   ساختنِ پایگاهی دیگر آنهم در دِلِ کوهها بیش از ۲ سال کار می بَرد.

   حذف
 18. آیا این به اصطلاح «تحلیلگرِ ایرانی»؛ از «کژدم» بیش از ۴ سال عقب نیست؟ آنهم با «اِهنّ و تولوپّ» که شاید و اگر و مگر؟

  https://tinyurl.com/yy8e76xc

  نمیدانم چرا عمداً این «عقبمانده ها» را «تحلیلگر» می نامند؟

  پاسخحذف
 19. پرسش همچنان بدونِ پاسخ مانده است:

  (چرا ۴۰ سال است که رژیمِ «انگلهای صفوی مسلک»؛ ادّعای نابودی اسرائیل را دارد و باز هم ۴۰ سال است که «حزب الله لبنان» را ساخته است؛ نه تنها اسرائیل بدونِ کم شدنِ یک تارِ مو از سرش؛ همچنان پا برجاست. در این ۴۰ سال حتّی یک عملیّاتِ نظامی مهمّ بر علیه اسرائیل انجام نداده اند و همیشه «امروز و فردا» کرده اند؟
  در حالی که جنگِ ۸ ساله با عراق در مدتی بسیار کوتاه زمینه چینی و آغاز شد. چراوضعیّتِ عربهایی که خود را «فلسطینی» مینامند با وجودِ کمکهایِ آشکار و پنهانِ و کلانِ رژیمِ شیعی ؛ روز به روز بدتر شده است؟ در حالی که باید بسیار بهتر می شد.
  رازِ این کار چیست؟)

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. راز این کار نقشی است که به عنوان اسب تروا در بین مسلمانان به حکومت شیعی داده شده

   اگه می بینی چرته منتشر نکن

   حذف
  2. به قول خودت یه گونی سوال پرسیدی!!

   چرا همچین ادعاهایی دارن رو من نمیدونم.
   دلیل اینکه نمیتونن بر علیه اسرائیل حمله نظامی کنن و به ادعاشون عمل کنن، به نظرم بر میگرده به ذات کثیف «شیعه» و «شیعه بازی» که دروغ اندر دروغه مسلکش. (خودت بهتر میدونی که شیعه ها فقط هارت پورت دارن از اماماشون به گیر تا آخر...)
   چرا فلسطینی ها وضعشون بدتر میشه هم، به نظرم یه مشت شارلاتان اونارو هدایت میکنن و اساسا خودشون هم دست کمی از رهبرانشون ندارن ( مثل ایران).
   تو ایران هم قضیه همینه. این همه رژیم کون مردم میزاره ولی مردم از رو نمیرن. یه بار با انتخابات بازی، یه بار با بورس بازی، یه بار با... بماند.   با سپاس اشکان
   ( سوال منو هم جواب ندادیا)

   حذف
  3. اتّفاقاً تعبیرِ «اسبِ تروا» نزدیکترین تعبیری به واقعیّت است که در بخشِ نظرات دیده ام.
   لطفاً نظرتان را بیشتر توضیح دهید.
   اگر تاریخِ تاًسیس «حماس» و تاریخِ پایانِ جنگِ ایران و عراق را در کنارِ یکدیگر قرار دهیم؛ میتوان تعبیری شبیه به نظرِ شما پیدا کرد.
   لطفاً نظرتان را بیشتر باز کنید. مطمئن هستم که این تعبیر (اسب تروا) پشتوانهٔ تئوریک دارد.

   حذف
  4. رژیمِ انگلهایِ صفوی؛ از همان آغازِ بنیانگذاری؛ رؤیایِ رهبریِ جهانِ اسلام را داشتند و آنرا هرگز کتمان نکردند. برایِ رسیدن به چنین هدفی باید دو «قلّه» را فتح میکردند:
   ۱- مکّه.
   ۲- اورشلیم.
   و گرنه رژیمِ شیعیِ حاکم؛در حدّ یک فرقه در روستایی دور افتاده باقی میماندند.
   امّا یکی از مشکلاتِ مهمّ رژیمِ شیعی در رابطه با اورشلیم این بود که ایران با اسرائیل مرزهایِ زمینی و دریایی ندارد. لذا شعارِ «راه قدس از کربلا میگذرد» سرداده شد که به دنبالِ سربازگیری از شیعیانِ عراق و سرنگونی صدّام حسین و وصل شدن به سوریه از طریق عراق بود.
   شعارِ «راه قدس از کربلا میگذرد» منجر به جنگی ۸ ساله شد که برخلافِ بسیاری از تفاسیر؛ «جنگِ میهنیِ تدافعی» نبود. زیرا «انگلِ بنیانگذار» جنگ را با شعارِ «راه قدس از کربلا میگذرد» آغاز کرده بود.
   در رابطه با «فتح مکّه» نیز شعارهای «تبّت یدی ابی لهب؛ بریده باد دست فهد» و انتقالِ موادّ منفجره به مکّه و ماجرایِ مراسم «برائت از مشرکین» (یعنی اهلِ تسنّن) سر داده شد که منجر به کشته شدنِ بیش از ۴۰۰ نفر از اوباشانِ بمبگذارِ رژیم در مکّه شد و عدّه ای نیز مفقود شدند که رژیم هرگز آماری از مجموعهٔ تلفاتش نداد.
   «انگلهای صفوی» برای رسیدن به این هدفها به نیروهایِ متّحد نیز نیاز داشتند که «حافظ اسد» به عنوانِ رهبرِ کشوری که در سازمانِ ملل رسمیّت دارد و در لبنان نیز نقشِ تعیین کننده داشت و همچنین دارایِ دوستانِ بین المللی فراوانی بود این اتّحاد را پذیرفت.
   با همکاری رژیمِ سوریه؛ «حزب الله لبنان» آفریده شد و در گرماگرمِ شعارهایِ ضدّ اسرائیلی که در تمامی جهانِ عرب به خاطرِ دردِ شکستهایِ مفتضحانهٔ سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ ؛ حزب الله لبنان با چند عملیّاتِ نظامی انتحاری توانست نظرِ «دردمندانِ شکست خورده» را به خود جلب کند. زیرا همچنان در فکرِ «نابودی اسرائیل» میسوختند. زیرا نه تنها در ۲ جنگ به اهدافِ خود نرسیده بودند؛ بلکه تعدادِ زیادی کشته و معلول و آواره روی دستهایشان مانده بود و بخشهایی از سرزمینهایشان را نیز از دست داده بودند و جنگِ داخلی در لبنان و اُردن نیز که بیشتر توسّط آواره های فلسطینی (بخوانید فراریها) افروخته شده بود«قوز بالایِ قوز» بود.
   مسئلهٔ بسیار مهمّ و کلیدی در رابطه با رشدِ حزب الله لبنان؛ سوریه نبود؛ بیکه عقب نشینیِ اسرائیل از ۲ دهکده بود. به صورتِ بسیار عجیبی؛ اسرائیل که در ۲ جنگ پوزهٔ چندین کشورِ عربی را به طورِ «همزمان»به خاک مالیده بود؛ ناگهان در برابرِ گروهی که هنوز در ابتدایِ حرکتش بود؛ عقب نشینی کرد. من (کژدم) هرگز این حرکتِ اسرائیل را شکست ندانسته ام. بلکه آنرا یک «دام» به حساب آوردم و همچنان می آورم.
   هم رژیمِ «انگلهایِ صفوی» و هم بسیاری از مسلمانان این «دام» را به طورِ احمقانه ای یک «هدیهٔ الهی» انگاشتند و هنوز نیز برکاتِ این «هدیهٔ الهی» پایان نیافته است و ادامه دارد و لبنانیها و مردم سوریه و عراق و ایران در حالِ «جفتگیری با ۷۲ حوری باکره به طورِ روزمرّه» و خوردنِ «شیر و عسل» مشغولند.
   امّا داشتنِ سرباز در لبان برایِ رژیم شیعی کافی نبود و به سربازانِ «فلسطینی» نیاز داشت. این سربازان نیز از طرفِ اسرائیل به «انگلهایِ صفوی» به عنوانِ «برکتِ ۲ قبضهٔ الهی» تقدیم شد.

   در گرماگرمِ سالِ پایانیِ جنگ ایران و عراق؛ با موافقت «شیخ احمد یاسین»؛ نیروهایِ امنیّتیِ اسرائیل تعدادی از «اخوان المسلمینیهایِ فلسطینی» را آموزش داده و سازماندهی کردند که از طرفِ اخوانیها «هدیهٔ الهی از طرفِ دشمن» خوانده شد. این آموزشها و تسلیحاتِ اهدایی؛ به زایش گروهی به نامِ «حماس» انجامید که توانست جبههٔ فلسطینیها را «۲ شقهه» کرده و به جنگِ داخلی میانِ فلسطینیها دامن بزند. در واقع؛ «حماس» گرگی بود که اسرائیل به درونِ گلّهٔ فلسطینیها فرستاد و بنا بر طبیعتِ درنده خوییِ خود نیاز به فرمانِ مستقیم نداشت و میدانست که «گلّه» را چگونه بِدَرد.

   «ادامه در پایین»

   حذف
  5. کارشناسانِ اسرائیل بسیار بیشتر از خودِ مسلمانها با اسلام و قوانین و آداب و رسوم مذهبی و فرقه هایِ آن آشنایی دارند و از همان آغازِ تولّدِ رژیمِ شیعی میدانستند که این رژیم بلایِ جانِ مسلمانان خواهد شد و بالاترین استعداد را در این ضمینه دارد. لذا باید «احمق» بود که بر رویِ چنین «استعدادی» سرمایه گذاری نکرد.
   امّا رژیمِ انگلهایِ صفوی مسلک؛ به حزب الله لبنان و حماس نیز قناعت نکردند و گروه «جهاد اسلامی» را که نخستین افرادِ آن همان «اسرایِ فلسطینی» در جنگ ۸ ساله بودند که دوشادوشِ صدّام میجنگیدند و اسیر شده بودند و سپس پس از آموزشهای نظامی و پشتیبانی مالی و تسلیحاتی تشکیل داد. اسرائیل در طولِ همهٔ این سالها عاشقِ این ۳ گروه بوده است و هر زمان نیز که پایِ این ۳ گروه از دایرهٔ تعیین شده بیرون آمده؛ آن قسمت را «ارّه» نموده است تا اندازهٔ گلیم شود.

   تقلیدِ جورج بوش از مُدل اسرائیلی:

   همگان تعجّب کردند؛ زمانی که جورج بوش به جایِ ایران به عراق حمله کرد (امّا من تعجّب نکردم).
   داد و قال به راه افتاد که جورج بوش اشتباه کرد و باید به ایران حمله میکرد. امّا جورج بوش میدانست که با حمله به عراق و باز کرنِ راه برایِ «گرگهایِ شیعه» میتواند خاورمیانه را به جهنّم تبدیل کند. زیرا امتحانشان را بخوبی در «برائت از مشرکین» و «تشنگی به خونِ اهلِ تسنن» نشان داده بودند و به دنبالِ راهی برای پیوستن به سوریه برایِ فتحِ اورشلیم در آتشِ حرص و ولَع میسوختند. لذا جورج بوش برای ایجادِ «دهکدهٔ جهانی»؛ بهترین انتخاب را کرد و اصلاً اشتباه نکرد. اکنون نیز میبینید که همهٔ «همپالگیهایِ گلوبالیستِ جورج بوش» در هر ۲ حزبِ دموکرات و جمهوریخواه؛ دشمنانِ «ترامپ» هستند. زیرا در حالِ پنبه کردنِ «بافته های بین المللیِ» آنها (بوش - اوباما) است.
   میدانم که اکنون بسیاری از اوباشانِ رژیم میدانند که چه کلاهِ بزرگی به سرشان رفته است و حرص و ولعِ تشکیلِ «هلالِ شیعی» یک «Void» استراتژیک بوده است که هم اسرائیل و هم «گلوبالیستها» بر رویِ آن سرمایه گذاری کردند و سودهایِ کلان بردند. اکنون رژیمِ شیعی مانده است با بیش از ۱۰۰ هزار مزدور؛ که باید حقوقشان را بدهد و برایِ ادامهٔ راه باید احمقهایی را که در «پروژه هایِ حکومتی» سرمایه گذاری میکنند را بدوشد و یا با بازی کردن با قیمتِ «طلا» بتواند «طلاهایِ خانگی» را نیز غارت کند (مرحلهٔ نهایی کوهان خواری) و اگر کار با انتخابِ دوبارهٔ ترامپ به «بن بستِ کامل» برسد؛ خود را به طورِ مجّانی به «ژی جین پینگ» بفروشد.
   امّا بسیار دیر شده است.

   حذف
  6. در طیّ جنگِ ۹ سالهٔ سوریه؛ همهٔ کشورهایِ منطقه ای و فرا منطقه ای درگیر بوده اند. امّا «اسرائیل» نه تنها دست نخورده باقی مانده است؛ بلکه بدونِ پرداختِ هزینه هایِ سرسام آورِ نظامی سهمِ خود (بلندیهایِ گولان) را نیز گرفته است.
   آنچه که نوشتم؛ داستانِ خلاصه وارِ «ضرورتِ وجودی» و «فتوحاتِ دروغین و پا بر هوا»یِ رژیمِ «شیعیانِ شنیعه» بود.
   اگر یک «Application» ضرورتِ خود را از دست بدهد؛ به سرنوشتِ ضروریِ «Delete» دچار میشود.
   رژیمِ شیعی موجودیّتِ خود را «امنیّتی-نظامی» تعریف کرده است و مسیرِ «Delete» نیز خونین خواهد بود.

   حذف
  7. جناب کژدم با تشکر از توضیح شماتیک رسا و بسیار مفید شما ...منظور از اینکه مسیر delete خونین خواهد بود....رو بیشتر توضیح می دهید؟

   حذف
  8. درود کژدم
   آیا دولت «جیمی کارتر» هم یک دولت گلوبالیستی بود؟؟؟
   ضرورت بوجود اومدن این رژیم این بود که ایران و منطقه رو به گوه بکشن؟؟؟

   حالا ما که اون موقع نبودیم ولی من دو سه سال پیش درباره چگونگی به قدرت رسیدن این رژیم تحقیقاتی میکردم، بدون کمک کشور های بیگانه به خصوص آمریکا و کشور های غربی هرگز این آخوندا به قدرت نمی‌رسید. حتی مدارکش موجوده که «قذافی» هم به اینا کمک میکرده.
   این ادعا رو نمیدونم درسته یا غلط، چند وقت پیش با یک ارتشی قدیمی که تو جنگ ایران و عراق شرکت داشت صحبت می‌کردم میگفت اسرائیل در طول جنگ به رژیم شیعی کمک میکرده! که این با نظریات شما درباره سیاست های اسرائیل منطبقه.

   حذف
  9. مسیری که «داعش» انتخاب کرد؛ مسیری نظامی و خونین بود. برای از میان بردنِ چنین نیرویی؛ باید از نیرویِ نظامی استفاده میشد. «داعش» فوتوکپي حکومت شیعی ایران است. رژیمِ شیعی یک جریانِ «نظامی - امنیّتی» است و به خاطرِ شکستِ گلوبالیستها؛ ضرورت خود را از دست خواهد داد. اکنون منتظر است که «جو بایدن» انتخاب شود تا بتواند جایگاهِ خود را در جنگهای خونینِ منطقه ای دوباره بازیابد. با آغازِ دورِ دوّم ریاست جمهوری ترامپ؛ همهٔ اروپا و چین و روسیه میدانند که فصلِ خونینِ جنگهایِ ۳۰ ساله تمام شده است. امّا برای قانع کردنِ رژیمِ شیعی ایران باید با آن برخوردِ نظامی شود. امّا هنوز ابعادِ برخوردِ نظامی اسرائیل و آمریکا روشن نیست.
   من فکر نمیکنم که آمریکا و اسرائیل بر رویِ یک جنبشِ درونی برایِ براندازی سرمایه گذاری کرده باشند. زمانی که ترامپ از «قراردادِ ۱۰۰ ساله» سخن میگوید؛ فقط یک معنی دارد:
   رژیم باید در کنارِ ضرباتِ سنگینِ اقتصادی «ضرباتِ سنگینِ نظامی» نیز بخورد. تا جاییکه چنان تحقیر و ضعیف شود که تا برایِ «قراردادِ ۱۰۰ ساله» گدایی کند.
   رفتن به آغوشِ چین نیز دردی را دوا نخواهد کرد؛ زیرا چین تلاش خواهد کرد که از رژیم به عنوانِ «نیروی نیابتی» استفاده کند که باز هم معنی اش «مسیرِ خونین» است. اگر یکی از ناوهای آمریکا غرق شود و یا موشکی مؤثر به اسرائیل اصابت کند؛ رژیم باید به «پدرِ خدا» پناه ببرد. خدا میداند که در چنین صورتی همهٔ زاغه هایِ حزب الله لبنان را که به خودیِ خود بمبهایِ کاشته شده در لبنان هستند را با بمبهای سنگر شکن منفجر کنند. چه بسا در رابطه با ایران به استفاده از بمبهایِ «EMP» در تهران و یا اصفهان دست ببرند و یا از تسلیحاتِ جدیدی که در ۳ سالِ گذشته به زرّادخانه هایشان اضافه شده است استفاده کنند. بعد از بمبارانها؛ دیگر فرقی نمیکند که چه کسی محکوم میکند و یا ابراز همدردی میکند؛ زیرا کار از نظرِ «مِیدانی» تمام شده است و بقیّه اش فقط «قصّه و داستان» خواهد بود که به دردِ «اشکِ تمساحها» میخورد.
   اینکه ترامپ میگوید: «اگر انتخاب شوم؛ فوری با رژیمِ ایران به توافق میرسیم» درست است ولی «ناقص» است. ترامپ آن بخش را که همیشه گفته است را در این جمله حذف کرده است. آن جمله این است: «صلح از موضع قدرت».
   بعد از جنگ نیز نوبتِ «سازمانهای امدادِ بین المللی» میرسد. بقیّه اش را میتوانید خوتان حدس بزنید. حتّی اگر بعد از بمبارانها قضیّه را ادامه ندهند و ایران را به حالِ خودش رها کنند؛ دوباره ساختنش با این اوباشان و دزدانی که بر سرِ کار هستند و گسیختنِ شیرازه هایِ اجتماعی و رواجِ غارت و گروههایِ جنایت پیشهٔ سازمان یافته شاید بیش از ۷۰ سال طول بکشد.

   حذف
 20. من یک نظریه ای درباره این موضوع داشتم چند سال پیش ولی چند بار مسخره شدم به خاطر این نظریه و ترسیدم اینجا هم مسخره بشم و...
  این نظریه رو خلاصه میگم :

  کژدم آیا با کلمه «آنوسی» آشنایی داری؟ تا اونجایی که من میدونم «آنوسی» به کسی میگن که در اصل یهودیه ولی در ظاهر مسلمانه.
  به نظر من اسرائیل در بوجود اومدن این رژیم نقش اساسی داشته.
  «موساد» نفوذ زیادی تو دستگاه «ساواک» داشته و از این نفوذش استفاده کرده برای تغییر رژیم.
  حالا چرا این کارو کرده به نظر من برای این بوده که، اولاً شما در نظر بگیر تا قبل از به وجود اومدن رژیم شیعی، دشمن شماره یک کشورهای عربی و مسلمان «اسرائیل» بوده که دو بار هم باهم جنگیدن. هرچند اسرائیل پیروز این جنگ ها بوده ولی این جنگ ها به ضرر اسرائیل هم بوده. بالاخره اسرائیل هم باید برای این جنگ های مستقیم هزینه میداد.
  به نظر من اسرائیل برای اینکه از این شرایط بیرون بیاد نیاز داشت تا یک دشمن مشترک بین اعراب و خودش(در ظاهر) بوجود بیاره. که این دشمن مشترک کسی نیست جز «رژیم شیعی».
  بعد از روی کار اومدن رژیم شیعی، ایران تبدیل شده به دشمن شماره یک اعراب و مسلمان ها. از جنگ ایران و عراق بگیر تا جنگ هایی که برای شیعه بازی بوجود اومده. اسرائیل که یک روزی باید مستقیم برای جنگ با مسلمان ها هزینه میداد، جنگو کشونده به ایران و این ایرانه که باید هزینه های جنگو بپردازه(چه جانی چه مالی) و اسرائیل با خیال راحت داره پیشرفتشو میکنه.
  به نظر من این رژیم به طور غیر مستقیم، نیروی نیابتی اسرائیله.
  بعضی از سران رژیم (نه همشون) به نظر من «آنوسی» هستن و در ظاهر شیعه هستن ولی در اصل یهودی هستن و به اسرائیل خدمت میکنن.
  الان اگه دقت کنید ایران دشمن شماره یک کشور های عربی معرفی میشه و اسرائیل هم یواش یواش داره با اعراب متحد میشه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. «آنوسی» به آن یهودیهای بیچاره ای که در ایران زندگی میکردند و شیعیان آنان را به روشهای گوناگون به خاطرِ «ضدّ یهود بودنِ اسلام» آزار میدادند. یهودیان در زمانِ آمدنِ باران مجبور بودند یا بیرون نیایند و یا به صورتِ وارونه سوارِ الاغ شوند و تحت تحقیر و آزار قرار داشتند. همیشه باید با علایم خاصی بیرون می آمدند (مانندِ دورانِ آلمانِ هیتلری). برخی از آنها به ناچار مسلمان شدند تا از این مشکل نجات پیدا کنند. شیعیان این عدّه از یهودیانِ مسلمان شده را «آنوسی» مینامیدند و میگفتند که آنها در ظاهر مسلمان شده اند و قلباً یهودی هستند.
   بقیّه اش نظریّاتِ «توطئه» است که توسّط «شیعیانِ شنیعه» ساخته شده اند. تا حتّی یهودیانِ مسلمان شده را نیز تحتِ آزارِ روانی قرار دهند.
   در دورانِ «مولوی» در سبزوار تعدادی شیعه زندگی میکردند که مولوی آنها را «سگهایِ هارِ سبزوار» لقب داده بود. این جماعت نجاساتی هستند که نمیتوان آنها را پاک کرد. شاید به قولِ «مسیح» فقط بتوان آنان را با «آتش» غسل تعمید داد تا پاک شوند.
   «آنوسی» بازی؛ یک قصّه است و روسپی زاده ای به نامِ «عبدالله شهبازی» و اوباشِ مشهور به «رائفی پور» به این مزخرفات دامن میزنند.
   شما را نیز شکار کرده اند.

   حذف
  2. «یهودی آزاری» یکی از نکاتِ مشترکِ «کاتولیکها» و «اورتودوکسها» و «مسلمانها» است. بارها نیز در نوشتارهایِ قدیمی گفته ام که «هیتلر» کشتارِ یهودیان را اختراع نکرد؛ بلکه از فرهنگِ رایج در میانِ مسیحیان که از یهودیان نفرت داشتند و این نفرت توسّط «صنف انگلهای مسیحی» ترویج میشد؛ برای تهییجِ مردم استفاده میکرد.
   زمانی که یهودیان نمیتوانستند با یکدیگر به صورتِ آزاد رابطه برقرار کنند و شهروندِ درجه ۳ حساب میشدند؛ مجبور بودند که روابطشان مخفیانه باشد. به همین دلیل نیز متّهم می شدند که در حالِ توطئه هستند.
   اروپا «رنسانس» را مدیونِ «یهودیان» است.

   حذف
  3. خودم هم به آنوسی بازی اعتقاد ندارم برای همین این بخش از نظریه به نظرم مسخرست. این نظریه مال دو سه سال پیشه و اون موقع توهم توطئه داشتم (اونجایی که گفتی «شما را شکار کرده اند») ولی الان این چیزارو قبول ندارم.
   ولی قسمت آنوسی بازی این نظریه رو کنار بزاریم، نظرت درباره قسمت های دیگه نظریه چیه؟

   حذف
  4. اسرائیل رژیمِ شیعی را بر سرِ کار نیاورد. بلکه خودش را با شرایط وفق داد و بر اساسِ شرایط موجود استراتژیهای نوینی طرّاحی کرد.
   طوری دربارهٔ اسرائیل حرف میزنید که گویی کنترل باریدن و نباریدنِ باران نیز دست آنها است.
   شما از درونِ اسرائیل خبر ندارید. مردمانی بسیار سخت کوش و با استعداد هستند. محصولاتِ صنعتی فراوانی دارند که بخشهایی از آنرا اروپا به بهانهٔ اینکه در «سرزمینهایِ اشغالی در جنگ ۶ روزه» تولید شده اند؛ اجازهٔ ورود نمیدهد. اگر اسرائیل چنان قدرتِ خدایی داشت؛ باید چاره ای برایِ صادراتِ محصولاتش میکرد. بسیاری از محصولاتِ اسرائیل در اروپا مشمولِ «تحریم» هستند.
   قصّه های «هر اتّفاقی بیفتد زیرِ سرِ اسرائیل است» را فراموش کنید.
   من نمیدانم که چرا باید ذهنتان را به جای مشغول کردن با مسائلِ کنونی؛ با این قبیل مزخرفات مشغول میکنید.
   «تئوری توطئه» مثل «کِش» هر چقدر بکِشی؛ کُش می آید. هیچگونه ارزش مِیدانی نیز ندارد.

   حذف
  5. آنچه که در ایران و کشورهایِ عربی در رابطه با «آژانس یهود» و «توطئهٔ یهودیها»؛ «همهٔ ثروتِ دنیا دست یهودیها است» میشنوید فقط برای نفرت پراکنی است. بسیاری از پولدارهایِ یهودی که در آمریکا هستند؛ با سیاستهایِ اسرائیل مخالف هستند.
   اساساً «یهودی بودن» با آنچه که شما تصوّر میکنید زمین تا آسمان فرق دارد. یکی «یهودی بودن» مشابه «ایرانی بودن» و یا «آریایی تبار بودن» و یا «کُرد بودن» و یا «عرب بودن» است. معنی دیگرِ آن «پیرو موسی بودن» است. یک نفر میتواند «آتئیست» باشد امّا «یهودی» به حساب بیاید. زیرا متعلّق به «قومِ یهود» است.
   اینکه بگوییم «یهودیها ایرانیها را دوست دارند» نیز اشتباه است. یهودیها ایرانیها را به همان اندازه دوست دارند که ایرانیها آنها را دوست دارند. امّا یهودیها به «آیندهٔ احتمالی» نیز فکر میکنند که شاید همین شخصی که ما را دوست دارد؛ شاید در آینده به هر دلیلی دشمنِ ما بشود و خودشان را برایِ چنان شرایطی نیز آماده میکنند. به همین دلیل است که در بسیاری از روابط سیاسی دستِ بالا را دارند. زیرا از همان نخست فکرش را کرده اند و برایِ روزِ مبادا نیز اندیشیده و طرّاحی کرده اند.
   اینکه شعار داده میشود: «جانم فدایِ ایران»؛ «صهیونیسم» نیز چنان معنایی دارد. هدفِ جنبش صهیونیسم؛ «بازگشت به سرزمینِ اجدادی» بود و اکنون «محافظت از سرزمین اسرائیل» است.
   دشمنی با «صهیونیسم» مانندِ این است که بگویید: (من حق دارم که بگویم «زنده باد ایران»؛ امّا تو حقّ نداری بگویی «زنده باد آمریکا»).

   حذف
  6. اگر ۱۲ میلیون یهودی دنیا را کنترل میکنند؛ خاک بر سرِ آن ۸ میلیارد نفر و حکومتهایشان که تحتِ کنترل ۱۲ میلیون نفر هستند.

   حذف
  7. بیخیال کژدم جان منم با تو موافقم نظریه «کسشریه»
   دو سه سال پیش همچین توهماتی داشتم.

   حذف
  8. پس لطفاً اینجا را «پاتُقی» برای بحث در رابطه با توّهمات نکنید.

   حذف
 21. کامل درست است ..این هم یکی از نتایج این قضیه :فلسطینی‌ها در اتحادیه عرب شکست خوردند: امارات محکوم نشد

  نشستی که قرار بود با تنفس مصنوعی، ابتکار صلح سال ۲۰۰۲ اعراب و اسرائیل را از مرگ حتمی نجات دهد، عملا به نشانه‌ای دیگر از به گل نشستن بیش از پیش این طرح تبدیل شد.

  نشست وزرای امور خارجه اتحادیه عرب که روز چهارشنبه برگزار شد، به هیچ نتیجه روشنی در مناقشه‌ای که به خاطر توافق صلح امارات شکل گرفته دست نیافت و نشان داد که فلسطینی‌ها بیش از هر زمان دیگری در رویارویی‌شان با اسرائیل، حمایت برخی "برادران" عربشان را از دست داده‌اند

  پاسخحذف
 22. لبنانیها در حالِ «جفتگیری با حوریهای باکرهٔ بهشتی» و شنا کردن در رودخانه هایِ «شیر و عسل و شراب» هستند.

  https://tinyurl.com/y53jprr6

  پاسخحذف
 23. زمانی که «احمقها» رهبر میشوند و وقت تلف میکنند؛ نیروها خسته شده و نا امید میشوند.
  «درسی مِیدانی» که باید هوادارانِ آن دسته از اوباشانی که جزوهٔ «جورج سوروس» را زیر بغل دارند؛ بیاموزند.

  https://tinyurl.com/y2ncumvo

  پاسخحذف
 24. دولتِ آلمان به «اوباش رئیسی» میگوید که:

  «نوید افکاری» را «امروز» نکشید..... «فردا» و یا «پس فردا» بکشید....

  https://tinyurl.com/y4pn9luw

  اینرا و ماجراهایِ شبیهِ اینرا با خاطر بسپارید و هرگز فراموش نکنید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نوید افکاری اعدام شد.

   حذف
  2. مادری که ۳ فرزندش را به یکجا از دست میدهد. یکی را میکشند و دو فرزند دیگرش را زنده بگور میکنند.
   همهٔ اینها نتیجهٔ خیانتِ برخی خائنینِ بالفطره است که خود را به دروغ اپوزیسیون مینامند و خواب آلودگی بخش دیگر از اپوزیسیون قلّابی از یک طرف و کوچه دادنهایِ اتّحادیهٔ اروپا به رژیمِ شیعی از طرف دیگر و دشمنی روسیه و چین با مردم ایران است.
   آنهایی که خود را «اپوزیسیون» مینامند باید در تمامی حرکات و رهنمودهایشان به صورتی جدّی تجدیدِ نظر کنند و یا کنار بکشند و گرنه دادنِ اینهمه تلفات را نمیتوان نتیجهٔ اشتباهات دانست. بلکه «کفّهٔ خیانت» در حالِ سنگین تر شدن از «کفّهٔ اشتباهات» است.

   حذف
  3. و البته عدم حمایت آمریکا از مردم و مخالفین، مجید کاووسی‌فر رو در دوره جورج بوش تحویل رژیم دادن و از اون موقع قضیه هیچ فرقی نکرده که هیچ بدتر هم شده

   حذف
  4. ماجرایِ جورج بوش و اوباما اوجِ «کوچه دادن» به رژیم بود. ترامپ حتّی اگر بخواهد؛ راهی برای کمک به مردم ایران وجود ندارد. تنها زمانی میتوان به مردم کمک کرد که دارایِ یک رهبریِ مؤثر باشند و مردم ایران چنین رهبری ندارند.

   حذف
  5. اینکه با استفاده از قدرتش اجازه نده هیچ مخالفی دیپورت یا به رژیم تحویل داده بشه هم رهبر میخواد؟
   اگه آمریکا و اسرائیل پشت مردم باشن صد ها مجید داریم که اجازه ندن آب خوش از گلوی مزدور ها پایین بره.

   حذف
 25. https://twitter.com/IranNW/status/1301215346771271681

  پاسخحذف
 26. نتایج پیشنهاداتِ خودتان را در انگلستان و کانادا ببینید که همه جا پر از «حسنیّه» و مسجد شده است. اگر در را به رویِ پناهندگان باز کنند؛ اوباشانِ رژیم از این «Void» استفاده کرده و پیش از پناهندگانِ واقعی به آن کشورها خواهند ریخت و زندگی پناهندگان واقعی را سیاه خواهند کرد.
  اوباشانی مانندِ «امیدِ نادان» و بسیارانی دیگر که در حالِ جاسوسی هستند؛ از طریقِ همین «Void» واردِ اروپا و آمریکا و سایر کشورها شده اند.
  حرفهای ناپخته و یا «عمداً ناپخته» نزنید.
  حرفهای «ناپخته» زدن یا نشانهٔ «عدمِ آگاهی» و یا «حماقت» است ولی حرفهایِ «عمداً ناپخته» نشانهٔ «سایبری» بودن است که تلاش میکند مسیرِ گفتمانِ «سرنگونی» را تغییر دهد.
  در مجموع چشم داشتن به کشورهای خارجی اشتباهِ بزرگی است. همهٔ کشورهای خارجی به مسئلهٔ ایران به چشمِ «طُعمه» نگاه میکنند.
  خودتان و یا پدران و مادرانتان این رژیم را خواسته اید. خودتان همیشه به دار و دستهٔ «مادر قحبه ها» و یا دار و دستهٔ «مادر جنده ها» رأی داده و «انتخاباتِ پُر شور» برگزار کرده اید.
  حالا انتظار دارید که دیگران جورِ «نابسامانیها» را به گردن بگیرند!!!!
  در پایان:
  «خر خودتی».

  پاسخحذف
 27. سخنانِ روسپی زاده «امام حسن روحانی» بویِ توطئهٔ دیگری میدهد.

  https://tinyurl.com/y38for2p

  اگر دیدید که تظاهراتی به بهانهٔ «گرانی» و یا هر چیزِ دیگری برگزار شد؛ مطمئن باشید که آنهایی که این تظاهراتها را براه می اندازند؛ «اوباشانِ رژیم» هستند و میخواهند همان سناریوهایِ «آبان ماه» و «دی ماه» را اجرا کرده و مخالفینِ واقعی را کشتار کنند.
  کسی که از یک سوراخ «دو بار» گزیده میشود؛ یا «نا آگاه» است و یا «احمق».
  تظاهراتِ گلّه ای را فراموش کنید.
  اگر میخواهید واقعاً کاری بکنید؛ همهٔ داراییهایِ رژیم را به آتش بکشید.
  کارخانه هایِ اتوموبیل سازی و سایرِ صنایع که در دستِ رژیم و یا اوباشانِ «رانت خوار» هستند و اموالِ «اوقاف» و «بنیادهایِ کذایی غارت» و «پترو شیمیها» و «ذخایر نفتی» اهدافی هستند که میتوانند به رژیم ضرباتِ واقعی بزنند.
  به «اشباح» تبدیل شوید و کارتان را به خوبی انجام دهید. به این میگویند:
  «نافرمانی مدنیِ فعّال و بسیار مؤثّر».
  بقیّه.... «بادِ هوا» است.

  پاسخحذف
 28. تا اینجا مشخّص شده است که نوید افکاری در زیرِ شکنجه به قتل رسیده است. میگویند که «شکنجه گر» نیز خود را معرّفی کرده است. آیا دچارِ عذاب وجدان شده است؟ یا اینکه رژیمِ کثیفِ شیعی به او دستور داده است تا خود را معرّفی کند و گناه قتلِ «نوید افکاری» را به گردنِ او انداخته و رژیم کثیف شیعه مسلکان را از زیرِ بار پیامدهایِ آن برهانند و سپس همان شکنجه گر را از «دَرِ پُشتی» آزاد سازند.
  مگر قاتلینِ مسافرانِ هواپیمایِ يوکرئنن آزاد نیستند؟ مگر معترضین کشته و دستگیر و شکنجه نشدند؟؟
  مگر نه اینکه «نوید افکاری» به ۱۵۰۰ نفر از کشته هایِ اعتراضاتِ آبانماه نپیوسته است؟
  پس پاسخِ خون های آن ۱۵۰۰ نفر که در کشتارِ بهمن ماه به قتل رسیدند و «بی نام و نشان» مانده اند چه میشود؟
  آیا یادتان هست که پروندهٔ قتلِ ۱۵۰۰ تفر را فقط با «ما محکوم میکنیم» بستید؟ و سپس در حدّ «یک ماجرا» مشمولِ «مرورِ زمان» شد؟ گویی که آنها هرگز وجود نداشته اند.
  آیا با «من محکوم میکنم»ها میتوان جلو این جنایات را گرفت؟ آیا با تحریمِ فدراسیونهایِ ورزشی میتوان جلو ادامهٔ این جنایات ر گرفت؟
  آیا دلتان خوش است که آلمان و فرانسه و ترامپ محکوم کردند و دیگر کارِ رژیم تمام است؟
  رژیمِ کثیفِ شیعی مانندِ «طنابِ دار» که بر گردنِ مردم انداخته شده است و باید خودشان این طناب را باز کنند؛ وگرنه هر روز بیشتر از روزِ پیش تنگتر خواهد شد.
  کشورهایِ اروپایی و حتّی دولتِ ترامپ نیز ماجرا را به فراموشی خواهند سپرد و همین اکنون نیز اگر میگویند «محکوم میکنیم» فقط برای فشارِ دیپلماتیک برایِ رسیدن به اهدافِ دیگری است که هیچ ربطی به منافع مردم ایران ندارند و به مسائل «ما بِینِ حکومتها» مربوط هستند.
  خودتان را با این «سخنرانیها» و «من محکوم میکنم» هایِ آتشین؛ امّا در واقع «دروغین»؛ دلخوش نکنید.

  پاسخحذف
 29. دلخوش بودن و دخیل بست به امامزاده های اروپایی حماقت است . کارری به گذشته ندارم ولی در طی دو ماه اخیر با موافقت ملکه آفاف با باز پرداخت پول و سود قرارداد تانک های چیفتن و نیز عدم همراهی در شورای امنیت با مکانیزم ماشه ماهیت این پست فطرتها را مشخص کرد .هرچند ما از زمان صفویه مدام از این اروپایی ها. ...خورده ایم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. انگلستان میداند که این پول در کمتر از یک ماه با ریخته شدن به چاههایِ مستراحی مانندِ لبنان و یمن و عراق و سوریه و غارتهای معمول؛ دود شده و به هوا خواهد رفت و پس از یک ماه؛ رژیم گرسنه خواهد شد. امّا اینکار را در راستای همان حرکتشان در شورای امنیّت انجام دادند. حتّی پس از پیروزیِ ترامپ نیز؛ اینگونه مسائل قابل اغماض هستند. لذا اروپاییها با توجّه به همین «Void» به رفتارِ ایذایی خود ادامه میدهند تا ببینند چه میشود؟ و اگر بایدن پیروز شد این حرکاتِ ایذایی را به عنوانِ «دسته گُل» به او هدیه کنند و بگویند:
   هم رژیم شیعی را برای تو سرِ پا نگاه داشتیم؛ هم برجام را. لذا میبینید که بزرگترین جنایتها و قتل عامها در میانِ معاملاتِ میانِ حکومتها؛ محو میشوند. قتل عام «توتسی ها» توسّط «هوتو»ها همین چند سالِ پیش اتّفاق افتاد و اکنون تبدیل به «تاریخ» و «تحقیقاتِ روانشناسی» شده است.
   سوریه و عراق نیز همینطور است. امّا عدّه ای احمق و شارلاتان همچنان مردم را فریب میدهند و جملاتی مانندِ «من محکوم میکنم» که کمترین احساس و اعتقادی به آن ندارند؛ میخواهند خود را «اپوزیسیون» جلوه داده و مردم را «خر» کنند.


   گیرم که ترامپ به رژیمِ شیعی حملهٔ نظامی بکند. نتیجه اش تضعیفِ رژیم خواهد بود؛ امّا باید کسی باشد که از این ضعف استفاده کرده و رژیم را سرنگون سازد. هیچ یک از این شارلاتانها خود را برایِ چنین شرایطی آماده نکرده اند و منتظرند که چنین اتّفاقی بیفتند و آنها شعارِ «بشتابید و سرنگون کنید» سر بدهند (البتّه بدونِ رهنمودهایِ مِیدانی). شاید نیز سخنشان را تغییر دهند و بگویند که «در شرایط کنونی سرنگونیِ رژیم به هرج و مرج می انجامد و به همین دلیل بگذارید صبر کنیم تا رژیم قویتر شود». کلمات همیشه «لغزنده» بوده اند و هستند و میتوانند در جهتهای گوناگون با ترکیباتی گوناگون جملاتِ جدیدی تولید کنند.
   در زمانی نه چندان دور؛ اوباما گفت که اگر بشار اسد بمباران شیمیایی کند؛ سرنگونش خواهد کرد. بشار اسد بمبارانِ شیمیایی کرد و «اوباما» بیش از همه تلاش میکرد که این بمباران تشخیص داده نشود و در راهِ تحقیقات سنگ اندازی میکرد تا مشخّص نشود که کارِ چع کسی بوده است؟ زیرا از همان آغاز دروغ گفته بود و پس از حملهٔ شیمیایی نیز کار را به اروپا محوّل کرد و اروپا نیز گفت که «ما نیستیم».
   این مطلب را نوشتم که «فراموشکارانِ عَمدی و حرفه ای» دیگر نتوانند مردم را فریب دهند.

   حذف
  2. برای باز کردنِ ذهنهایِ پوسیده و زنگزده:

   ۸۰۰ هزار نفر توتسی در ۱۰۰ روز قتل عام شدند.
   آنها ۱۵۰۰ نفر نبودند.... آنها حتّی ۳۰ تا ۶۰ هزار نفر در دههٔ ۶۰ نبودند. .... آنها ۸۰۰ هزار نفر بودند و روزانه ۸۰۰۰ نفر از آنها قتل عام میشدند.... امّا هیچکس به تخمش هم حساب نکرد.

   در سودان؛ اوباشانِ اسلامگرا ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر را کشتند و تجاوز کردند و کوچانیدند. عمر البشیر برایِ یک دهه راست راست راه میرفت و زیر سبیلی ردّش میکردند. باز هم هیچکس به تخمش حساب نکرد.
   در سوریه ۷۰۰ هزار نفر (حدّ اقل) کشته شده و میلیونها نفر آواره شده اند. دهها هزار کودک ناپدید شده و از طرف سازمانهای مافیایی به «بردگی جنسی» فروخته شده اند. در اردوگاههای آوارگان با آنها مثلِ حیوانات رفتار میشود..... امّا بشار اسد همچنان در حاکمیّت است.
   پروندهٔ قتلِ رفیق حریری سالها خاک خورد و در نهایت گفتند که «انگل حسن نصرالله» مستقیماً در قتل او دست نداشت..... مردم لبنان نیز برای این حکمِ عادلانه باید ۵۰۰ میلیون دلار هزینهٔ «دادگاه» پرداخت کند.

   به اطرافتان نگاه کنید تا دهها مورد دیگر را ببینید.
   نه خودتان را فریب دهید و نه دیگران را.

   حذف
 30. سلام کژدم
  برای آگاهی ما نیازمند تهیه نقشه ای از وضع موجود ایران و نیز اپوزسیون چی ها هستیم . ۱. در عرصه کنونی مردم در مورد وضعیت موجود داخل کشور از نظر اقتصادی . سیاسی تا اندازه ای آگاهی دارند . ۲. این اپوزسیون باید شناخته شوند و طبقه بندی شامل گروههای قومی در بین ترکها . کردها . عربها . بلوچ ها و احیانا لرها
  ۳. گروهای دیگر شامل چپ ها . سبزها .حاجی زاده و طرفدارانش و غیره
  ۴. دیدگاه و نظرات و تلاش آنها برای بقا یا زوال سیستم موجود . م نیز قدرت داخلی . بسیج و سازماندهی و نفوذ و ارتباطات خارجی

  پاسخحذف
 31. سلام
  این مسائلی که پیشنهاد میکنید؛ فقط بخشی کوچک از کارهای بسیار بزرگتر است که باید انجام گیرند. تنها جریانی که بتواند به این مجموعهٔ بسیار بزرگِ مسائل و مشکلات بپردازد فقط وفقط اپوزیسیونی در «قامتِ حکومت» است. مشکل اصلی ما این است که همهٔ گروههایی که نام بردید؛ توسّط اوباشان رهبری میشوند و هیچکدامشان به موجودیّتی به نامِ «ایران» معتقد نیستند و به همین دلیل نیز توسٓط رژیم سرکوب میشوند ویا بر علیه یکدیگر شورانیده می شوند.

  پاسخحذف
 32. یک پرسش:

  چرا انگستان میخواهد پولِ «ایران» را به رژیمِ شیعی تحویل دهد؟ آثارِ تحویل این پول چه خواهد بود؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   به نظر من تا قبل انتخابات پولی نمیدهند به بهانه اینکه از سوی ترامپ تحت فشارند ولی همزمان ایران را مشغول بحث درباره این پول خوشمزه نگاه می‌دارند. اگر ترامپ رای نیاورد از روز بعد انتخابات دهن کجی نموده و واریز می‌کنند. اگر ترامپ رای آورد در مذاکرات تجاری با ترامپ به عنوان نوعی کارت از آن استفاده می‌کنند که پول ایران را هم ندادیم (در کنار مساله هووایی).
   اما اگر نظر من اشتباه بود و قبل انتخابات پولی دادند (با طبیعت محاسبه‌گر انگلیس سازگار نیست) برای این است که میدانند ترامپ رای میاورد و جنگی در کار است میخواهند با دادن پول نیروهایی در داخل هوادار خود نگاه دارند تا در آینده ایران با وعده های دیگری استخدامشان کنند (ما در آن شرایط پول رساندیم به شما، الان که چیزی نیست، در مقابل اجرای دستور حتما شما را تامین خواهیم کرد، اگر آمریکا اینحا هست ما هم هستیم).

   حذف
  2. برای کمک به شیخ حسن دست نشانده و از مهره های خود و همچنین کمک به آزادی نازنین زاغری

   حذف
  3. و در مورد آثارش کژدم
   به نظرم اگر چنین رویه‌ای آغاز شود نشانه ای از پاکستانیزه شدن ایران است. ایران جزیی از کشورهایی در خواهد آمد که حتی بصورت نظری و در خیال دیگر حرف از جدایی مردم و حکومت در آن مطرح نیست و به اصطلاح از دست رفته قطعی در بلوک چین (یا در مسیر جنگ؟) خواهد بود.

   حذف
 33. سلام
  خودت در چند کامنت بالاتر جوابی دادی برای ریختن به چاه مستراح لبنان و یمن .
  وچرا لبنان برای دست بالا در دولت جدید و حفظ توان حزب الله و چرا یمن. فشار به امارات و عربستان بخاطر صلح آمارات ونیز حتما بخشی در بحرین توزیع میگردد و نیز احتمال شاخ زدن به عمان هم وجود دارد و اما دلیل اصلی گرم نگهداشتن زمینه جنگهای سی ساله و نیز رسیدن دلار به ۲۹ و بارگرداندن به کانال ۲۷ هزار به مدت یکی دو ماه تا ملت دردشان کمی بخوابد و بعد تلمبه زنی مجدد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. تقریباً همهٔ دلایل پرداخت پول به رژیم شیعی از طرف انگلستان مطرح شد به جز یک مسئله و آن اینکه اگر این پولها به رژیم پرداخت شوند؛ با توجّه به روندِ «استیصال»ی که رژیمِ شیعی با آن دست به گریبان است و هر روزه عمیق تر میشود؛ هیچ مشکلی از مشکلاتِ رژیم حلّ نمیشود. امّا در صورتِ سرنگونی؛ رژیمِ آینده نیز دستهایش خالی میماند و باید به سمتِ «وام گرفتن» از بانکهای بین المللی روی بیاورد و از این طریق تحتِ فشار قرار گیرد.

   حذف
 34. پرسشی دیگر:

  https://tinyurl.com/y2pnm95z

  چرا طرحِ فروش نفت به مردم زمینگیر شد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زمینگیر نشده بلکه کنارگذاشته شده چون قول و‌ قرارهایی از طرف فرشته های نگهبان به آنها داده شده

   حذف
  2. بیشتر به نظریّه های توطئه شباهت دارد. شاید اگر توضیح بدهید؛ فرق بکند.

   حذف
  3. درود. بی اهمیت تر از آن بود که بپرسم . زیرا در اواخر دوره شامپانزه نژاد نیز اگر به یاد داشته باشی «فروش نفت در بورس داخلی» یا «بازار نفت» یا «پیش فروش نفت» مطرح شده بود.
   این جا می پرسیم معنی «بازار نفت» چیست و چنین بازار هایی اگر در بازار های جهانی وجود دارند کارکرد آن ها چیست؟ بازار های جهانی امکان معامله شرکت های بزرگ و کوچک در سراسر زمین در جایی که به آن بازار دسترسی دارد فراهم می کند. پس باید پرسید، بازار نفت که قلمروی آن کشور مستراح صفوی باشد و نظام قانونی آن توسط اوباشان صفوی ساخته و اعمال می شود، باید پرسید خریداران نفت را بخرند به ماتحتشان بزنند؟

   حذف
 35. قضیه ساده تر از این حرفها است. در زمان اوج گیری مصنوعی سهام و من های آنچنانی دولت به صرافت کسب سود بالا از جیب مردم افتاد با عرضه صندوق دارا دوم یا پالایشی و فروش اوراق نفت. ولی همین بازی عرضه میشه و نمیشه. اختلاف وزارتخانه های اقتصاد و نفت، کلید ریزش بورس شد. الان سهام صندوق پالایشی ها هم چندان مورد استقبال قرا نگرفت و مردم نمیخرند چه برسه به اوراق فروش نفت. یعنی خودشان فهمیدن که دیگه ملت اینقدر خر نیستن که بابت این اوراق پول بدهند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سخنان شما بخشی از مسئله است. امّا مخالفتها در سطوح بالای حکومتی دلایلی داشت که دلیل اصلی زمینگیر شدنِ این طرحِ «کلاهبرداری دولتی» شد. اگر اندکی بیشتر فکر کنید؛ دلایلِ اصلی مخالفتها را پیدا خواهید کرد.

   حذف
 36. فروش اوراق نفت یعنی پول نقد بدی و وعده نسیه بخری، یعنی فروش چیزی در آینده. بدینترتیب حتی اگز میفروختند دولت روحانی پول مردم بدبخت را میگرفت و حواله شان میکرد به دولت آینده. روحانی با اینکار میخواست تا آخر دوره هر جوری خودش را بکشونه و به تخم چپش که دولت بعدی با کوهی از بدهی باید شروع کنه. این دو علت میتونه داشته باشه اول اینکه به ادامه این نظام خیلی امید ندارن دوم مطمئن هستند که دولت بعدی این نظام همچون مجلس، از سپاه خواهد بود و دولت روحانی ماننددولتهای قبلی بی بصیرت بخصوص در در برجام و ناتوان در اقتصاد نامیده خواهند شد. پس چه بهتر این ذولت نظامیبا مشکلات بیشتری شروع کند و درگیر باشد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نظر شما نیز بخشی از اهداف این «کلاهبرداریِ دولتی» بود.امّا «سَرِ گُنده تر» هنوز زیرِ لحاف است.اندکی فکر کنید تا بخش نهایی نیز کشف شود.

   حذف
  2. دولت «تدبیر و امید» کذایی که محصولِ «پروژهٔ امام حسن» بود؛ اکنون در منجلابِ کسری بودجه و ورشکستگی دست و پا میزند و هر پروژهٔ دیگری تیز که اجراء شود نمیتواند دولتِ بعدی را از این منجلاب نجات دهد. زیرا جویبارهایِ درآمد اصلی در حال خشک شدنِ کامل است و همهٔ راهها به «ایمان آوردن به ۱۲ فرمان» و یا «جنگ» ختم میشود.
   «جنگ» پاسخ نیست. زیرا نتیجهٔ آن ویرانیِ «چشمه ها» خواهد بود و رژیمِ «انگل فرزانه» و اوباشانِ «نظامی - امنیّتی» (اعم از سپاه و ارتش) اینرا به خوبی میدانند. به همین دلیل رژیم با تمامیِ سازمانهایِ مصرف کننده اَش؛ به «کوهان خواری» روی آورده اند و حتّی «ارتشِ پُر توان» نیز میخواهد از طریقِ ورود به صنعتِ اتوموبیل سازی و قطعه سازی؛ در «غارتِ درونی» سهمی داشته باشد تا اموراتش بگذرد. امّا این «ورود» منجر به خروجِ کارگاههایِ کوچک از چرخهٔ اقتصاد شده و آنها را نیز به سویِ ورشکستگی خواهد کشانید.
   البتّه «سپاه پاچاهارداران» به وسیلهٔ پروژهٔ «شمپانزه نژاد»؛ بخش بزرگی از اقتصادِ داخلی را بلعید تا دست و بالش در گسترش بحران در خاورمیانه و بازی کردن در زمینِ «گلوبالیستها» همچنان باز بماند. امّا اخیراً نیز با به راه انداختنِ هیاهویِ «گشایش بقّالی» در «کاراکاس» در حالِ ترانزیتِ «موادّ مخدّر» از «کاراکاس» به «تهران» و همچنین گرفتنِ پولِ «دلّالی» از دولت است به همین دلیل همچنان میتواند بر سرِ پا بایستد.

   https://tinyurl.com/y5qed9do

   در چنین شرایطی فقط یک «معجزه» و یا «کلاهبرداریِ بزرگ» است که میتواند برایِ مدّتی کوتاه بحران را ظاهراً به عقب بیندازد.
   شامورتی بازیِ «بورس» به پایانِ خطّ رسید و شرکتهایِ ورشکسته را به قیمتِ صدها برابرِ ارزشِ واقعی به «احمقها» چپانیدند و پولهایِ غارت شده یا از بانکهای اروپایی و کانادایی سر در آوردند و یا به چاهِ مستراحِ «هلالِ شیعی» ریخته شدند. امّا «دیگِ استیصالِ ورشکستگی» چنان داغ است که کوهِ دماوند را نیز در مدّتی کوتاه «بخار» میکند.
   (ادامه در پایین)

   حذف
  3. (دنبالهٔ بالا)
   هیاهویِ فروش نفت به مردم؛ فوتوکپیِ «فروش برج ایفل» برایِ بارِ دوّم بود. برایِ آنهایی که نمیدانند؛ این قصّه را تعریف میکنم تا بدانند که «رژیمِ کثیفِ شیعی» با «امّتِ احمقِ خود» چه میکند.
   این داستان را از اینجا بخوانید:

   https://en.wikipedia.org/wiki/Victor_Lustig

   پس از فروختنِ «بُرجِ ایفلِ بورس» و فرو کردنِ آن به «کونِ احمقها»؛ چه دلیلی دارد که اینبار «بُرج ایفل نفت» را برایِ بارِ دیگر در کونِ «همان احمقها» فرو نکنند؟
   در این پروژه؛ هرگز قرار نبود که دولت؛ نفتی را که در حالِ فروش آن به بازار است را به مردم بفروشند؛ بلکه قرار بود که نفتِ «انبارهایِ نفتی» را که قادر به فروشِ آن نیستند؛ به کونِ «احمقها» فرو کنند. پولشان را پیشاپیش بگیرند و طبق روالِ معمولی این پولها را یا غارت کنند و یا به چاهِ مستراحِ «هلال شیعی» بریزند و «احمقهایِ نفت دار» نیز به امیدِ فروشِ نفتهایِ بی مشتری انبارها نشسته و «کیرِ ابیلفض» را بمکند.
   امّا چرا این پروژه زمینگیر شد؟
   اگر این پروژه «عوارض جانبی وخیم» برایِ «کُلّیتِ رژیم» نداشت؛ هیچگاه با آن مخالفت نمیشد؛ برایِ اینکه «شیعه شرف ندارد».
   تنها دلیلِ زمینگیر شدنِ این پروژه؛ فقط و فقط مسائل «امنیّتی» بود.
   اگر این پروژه به پیش میرفت؛ بخشِ بزرگی از دارایی مردم؛ «بخار» میشد و میتوانست به حرکتهایِ اعتراضیِ «احمقهایِ مالباخته» بینجامد. در شرایط کنونی که رژیمِ «شیعیانِ شنیعه» با مجموعهٔ بزرگی از روندِ «از دست دادنها» در عراق و سوریه و لبنان و یمن روبرو است؛ معلوم نیست که یک حرکتِ اجتماعی به کجا بکشد و برایِ رژیم چه هزینه هایِ گزافی داشته باشد؟
   به راه انداختنِ «اوباشانِ بسیجی» در محلّه ها به تنهایی میگوید که «برجِ ایفل نفت» را نمیشد فروخت. زیرا همین اوباشانی که در کوچه ها براه انداخته میشوند؛ نیاز به «پول» و مایحتاجِ زندگی دارند و اگر حرکتهایِ اجتماعی گسترده باشند؛ باید تعدادِ بیشتری از این اوباشان را استخدام کرد و رژیم نمیتواند به همین «اوباشان» نیز اعتماد کند. زیرا وحشت از کشته شدن و انتقام را نمیتوان با «حلبیِ روغن نباتی»؛ از میان بُرد.

   حذف
 37. کزدم مردم ساکن ایران تحقیر شده هستن تو دیگه تحقیر نکن

  https://www.radiofarda.com/a/economist-view-on-economy-collapse-in-Iran/30839843.html

  پاسخحذف
 38. درود کژدم
  دو تا گزارش میدانی:

  1) تو این یکی دو سال اخیر مخصوصا یک سال اخیر، پدیده مهاجرت به مرکز زیاد شده مخصوصا از طرف خوزستانی ها( تو تهران و کرج عرب‌های خوزستانی زیاد شدن). با یکیشون صحبت می‌کردم میگفت خونه هاشون رو عرب‌ها به قیمت گزافی می‌خرن ( منظور از عربها، عرب های عراقی و لبنانی و... هست). یکی از دلایل گرونی خونه هم همین پدیدست.
  تو شمال هم مهاجر های خوزستانی زیاد شده.


  2) قیمت اجناس خیلی داره گرون میشه. برای مثال «کَره» رو می خوان سهمیه بندی کنن یا شایع شده قیمت تخم مرغ می خواد به شونه ای پنجاه تومان برسه. اگه مکانیسم ماشه فعال بشه وضع خیلی بدتر هم میشه. به نظرم اگه همین تحریم ها تا یک سال دیگه ادامه داشته باشه مردم خودشونو میخورن!!.


  با سپاس

  پاسخحذف
 39. https://www.radiofarda.com/a/30840501.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پروپاگاندای انتخاباتی است. زیرا ماجرا به پذیرش «فرمانِ ۱۲ گانه» ختم نمیشود.

   حذف
  2. رژیم شیعی هر روزه به پایِ خود شلّیک میکند و پرونده اش قطور تر میشود. آنهایی که فکر میکنند ترامپ با رژیمِ شیعی به سادگی پذیرفتنِ «۱۲ فرمان» به توافق خواهد رسید؛ سخت در اشتباه هستند و صابون به شکمِ مبارک میمالند.
   توافق با رژیمِ شیعی به افقهایی فراتر از پذیرشِ «فرمانِ ۱۲ گانه» از طرف رژیم چشم دوخته است.
   تا سال ۲۰۲۱ صبر کنید تا مسائل روشن تر شوند.

   حذف
 40. انقدر اش اقتصاد فروپاشیده ایران شور شده که صدای مفسر سپاهی رسانه دوست و برادر روسیه را هم دراورده!!!
  https://tinyurl.com/y5gdfe45

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این مقاله خیلی اشتباه دارد و سایتی که اینگونه مقالات درونش قرار میگیرد اعتبارش بسیار پایین است سبک مقاله هم مثل مقالات چپول ها است. برای مثال در قسمتی نوشته:

   «با توجه به توانمندی های اقتصادی ایران اگر دولت ایران امروزه همه مرزهای صادرات و واردات را ببندد ایرانی ها هیچ نیازی به هیچ کالای اساسی از خارج ندارند و هر آنچه بخواهند در کشورشان وجود دارد.»

   تقریبا تمام ماده اصلی داروها و واکسن هااز خارج وارد میشود. بسیاری از مواد غذایی حیوانات مثل علوفه برای گاوداری ها از خارج وارد میشود نهاده های دامی و واکسن های دام و طیور همینطور و بسیاری کالای دیگر. بنابراین با بسته شدن کامل مرزهای ایران ده ها میلیون نفر از ساکنین ایران خواهند مرد.

   حذف
  2. منظورِ نویسندهٔ مقاله نیز درست همین است که چون دهها میلیون نفر خواهند مُرد؛ دیگر نیازی به مایحتاجِ اساسی نخواهند داشت. زیرا مُرده ها «روزهٔ ابدی» میگیرند.

   حذف
 41. سلام کژدم
  شکایت به دبیرکل سازمان ملل از توییت ترامپ مبنی بر پاسخ ۱۰۰۰ برابری در صورت حماقت ایران در حمله به آمریکا و آمریکایی ها به نظرت نشانه. های حماقت و نیز ترس از جدی بودن و قریب الوقوع بودن قصد ترامپ در تنبیه اساسی این ترسوها نیست ؟کما اینکه تا حالا چنین زبون نشده اند که به بابای مدرسه پناه ببرند ؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   «انگل فرزانه» گویا عملیّات «آخوندک» و به «گُه خوردن افتادنِ انگل حسن نصرالله» در جنگِ ۳۴ روزه را فراموش کرده است.
   ترامپ منتظر بوجود آمدنِ شرایط خاصّی است که همزمان با آن دستورِ حمله به نیروهای رژیم در داخل و خارج را صادر کند. سال ۲۰۲۱ آبستنِ حوادثِ بزرگی است.

   حذف
  2. حمله قبل از انتخابات آمریکا صورت خواهد گرفت .

   حذف
 42. جو بایدن با بسیج وکلا برای دعوای حقوقی پس از انتخابات آماده می‌شود

  https://tinyurl.com/y5uo7lqn

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. هر دو طرف در حالِ انجام این کار هستند. امّا اگر فاصلهٔ رأیها زیاد باشد؛ با وکیل بازی نمیتوان کاری انجام داد. بنا بر نظر سنجیها هر دو طرف فکر میکنند که رأیها شانه به شانه باشد و به دادگاه کشانیده شود. مانندِ ماجرایِ «بوش» و «اَل گور».

   حذف
  2. دموکراتها باید نگرانِ جو بایدن باشند تا در مناظره ها خودش را نبازد و فحّاشی نکند و یا از شدّتِ عصبانیّت سکته نکند.
   این مناظره ها واقعاً بسیار دیدنی و خنده دار خواهند بود.

   حذف
 43. خلاصه ای از تاریخ در ۲۲ دقیقه.
  تا چه اندازه آنرا نزدیک به واقعیّت و یا روایتی واقعگرایانه می پندارید؟

  https://tinyurl.com/yxluv3m5

  پاسخحذف
 44. سلام کژدم
  تمام فاتحین و رهبران بزرگ وپیامبران دارای چند ویژگی بوده اند ۱. بی رحمی نسبت به همه ۲. قاطعیت ۳. شناخت حفرات void در راستای کار خود .
  و بعدا بادمجان دور قاپ چین ها داستانهای پرورش توسط گرگ بیابان و بی پد ر بزرگ شدن و بشارت ظهور آنها و قتل هزاران نوزاد بجای آنها توسط. حاکمانی که دارای ۴۰ سال اختلاف زمان با اینها حداقل بوده اندو رشد و پرورش در دربار دشمنان خود و خیانت به نان و ناموس ولی نعمتان خود بعنوان ارزش ذاتی این موجودات برای هم عصران و بقیه دورانها تقدیس شدند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   منظورِ من از انتشارِ این ویدیو؛ این بود که ببینیم آیا بیشتر از این در رابطه با کوروشِ بزرگ اطّلاعاتی داریم؟ آیا این ویدیو دروغ پردازی است؟
   جالبترین مطلب در این ویدیو این بود که «اسکندِ بزرگ»؛ آرامگاهِ «کوروش بزرگ» را ترمیم کرد. زیرا اسکندر؛ کوروش را بسیار دوست میداشت.
   اگر مشتریِ قدیمی این وبلاگ هستید؛ حتماً به این پرسش که من (کژدم) پرسیده ام؛ برخورد کرده اید که چرا «اشکانیان» و «ساسانیان» هرگز «تخت جمشید» را ترمیم نکردند؟ و پس از آن نیز اینهمه «پادشاهانِ دروغین» که همگی «دُزد و راهزن» بودند؛ امّا «ناسیونالیستهایِ خود بافته» همهٔ این دزدان را ادامهٔ ۴ سلسلهٔ پادشاهی ایران میدانند و البتّه «مادها» را عمداً حذف میکنند امّا روسپی زاده هایِ «صفوی» را «ظهورِ دوبارهٔ ساسانیان» به حساب می آورند.
   اوباشانی که به خود دروغ میگویند؛ چه انتظاری از بیگانگان دارند که به آنها دروغ نگویند؟
   مطلبِ جالبِ دیگر اینکه فقط در نوشته هایِ «هندی» به

   حذف
  2. https://iranintl.com/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87/%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86


   سلام کژدم یک مطلب کمی مرتبط با بحث تاریخ ایران .
   در ضمن به نظر من محمد رهبر دارای اطلاعات وسیعی در اغلب زمینه ها . انسان تیز بین و ریز بین و همچنین با لحن و بیانی بسیار گیرا قاطع و جذاب

   حذف
 45. قاضی گینزبرگ که با بقیه چپول ها تلاش میکرد امریکارا خانه اراذل و اوباشان (با نام پناهنده) کند درگذشت. ترامپ میتواند قبل از پایان دوره اول (حدود ۵ ماه دیگر) اورا جایگزین کند و به مزاحمت های جان رابرتس پایان دهد.

  پاسخحذف
 46. یادمه قبلا توی کامنت ها هم شما مرگ ایشان را پیش بینی کرده بودید. جدای ازین مسائل طرد شدن دموکرات ها در سال ۲۰۱۶ اتفاق نیوفتاد در سال ۲۰۱۴ اتفاق افتاد که اکثریت هردو مجلس را از دست دادند.

  پاسخحذف
 47. https://www.radiofarda.com/a/30846185.html

  پاسخحذف
 48. چنین به نظر میرسد که دولتِ ترامپ منتظرِ ۲ اتّفاق تقریباً همزمان است تا به حملهٔ نظامی دست یازد. یکی از این اتّفاقات باید همزمان و یا پیش از اوباشگریهایِ نظامیِ رژیم اتّفاق افتاده باشد.
  اوباشانِ سپاهِ پاچاهارداران در حالِ «کُرکُری خواندن» علیه حرکتهایِ اعتراضی مردم هستند و از براه انداختنِ دار و دسته هایِ اوباشانِ بسیجی در محلّه ها دَم میزنند. غافل از اینکه همین مسئله تبدیل به بلایِ اصلیِ جانِ رژیمِ کثیفِ شیعی خواهد شد.
  برخلافِ تصوّرِ عمومی؛ حملهٔ نظامی آمریکا فقط به اهدافِ نظامی محدود نخواهد بود و هدفِ اصلیِ آن گسیختنِ شیرازه هایِ حکومتی خواهد بود. به طوریکه رژیم دچارِ فروپاشیِ درونی شده و بسیاری از اوباشانِ حاکم اقدام به فرار کنند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اجرایی کردنِ «مکانیسم ماشه» برایِ ادامهٔ «فشارِ حدّ اکثری» نیست؛ بلکه آغازِ عملیّاتی است که چین و روسیه و اروپا را در برابرِ «عملِ انجام شده»ای قرار دهد که نتوانند کاری انجام دهند و در حدّ تماشاگر بمانند.

   حذف
  2. این عمل انجام شده می تونه تحریم کردن کشورهایی باشه که به کشتی های جمهوری اسلامی لنگر بده یا عبور بدون بازرسی بدهند

   حذف
  3. برخوردِ دولتِ ترامپ را باید نا متعارف ترین حرکتی دانست که هیچکس انتظارش را ندارد. تحریمها «متعارف» هستند و میتوان برایشان کاری کرد. امّا در برابرِ این حرکتِ نامتعارف؛ کاری به جز تماشا کردن؛ از دستِ هیچ قدرتی بر نمی آید.

   حذف
  4. امیدوارم تشکیل یک گروه چریکی وطنی باشد نه یک گروه هار اسلامی

   حذف
  5. البتّه این یک نظریّه است و فکر میکنم که محتمل ترین راه باشد. کار از چریک بازی گذشته است. زیرا زمانِ زیادی میبرد و چه بسا ایران را به سوریّه تبدیل کند.
   در آینده خواهید دید که کنار گذاشته شدنِ «عمو جان بولتون سیبیلو» به شدّت به ضرر رژیمِ اوباشانِ شیعه بوده است و خواهند گفت که ای کاش اخراج نمیشد. به نظرِ من «جان بولتون» به این دلیل اخراج شد که هم «دهان گشاد» بود و هم عاشقِ «لشکر کشی»هایِ پُر هزینه بود (هزینه هایِ جانی و مالی) که در نهایت محصولی بهتر از «عراق» نمیتواند داشته باشد. امّا «راهِ نا متعارف» بسیار کم هزینه و بسیار مؤثر است و هیچگونه «بازهٔ زمانی» به دشمن نمیدهد تا خودش را جمع و جور کند و مهم تر از هر چیزی؛ اینکه ایران یکپارچه میماند.

   حذف
  6. اگر نظریهٔ من درست باشد؛ در آینده از خنده روده بُر خواهید شد.

   حذف
  7. عالیه کژدم ،دمت گرم ،خیلی انگیزه بخش بود، جیبمون که خالیه ،دانشگاه هم رو هوا است حداقل چارتا مطلب امیدوارکننده بزن دلمون شاد شه.

   حذف
  8. چرا هیچ صحبتی درباره اتحاد اعراب و اسراییل نمیکنین؟

   حذف
  9. فکر میکنم که بیش از ۲ سالِ پیش در رابطه با موضوع عادی شدنِ رابطهٔ اسرائیل با کشورهایِ عربی؛ حدّ اقلّ ۲ مقاله نوشته ام.

   https://kajdoum1.blogspot.com/2018/04/blog-post_8.html

   https://kajdoum1.blogspot.com/2018/04/blog-post_19.html

   این دو نوشتار و نظراتِ فرستاده شده را بخوانید.

   حذف
 49. این تنها حکمومت روی زمین است که احتیاجی به اپوزیسیون ندار خودشان قبر خودشان را خواهند کرد صدای عربدهایش را می شنوی میخواهند پش های ترامپ را بر باد دهند

  پاسخحذف
 50. یکی به «اوباش فرزانه» بگوید که سوراخِ دعا را اشتباهی گرفته است.

  https://tinyurl.com/yyd62c6w

  بیرون آوردنِ «روسپی زاده کرّوبی» از سوراخ؛ دیگر دردی را دوا نمیکند. فصل جدیدی آغاز شده است که نمیدانند چگونه مسیری است؟
  با گفتنِ «امریکا حقّ ندارد» و یا «نمیتواند» نمیتوان دهان را شیرین کرد.
  فقط باید منتظر بمانند تا ببینند که چه بر سرشان خواهد آمد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. انگار کلا رهبر انگلها یا خرفت شده یا تیری در تاریکی رها کرده که در صورت به قول شما به خاطر نشناختن ابعاد سکوی نه و سه چهارم هری پاتر هست البته آیا یک انگل فرزانه همچین کشفی می تواند داشته باشد !!!

   حذف
  2. اگر میفهمید؛ به این روز نمی افتاد که حتّی نداند بالاخره باید برای چه کسی «کُرنش» کند.
   بیرون کشیدنِ «اوباش کروبی» از سوراخ؛ نشان از استیصالِ غیرِ قابل وصفِ «انگل فرزانه» را دارد.

   حذف
  3. پاسخ به خوانندهٔ گرامی
   ناشناس۳۱ شهریور ۱۳۹۹، ساعت ۰:۲۹

   من تمیخواهم با وعده هایِ سرِ خرمن دادن شما را الکی خوشحال کنم و پس از مدّتی نا امید شده و بدحال تر شوید.
   در این موردِ مشخّص به این مسئله فکر میکردم که چگونه میتوان هم رژیمِ شیعی را تارانید و در عینِ حال دست و پایِ «چین» و «روسیه» را در پوستِ گردو گذاشت تا نتوانند عکس العملی نشان دهند؟ و یا حتّی برایِ «عکس العمل» نشان دادن بسیار دیر شده باشد.
   تنها راهی که به نظرم میرسد؛ یک حرکتِ «نامتعارف» در زمانی بسیار کوتاه است.
   وگرنه هر حرکتِ شناخته شده و تعریف شده ای؛ نه تنها زمانِ زیادی میبرد؛ بلکه به دیگران (چین و روسیه) نیز زمان میدهد که واردِ معادله شوند.
   نظریّهٔ من بر این پارامترها استوار است.
   با چنین حرکتی؛ نیازی به بمبارانِ ۱۶ هزار هدف وجود ندارد و با زدنِ حدّ اکثر ۲۰۰ هدف؛ رژیم دچارِ «فروپاشیِ آنی» میشود. چه بسا بسیاری از اوباشانِ حاکم نتوانند فرصتی برایِ فرار داشته باشند.

   حذف
 51. کژدم جان دقیق نمیدونم ولی فکر کنم شبیه یکی از کشور ها بود همین کار اتفاق افتاد وقتی اپوزیسون یا رهبری پیدا نشه واون حاکمیت مهره سوخته باشه عملا باشک دادن کمک به انقلاب میکنن بنظرم مراکزی چون صدا سیما مراکز ارتباطی چون پل ها مراکز نظامی ونفتی جزو این حملات باشن که حکومت اجازه فعالیتی نداشته باشه وشاید هم ورود سازمان ملل به صورت مدت زمان محدود جهت یک حکومت موقت امکان پذیر بشه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فکر نمیکنم آمریکا مسائل مهم را به دستِ سازمانِ ملل بسپارد. امّا مسائل فرعی مانندِ صلیبِ سرخ و نیروهایِ یونیفیل و سازماندهیِ کمکهایِ بشر دوستانه و نظارت بر انتخابات را به سازمان ملل بسپارند.

   حذف
  2. با درود. با وجود اینکه ممکن است مطلب زیر ربط مستقیم به بحث نداشته باشد لازم دیدم برای نشان دادن هوش سرشار اکبر کوسه این لینک را یرایتان بفرستم. حالا باید تصور کرد که اکبر کوسه از آخوندهای مثلن باهوش بوده حالا ببین اون خرهاشون دیگه چه نوابغی تشریف دارند. آدم یاد کتاب «طب جعفری» میافته که توسط دانشمند بزرگ اسلام امام جعفر سارق نوشته شده و همه را از خنده روده بُر میکند. اگر این کتاب توسط علی یا حسن و حسین نوشته شده بود که جزء خراشون بودند دیگه چی از آب در میومد. با سپاس فراوان از شما.
   https://news.gooya.com/2020/09/post-43438.php

   حذف
  3. گویا نیوز وبسایتِ امنی نیست. با احتیاطِ زیاد وارد شوید. فریبِ https را نخورید.

   حذف
  4. «انگل فرزانه» میگوید که عاقلانه است که جنگ کنیم و اگر دیدیم وضع خراب است؛ عاقلانه ترین کار به «گُه خوردن» افتادن است. یعنی اینکه هرکاری که بکنیم عاقلانه است.

   https://tinyurl.com/y5rbpdcb

   این «انگل - اوباش» مشاعرش را کاملاً از دست داده است.

   حذف
 52. این مصاحبهٔ تحلیلی؛ نشانگرِ آن است که اجرایی کردنِ «مکانیسم ماشه»؛ به دنبالِ «اتلاف وقت»هایی که در این مصاحبه به آن اشاره شده است نیست. هدفِ تبلیغاتی برای انتخاباتِ ۲۰۲۰ را نیز دنبال نمیکند و اهدافِ دیگری را در نظر دارد.

  https://tinyurl.com/y2bkss3c

  پاسخحذف
 53. منتظر اتفاقات جدید باشید:

  Names of EVERY passenger to have flown on Jeffrey Epstein's aircraft 'to be revealed "sparking panic among the pedophile's wealthy friends"'


  https://www.dailymail.co.uk/news/article-8754807/Names-passenger-Jeffrey-Epsteins-aircraft-revealed-sparking-panic.html

  پاسخحذف
 54. یاکوزا

  بشاشید تو این تحلیل ها

  چکاندن ماشه فقط یک دلیل داره و اون هم استیصال. وگرنه اگر میدونستند که میشه این ماشه رو چکوند، چرا این احمق ها همون موقع که ایران گفت غنی سازی 5 درصد رو شروع کرده و بعدش هم گفت میزان ذخایر غنی شده رو بیش از 300 کیلوگرم رسونده و آژانس هم تایید کرده واروپا هم به ایران گفت آخ آخ کار خیلی بدی کردی بد بد بد و خلاصه ایرانو کشت، میبایست به فکر چکاندن ماشه میافتاند.

  اما وقتی یک نفر از روی بغض و کینه و نه عقلانیت مسئله ای رو مطرح میکنه، اینچنین سوتی هایی هم اجتناب ناپذیره.

  در واقع، تفنگش اصلا فشنگ نداشت، ماشه هم خراب بود، ولی پزش رو داد، پز عالی با تفنگ خالی.

  زیادی به این ترامپ الاغ دل بسته اید، اما اگر بغض چشماتونو کور نکرده بود، میدیدید که کل دنیا دارند دهن کجی میکنند به ترامپ و ترامپ به منفور ترین چهره سیاسی دنیا بدل شده با هوا داران خاص خودش که یک مسئله طبیعی است که بالاخره برای سوسک هم ان وجود داره که غذاشه. مگه میشه همه یک دست باشند. یکی هم مثل ترامپ به هر حال عین ان برای سوسک مستراح، غذاست و ما از این سوسکها تو سراسر دنیا و این وبلاگ زیاد داریم.

  خسته نباشی دلاور
  مثل همیشه ریدی با تحلیل هات

  و اونقدر بی خایه هستی که جرات انتشار این پست سراسر مهر و عظوفت رو، نداری
  چون خایه لا پات نیست، فقط ان تو کله ات هست که گوه از دهانت می باره و خب، سوسک های کثیف هم خواهان چنین سخنان گوه عر باری هستند  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. امیدوارم «ننه آغا امام زمان» شفای عاجل عنایت بفرماید.

   حذف
  2. https://twitter.com/KoroshTorabi/status/1307817228864233472

   حذف
  3. قاسم کتلت رو فراموش کردی؟موشک های خودی زن رو هم میخوای فراموش کنی؟مگه ندیدی تو نطنز چه اتفاقی افتاد؟ بالا رفتن خامنه ای از تخمای چین رو هم میخوای فراموش کنی؟متوجه نیستی خاورمیانه جدیدی داره ساخته میشه؟
   شما به جای سوسکها ببین پای منقل چی میزنی؟

   حذف
  4. ایران هیچوقت توانایی ساخت بمب هسته ای بصورت مستقل رو نداشته برای همین اروپا کاری باهاش نداره ولی بازگشت تحریم ها ایران رو به نقطه ای میرسونه که کابل رو باید کالیفرنیا صدا بزنیم.اصلا بحث هسته ای مطرح نیست تمام صحبتا به سمت پیشبرد سیاست های ناسیونالیستا تو منطقه هست که ایران رو تهدیدی علیه دیگران میبیبنه.شما بهتره به همون بررسی غذای خوراکی سوسک ها بپردازین.

   حذف
 55. کژدم جان هدف پرزیدنت ترامپ بازگشت حکومت پهلوی است شما با بازگشت پهلویسم مخالفتی نداری؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من اینچنین فکر نمیکنم. امّا زمانی که همهٔ «اپوزیسیونچیها» دچارِ روزمرّگی هستند و مجاهدینِ خلق نیز به فکرِ تشکیلِ «کرهٔ شمالی شیعی» میباشند. «سیّد رضا حاجی زاده» را ترجیح میدهم.
   وقتی که همه «کور» هستند. «مردِ یک چشم»ی که آن چشمش نیز عینکِ «ته استکانی» نمره ۱۰ میخواهد تا ببیند؛ از «کور» بهتر است.

   حذف
  2. من (کژدم) فکر میکنم که پس از سرنگونی رژیمِ شیعی؛ حدّ اقلّ ۲ سال دورانِ «بحرانی» خواهیم داشت و آنهایی که به فکرِ «حکومتی پایدار و متوازن» هستند؛ به اندازهٔ کافی زمان خواهند داشت که نظراتِ خود را به میانِ مردم ببرند و حتّی شانس اینرا دارند که به یک جنبش تبدیل شوند. حکومتِ بعدیِ ایران از درونِ «بحرانِ ۲ ساله» بیرون خواهد آمد. به همین دلیل فکر نمیکنم که ترامپ بخواهد «سیّد رضا حاجی زاده» را بر سرِ کار بیاورد. این شایعه را «شاه اللهی ها» منتشر میکنند و احمقانه فکر میکنند که این همه جنگ و جدل برای آوردنِ «سیّد رضا کوروشِ حاجی زاده» است.

   حذف
  3. «سیّد رضا دیبا حاجی زاده» حتّی حرف زدن نیز بلد نیست. لذا در آن دورانِ ۲ ساله نیز شانسی طبیعی برایِ برگزیده شدن به عنوانِ رهبر را ندارد. به همین دلیل از سالها پیش تلاش کرده است که با بوجود آوردنِ ائتلاف با «اوباشانِ اصلاح طلب» و ارتباط با «اوباشانِ سپاه» برایِ خود دار و دسته ای درست کند که پس از سرنگونی رژیم برایش سینه بزنند و «زهرا خانم بازی» و «سیّد رضا صد در صد» بازی راتکرار کنند. در واقع به فکرِ براه انداختنِ «لباس شخصی هایِ خودسَر» برای انجامِ نوعی «کودتا» است. قبلاً نیز گفته ام که تنها شانسِ زنده ماندنِ اوباشانِ بسیجی و سپاهی و «صنفِ انگلهای صفوی»؛ سرمایه گذاری بر رویِ «سیّد رضا حاجی زاده» است.
   به نظرِ من این حرکتها باید از همین اکنون رصد شده و برایش چاره ای اندیشیده شود. و گرنه دولتهایِ خارجی فقط به فکرِ وجودِ یک حکومتِ مرکزی هستند تا معاملاتشان را انجام دهند. اگر برایِ ادامهٔ این معاملات؛ حتّی با رژیمِ «انگل فرزانه» به کنار آمده اند؛ با هر حکومتِ مرکزیِ دیگر نیز کنار خواهند آمد. لذا هوشیاری در این مورد بسیار مهمّ است و گرنه باز هم به خانهٔ صفر بازخواهیم گشت (بازیِ مار و پلّه).

   حذف
 56. کژدم جان امام زمان داره از چاه بیرون میاد اسمش هم ترامپ است شما نظرت چیه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ترامپ امامِ زمان برای ایران نیست. امّا رهبرِ خوبی برایِ آمریکا است.

   حذف
 57. انتشارِ اسنادِ تخلّفاتِ «دویچ بانک» آلمان و «چارترد بانک» انگلستان؛ پاسخی خوب به «مرکل» و «جانسون» بود و اگر به کثافتکاریهایِ خود ادامه دهند؛ ضرباتِ بزرگتری خواهند خورد.

  پاسخحذف
 58. سلام
  کژدم عزیز
  ۱. منظور از نامیدن تصمیم مدبرانه سرکشیدن جام زهر مقدمه چینی برای پذیرش ۱۲ فرمان نیست ؟
  ۲. سهمگین نامیدن جنگ که قبلا نعمت بود هم در این راستا نیست ؟
  ۳. دیوث های ماله کش بی بی سی گویا فرمان رهبر را به گوش جان شنیده اند و سیاوش اردلان و رعنا رحیم پور به تکاپو افتاده اند با اشتباه تایپی خواندن مبلغ دریافتی ایران از آمریکا در زمان اویاما گویا ۱۵ میلیارد دلار بوده نه ۱۵۰ میلیارد و مصاحبه با عضو سابق منافقین بعنوان کارشناس جام زهر .

  پاسخحذف
 59. کژدم انگار به نصیحتهات گوش دادن و حاشیه امن انگل نصرالله در جنوب لبنان به چالش کشیده شده با انفجار یک زاغه مهمات در جنوب لبنان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این تنها زبانی است که وقتی بوسیلهٔ آن صحبت کُنی؛ همه میفهمند و نیازی به «مترجم» ندارد.
   تنها راه خرفهم کردنِ «اوباش حسن نصرالله»؛ «کشانیدنِ بحران به ضاحیه» است.

   https://tinyurl.com/yxpmgnuk

   حذف
 60. اتش سوزی بزرگ در شهر لبنیات میهن!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. به این میگویند: «من قتلِ ایرانیانِ معترض را محکوم میکنم»
   به این میگویند: «من میخواهم رژیم را سرنگون کنم».
   «سرنگونیِ رژیم» زبانِ خاصّی دارد.
   با پرسه زدن در خیابانها و کوچه ها؛ رژیم سرنگون نمیشود.

   حذف
  2. یک «بُردِ بزرگ» برایِ ایرانیان و یک «باختِ بزرگ» برای حاکمیّتِ کثیفِ شیعی.

   حذف
 61. https://kajdoum1.blogspot.com/2019/12/blog-post_12.html

  هزاران بار باید خوانده شود

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این نوشتار بر اساسِ «Void Strategy» نوشته شده است.
   نمیدانم که این استراتژی تا کنون با همین نام و یا نامی دیگر از طرفِ شخص و یا گروهِ دیگری مطرح شده است و یا نه؟
   اگر نشده باشد؛ شاید بزرگترین اثرِ زندگی من باشد. زیرا پس از مطالعهٔ پیروزیها و شکستها چه در عرصهٔ سیاسی و یا نظامی و اقتصادی و یا تغییرِ رژیمها و همچنین مطالعهٔ صدها بارهٔ «هنر جنگیدن» اثرِ «سان زو» و جملاتِ قصارِ «فرماندهانِ هنرمند» و نه مانندِ یک مطالعهٔ آکادمیک؛ بلکه از نوعِ «مانترا»؛ خروجیِ نهایی را «Void Strategy» نامیدم که بحثی بسیار گسترده است.
   هرچند که مانندِ یک «حرفه ای» نمینویسم؛ امّا خلاصهٔ مفیدی از آنرا در نوشتارهایِ «چه باید کرد؟ و چه نباید کرد؟» پیشکشِ حضور کردم و امیدوارم که نه به صورتِ آکادمیک؛ بلکه اندیشیدنِ «مانترا وار» موردِ توجّه قرار گیرد.

   «Void Strategy» که حالا باید آنرا با عنوانِ « The Void Strategy» معرفی کنم؛ مانندِ «مادر» است و نوشتارِ «آتش»؛ کودکی در حدّ و قامتِ «نوزاد».

   حذف
  2. البتّه مبحثِ «ساختار شناسی» را از قلم انداختم.
   مبحثِ «ساختار شناسی»؛ بسیار فراتر از آن چیزی است که به صورتِ «گِرد و قُلُمبهٔ مزخرفِ فلسفی» با عنوانِ «شناخت» معرّفی شده است.
   (همیشه از فلسفه متنفّر بوده ام. زیرا به جز مزخرفاتِ پایه گذاری شده بر بنیادهایِ «پیش فرضهای دروغین»؛ چیزی به دست نمیدهد.)
   بدونِ کابُردِ دقیقِ «ساختار شناسی» نمیتوان « The Void Strategy» را فهمید و کاربُردی کرد.
   نظریهٔ «ساختار شناسی» نخستین دستاوردِ «اندیشیدنِ مانترا وار» در زندگی من بود.
   لذا گفتهٔ خود را با جملهٔ زیرین ریاضی اصلاح میکنم.

   «ساختار شناسی» + « The Void Strategy» = پیروزیِ بدونِ چون و چرا.

   حذف
 62. من خیلی سعی کردم که اندیشه و وبلگ شما رو در فضای مجازی تبلیغ کنم اما استقبالی نمیشه و اکثریت به اصطلاحذ براندازان و مخالفین دنبال حرفهای خاله زنکی و جیغ و ویغ هستن

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود بر شما
   من اینرا میدانم. به همین دلیل نیز؛ همهٔ شان منتظرِ ظهورِ «ناجی» مانده اند.
   کاش فرصت داشتم تا همهٔ پته ها را رویِ اب بریزم. امّا ندارم.
   عدّه ای منتظر هستند که «ناجی» ظهور کند و آنها را نجات دهد.
   من میگویم که بیایید «ناجی» را بشناسیم و از او به عنوانِ «ابزار» استفاده کنیم. نّه اینکه بنشینیم و «مدفوعِِ ناجی» را «مقدّس» دانسته و «سُرمهٔ چشم» کنیم.

   حذف
  2. جناب کژدم شترها باید بروند...اینها را باید به حال خود رها کرد

   شترها باید بروند
   نویسنده سر ریدر بولارد،

   شترها باید بروند (به انگلیسی: The Camels Must GO) نام کتابی است از سر ریدر بولارد*[۱]، سفیر انگلستان در ایران و سر کلارمونت اسکراین، مامور تبعید رضاشاه. نام این کتاب برگرفته از یک ضرب‌المثل انگلیسی است. این ضرب‌المثل در مواقعی بکار می‌رود که کاری بایست الزاماً صورت پذیرد. داستان این ضرب‌المثل چنین است. قرار بود در زمان جنگ جهانی اول، یک کاروان شتر حامل سلاح برای کمک به امیر فیصل اعزام شود. سرگرد انگلیسی خطاب به افسر عرب که مرتباً برای این اعزام بهانه می‌آورد گفت: تو حق داری، امیر فیصل حق دارد، من حق دارم و شترها هم حق دارند، ولی به هرحال… شترها باید بروند!!!

   حذف
  3. مثلا اومدی کژدم رو ناامید کنی؟

   حذف
  4. فکر نمیکنم ایشان قصد داشتند که مرا نا امید کنند. ایشان واقعیّتِ بزرگ و آشکار و پنهانی را مطرح نمودند. زمانی که بخش نظراتِ رادیو فردا هنوز حذف نشده بود؛ نظراتِ من حذف میشد. امّا نظراتی مشابه نظراتِ من منتشر میشدند. فقط به خاطر اینکه نامِ «کژدم» در رسانه مطرح نشود.
   تنها رسانه ای که نظراتِ مرا حذف نمیکرد؛ رسانهٔ «دیگربان» بود که به علّتِ نامعلومی کارشان ادامه نیافت. تعدادِ خوانندگانِ این وبلاگ از طریقِ پیشنهادِ خوانندگان به دیگران زیاد شده است.

   حذف
 63. وظیفهٔ اصلیِ مدیریّتِ هر رسانه ای این است که به خوانندگان و یا شنوندگانش «موضوعِ موردِ بحث» (Talking point) ارائه بدهد. شما به راحتی میتوانید بر اساسِ مسائلی که یک رسانه ارائه میدهد؛ بفهمید که از کجا می آید و میخواهد شما را به کجاها بکشاند.
  آیا تا به حال دیده اید که در رسانه ای «شیوه هایِ مبارزاتی برایِ سرنگونیِ رژیم»؛ به صورتی عمومی و فارغ از اینکه چه رژیمی باشد را به بحث بگذارد و شکستها و پیروزیها را بررسی کنند؟
  همهٔ رسانه ها سعی میکنند که خوانندگان را در التهاباتِ اتّفاقاتِ روزانه نگهدارند.
  احزاب و گروههای سیاسی گذشته از اینکه ضرورتِ موجودیّتشان باید موردِ بررسی قرار گیرد؛ پیشدستی کرده و «ضرورتی شعاری» برای خود تعریف میکنند و در ادامه نیز همین کار را با مردم میکنند که رسانه ها میکنند و تلاش دارند که هوادارانشان مانندِ «اسبِ عصّاری» با چشمهایِ بسته در حولِ محورِ بک «میله» بچرخند و برایشان «روغن» تولید کنند.
  من (کژدم) فکر میکنم که این وبلاگ بیش از همهٔ رسانه ها تلاش کرده است تا «ضرورتهایِ بنیادی» را به عنوانِ «موضوعِ اصلیِ مورد بحث» معرّفی کند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اینکه سایبری ها به تهدید روی آوردند نشانه اینست که نوشته های این وبلاگ آن ها را ترسانده است.

   حذف
 64. این گزارش از «عملِ انجام شده و به تاریخ پیوسته»؛امروز به صورتِ تیترِ خبری در آمد:

  ( دومین حادثه در تاسیسات نفتی طی دو هفته: نشت خط لوله نفت بهرگان به گوره مهار شد).

  پرسش این است که آیا اگر «توانایی» وجود دارد که در طیّ ۲ هفته برایِ ۲ بار این حادثه اتّفاق بیفتد؛ آیا امکانِ آن نیز وجود دارد که نفت پس از «نشت» پس از مدّتی کوتاه دچارِ آتش سوزی شده و عملیّاتِ «مهار» و «تعمیر» را برایِ مدّتی به تعویق بیندازد و هزینه هایِ رژیمِ «انگلهایِ صفوی» را چندین برابر کرده و روندِ «سرقتِ نفت» توسّط اوباشانِ حکومتی را تا حدّ امکان «کُند تر» کند؟

  پرسیدن ایراد ندارد. همیشه جایی برایِ پُرسش وجود دارد. این پرسشها شاید به «راهیابی بهتر» بینجامند.

  پاسخحذف
 65. پس از انفجارِ یکی از انبارهایِ مهمات و تسلیحاتِ «انگل حسن نصرالله»؛ تعدادِ انبارهایِ مهمّات از ۲۸ به ۲۷ تقلیل یافت. البتّه این انفجار «هشدار دهنده» بود و تلفاتِ جانیِ مؤثری در پی نداشته است. امّا انفجارهایِ بعدی؛ هشدار دهنده نخواهند بود. بلکه آغازِ «رفتن به سرِ اصلِ مطلب» خواهند بود.
  پیروزیِ ترامپ در انتخاباتِ ۲۰۲۰؛ نویدِ رفتن به «سرِ اصلِ مطلب» در سالِ ۲۰۲۱ را دارد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. جناب کژدم انگل فرزانه فعلا ورود به سکوی نه و سه چهارمرو درک نکرده و اوج شاهکارش بازی با برگ کروبی و ا مثلا امروز پیشنهاد مبادله زندانیهای دوتابعیتی البته با دستور اربابش پوتین بوده!!!حتی فکر کنم پوتین هر چند یک استراتژیست قویی هست اما اون چشم بینایی برای دیدن این سکو نداره!!!

   حذف
  2. حتّی خودِ ترامپ نیز دچار نگرانی شده است و نمیداند که نتیجهٔ انتخابات چه خواهد بود. همهٔ اینها دچارِ توهّم «نظر سنجیهای روزمرّه» هستند و نمیدانند که درست و یا اشتباه هستند.
   از سویِ دیگر باید گفت که انتخاباتِ ۲۰۲۰ یک جنگِ جهانیِ ۲۴ عیار است. همه یک طرف و ترامپ و هوادارانش یک طرف.
   پیش بینی تنیجهٔ انتخابات بر اساسِ نظرسنجیها بسیار اشتباه است. مانندِ این است که در ایران از مردم بپرسند که آیا میخواهید رژیم را سرنگون کنید؟
   نتیجهٔ چنین نظرسنجی چه خواهد بود؟

   حذف
 66. درود
  آتش سوزی در شهرک صنعتی اشتهارد

  پاسخحذف
 67. بنظر شما کسایی که سال ۲۰۱۶ به ترامپ رای دادن دیگه به ترامپ رای نمیدن ؟! یا برعکس بر طرفدارهای ترامپ افزوده شده ؟ نظرسنجی ها نشان میدن اختلاف بایدن و ترامپ خیلی کمتر از اختلاف بین هیلاری و ترامپ هست همین نکته میتونه نشون بده در نهایت رای ترامپ از بایدن بیشتر می شود ولی بنظر ترامپ به این راحتی از ریاست جمهوری کنار نمیره حتی اگر رای کمتری بیاره
  و اینکه نگرانی ترامپ طبق گفته شما ٫ احتمال حمله نظامی به ایران قبل انتخابات رو بیشتر می کنه !

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من به آمار و نظر سنجیها اهمیّتی نمیدهم.
   جنگی پیش از انتخابات در کار نخواهد بود. مگر آنکه رژیمِ شیعی آنرا جرقّه بزند.

   حذف
  2. جرقه از طرف ایران مهم نیست چون جرقه هایی از طرف ایران قبلا زده شده مثل حمله به پالایشگاه نفت عربستان؛ زدن پهباد امریکا و حمله به عین الاسد . ولی امریکا در ان زمان قصد حمله نداشت ولی الان فبل انتخابات قصد حمله دارد

   حذف
  3. درود
   من نمیدانم بر اساسِ چه چیزی این پیشبینی را میکنید؟ اگر منابعِ شما قابل اعتماد باشند؛ شاید چنین شود.
   امّا منابِعِ موثّق من؛ فقط افکارِ خودم هستند.

   حذف
 68. «خایه کِشی»

  https://tinyurl.com/yxc2woke

  پاسخحذف
 69. تفسیر (بافتنیها) برایِ بالا بُردنِ قیمتِ چند نقّاشی؟؟؟؟!!!

  https://tinyurl.com/yyfw2ghl

  اگر «نقّاش» حرفی برایِ زدن داشت؛ چرا باید راهی را انتخاب میکرد که «مفسّران» حتّی به منظورِ او نیز نزدیک نشوند؟ و آسمان ریسمان ببافند!!!
  شاید نقّاش خواسته است که با «گوشوارهٔ بدونِ حلقه» به ریشِ همه بخندد و «حماقتِ تفسیریِ آنها» را به ریشخند بگیرد.
  اصلاِ اینگونه حدس و گمانها؛ چه چیزی را میخواهند ثابت کنند؟
  به نظرِ من (کژدم)؛ وجود و پذیرفته شدن و «حلوا حلوا» کردنِ اینگونه «مفسّرین» نشانهٔ «حماقتِ ریشه دارِ فرهنگی» است.

  پاسخحذف
 70. استاد ۸۰ ساله شد...
  کژدم میگوید: «در شهرِ کوران ...مردِ یک چشم پادشاه است».

  https://tinyurl.com/qc27baq

  نه آموزش دیده است و نه تلاش کرده است.
  مهندسیِ ژنتیک میتواند همه را به «استاد» تبدیل کند.

  پاسخحذف
 71. کژدم نظرت چیه؟
  https://www.asriran.com/0038he

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دو حالت دارد:
   ۱- این خبرِ جعلی را به خوردِ نشریهٔ کویتی داده اند.
   ۲-اگر وجودِ چنین ارتباطاتی صحّت داشته باشد؛ تکرارِ سناریویِ «روح الله زم» (تله گذاری)از طرفِ رژیمِ ایران است.
   من اگر مشاور ترامپ بودم؛ توصیه میکردم که این یک «تله» است و بهتر است که حدّاقل یک سالِ دیگر صبر کند. وقتی صدایِ شکستنِ استخوانها را شنید فقط با یک هیئت رسمی و اعلام شده به صورتِ علنی از طرفِ «انگل فرزانه»؛ این هیئت رسمی و علنی را برای وزن کردن؛ مدّتی سَر بدوانند.

   حذف
  2. این خبر بسیار مهمّ تر است:
   پاسخ به «اوباشانِ شیعه» با سازماندهیِ «اوباشانِ سُنّی»:

   https://tinyurl.com/yxc2woke

   من این روش را در شرایط کنونی ترجیح میدهم.

   حذف
  3. زیاد این خبرها رو جدی نگیرین برای کنترل قیمت دلار مجبورن هر چند وقت یکبار اخبار فیک تولید کنند در فضای مجازی

   حذف
 72. سلام کژدم عزیز
  قبل از شما تنها مرجع تحلیل های درست سیاسی من فقط مانوک خدابخشیان بود...آیا میشناسینش؟خدا رحمتش کنه پارسال شهریورماه فوت کرد..ایشونم دقیقا مثل شما معتقد بود که جمهوری اسلامی فرزند حرامزاده ی گلوبالیست هاست و ترامپ قصد داره که پاهای این اختاپوس کثیف رو که نیروهای نیابتیش هستند رو قطع کنه و با سرش که سپاه پاسداران هست در ایران دفن کنه..ایشون خیلی تاکید داشت که نسل شیک پاسارگادی که فک میکنم منظورش جوونای اواخر دهه هفتاد به بعد هست تنها ابزار برچیدن این نظام کثیفه چون معتقد بود که واگن این نسل از قطار جمهوری اسلامی جداست..ایشون خیلی تاکید میکرد که این نسل فقط باید به ورق پهلوی یعنی ولیعهد رضا اعتماد کنه ولاغیر...میخواستم نظر توام بدونم چون واقعا هرچی مانوک عزیز پیشبینی میکرد الان میبینم به وقوع پیوسته مثل همین آشتی بحرین و امارات با اسرائیل

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   عدّه ای از خوانندگان؛ گفتارها و یا نوشته هایِ ایشان را چند مورد فرستادند. نظرم را در همان زمان گفتم که «بیشتر مانندِ بحرِ طویل است».
   من (کژدم) برای کسانی که راه حلّ عملی برایِ سرنگونی رژیمِ شیعی ارائه نمیدهند را «مزخرف باف» میدانم.
   در رابطه با «سیّد رضا حاجی زاده» نیز نظرم را در همین مدّت اخیر گفته ام.
   گرد آمدن دورِ این موجود؛ مانندِ ریختنِ انرژی در «چاه مستراح» است.

   به صدایِ «شعله ها» گوش کنید.

   «آتش افروز» و «آتش به اختیاران» باشید.
   بقیّه اش در شرایط کنونی؛ «کشک و پشم» است.

   حذف
 73. اگه میشه بااین اسم نظرمو بزار مرسی

  پاسخحذف
 74. کارخانه مشهور پدیده شیمی در اشتهارد و انبار بزرگ ضایعات در مشهد آتش گرفت...سپاه پاسداران در اشتهارد جلسه اضطراری تشکیل داد

  پاسخحذف
 75. بنظر میاد این #انتخابات_ریاست‌جمهوری_آمریکا با تمام انتخابات‌های ۱۴۴ سال اخیر آمریکا متفاوت خواهد بود.
  تقلب نظام‌مند، طولانی شدن فرآیند و احتمال کشیده شدن نتایج بسیاری از ایالت‌ها به دیوان عالی که حالا اکثریتش با ترامپه احتمالا موجب بهم‌ریختگی گسترده در اقتصاد جهانی میشه
  اثر این بحران تعمیق رکود کرونا، افزایش ریسکهای سیاسی، ضربه اقتصادی به چین ولی سود سیاسی برای چین است. طلا تقویت و کامودیتی‌ها اوضاع خوبی نخواهند داشت.
  در این سناریو ایران هم نفسی خواهد کشید و #نرخ_ارز کاهش پیدا خواهد کرد. اگر #اوراق فروخته باشیم نرخ ارز و تورم هر دو در محدوده ۲۰!
  ...................
  جناب کژدم این نظر یکی از تئوریسین های رژیم کثیف جمهوری اسلامی هست...نظر شما در این مورد چیه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. خودت فهمیدی که چه مزخرفاتِ متناقضی را به اسمِ «یکی از تحلیلگران» که معلوم نیست چه کسی است را به عنوانِ نظر فرستادید؟
   گفتید که اقتصادِ جهانی ویران خواهد شد و رژیمِ شیعی نفس خواهد کشید؟
   اگر اقتصادِ جهانی بدتر از این بشود؛ هیچکس نفت نخواهد خرید. پسته نیز نمیخرند. مویز و سنجد هم نمیخرند. ...
   پس کدامین نفسِ راحت؟
   در رابطه با این انتخابات (۲۰۲۰) دهها بار گفته ام که انتخاباتِ معمولی نیست؛ بلکه «جنگِ جهانی» است. حالا زیره به کرمان آورده ای؟
   آیا منظورت از فرستادنِ این مزخرفات فقط هدر دادنِ فضای باقیمانده برایِ نظراتِ دیگران بود؟

   حذف
 76. من مانند شما تاریخ رو با جزئیات کامل نمیخونم ولی با نگاهی گذرا به تاریخ ایران میشه دقیقا پی برد که حق باشماست جناب کژدم..اگر ما به تمدن نمیرسیم اگر همیشه گرفتار حکام خائن در این چند قرن اخیر شدیم دلیلش نه اسلام بلکه کیفیت ساکنین این سرزمین است که مردمانی بسیار احساساتی هستند و به قول مانوک شور حسینی میگیردشون..همین مردم بودند که همصدای آخوند غزالی شدند که به عنوان یک مانع برسر راه پیشرفت علم سبز شد و مشاهیر بزرگی مثل ابن سینا(که هنوز جز برجسته ترین دانشمندان تاریخ جهان است!!) رو تکفیر کرد!! همین مردم نادان بودند که محمد مصدق که نفت رو از حلقوم انگلیس بیرون کشید در جریان کودتا به رهبری آخوند بی شرف کاشانی کله پا کردند.. و همین مردم احساساتی بی خرد بودند که شاه رو که درحال اصلاح گذشته ی پر اشتباهش بود(مثل لغو کنسرسیوم ننگین بعد از ۲۰سال) کله پا کردند و یک آخوند رو به عنوان رهبری انتخاب کردند که میفرمود اقتصاد برای الاغ است!
  درسته مانوک خدابخشیان بقول شما راهکار عملی ارائه نمیکرد یا بقولی ماهی نمیگرفت به دستمان بدهد بلکه ماهیگیری را یادمان داد و این جمله از مانوک رو باید طلا گرفت که گفت شور حسینی رو بزارید کنار و خرد رو جایگزین احساس کنید..از خود بپرسید من برای چه باید در مراسم تشییع قاسم سلیمانی شرکت کنم؟ چه چیزی عاید من میشود؟نتایجش چیست؟
  ما مردم ایران در مرحله ی خیلی پایینی از نادانی هستیم چون نمیدانیم که نمیدانیم!! و در این راه به کمک افراد آگاه نیاز داریم که حداقل بدانیم که نمیدانیم
  برای زنده کردن این سرزمین نه ترامپ دلش برای ما میسوزد نه بوریس جانسون و نه سیدحسن نصرالله..ما فقط خودمان میتوانیم خودمان رو نجات دهیم..کمی آگاهی و تعقل نیاز است
  خیلی ممنون ❤

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. چرا عمو مانوک یه راهکارِ خفنی داد اونم این بود که "موج ضد روسی بسازید ایران آزاد میشه" ( همینجوری پشمی پشمی)

   آهان یه راهکار دیگه هم میداد. می‌گفت یک «السیسی» تو ایران ظهور میکنه و خار و مادر آخوندا رو فلان میکنه و...
   مردم باید از این السیسی حمایت کنن.
   والا الان دوسال از این تحلیل و پیش‌بینی مانوک میگذره ولی خبری از السیسی نیست!
   فکر کنم به آقا امام زمان (عج) پیوسته!

   راهکار های دیگه ای هم میداد مثل تنها راه نجات میهن استفاده از برگ «پهلویسمه».
   هندونه ای به نام «نسل شیک پاسارگادی» رو میزد زیر بغل منو و امثال من،
   مردم باید شازده رضا دیبا رو رهبر خودشون کنن
   (شخصا یکبار نزدیک بود بخاطره این شازده بگا برم) و...

   من هرموقع که برنامه های مانوک رو میدیدم، توهم توطئه میزدم!!

   حذف
 77. کژدم عزیز
  توی همین مقاله در ورژن اول گفتی که ستون های سرنگونی میلنگه که یکیش نبودن یه آلترناتیو مناسبه و کاملا درست
  سوال من اینجاس که نبود این جایگزین مناسب آیا برای مردم ناراضی گرون تموم نمیشه؟ یکیش رو خودت گفتی که سرنگونی به گفتمان تبدیل نشده و دومیش هم که خیلی بدتر بنظرم میاد اینه که دوباره قدرت بزرگ و استعمارگر نیروی جایگزین رو برای ما تعریف کنه که بتونه دوباره این کشور رو بدوشه..آیا با حرفم مخالفی یا موافق..خیلی دوس دارم پاسختو ببینم مرسی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناراضی بودن یک «پارامتر ناچیز»است؛ امّا تبدیل شدنِ نارضایتی به گفتمانِ «سرنگونی»؛ «پارامترِ تعیین کننده»است. زیرا به «راهیابی» و «عملگرایی» ختم میشود. آنچه که میتواند رژیم را سرنگون کند؛ «راهیابی» و «عملگرایی دینامیک» است. در این روند؛ دیگر بر روی مسائلِ مزخرفی از قبیلِ «افشاگری»؛ سوژه هایی از قبیلِ «فلانی به زندان رفت و بهمانی به مرخصی رفت» و «قدیانی عربده کشید» و «کرّوبی جرّاحی شد» و «تقصیرِ دولت بود» و یا «تقصیرِ فلان باندِ حکومتی بود».... که رژیم عمداً آنها را تبدیل به «گفتمانِ روزانه» میکند؛ گذر میکنیم و به «اصلِ مطلب» میرسیم.
   اصلِ مطلب «به هم زدنِ بازیِ موش و گربه» است که رژیم به راه انداخته است.
   من پیشتر گفتم که وظیفهٔ اصلی در سالِ ۸۸؛ نه تظاهراتِ خیابانی و یا تلاش برایِ چسبیدن به این تظاهراتها و رهبرانِ روسپی زادهٔ آن؛ بلکه «حذفِ موسوی و کرّوبی» بود تا شعارِ «اصلاح طلب اصولگرا ... دیگه تمومه ماجرا» به صورتِ عملی به گفتمان تبدیل شود. امّا هیچ نیرویی نه به این مسئله فکر میکرد و نه آمادگی برایِ آن وجود داشت. لذا یک موقعیّتِ طلایی از دست رفت. اکنون نیز کارها به همین منوال پیش میرود. با هر دقیقه از دادنِ «طولِ عمرِ اضافی» به رژیمِ شیعی؛ میلیاردها دلار از ثروتِ ملّی به غارت میرود و پشتوانه هایِ مالیِ آیندهٔ ایران را ضعیفتر میکند. «ایرانِ ضعیفتر» یعنی «باج دادنهایِ بیشتر» به قدرتهای جهانی که شاملِ پذیرفتنِ «رهبرانِ تعریف شده» از طرفِ بیگانگان نیز هست.
   من (کژدم) تا همین لحظه کسی را نیافته ام که به اینگونه مسائل بنیادی ارج نهاده و برایِ خروج از این بازیِ موش و گربه که ۴۰ سال است جریان دارد؛ نقطهٔ پایان بگذارد.
   پاسخِ پرسشِ نهاییِ شما این است:

   یا «وجودِ مستقلّ» داری و «لیوانی پُر» هستی.
   یا اگر نیستی.... ذِقّ و وِقّ نکن و منتظر باش تا همین روندِ ۱۴۰۰ سالهٔ «بی سر و سامانی» برایِ همیشه ادامه یابد.
   هر زمانی که از خواب بیدار شوی؛ باید نخست دست و رویت را بشویی (خدا حافظی از کثافاتِ معدهٔ دیروز) و سپس به به اطرافت نگاه کنی و تصمیم بگیری که چکار باید بکنی؟
   «گفتمان» را تو باید تولید کُنی.

   حذف
  2. جامعه ای که پس از ۱۰ ها بار با کوبیدنِ سرِ خود به سنگ و زخمی شدنهایِ مکرّر؛ تازه بخواهد بفهمد که «سنگ را با سر نمیتوان شکست»؛ یک جامعهٔ «عقب مانده» است. امّا اگر «مدّعیانِ روشنفکریِ آن جامعه» چنین فرایندی را نشان دهند؛ آن جامعه را نمیتوان «عقب مانده» نامید؛ بلکه آن جامعه به دورانِ «ژوراسیک» تعلّق دارد.

   حذف
  3. حتماً این خبر را شنیده اید که رژیم ۲۰ هزار قرص ضدِ آنفولانزا وارد کرده است و بخشِ اعظم آن را حکومتیها مصرف کرده اند. گفتمانی که توسّط رژیم از انتشارِ این خبر تولید میشود این است که «دولتیها دزد» هستند و باید «مادرقحبه ها» را کنار زد و «مادرجنده ها» را به رویِ کار آورد.
   گفتمانی که من (کژدم) تولید میکنم این است:
   رژیمِ کثیفِ شیعی که ادّعایِ «امپراتوری» دارد؛ نه تنها پس از ۴۰ سال عربده هایِ «تانک فلّاقی» در راهِ خودکفایی؛ نه تنها قدرتِ تولید ندارد؛ بلکه از وارد کردنِ «دارو» نیز عاجز است.
   راه حلّ این است:
   به تمامی ستونهایِ اقتصادیِ این رژیم حمله کنید؛ تا حتّی قدرتِ خریدنِ «بندِ پوتین» و «قمقمه» نیز عاجز شود.
   اگر در صنایع اتوموبیل سازی سرمایه گذاری میکنند؛ این صنایع و محصولاتش را به آتش بکشید.
   اگر بر روی هتلها سرمایه گذاری میکنند؛ هتلها را به آتش بکشید. اگر بر رویِ نفت سرمایه گذاری میکنند؛ ذخایر نفتی را به آتش بکشید. اگر بر روی واردات سرمایه گذاری میکنند؛ گمرکها و انبارهایشان را به آتش بکشید. اگر آنها چشم و گوش دارندو شما را کنترل میکنند؛ مراکز ارتباط (تلفن همراه)و «دوربینهایِ چهار راهها» را به آتش بکشید.
   تا نفسهایشان بریده شود.
   تظاهرات گلّه ای نکنید تا نیروهایِ آموزش دیدهٔ شان تبدیل به «سنگِ رویِ یخ» شوند.
   همیشه کاری را انجام دهید که نیروهایِ رژیم؛ پس از «اتّفاق افتادن» در برابرِ «کارِ انجام شده» قرار گیرد و نتواند بیش از «اطفایِ حریق» کارِ دیگری انجام دهد و سپس در میانِ کاهدان؛ به دنبالِ سوزن بگردد و وقتش را تلف کند.
   اگر رژیم را در «کاهدانها» مشغول کنید؛ به این معنی است که شماها دیگر «بازیگر» نیستید؛ بلکه «بازی ساز» هستید.

   به «اشباح» تبدیل شوید.

   حذف
  4. آیا افتخار به «اشکانیان» (پارتها) فقط برایِ باد کردنِ رگهایِ ناسیونالیستیِ قلّابی است؟
   اگر به «اشکانیان» افتخار میکنید؛ .... چرا «اشکانیان» نمیشوید؟
   یا اینکه افتخار به اشکانیان فقط بر رویِ کاغذهایِ مُرده خوش است؟؟!!

   حذف
 78. درسته ولی باوجود اینکه شما ایده ی اولیه تشکیل جایگزین(درقامت حکومت) رو با تشریح مختصری از ساختارهای افقی دادی بنظرم الان اینجور سازوکارهای ارتباطی مخفی رو فقط شاید افرادی ازش سردر بیارن و میتونن بهش عمل کنن که تجربه کار توی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی داشته باشن..یکم قضیه سخت بنظر میرسه اینطور نیست؟
  حتی گیریم اگر یک هسته مرکزی بااین کارایی داشته باشیم بازهم برای انجام ماموریت های کلیدی که برگرفته از همون voidهای استراتژیکی هستند احتیاج به همکاری دستگاه امنیت خود رژیم داره..وگرنه حذف اون دوتا عطیقه شبیه شکار گنجشک نیست
  و در آخر اینکه من به عنوان یک نفر در طبقه متوسط جامعه به شما اطمینان میدم که شاید گفتمان سرنگونی به سطح تعیین کننده نرسیده ولی از مرحله ی ناچیزی که فرمودین خیلی بیشتره
  مرسی از کژدم عزیز

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اینکه گفتید کار سخت است؛ حتماً سخت است. همیشه سخت بوده است. حتّی کار کردن به عنوانِ یک کارگر برای چندرغاز پول نیز سخت است. امّا بدونِ کار کردن؛ نه پولی در کار است و نه «نانِ سرِ سفره».
   نیازی به نیروهایِ امنیّتی نیست. زیرا این نیروها در فکرِ «نفوذ» و تعیینِ «اهدافِ دروغین» و هدایتِ «هسته های فعّال» به سویِ «Decoy» خواهند بود. تا نیروهای مردمی را زمینگیر کرده و بازیهایِ «باخته» را به «بُرد» تبدیل کنند.
   ایا میخواهید هسته ها نیز به سرنوشتِ «روح الله زم» دچار شوند و به دنبالِ «نخود سیاه» فرستاده شوند و رژیم به ریششان بخندد؟

   لطفاً مزخرف نبافید.

   حذف
  2. به «شازده حاجی زاده» نگاه کنید که چندین سال است مانندِ «روح الله زم» از طرفِ رژیم «کیر» شده و به دنبالِ نخود سیاه فرستاده شده و در زمینِ رژیم به بازی مشغول است.
   کسانِ دیگری نیز «کیر» شدند و به دنبالِ نخود سیاهٔ «تسخیرِ پایتخت در ۳ سوت» کشانیده شدند.
   آیا مغز داری؟ یا ضخامتِ استخوانِ جمجمه ات حدودِ ۱۰ سانتیمتر است؟
   شاید نیز از همانهایی هستی که وعدهٔ «تسخیرِ پایتخت در ۳ سوت» را میدهند؟
   اگر از این دار و دسته ها هستی؟؟!! (احتمالاً هستی).
   آدرس را اشتباهی گرفته ای.

   حذف
  3. از اینکه میبینم تعدادِ زیادی از خوانندگانِ این وبلاگ نیز در مراجعه به این وبلاگ به «اشباح» تبدیل شده و از «اینترنت تاریک» استفاه میکنند؛ بسیار خوشحالم.

   حذف
  4. کژدم این وبلاگ تهدید امنیتی نیست انتشار اطلاعات و گسترش میتونه به عنوان یک خطر محسوب بشه

   حذف
  5. کژدم ملت ایران تا حالا درد زیادی نکشیدن الان قشنگ دارن فشار رو احساس میکنن.سال بعد دیگه تحملشون از بین میره

   حذف