۱۳۹۹ شهریور ۱۲, چهارشنبه

چه باید کرد؟ و چه نباید کرد؟ (۳)

این نوشتار را با دقّت بخوانید. شاید به خاطرِ نیافتنِ «ماجرا» و «هیجان»؛ به نظر خستگی آور باشد. امّا «ماجراهای آگاهانه» پس از مطالعهٔ عمیق آفریده خواهند شد. ماجراهایِ «نا آگاهانه»؛ ماجراهای بسیار اسفنکی هستند که به شکست و مرگ و اسارت و غمهایِ عمیق و پشیمانیهایِ «نا سود آور» ختم میشوند.

در این نوشتار؛ بخشهایِ بسیار مهمّی از کتابِ «هنر جنگیدن» اثرِ «سان زو» را که تاکتیکهای مبارزاتی کاربُردی برای  گروههای کوچک در رویارویی با نیروهای بزرگ و آموزش دیدهٔ دشمن می آموزد را که در شرایط کنونیِ ایران؛ حاکمیّتِ «گورپرستانِ و غارتگرانِ صفوی مسلک» است را ویراسته ام و به آنهایی که دل در گرو سرنگونیِ رژیمِ «تشیّع شنیعه» برای بنا نهادنِ سیستمی نوین برای آینده ای بهتر و «موزون و پایدار» نهاده اند؛ تقدیم میکنم.

 Void Strategy

آنچه که در این ویرایش به عنوانِ «Void Strategy»  تدوین شده است؛ مجموعه ای از سرفصلهای موزون و مرتبط با یکدیگر هستنند که باید درتدوینِ تمامیِ تاکتیکهای عملیّاتی مانندِ «خون در رگها» جریان پیدا کنند و گرنه فراموش نمودنِ کاربردِ هر سرفصل میتواند به اشتباهی بزرگ و یا سلسله اشتباهاتِ کوچک منجرّ شده و به شکستِ عملیّاتها و یا انهدامِ گروه بینجامد.
انتخابِ نامِ «Void» از طرفِ من (کژدم) است؛ زیرا این نام را بهترین کلمه ای یافتم که با آنچه که «سان زو» آموزش میدهد انطباق دارد. این کلمه کاربردهای زیادی در موضوعاتِ گوناگون دارد و معانی گوناگونی میدهد و گاهی به جایِ کلماتی مانندِ «خلأ» و «تُهی» و «نیستی» و «حفره» نیز بکار میرود. امّا آنچه که در این نوشتار از کلمهٔ «Void» فهمیده میشود؛ هیچکدام از آن معانی به صورتی یکجانبه نیست. بلکه به موجودیّتی اشاره دارد که به شکلی از اشکال؛ «موجودیّتی  نادیده مانده» و یا «نادیده انگاشته شده » تبدیل شده است و به همین دلیل توجّه کسی را جلب نمیکند و نوعی «حفرهٔ خالی در ذهنیّت» است که باید کشف شده و یه کار بسته شود. مانند نگاه کردن به «رنگِ سبز» بدونِ داشتنِ دانشِ «رنگها» و یا الزامی ندانستنِ «فکر کردن به رنگهایی که پس از اختلاط؛ رنگِ سبز را تولید میکنند» یک «Void» است. حتّی در همین مبحثِ «رنگِ سبز» و حتّی با دانستن و فکر کردن به رنگهایی که آنرا بوجود می آورند؛ میتوانید «Void»های دیگری پیدا کنید که یا کشف نشده اند و یا هیچ توجّهی را جلب نکرده اند. کشفِ «Void»ها؛ سرفصلی نانوشته امّا شاید بتوان گفت که «مهم ترین سرفصل» در «هنر جنگیدن» است.
به عنوانِ مثال؛ اگر «رنگ سبز» هدفی است که باید نابود شود؛ باید دانست که آنکه «رنگ سبز» را ساخته است؛ از آن به شدّت محافظت میکند و حمله به هدفِ حفاظت شده تلاش و ریسک و چه بسا نیرو و تلفاتِ زیادی را بطلبد. امّا رنگهایِ «آبی» و «زرد» که تشکیل دهندهٔ  رنگ «سبز» هستند؛ موردِ توجّه نیستند و «Void» به شمار می آیند که یا از درجهٔ پایینتری از حفاظت برخوردارند و یا اساساً چه بسا به امانِ خدا رها شده اند. در اینجا «Void Strategy» پیشنهاد میکند که به رنگِ «سبز» حمله نکنید؛ بلکه به یکی از رنگهایِ «آبی» و یا «زرد» و پس از مطالعهٔ گسترده حمله کنید. زمانی که یکی از این دو رنگ (آبی و یا زرد) از میان برداشته شود؛ دو اتّفاق خواهد افتاد:
۱- رنگِ سبز نابود شده است.
۲- هزینه هایی که برایِ حفاظت از رنگِ «سبز» از طرفِ «دشمن» پرداخته شده اند؛ همگی به هدر خواهند رفت.

اگر  «Void» به صورتی طبیعی وجود دارد؛ بنابر این میتواند با تلاشهایِ انسانی نیز تولید شود و این یک نکتهٔ کلیدی است.

شاید یکی از بهترین روشهایِ آموختنِ استفاده از «Void»؛ مطالعهٔ روشهایی است که «جاسوسها» و «نفوذیهایِ فعّالِ مِیدانی» بکار میبرند. آنها تا جایی که بتوانند در اطراف و رفتار و گفتارِ خویش «Void» تولید میکنند و یا از «Void»های موجود در اطرافِ خود استفاده میکنند تا  دیده و شناخته نشوند. در تظاهراتها این دسته از نفوذیهایِ «عملیّاتیِ مِیدانی» همراهِ جمعیّت شده و آنها را شناسایی کرده و در صورتِ احساسِ امنیّت آنها را با ضرباتِ چاقو و سلاح گرم و یا دستگیری؛ از میانِ جمعیّت حذف میکنند. لذا نیروهایِ رژیمِ شیعی با این مسئله نه تنها آشنا هستند؛ بلکه دوره هایِ اموزشیِ زیادی را گذرانیده اند. امّا خواندنِ این نوشتار؛ شاید نخستین تجربهٔ آشناییِ تئوریکِ شما با این استراتژی باشد.
بنا بر این مبارزین باید دهها بار بیشتر مطالعه و تمرین کنند و اگر بخواهند که «چیره دست» شوند باید در زندگیِ عادی نیز تمرین کنند تا به طورِ بسیار آگاهانه تری با این استراتژی آشنا شده و شیوه هایِ کاربُردیِ آنرا بیاموزند؛ تا به جایی برسند که در تمامی حرکاتشان مانندِ «خون در رگها» جاری شود. این بخشی از زندگی به شیوهٔ «سامورایی» است و گرنه «شمشیر زن» در حدّ «شمشیر زن» باقی میماند.

گروهِ کوچک و لشکرِ بزرگ

۱- لشکرِ بزرگ به سادگی دیده میشود. حتّی اگر از پوشش و استتارهایِ مصنوعی (Void) استفاده کند. زیرا یگانهایِ تعریف شده ای دارد که برایِ انجامِ عملیّاتهایِ خاصّی آموزش دیده و سازمان یافته اند. با دیدنِ لشکرِ بزرگ و یگانهایِ آن میتوان سطح آمادگی و اهدافی را که میخواهد موردِ حمله قرار دهد را فهمید و رفتارش (تاکتیکها) را پیشبینی کرد.
امّا گروهِ کوچک را نمیتوان به سادگی دید؛ لذا نمیتوان گفت که به دنبالِ چه اهدافی است؟ در نهایت؛ یک گروهِ کوچک از هیچ نظر قابلِ پیشبینی نیست.

۲- لشکرِ بزرگ «سنگین بار» است و  این «سنگین باری» و سلسلهٔ «رده هایِ سازمانی و فرماندهی»؛ حرکتش را تا حدّ «لاک پشت»؛ آهسته می سازد.
امّا گروهِ کوچک؛ «سبک بار» است و میتواند به سرعت حرکت کند و در جایی غیر قابل روئیت و یا پیشبینی شده؛ ضربهٔ خود را بزند و فرار کند.

«پایان بخش نخست»
ادامه دارد

کژدم

۲۸ نظر:

 1. سلام کژدم
  در خصوص ۱۲ فرمان مقدس ترامپ
  ۱. در این فرامین هیچ نامی از مردم ایران نیست و مستقیما اجرای آن بر مردم ایران تاثیر ندارد.
  ۲. اگر من در جایگاه نظام باشم تاکنون بچه بمب های اتمی از کره روسیه. پاکستان. خریداری کرده بودم و لذا قبول تعطیلی فعالیت هسته ای چندان سخت نیست.
  ۲. توبه نامه نوشته و اجازه بازرسی میدادم
  ۳. تاکنون اندازه کافی موشک تولید کرده اند و لذا توقف این پروژه سخت نیست .
  ۴. بخشی از حزب الله در ارتش لبنان ادغام و بصورت سلول خفته و جریان اسب تروی عمل خواهد کرد و خود شیخ حسن به ایران آمده و بعدا به یک مرکز تحقیقات اسلامی در لندن و پاریس خواهم فرستاد .
  ۴. روسیه عملا اینها را از سوریه اخراج کرده
  ۵. حوثی ها چندان مهم نیستند
  ۶. از عراق هم که اخراج شده اند
  لذا قبول این فرامین محتمل است .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سلام
   دولتِ ترامپ مانندِ اوباما نیست. اهدافشان نیز با یکدیگر فرق میکند. لذا اصلاً دلتان را به «تقیّه» مشغول نکنید. همهٔ روشهایی که مطرح نمودید؛ از نظرِ اجرایی پایشان به شدّت می لنگد و مسائلی بر رویِ کاغذ نیستند. اجرایِ هر یک از فرمانهایِ «۱۲ فرمان»؛ مانندِ درخواستِ «بریدنِ سرِ همپالگیها» در ازایِ بخشودگی است.

   حذف
 2. درود
  به نظرت یه گروه «سه چهار نفره» چه کارهایی از دستش بر میاد؟
  چه اهدافی باید داشته باشه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. فکر میکنم که شما آدمِ فراموشکاری هستید.
   مرکّبِ نوشتارِ پیشین هنوز خشک نشده است... امّا در ذهنِ شما «محو» شده است.
   به دنبالِ این مقوله نباشید.

   حذف
 3. نعل وارونه زدن از طرفِ «۱+۴ خودخوانده»:

  https://tinyurl.com/yybnuydy

  ترامپ برای پیروزی در انتخاباتِ ۲۰۲۰ به یک «پیروزیِ اسمی» نیاز ندارد.
  «۱+۴ خودخوانده» بخشی از مشکل است و میداند که پس از پیروزیِ ترامپ «توفان» در راه است. «۱+۴ خودخوانده» به خوبی میداند که برجام مُرده است و تلاشهای آنها نه ارزش حقوقی دارند و نه توانایی ایستادگی در برابرِ «توفان» را دارند. حال با این مزخرفگوییها میخواهند «مدیریّتِ بحران» را بدست گیرند. در حالی که این بحران؛ جبههٔ «۱+۴ خودخوانده» را تهدید میکند و تهدیدی برایِ آمریکا نیست زیرا پس از پیروزیِ ترامپ در انتخاباتِ ۲۰۲۰ روسیه و چین و آلمان و فرانسه و انگلستان هستند که باید برایِ دفاع از رژیمِ کثیفِ شیعی هزینه های سنگین بپردازند. «۱+۴ خودخوانده» به نیکی میداند که اگر میتوانستند در همان آغاز کاری انجام دهند؛ به توافقِ «اوباما» نیازی نداشتند. لذا این آمریکا بود که باید به آنچه که برجام نامیده شد؛ رسمیّت ببخشد. در همان زمان نیز «۴+۱» وجود داشت. امّا ادّعایِ «برجام» را نداشت و فقط یک «جبهه» بود. «۴+۱» اکنون نیز همان «جبهه» است و فقط نامِ برجام را به یدک میکشد.
  حماقت یک «Void» است و موجودیّت و دستگاهِ دیپلماسی رژیمِ شیعی سراسر پُر از «Void»های گوناگونی است که به خاطرِ آنها هر روزه ضربه میخورد.
  تلاش برای ساختنِ «هلال شیعی» و گُنده گوزیهایی مانندِ «امپراتوریِ صفوی»؛ آنهم با «شلوارِ پاره» و «دمپایی» و تکیه به «دیگران»؛ سراسر پُر از «Void»های بیشمارِ پنهان و آشکار است و اگر میبینیم که رژیمِ «گورپرستانِ شیعی» هر روزه در حالِ از «دست دادنها» است؛ نشانهٔ «بدشانسی» نیست؛ بلکه نشانهٔ «حماقتِ نهادینه» در رژیمِ کثیفِ شیعی است.
  شاید «جان کری» به خاطرِ مشورتهایی که به «اوباش ظریف» داده است؛ روزی «قهرمان» به حساب بیاید. زیرا مهندسِ شعارِ «نه جنگ و نه مذاکره» که از «سوراخِ انگلِ فرزانه» بیرون آمد؛ مشورتهایِ «جان کری» بود.
  «جان کری» رژیمِ «انگلهایِ صفوی» را در خواب کرد و اکنون سراسیمه بیدار شده اند و باید در تاریکی بجنگند.
  در دورِ دوّم ریاست جمهوریِ ترامپ؛ سازمانِ ملل نیز دستخوشِ «بازتعریف» خواهد شد و آقایِ لاوروف اینرا به نیکی میداند.
  ترامپ ماجرایِ مذاکره با رژیمِ شیعی را به پس از انتخابِ مجدد خواهد سپرد و به همین دلیل است که آقایِ لاوروف و مرکل و ماکرون و چین به دست و پا افتاده اند. زیرا همین جبههٔ «۴+۱ خودخوانده» نیز در پی ضرباتی که دریافت خواهد کرد چه بسا به «۱+۱» و یا «۱» تبدیل شود.
  پیشنهادِ من این است که آقایِ لاوروف و ژی جین پینگ به جایِ براه انداختنِ «شامورتی بازی»؛ نوکرِ «پاستور نشینِ خود» را به ایمان آوردن به «۱۲ فرمان» ترغیب کنند. زیرا «رستگاریِ الهی» پس از «ایمان آوردن» بدست می آید. نمیتوان هم «کافر» بود و هم «رستگار» شد.

  پاسخحذف
 4. سلام شما نمیخوای در مورد نوید افکاری یه چیزی بگی؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اینکه نویدِ افکاری و بسیارانی دیگر برای کمترین خواسته ها سلّاخی میشوند؛ شکّی نیست. امّا نوید افکاری بر سرِ زبانها افتاده است. آن ۱۵۰۰ نفری که قتل عام شدند؛ فراموش شده اند.
   کسانی که «نیروهایِ سازمان نیافته» را به جنگِ «نیروهایِ تا دندان مسلّح» و «سازمانیافته» میفرستند؛ فقط در پِی «جنازه سازی» و اشک تمساح ریختن برایِ کشته ها و اسیران هستند.
   اگر این «خائنینِ اشک تمساح ریز» به همینگونه مردم را فریب دهند؛ سوژه هایِ بسیاری برایِ «اشکِ تمساح ریختنِ خود» پیدا خواهند کرد.
   «کشته دادن» و «اسیر دادن»؛ افتخار نیست. بلکه «حماقت» است. اگر تکرار شود؛ دیگر «حماقت» نیست؛ بلکه «خیانت» است.
   من (کژدم) همهٔ «اشک تمساح ریزها» را که فقط میخواهند با گفتنِ «من محکوم میکنم» از آب گل آلود ماهی گرفته و وجودِ بی وجودشان را به رُخ بکشند و هیچ راهی به جز «جزوهٔ جورج سوروس» برای پیشنهاد کردن ندارند را به «خیانت» متّهم میکنم.

   حذف
 5. درود کژدم
  "اگر این «خائنینِ اشک تمساح ریز» به همینگونه مردم را فریب دهند؛ سوژه هایِ بسیاری برایِ «اشکِ تمساح ریختنِ خود» پیدا خواهند کرد."

  به نظر من دیگه نمیتونن مردمو فریب بدن.
  خود من و رفقا تا قبل حوادث آبان ماه از «سید رضا دیبا» حمایت میکردیم.
  ولی وقتی که بی عملگی این شخص مشخص شد دیگه به هیکلش هم نمیرینیم.
  تا قبل «دی ماه» نود شیش، من بشخصه اصلا این شازده رو نمی‌شناختم. بعد دی ماه نود شیش یهو معروف شد. همه جا از تلوزیون بگیر تا شبکه های اجتماعی اینو رهبر مخالفان معرفی میکردن.
  فکر کنم گلوبالیست ها با توجه به شبکه هایی که دارن اینو معروف کردن وگرنه هم سن و سالای من اصلا اینو نمیشناختن.


  یک پیام هم خطاب به طرفدارهای«سید رضا دیبا» دارم:
  شما که ادعا دارین «سید رضا» پادشاهه و ننشو شهبانو صدا میکنین و هرکی ایرانیه وطن پرسته طرفدار این خاندان باید باشه و بقیه خائن هستن ،
  چطور میشه که دخترای این شخش شخیص حتی نمیتونن فارسی صحبت کنن!!!
  تا حالا از خودتون نپرسیدین چرا دخترای ایشون نمیتونن فارسی صحبت کنن؟ مگه نمیگین که این شخص باید شاه ایران بشه!!؟؟
  مگه به عنوان یک شاهزاده ایرانی نباید زبون کشورش رو به بچه هاش یاد بده؟


  قبلا فکر میکردم شارلاتان تر از آخوندا نیست، ولی این شخص حتی از آخوندا شارلاتان تر و اوباش تره، باز اونا از لباسشون معلومه که چه گوهی هستن ولی این شخص... بماند.
  همچنین فکر میکردم احمق تر از حزبلبلیها نیست، ولی شاه اللهی ها و سید رضا دیبا باز ها حتی از حزبلبلیها احمق ترن.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   برایِ من اصلاً اهمیّتی ندارد که دخترانش فارسی بلد هستند؟ یا نه؟
   خودش نیز فارسی حرف زدن بلد نیست. اینهم مهمّ نیست. نیم ساعت مصاحبه بکنند؛ یک جمله را آنقدر تکرار میکند که نیم ساعت پُر شود. اینهم مهمّ نیست.
   آنچه که اندکی مهمّ است روابط این موجود با رژیمِ اوباشانِ شیعهٔ حاکم است.
   آیا فکر میکنید که پیدا شدنِ «پیکرِ رضا شاه» امری تصادفی بود؟ آیا فکر میکنید که ظاهر شدنِ شخصی به نامِ «بروجردی» (انگلِ صفوی) و نامه هایِ سرگشاده از زندان و زیرِ شکنجه؛ تصادفی بودند؟
   همهٔ این برنامه ها بخشی از پروژهٔ اطّلاعاتِ سپاه بودند تا با این احمق رابطه برقرار کنند.
   باز هم هیچ یک از اینها زیاد مهمّ نیستند.
   مهمّ ترین مسئله این است که این اوباش هیچ راهی برایِ مبارزه پیشنهاد نمیکند و خودش را نیز در حدّ «اَبَر اپوزیسیون» میداند.
   من اساساً حتّی به هوادارانش نیز کاری ندارم. زیرا شاید بتوان از «گُه» بیسکویت درست کرد؛ امّا هوادارانِ این موجود فقط اهلِ هیاهو هستند.
   اگر به این موجود اشاره میکنم؛ فقط به این خاطر است که کسی فریبِ این موجود را نخورد و جان و خانوادهٔ خود را به خاطرِ هیچ و پوچ به خطر نیندازد.
   مسئله فقط این شخص نیست. به تاریخچهٔ «فداییها» و «مجاهدین» در زمانِ شاه نگاهی بیندازید و ببینید که چه تعداد عملیّاتِ موّفق داشته اند؟ چه تعداد شکست داشته اند؟ آنگاه خواهید فهمید که هیچیک از این موجودات؛ با «مبارزه» آشنایی ندارند و نباید با طنابِ پارهٔ اینها به چاه رفت.
   چند بار باید مانندِ گاو و الاغ بیرون ریخت و کتک خورد و اسیر و شکنجه شد تا فهمید که این راه اشتباه است؟ آیا چون این اوباشانِ مدّعی رهبری راه دیگری بلد نیستند؛ اینهمه «جبهه» و «شورا» و «ققنوس» و «کیرِ خر» تولید کردند امّا میبینیم که همهٔ اینها فقط برای پروپاگاندایِ «من در صحنه هستم و مبارزه میکنم» بودند. لذا پس از دیدنِ اینهمه بی لیاقتیهایِ این اوباشان به این نتیجه رسید که راههای دیگری وجود ندارد؟
   اگر راهها اینچنین بسته هستند؛ پس چگونه است که اسرائیل از آنسویِ مرزها نطنز را منفجر میکند؛ اسنادِ اتمیِ رژیم را از ایران خارج میکند و نشان میدهد که راهها بسته نیست؟
   برای پیدا کردنِ راههای جدید؛ باید فکر کرد و این وظیفهٔ کسانی است که میخواهند کاری انجام دهند.
   رژیمِ رجّاله هایِ شیعه مسلک؛ داد و قال راه انداخته بود که اگر «اوباش حاجی بادمجان» را بکشند؛ خاورمیانه به آتش کشیده خواهد شد. میگفتند که این روسپی زاده مانندِ «اشباح» است. امّادیدیم که راهها بسته نبود و آنهایی که به دنبالِ راه بودند؛ راهش را پیدا کردند و این اوباشِ روسپی زاده و دوقلویِ عراقی اش را کُشتند؛ به هیکلِ رژیمِ شیعی نیز ریدند و آب نیز از آب تکان نخورد.

   حذف
 6. پاسخ‌ها
  1. لیبرالها و جورج سوروس به خوبی میدانند که این انتخابات پایانِ آنها است. در صورتِ براه انداختنِ جنگِ داخلی؛ به شدّت سرکوب شده و از میان خواهند رفت. انتخاباتِ کنونی آمریکا یک «جنگِ جهانی» است. پیروزیِ ترامپ به معنیِ مرگِ سازمانِ تجارتِ جهانی؛ مرگِ اقتصادِ چین و اروپا و مرگِ سازمان ملل است. پیروزیِ ترامپ یک نقطهٔ عطف تاریخی است. البتّه «نوام چامسکی» همیشه مزخرف باف و مزخرف گو بوده است و فقط کمونیستها هستند که این بادکنک را باد میکنند.

   حذف
  2. البتّه باید بگویم که آنچه که در خبرهای و تحلیلهایِ دستچین شده در خبرگزاریهایِ لیبرال به نمایش در می آیند؛ هیچکدامشان قابل اعتنا نیستند. در روزهایِ ماه اکتبر و چه بسا اوّل نوامبر باید منتظرِ شنیدنِ خبرهایی باشیم که اصطلاحاً Bomb shell نامیده میشوند.
   ترامپ به «غیر قابل پیشبینی بودن» شهرت دارد و در ماه اکتبر حملاتِ شدیدی را آغاز خواهد کرد که چه بسا به دستگیری تعدادی از لیبرالها به جرم «توطئه» و «خیانت» منجر شود. حتّی اگر به دستگیریها منجر نشود؛ تمامی پایه های حزبِ لیبرالهای آمریکا را فرو ریزد.
   هنوز به لحظاتِ هیجان انگیزِ واقعی نرسیده ایم.
   ترامپ در حالِ اجرا و هدایتِ مقدّماتِ «شو زندهٔ انتخابات» است.

   حذف
 7. تکلیف ما رو روش کنید ما قراره با فرقه تبهکار بجنگیم یا با سلسله پهلوی ولی در تاریخ نوشته است که شاهنشاه آریامهر چهل سال پیش مرد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پیشنهادِ من این است که: «تقسیمِ کار» کنیم. شما با «رفراندوم بازی» و «هر کسی فقط یک رأی داره» و سخنرانی در یک «Function Center» و چپاندنِ آن به اسمِ «سخنرانیِ والا «گُه عَر» در سازمانِ ملل» و نشستن در «قهوه خانهٔ مِیبدی» و «نوکرِتم ... چاکِرِ تم ... ما مُخلِصیم» (ادبیاتِ درباریِ برایِ هم رنگی با دورانِ شمپانزه نژاد)و با کشانیدنِ «بشار اسد به دادگاهِ لاهه» و بخشیدنِ «محسن رضایی» و «نقدی» و ... بوسیلهٔ کنترل از راهِ دور با رژیمِ «فرقهٔ تبهکار» مبارزه کنید.
   من نیز به نوشتن ادامه میدهم.

   حذف
  2. استاد نوشتن خودتون رو دست کم نگیرید نوشته های اینچنینی بصورت تصاعدی در جانعه تاثیر گذاشته و طبق آخرین نظر سنجی معتبر ۵۷ درصد مردم ایران از دینداری به بی دینی رسیده اند و ادامه حکومت مذهبی فقط با زور و داغ و درفش میسر است و جامعه به مثابه انبار باروت است که حکومت به هر طریقی که شده آنرا مرطوب نگه میدارد تا از جرقه و انفجار حتمی جلوگیری کند دستاورد نوشته ها کم نیست استاد عزیز

   حذف
 8. یک جنگنده متعلق به چین پس از ورود به حریم هوایی تایوان توسط پدافند هوایی این کشور ساقط شد..خایه چین کشیده شد توسط ترامپ!!

  پاسخحذف
 9. گویاجنتی سقط شد.

  پاسخحذف
 10. جناب کژدم درود
  نطر تان در مورد محمد نوری زاد منتقد سرسخت خامنه ای و سپاه چیست دو سال پیش از شما سوال کردم جواب روشنی ندادید حال که در زندان و شکنجه هست پاسختان چگونه هست آیا بازهم میگویید فیلم هست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   افراد و گروههایی مانندِ «محمّد نوری زاد»؛ برایِ رژیم نقشِ «چاله» را بازی میکنند.
   توضیح:
   ۱- رژیم وجودِ منتقدان؛ مخالفان و براندازان را انکار نمیکند. زیرا انکارِ واقعی؛ «بی عملی» را به دنبال می آورد. لذا به «چاله»هایی نیاز دارد که گروهها و طیفهایِ گوناگون منتقد و ناراضی و مخالف را به سوی خود بکشاند و بخشی از نظارتِ خود بر این طیفها را بوسیلهٔ «چاله»ها انجام میدهد و از طرفِ دیگر بخش مهمّی از «انرژی» و «وقت» نیروهایِ نامبرده را تلف میکند و در زمانِ مقتضی کسانی را که در این «چاله»ها افتاده اند؛ امّا میتوانند ایجادِ خطر کنند و یا «مویِ دماغ» شوند را شکار میکند. امّا به «چاله» ها دست نمیزند. زیرا «چاله»ها دردِ دِلِ عمومی را مطرح میکنند و تا زمانی که «راهِ حلّ عملی» پیشنهاد نکنند؛ آزاد هستند. محمّد نوریزاد پایش را اندکی از گلیمش دراز کرد و به دادنِ «راهِ حلّی عملی» (استعفایِ انگل فرزانه) روی آورد که میتوانست در میانِ «خودیها»ی رژیم موجبِ «ریزشِ نیرو» شود. لذا دُمش را قیچی کردند.هرچند که «راه حلّ عملی» که نوریزاد پیشنهاد میکرد؛ موجبِ سرنگونیِ رژیم نمیشود وفقط در حدّ «تقاضایِ استعفای داوطلبانه» است.
   ۲- وجودِ «نوریزاد»ها در جامعه نه تنها میتواند بسیاری را به «شکّ و دو دلی» بیندازد که بالاخره دموکراسی داریم و یا نداریم؟! از نظرِ «حقوقِ بین المللی» نیز میتواند به عنوانِ «سند»ی برایِ ادّعایِ وجودِ «آزادی بیان» ارائه شود.
   همهٔ این «چاله»ها برایِ نیروهایِ اطّلاعاتیِ رژیم «تعریف شده» هستند و نباید از خطّ قرمزهایی مانندِ «دادنِ راهِ حلّ عملی»؛ عبور کنند. زیرا «راه حلّ عملی» هرچند که در جهتِ براندازی نباشد؛ امّا میتواند به «مویِ دماغ» تبدیل شود.
   اگر به اطرافتان نگاه کنید؛ تعدادِ زیادی از این «چاله»ها را خواهید دید. زمانی که به این چاله ها نزدیک میشوید؛ به طورِ اتوماتیک «ستاره دار» میشوید و کارِ نیروهایِ اطّلاعاتی برای «کنترل و هدایت» را بسیار آسان میسازید.
   راهِ حلّ عملی برای نگاه کردن به «چاله»ها و گریختن از «ستاره دار شدن» این است که در وبلاگها و وبسایتها و سایر نرم افزارهایِ ارتباطِ جمعی؛ از طریقِ اینترنت تاریک وارد شوید و اگر به اینترنت تاریک دسترسی ندارید؛ پس از ورود؛ از «دهان گشادی» پرهیز کرده و در مباحث آنها شرکت نکنید و از «اعتیاد» به اینگونه «چاله»ها پرهیز کنید. زیرا اینگونه «چاله»ها فقط حرفهایِ تکرای میزنند و کارشان گفتنِ «آخ» و «اوخ» و «واویلا» است. همهٔ این «چاله»ها در یک مورد مشترک هستند و آن «عدمِ ارائهٔ راهِ مبارزه برایِ براندازی» است و معمولاً راههایی نیز که ارائه داده میشوند؛ حدّ اکثر «تظاهراتِ گلّه ای مسالمت آمیز» و مزخرفاتِ «نافرمانیِ مدنی» (جزوهٔ جورج سوروس) است که امتحانش را در سالِ ۸۸ داد و رفوزه شد. تظاهراتهایِ گلّه ای در حرکتهایِ «دی ماه» و «آبان ماه» نیز با اینکه شدّت و گستردگی داشت نیز رفوزه شد.

   حذف
 11. نیروهای رژیم به ظاهر طرفدار رضا پهلوی: کی رو میخوایید گول بزنید؟ خودتون یا کژدم رو؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   نظرِ شما درست است. این اشخاص طرفدارِ «سیّد رضا حاجی زاده» نیستند و برایِ کارشان پول میگیرند.
   آدرسهای IP زیادی در اختیار دارند. از در بیرون میکنی از پنجره می آیند و الی ماشاءالله.

   حذف
 12. درود بر کژدم شما میدونی این گفته مربوط به چه کسی است : ان الحیاه عقیده و الجهاد سخنم را با گفته ای از مولا حسین شهید بزرگ خاوره میانه آغاز میکنم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این گفته مربوط به الاغی است که او را «گلسرخی» مینامیدند. میوهٔ «دفاع از خلقم» نیز به مستراحِ «حاکمیّتِ تشیّع شنیعه» تبدیل شد.
   شما نیز کمتر از او «الاغ» نیستید.

   حذف
 13. ادامه من که یک مارکسیست لنینیست هستم برای اولین بار عدالت اجتماعی را در اسلام یافتم آنگاه به سوسیالیسم رسیدم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این جمله نیز به همان الاغ تعلّق دارد.
   حالا بادِ شکمت خوابید؟
   گفتم که ۱۰ ها IP دارید و در مستراحی زندگی میکنید که لانهٔ «کثافتستانیها» و «اوباشانِ شیعه مسلک رانت خوار» است.

   حذف
 14. https://mobile.twitter.com/Columbus121492/status/1301718861897760768

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سپاس از اینکه این مطلب را فرستادید.
   من تحلیلِ آقای Wang Xiyue را قبول ندارم. زیرا به دورانِ «کوچه دادنها» توسّط گلوبالیستها به رژیمِ شیعی مربوط هستند.
   آقای Wang Xiyue اساساً با پروژهٔ کوچه دادن به شیعه مسلکها برای ویرانسازی منطقه و پی ریزیِ «جنگهایِ ۳۰ ساله» و اینکه رژیمِ شیعی مهره ای در یک بازیِ بسیار بزرگتر بود آشنایی ندارد و تحلیل و تصویری بسیار سطحی بدست میدهد.

   حذف
  2. به این گزارش توجّه کنید:

   https://tinyurl.com/y3y4282s

   رژیمِ شیعی تولیدِ و ذخیرهٔ ۱۰ برابریِ اورانیومِ با غلظت کم را برای دستِ بالا داشتن در «مذاکراتِ خیالیِ» بعدی با «دموکراتها» (جو بایدن) و به امیدِ «باز شدنِ کوچه ها»انجام داده است.
   حال در سالِ ۲۰۲۱ خواهید دید که همین مقدار اورانیومِ اضافی؛ مانندِ طنابِ دار به گردنشان آویخته خواهد شد. زیرا نه تنها کوچه ای وجود نخواهد داشت؛ بلکه چه بسا حاضر شوند که این مقدار اورانیوم را مجّانی و برایِ غرامت به خانواده هایِ سربازانِ کشته شدهٔ آمریکا تحویل دهند. این احمقها هنوز معنی این جملهٔ ترامپ را نفهمیده اند که گفت:
   «با رژیمِ ایران باید قراردادی ۱۰۰ ساله بست و در کنگره و سنا آنرا به صورتِ قانون در آورد.»

   سالِ ۲۰۲۱ سالِ تحقیرِ کاملِ رژیمِ «انگلهایِ صفوی مسلک» خواهد بود.

   حذف