۱۳۹۹ آبان ۲۹, پنجشنبه

راه اندازیِ وبسایتِ جدید

 با اینکه پس از روبرو شدن با «استقبالِ بسیار کَم» برای ایجادِ وبسایتِ جدید؛ به نوعی دلسرد شدم؛ امّا نمیتوانم این همه «تجربهٔ شهودی» را به گور بسپارم. در طولِ تقریباً ۱۲ سالهٔ زندگیِ وبلاگِ «کژدم» مسائل زیادی موردِ بررسی قرار گرفتند. امّا اگر به تاریخچهٔ مطالبِ وبلاگ مراجعه کنید؛ بخشی از آن توسّط «گوگل» حذف شده اند. گویی که آغازِ نوشتنِ مطالبِ وبلاگ از سالِ ۲۰۱۰ میلادی آغاز شده است. در حالی که چنین نیست. تا جایی که به یاد دارم؛ در دورهٔ «جنبشِ یوتیوبیِ سبز»؛ مطلبی در رابطه با «تظاهراتِ سازمان یافته» نوشته بودم که عنوانِ آن «پیشنهادی برایِ تظاهراتِ روزِ جمعه» بود. امّا گویی که این نوشتار هرگز وجود نداشته است. زیرا «گوگل» بر اساسِ پروتوکولهایِ خود (زمان+داتا) ؛ برخی نوشتارها را «تاریخ گذشته» انگاشته و به صورتی اتوماتیک حذف میکند. اگر نوشتارهایِ مربوط به یک حادثهٔ مشخّص؛ دچارِ «حذف» شوند؛ اشکالی ندارد. امّا زمانی که یک  «نظریّه» به خاطرِ گذشتنِ ۱۰ سال از عمرِ آن حذف میشود؛ به نوعی یک تراژدی است. اثرِ گرانقدرِ «نیکولو ماکیاولی» (نامه به شهریار) به خاطرِ اینکه یک «Hard Copy» است؛ برایِ همیشه باقی خواهد ماند. امّا اگر همان اثر در یک وبلاگ در «گوگل» منتشر می شد و به خاطرِ حاکمیّتِ فرهنگِ منحطّ و حاکمِ «جورج سوروسی» موردِ استقبال قرار نگرفته و تبدیل به یک نوشتارِ «پول ساز» نمی شد؛ برایِ همیشه حذف می شد و اگر «پول ساز» می شد؛ در داخل و خارج از «گوگل» به حیاتِ خود ادامه میداد. یا اینکه فرض کنید که «فردوسی» در زمانِ کنونی می زیست و «رنجی ۳۰ ساله» می بُرد و شاهنامه را تمام میکرد؛ امّا زمانی که میخواست آنرا از شکلِ «نوشتارهایِ وبلاگی» در آورده و  به صورتِ «کتاب» منتشر کند؛ ناگهان از دیدنِ اینکه «رنجهایِ ۲۰ سالهٔ پیشین» همگی نابود شده اند و فقط «۱۰ سال از آنها» باقی مانده است؛ خودش را ۳۰ بار حلق آویز می کرد.

حدودِ ۲ سالِ پیش؛ زمانی که میخواستم نوشتارِ «پیشنهادی برایِ تظاهراتِ روزِ جمعه» را «باز نشر» کنم؛ از اینکه این مطلب در وبلاگ وجود ندارد؛ شوکه شدم. نخست فکر کردم که «از ما بهترانهایِ اطّلاعاتی» آنرا حذف کرده اند؛ امّا دیدم که  این «از ما بهتران ها» ؛ خودِ خودِ «حاج آقا گوگل» است.

نتیجه اینکه: 

مطالبِ این وبلاگ به صورتی آرام و بر اساسِ زمان بندی؛ دچارِ «پروژهٔ حذف» خواهند شد و در ۱۰ سالِ آینده حتّی همین نوشتار نیز به گور سپرده خواهد شد . 

نتیجهٔ نهایی اینکه:

این وبلاگ را به امانِ خدا می سپارم و عطایش را به لقایش میبخشم و وقتِ خود را برایِ آنهایی که برایِ سرگرمیِ «روشنفکرانهٔ قلّابی» و «شب لایِ پایِ مریم» به این وبلاگ مراجعه میکنند؛ صرف نمیکنم و وبسایتِ جدید را به هر قیمتی که شده است راه می اندازم.

این وبسایتِ جدید به همیاریِ بخشی از خوانندگان نیاز دارد که فرقِ «قیمتِ نُقل و نبات» و «پروپاگاندا» را میفهمند. در این چند روز با Web Developer هایِ گوناگون مذاکره و چانه زنی میکردم و نتیجه این شد که پرسیدند : «چه میخواهی؟ و چقدر پول میتوانی بدهی؟». ارزانترین گزینه همان مبلغِ  USD $8700.00 است که فقط از طریقِ  Monero قابل پرداخت است.

قیمتِ امروزِ  Monero به طورِ متوسّط USD $121.00 بود. امّا آنهایی که با «کریپتو کارنسی» کار کرده اند میدانند که تبدیلِ اینگونه «پولهایِ مجازی» به «ارزهایِ رسمی» هزینه هایِ «کار مُزدی» دارد. نتیجه اینکه این وبسایت برایِ راه اندازی به حدّاقلّ  ۸۵ Monero نیاز دارد تا بتواند کارمزدها را نیز پوشش دهد. زیرا Web Developer ها فقط دلار و پوند و یورو را به رسمیّت میشناسند و واردِ بازیِ «بُرد و باخت» در تغییرِ قیمیتها که میتواند تا ۳۰٪ تغییراتِ مثبت و منفی (بالا و پایین) شود (قمار)؛ وارد نمیشوند.

وبسایتِ جدید به خاطرِ مشکلاتِ مالی در آغازِ راه مجبور است که از ترکیبی از «Surface Internet» و «Deep Internet» و «Dark Internet» به طورِ همزمان استفاده کند و مشترکین را به بهترین گزینه هایِ «امنیّتی» راهنمایی کند. و گرنه هزینه ها نجومی میشوند.

من (کژدم) نیز بیش از ۳ راه در پیش ندارم:

۱- کاملاً به صورتی تمام وقت (حرفه ای) کار کرده و هزینه هایِ شخصیِ (زنده ماندن) خود را از طریقِ پرداختِ مشترکین تهیّه کنم.

۲- به صورتیِ «نیمه حرفه ای» کار کرده و بخشی از هزینه هایِ «زنده ماندن برایِ روزِ بعد» را از طریقِ مشترکین تهیّه کنم.

۳- به صورتی کاملاً حرفه ای کار کرده و پس از یکی دوماه از گرسنگی بمیرم  و خیالِ همه را راحت کنم.

لذا از خوانندگانی که میگویند: «به فکرِ هم میهنانت باش» خواهش میکنم که بفهمند: برایِ فکر کردن به هم میهنان؛ اوّل باید «زنده ماند» و سپس «امکانات داشت». بدونِ در نظر گرفتنِ این ۲ پارامتر؛ حتّی نمیتوان به دردِ لایِ جِرز خورد؛ چه رسد به «دردِ هم میهنان».

به هر کدام از بنگاههایِ «پروپاگاندا پراکنی» که نگاه کنید؛ ۱۰۰ ها میلیون دلار پشتوانهٔ مالی سالانه دارند تا مُشتی «پروپاگانداهایِ جهت دار» را به صورتِ «آشِ نذری» و برایِ «مهندسیِ فکری» در اختیارتان میگذارند. وبسایتِ جدیدِ کژدم نیز میخواهد «مهندسیِ فکری» براه بیندازد. امّا هدفش «پرورشِ ذهنها برایِ ملاقات با آینده» است و نَه «پرورشِ بردگانِ فکری» که با «پروپاگاندایِ نَذری» مسموم بشوند.

در وبسایتِ جدید همهٔ تلاش بر این امر متمرکز خواهد بود که خوانندگان را از تبدیل شدن به «کامسومول»؛ «جوانانِ حزبِ نازی»؛ «بسیجی»؛ «Antifa» و «BLM» و «سربازان و روسپیهایِ شرعیِ داعشی»؛ و «سومکا» و «کودک سربازی»؛ «شاه اللّهی»؛ «یاشاسین تراختور» و ....... به سویِ «دارندگانِ دانِشِ نوین برایِ ملاقات با آینده» رهنمون شود. کژدم نیک میداند که این روند؛ مانندِ «دو ماراتون» یک روندِ طولانی است و برنده شدن در این مسابقهٔ جهانی بسیار طاقت فرسا است و به بیش از یک و یا ۲ نسل نیاز دارد و چه بسا زمانی که از هر برندهٔ این «دوِ ماراتون» بپرسند که چه احساسی داری؟ ... در پاسخ بگوید: «فکر میکنم که بسیار خسته هستم».

اگر میخواهید در این پروژه شرکت کنید و فکر میکنید که کژدم میتواند «آغازِ راه» باشد. با آدرسِ تماس با من که در  نوشتارِ پیشین مشخّص شده است؛ تماس گرفته و به طورِ مشخّص بگویید که چند سکّهٔ Monero  میتوانید کمک کنید؟

اگر همیاریها به حدّ نصاب برسد؛ روندِ ساختنِ وبسایتِ جدید حدودِ ۲ ماه برایِ دسترسی طول خواهد کشید. در این میان به خوانندگانی که میخواهند مشترک شوند؛ راهنماییهایِ لازم برایِ «رابطهٔ امن» پیشنهاد خواهد شد.

کژدم

۱۱۰ نظر:

 1. من متخصص امنیت نیستم. نظرت راجب این چی است؟
  https://freenetproject.org

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این مال ایران هستش به نام خارجی.

   حذف
  2. یکی از دلایل مهمّ برای ایجادِ وبسایتِ جدید؛ وجودِ اوباشانی مانندِ همین شخص است.
   زمانی که وبسایت ایجاد شد؛ سرو کلّهٔ اینها دیگر پیدا نمیشود.

   حذف
 2. جناب کژدم فکر کنم گفتین به شش سکه مونرو نیاز هست و قیمت هر سکه الان 101 دلار هست...تایید می کنید؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نمیدانم شما قیمت ۱۰۱ دلار برای هر سکّهٔ Monero را از کجا آوردید؟

   https://tinyurl.com/y442swhy

   من نگفته بودم به ۶ سکّه نیاز است. بلکه گفته بودم برایِ هر نفر ۶ سکّه مورد نیاز است. تا شاید بتوان با ۱۰ نفر شروع کرد.
   قیمتِ سکّه را نیز با استناد به لینکِ بالا مطرح کردم.

   حذف
  2. در Tor شما میتوانید ۳ نوع اکانت داشته باشید.

   ۱- اکانت مجّانی.
   ۲- اکانت با ۴ یورو به طورِ ماهانه (۴۸ یورو سالانه).
   ۳- اکانت با ۲۴ یورو ماهانه.
   هرکدام از این اکانتها امکاناتِ گوناگونی به شما میدهند.
   امّا هزینهٔ داشتنِ وبسایت در Tor به خاطرِ کار مزدی که Web Developer ها میگیرند نجومی میشود.
   گوگل از امکاناتی که به شما میدهد؛ سِیلی از تبلیغات را به طرفِ شما هدایت میکند و از این طریق پول در می آورد.
   اگر شما یک وبسایتِ معمولی را در فضایِ گوگل باز کنید؛ تعدادِ زیادی تبلیغات در آن میبینید که همهٔ شان به جستجوهایِ شما در گوگل مربوط هستند.
   امّا اگر همان وبسایت را در فضایِ Tor باز کنید؛ خواهید دید که وبسایت بسیار ساده به نظر میرسد و هیچ تبلیغاتی در آن وجود ندارد.
   این امر نشان میدهد که گوگل به شما دسترسی ندارد و نمیداند که چه چیزی به شما عرضه کند؟ اگر هم بخواهد چنین کاری بکند؛ Tor آنرا Block میکند.
   اگر از طریق گوگل بخواهید در Tor اکانت باز کنید در گوگل ردّ پا میگذارید. امّا اگر Tor را داونلود کنید و بقیّهٔ کارها را در محیط Tor انجام دهید ردّ پایِ شما به خاطرِ جهیدن بر IP های گوناگون تقریباً قابل رهگیری نیست.
   Tor به خودیِ خود هزینه ای ندارد. بلکه ۹۹٪ هزینه ها مربوط به کارمزدی است که Web Developer ها برایِ طرّاحی وبسایت و امکاناتی که شما میخواهید در آن طرح گنجانیده شوند؛ از شما میگیرند.

   حذف
  3. کژدم به آمار سازمان ملل نیمی از جمعیت جهان جایی برای ریدن ندارند.
   https://www.radiofarda.com/a/30958385.html

   حذف
  4. این امر فقط به کشورهایِ عقبمانده و پر جمعیّت اختصاص ندارد و در برخی ایالتهایِ آمریکا که در دستِ دموکراتها هستند نیز در حالِ شیوع است و شاید در فرداها بر طبقِ آموزه هایِ «جورج سوروس» به یکی از بندهایِ «حقوق بشر» تبدیل شده و هرگونه اعتراضی به آنرا با نامِ «ضدّ حقوقِ بشر بودن» تحتِ پیگرد قانونی قرار دهند.

   حذف
 3. درود کژدم
  روی صحبتم با خوانندگان جدی که داخل ایران هستن، هستش

  هزینه هر یک سکه monero اگه اشتباه نکنم به پول ایران حدود سه میلیون و صدو خورده ای میشه.
  یه آمار بگیریم ببینیم چند نفریم . لطفا یه نام مستعار هم انتخاب کنید که معلوم بشه چی به چیه.

  مثلا 10 نفر بشیم نفری دو سکه
  یا 20 نفر نفری یک سکه
  در کل یه آمار بگیریم ببینیم با خودمون چند چندیم.

  با سپاس اشکان

  پاسخحذف
 4. خوانندگان گرامی

  آدرس جدیدِ ایمیل برایِ تماس :

  kajdoum@proton.ch

  در فضایِ Tor میباشد. لطفاً با آدرس تماسِ قبلی در gmail تماس نگیرید.

  این آدرس تماس موقّتی است و پس از دریافتِ همیاری؛ آدرس دیگری برایِ تماس های بعدی؛ به طورِ خصوصی برایِ همیاری کنندگان و مشترکین فرستاده خواهد شد.

  آدرس حسابِ Monero نیز به صورتِ زیر است:

  48T7U3kb3xBVJ9qADFGVPhJqviy7VgMRhNi5nbq48ic8DmAGoJfFga2UetEzPbMqx1ENnQHYa8WG9fnM8vQCmmvx9C9tWkJ

  اگر مایل به همیاری باشید؛ در زمانِ وارد کردنِ آدرس مواظب باشید که اشتباهی رُخ ندهد. زیرا در صورتِ وارد کردنِ اشتباهیِ شماره حساب؛ سکّه ها سرگردان شده و معلوم نیست به کجا بروند.
  برایِ راحتی و دقّتِ کار میتوانید این آدرس را «کُپی» کرده و در زمانِ فرستادنِ کمک مالی؛ آنرا به عنوانِ آدرس گیرنده؛ Paste کنید.

  پاسخحذف
 5. فکر کنم منظورت protonmail.ch باشه. آدرس رو ناقص نوشتی.

  پاسخحذف
 6. آدرس کیف پول رو هم اینجوری اشتباه ننویسی

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. سپاس از یاد آوری

   آدرس کیف پول «Copy Paste» شده است و درست است.

   حذف
  2. در ضمن آنقدر «ودکا» و «خرچنگ قورباغه» نخورده ام که این قدر «گیج» شده باشم که وقتی اینهمه عدد و حروف را میبینم؛ به صحرایِ کربلا بزنم.

   حذف
 7. کژدم حالا یه دو روز بیشتر صر نکنی دوباره قهر کنی بری...یه کم وایستا

  پاسخحذف
 8. جناب کژدم ایران تقریبا تعطیل شده و فعلا امکان نقد کردن دارایهای فیزیکی وجود ندارد باید این موضوع را برای اشخاصی که داخل ایران هستن در نظر داشته باشید...چون دو هقته کشور را به قرنطینه و تعطیلی کشانده اند...خود من این مشکل را در حال حاضر دارم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   منظورِ من پول در آوردن نیست؛ فقط منتظرم که ببینم چه تعداد از خوانندگان برایِ آغازِ حرکت همیاری خواهند کرد؟
   زمانی که راه افتادیم؛ این «موتورِ کوچک» خواهد توانست موتورِ بزرگتر را به حرکت در آورد.
   تنها مشکلِ من «آغازِ کار» است و هیچکس را فراموش نمیکنم.
   وبسایتِ جدید نه تنها آغازگرِ یک «رنسانس» در عرصهٔ تفکّرِ سیاسی اجتماعی خواهد بود؛ بلکه در زندگیِ شخصیِ شما نیز تحوّل (رنسانس) بوجود خواهد آورد.

   حذف
 9. یکی از خوانندگان پرسیده بودند که آیا وارد شدن به فضایِ Dark Internet خطرناک است؟
  نه تنها این فضا برای کاربران خطرناک نیست؛ بلکه امن ترین پناهگاه است. اینکه نامش را Dark Internet گذاشته اند؛ از این جهت است که کسانی که به دنبالِ ردّ پایِ خاصّی میگردند؛ این ردّ پا و یا پاها را با سختیِ بسیار میتوانند پیدا کنند. گویی که کاربری که به دنبالش هستند؛ «مردِ نامرئی» است.
  به همین دلیل است که برخی تبهکاران و سازمانهایِ جاسوسی از Dark Internet استفاده میکنند و فقط افرادِ خاصّی میتوانند با آنها تماس برقرار کنند و این موجودیّتها و تماسّ ها در فضایی تقریباً نامرئی اتّفاق می افتند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پُرسشی مانندِ «آیا Dark Internet فضایی خطرناک است؟»؛ از نظرِ کیفیّت؛ در حدّ پُرسشِ دانش آموزِ «پیش دبستانی» است.
   پرسشِ عمیقتر باید این باشد:

   بوجود آمدنِ Dark Internet آیندهٔ ما را به چه مسیری رهنمون میشود؟
   من ظهورِ Dark Internet را در حدّ «ظهورِ باب» در ۲۰۰ سالِ پیش در ایران میبینم که دَری را به رویِ «آینده ای از نوعی دیگر» گشوده است.
   فرقِ Dark Internet با «باب» این است که:
   «باب» را میتوان در میدانِ دارایی تبریز تیرباران کرد.
   امّا Dark Internet را نمیتوان تیرباران کرد.
   اگر وبسایتِ جدید راه اندازی شود؛ بسیاری از مسائل را با «دیدگاهی نوین» بر پایهٔ «آموزه هایِ آیینِ شمنی» بررسی خواهیم کرد.

   حذف
 10. استفاده از اصطلاحات خاص کژدمی مثل "سپاه پاچاهارداران" "اوباشانِ صفوی" "انگل فرزانه" و... فارغ از طیف طنزگونه اش،بخاطر خطاب قرار دادن با تحقیر رژیم کثیف نوعی عقده گشایی در خواننده ایجاد میکرد..میخوام ببینم از این ادبیات در وب سایت جدید استفاده میشه؟
  سوال بعدیمم اینه که شخصی بنام اشکان پیشنهاد داد که مشترکین بصورت جمعی اقدام به خرید monero بکنن..سوال اینجاست که این افراد هنوز مشترک نشده یکدیگر را نمیشناسند چطور به هم اعتماد کنند..؟ از اینها گذشته گیریم ۵۰ نفر با همیاری هم توانستند ۶سکه بخرند که تقریبا میفته نفری ۴۰۰ هزار تومن..از بین این ۵۰نفر فقط یه نفر میتونه مشترک باشه درسته کژدم؟
  من خودم با وجود مضیقه مالی زیادی که یقه همه ایرانیا رو گرفته حاضرم یه مبلغ هرچند اندک کمک کنم
  اما پاسخ سوالات با جناب کژدم عزیز ...
  متین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. در وبسایتِ جدید؛ کژدمِ «بی تربیت» نخواهیم داشت.
   در صورتِ اشتراکِ گروهی؛ باید روابطِ گروه را در Dark Internet ایجاد کنید. دارندهٔ حساب میتواند درخواستِ فایلِ PDF بکند و پس از دریافت از طریق ایمیلی که خود و دوستانش در فضایِ Tor ایجاد کرده اند به همدیگر بفرستند.

   حذف
 11. درود کژدم. منظور شما این است که بلاگر پستهای قبل از ۲۰۱۰ را حذف کرده؟ دوستانم وبلاگ دارند که کنتورش نشان میدهد سالی ۲ خواننده ندارند ولی آرشیوش از ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ که ترک شده موجود است! احتمالا آرشیو شما توسط هکر ها حذف شده. گوگل حذف نمیکند. منظورم آرشیوپخود بلاگ اسپات است نه آرشیو موتور جستجو

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   مطالب زیادی در آن دوره حذف شده اند. فکر نمیکنم کارِ هکرها بوده است. فکر میکنم که بعدها حجمِ مطالب زیاد شده و در آرشیو نمیگُنجند و به همین دلیل به طورِ اتوماتیک حذف میشوند. به خاطر مجّانی بودنِ وبلاگ؛ فضایِ محدودی برایِ نوشتن دارید. زمانی که این فضا پُر میشود؛ مانندِ ظرفی که پُر اب شده است؛ اگر آبِ بیشتری ریخته شود؛ سرریز میشود و مطالبِ گذشته یا حذف میشوند و یا در آرشیوِ دیگری جکع میشوند و شاید با پرداختنِ پول به گوگل بتوان مطالب قدیمی را دوباره زنده کرد.
   شاید اگر در وبلاگ به نوشتن ادامه ندهم؛ همین مطالب برایِ همیشه بمانند.
   به هر حال زیاد اهمیّت ندارد.

   حذف
 12. شما وبسایتون باید سمت مردم داخل ایران باشه نه اطرافیانتون،شما وبسایت جدیدتون مثل جلسات فراماسونری خصوصی خواهد شد وبدرد مردم نخواهد خورد پس تواون سایت جدیدبرای خودت درجه استادی انتخاب کن کژدم،اخه اونایی که داخل ایران هستن بااین قیمت ارزچه طوری پول ورودبه سایتوجمع کنه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من در ایران زندگی نمیکنم. در ایران «تومان» میگیرید و «تومان» هزینه میکنید. در اینجاها «دلار» و «یورو» و «پوند» و «یِن» میگیرند و همانها را هزینه میکنند. آنهایی که قرار است این وبسایت را طرّاحی کنند؛ در راهِ خدا کار نمیکنند و به «سفرهٔ نذری» اعتقادی ندارند. آنها «دلار» میخواهند و اهميتی نمیدهند که این وبسایت و اهدافِ آن چیست؟
   از طرفِ دیگر من نمیخواهم وبلاگِ کژدم را ادامه دهم. زیرا میدانم که وقتی از کسی بخواهی که باید برایِ مطلبی که میخواند؛ ارزش قائل شود؛ تنها ارزشی که قائل میشود؛ «جلق زدن با مطالب» است. زیرا «مُفت» است. اگر برایِ «نان» پول بپردازد؛ حاضر نمیشود که حتّی تکّه ای کوچک به اندازهٔ «بالِ پشّه» را هدر بدهد. امّا اگر همان نان را «مُفت» بدست بیاورد؛ باخودش میگوید: اهمیّتی ندارد.
   برایِ من هیچ اهمیّتی ندارد که شما مرا به بنیانگذاریِ نوعی از «فراماسونری» متّهم کنید. زیرا این اتّهام را نوعی آب ریختن به آنجایی که می سوزد؛ ارزیابی میکنم.
   آنچه که شما آنها را «مردم» میخوانید رأیشان را به هر کسی که یک کیلو پیاز بیشتر بدهد؛ میفروشند. نه روزنامه میخوانند و نه میفهمند که «تحلیل» یعنی چه؟
   بنا بر این من به دنبالِ کسانی هستم که «میخوانند» و تلاش میکنند که «بفهمند».
   گویا شما حافظهٔ تان مانندِ «ماهی هایِ طلایی» است و یادتان رفته است که در «گفتگویی از نوعی دیگر» در رابطه با «تعریفِ نوینِ انسان» چه ها گفته شده است؟
   اگر «همیاری» وجود نداشته باشد؛ شما به صورتی بسیار آسان به آرزویِ خود میرسید.
   زیرا نه «استادی» و نه «حلقهٔ فراماسونری» وجود خواهد داشت و ....
   نخود نخود .... هر که رَوَد خانهٔ خود.

   حذف
  2. آیا فکر میکنید که حتّی اگر آن ۸ هزار دلار به جیبِ من برود؛ من میلیونر میشوم؟
   گاوِ مجسّم .... آن ۸ هزار دلار حقوقِ ۲ تا ۳ ماهِ یک کارگرِ ساختمانی است... امّا همچنان کارگر میمانند. زیرا همه اش آفتابه خرجِ لحیم میشود.
   از دهان به دهان شدن با «چاهِ مستراح ها» حالم به هم میخورد.
   برو رادیو فردا و نیویورک تایمز و واشینگتن پُست و هزاران نشریهٔ «اشِ نذری» بخوان. مگر من «سیبِ سرخ» برایت فرستاده ام؟

   حذف
  3. کاشکی فقط یه ذره درک میکردی که چقد اینجا اوضاع خرابه
   با شاهی پول درمیاریم و با پوند خرج میکنیم..شایدم دینار کویت!!

   حذف
  4. ذهنِ من زنگ زده است و دردِ دِلِ شما را نمی فهمد.

   حذف
  5. ۴۰ سال است که سلطنت طلبان؛ جمهوریخواهان؛ سکولارها؛ آقایِ منشه امیر؛ ناسیونالیستهایِ دو آتشه و .... در حالِ سرنگون کردنِ رژیم هستند.
   امّا رژیم همچنان پا برجاست.
   ۴۰ سال همهٔ این مزخرفات را خواندید؛ در سالِ ۸۸ عقلتان بیشتر از «رأی منو پس بگیر» قدّ نداد.
   در آبانماهِ ۹۸ گفتم که «ایرانیها فقط عصبانی شده اند». اکنون همه در رابطه با «نقطهٔ عطف» حرف میزنند و مقالاتِ آتشین مینویسند و «مرثیه خوانیها» را می اندازند. امّا من هیچ نقطهٔ عطفی نمیبینم و میدانم که «پُخ» همان «پُخ» است. من ماجرایِ آبانماه را یک «شکستِ مفتصحانه» خواندم و همچنان بر آن پای بند هستم. دادنِ بیش از ۱۵۰۰ کُشته و هزاران اسیر را نمیتوان «نقطهٔ عطف» نامید. آنهایی که میخواهند این شکستِ بزرگِ احمقانه و مفتضحانه را با شعارهایِ آتشین «بَزک دوزک» میکنند؛ فقط «خائنینِ بالفطره» هستند.
   باز هم شکست خواهید خورد و باز هم گریه خواهید کرد. زیرا همهٔ تان سر و تَه یک کرباس هستید.

   حذف
  6. درود کژدم
   کی «نقطه عطف» خونده؟؟
   سلطنت طلبا و جمهوری خواهان و... ول کن اینا اصلا وجود خارجی ندارن.
   اینترنشنال هم داره گوه خوری اضافی میکنه ( همون میدونیم که تهشون به کجا وصله)
   تظاهرات گله ای تاریخ مصرفش گذشته.

   حذف
  7. در ایران هیچ چیزی تاریخ گذشته نیست. یک کمی بزک دوزکش میکنند و بهتر «آکبند» فروش میره.

   حذف
  8. تو راهکار به آتش کشیدن اموال رژیمت در گروی ماندن ترامپ و شکستن ستون فقرات اقتصادی رژیم بود که البته هم انصافا راهکار خوبی بود
   ولی الان پارامترهای معادله تغییر کردن...چرا نمیای راجب این جریان جدید کمی همفکری کنیم تا بلکه یه راهکار پیدا کنیم برای رهایی ازین رژیم ستمگر
   یه دوستی دارم مثال قشنگی زد
   میگفت قورباغه رو تو دیگ آب جوش بندازی از اختلاف دمای زیاد میپره بیرون فرار میکنه ولی وقتی آب تو دیگ سرده و قورباغه توشه زیرشو روشن کنی تا آب بجوشه قورباغه بدون اینکه متوجه بشه پخته میشه و میمیره...همین بلا سر هم میهنات اومده...فشار رو کم کم زیاد کردن..هم میهنات دارن میمیرن زیر فشار..خط فقر ۱۰میلیون تومنه و طبق آمار رسمی ۷۸درصد مردم درآمد زیر ۵میلیون دارن...ینی بیشتر از دو سوم تو فقر مطلقن
   تو این شرایط کدوم مخ کار میکنه؟
   باید ذهنارو بریزیم رو هم یه راهکار کم خطر واس فیتیله پیچ کردن این بیناموسا پیدا کنیم که دیگه تا هفت نسل بعدشون خواب تشکیل هلال شیعی رو هم نبینن
   بی صبرانه منتظرم یه تحلیل استراتژیکی جدید از شرایط موجود بخونم ازت کژدم عزیز ❤❤

   حذف
  9. لطفاً کسانِ دیگری را در «بالاترین» و «تلگرام» و «توئیتر» پیدا کنید و افکارتان را بریزید روي هم و «سالادِ فصل» درست کنید.

   حذف
 13. خوانندگانی که «افشاگری» میفرستند؛ نظراتشان را منتشر نمیکنم. این افشاگریها به دردِ کسی نمی خورد مگر آنکه همچنان در عصرِ «افشاگریها» یخ زده باشند.
  این نوشتار را نیز فقط برایِ توضیحِ شرایط ایجادِ وبسایتِ جدید نوشتم.
  لطفاً برایِ افشاگریها به BBC و وبسایتهایِ احمدی نژادی و رادیو فردا و ایران اینترنشنال و بالاترین و رادیو اسرائیل و توئیتر و تلگرام مراجعه کنید.

  پاسخحذف
 14. اگر «خدا» و «الله» و «یهوه» و «مسیح» و «مهدی» و «سوشیانت» کمک کنند و وبسایتِ جدید راه بیفتند؛ در وبسایتِ جدید به «لایه هایِ زیرین» خواهیم پرداخت و «سطح» را به رادیو فرداها و ایران اینترنشنالها خواهیم سپرد و آنچه را که شاید اینگونه مراکزِ پروپاگاندایی پس از مدّتی به عنوانِ «خبرِ روز» و با تیترِ درشت منتشر کنند؛ مدّتها پیش از آن خواهیم دانست و زمانی که «تیتر» زدند؛ به ریشِ این مراکز سخن پراکنی و خواننده هایشان خواهیم خندید.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. برخی از «اوباشان» به بهانهٔ تعطیل شدنِ وبلاگ؛ به جایِ فرستادنِ نظراتِ به درد بخور. فحّاشی میکنند. که چرا رفتی و ما را غمگین کردی؟
   اگر لیاقتش را دارید یک وبلاگِ کوچک در همین سطح بسازید. اگر ندارید خفه شوید.

   «آشِ نذری تمام شد.»

   حذف
  2. محسن فخری زاده به دَرَک شتافت.
   ماجراها در حالِ شیرین شدن هستند.

   حذف
  3. جناب کژدم خبر ترور این کله گنده سپاه شیرینی بود که با زهر باخت ترامپ به ما داده شد...نتانیاهو گفته خبرهای مهتری در راهه

   حذف
  4. امپراتوریِ مشعشع و بزرگِ صفوی و تغذیهٔ «سوپر»:

   (مصرف سنگدان، دل، جگر و پای مرغ دست‌ِ کم به «سه برابر» افزایش یافته است.)

   در بلادِ کُفر از این «پس مانده ها»؛ غذایِ سگ و گربه درست میکنند.
   به «اوباش سیّد رضا کوروش» و همپالگیهایِ «اصلاح طلبش» بگویید:
   تو را خدا بیایید و یک «رفراندومِ پیمانِ نوینِ اعماء و احشاء» راه بیندازید.
   البتّه «هر نفر یک رأی» (طبقِ فرهنگِ مشعشعِ آریاییهایِ شیعه مسلک شترها هم نفر حساب میشوند).
   دموکراسیِ سکولار یعنی همین .... «نه یک کلمه کمتر.... و نه یک کلمه بیشتر»

   حذف
  5. اگر ترامپ هم بازی را می بُرد؛ وضعیّت بهتر از این نمی شد.
   ترامپ «ناسیونالیستِ آمریکایی» است. ساکنینِ ایران را به تخمش هم حساب نمیکرد.
   انتظاراتِ واهی نداشته باشید.
   جو بایدن یک «گلوبالیست» است و باز هم ساکنینِ ایران را به تخمش نیز حساب نمیکند. رژیمِ شیعیِ حاکم بر ایران برایِ بایدنِ ارزشِ «سرباز در صفحهٔ شطرنج» را دارد و با نهادینه شدنِ «اقتصادِ جنگی»... «سربازانِ یا مُفتِ یا زهرایی» را به ارزشِ «یک پاپاسی» در جیبش دارد.

   حذف
  6. مایهٔ تأسف است که با اینکه در ۴ سالِ گذشته به ۱۰۰ زبان گفتم که به ترامپ دل نبندید؛ باز هم ترامپ را ناجی میدانید.

   حذف
  7. کژدم خودمونیم تو هم حالا که دیدی ترامپ برنده نشده داری حرفتو عوض میکنی و گرنه بارها گفتی کار رژیم تمومه...

   حذف
  8. «خودتونید» یا «خودمونیم»؛ فرقی ندارد.
   واقعیّت این است که «پیشبینیِ کژدم اشتباه بود».
   اگر شرایط تغییر خواهد کرد؛ تقصیرِ من نیست. من فقط یک نفر هستم و اگر تعدادِ پیشبین هایِ درست و اشتباهِ این «یک نفر» را با پیشبینی هایِ تحلیلگرانِ بسیار مشهور که «کار گروههایِ زیادی دارند» مقایسه کنید؛ کژدم با توجّه به «بی کَسی» و «تنهایی» بسیار موفّق تر بوده است.
   امّا مهمّ ترین تقصیرِ من این است که نباید به «تواناییِ دیدنِ خود» بیش از حدّ اعتماد میکردم.
   از این رو؛ یک پوزشِ بزرگ به خوانندگان بدهکارم.
   آیا دیده اید که حتّی کوچکترین جمله را در نوشتارهایم؛ سانسور کرده باشم؟
   این جملات نیز هرگز سانسور نخواهند شد.
   همهٔ نوشته هایِ این وبلاگ؛ «تاریخِ برهنهٔ دریافتهایِ سیاسیِ کژدم» هستند.
   گاهی «مزخرف گویی» کرده ام و در «بیشترِ اوقات»
   بهترین «پیشگوییها» را کرده ام.
   هیچ کدامشان را نیز انکار نمیکنم.
   اگر پایِ ایرانیان پا بر هوا است؛ به خاطرِ سانسور و اصلاحِِ گزارشهایِ مربوط به رفتارهایِ سیاسی و اجتماعیِ آنها توسّط خودشان و یا رهبرانشان است.
   باید بیاموزید که «راستگویان» باشید و از «اشتباه» نهراسید و از «اشتباهاتتان» دفاع نکنید و یا آنها را «توجیح» نکنید.
   تنها موجودی که اشتباه نمیکند؛ «خدا» نام دارد که توسّطِ کشیشهایِ «Pagan»ها آفریده شده است.

   حذف
  9. فرق من با بسیاری از «شماها» این است که بسیاری از «شماها»؛ اوباش «عبد القدیر خان»و اوباش «محسن فخری زاده» را «دانشمندانِ هسته ای» میدانید.
   دانِشِ این اوباشان در حدّ دانشِ «شمپانزه» است. آنها فقط تکنسینهایِ شمپانزه وار هستند.
   در رابطه با ساختِ «بمبِ اتمی» آنکه سزاوارِ لقبِ «باب» است؛ «اوپنهایمر» است. بقیّهٔ «بمب سازان»؛ چه روس و یا چینی و یا ..... همگی «شمپانزه» هستند.
   فرقِ من با بخشِ بزرگی از خوانندگان در همین نکته نهفته است.

   حذف
 15. ما ترامپ رو ناجی نمیدونیم
  بلکه منتظر بودیم به شکلی ناخواسته مقدمات سرنگونی این رژیم کثیف رو با استراتژی های ضد گلوبالیسمی برامون فراهم کنه که نموند و با اومدن بایدن برگشتیم سر نقطه اول ولی با شرایط و ضوابط جدید در بازی های سیاسی که اونم اینجا نمیخوای راجبش حرف بزنی
  شرایط خیلی فرق کرده و شرایط جدید عکس العمل های جدید میخواد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پس از بازی با کلمات (فلسفه بافی)؛ همهٔ آنچه که گفتید نشان میدهد که ترامپ را «ناجی» میدانستید.
   حتّی پیش از انتخابِ ترامپ در ۲۰۱۶ بارها گفتم که اگر «نیرویِ درونی» ندارید؛ از ترامپ چشم بپوشید. زیرا ترامپ به دنبالِ «کُنتراتچی» است.... وگرنه به اندازهٔ کافی «حرّاف» و «شعار دهنده»ها وجود دارند.
   با من شوخیِ « بازی با کلمات» نکن.
   «من» بو ایشین «قحبه سی یَم».

   حذف
  2. 😂😂نه والا برداشتت اشتباه بود
   قبلا یه کامنت ازت خوندم که گفته بودی ترامپ دنبال بازتعریف خاورمیانه به نفع امریکاست..گفتی در مسیر مطامع امریکایی میتوانید رژیم را برچینید ولی در مطامع امریکایی غلت نزنید و راه خود را بروید
   اصن کدوم عقل سالمی فکر میکنه که ترامپ به فکر starve to death ایرانیاست؟
   سرنگونی رژیم اگه قرار باشه بدست مردم انجام بشه نیاز به اپوزوسیون به قول خودت《در قامت حکومت》داره که درحال حاضر وجود نداره
   مردم حتی اگه نیروی درونی داشته باشند چطور این نیروی به اصطلاح درونی را بدون یک رهبر به جنبش برای سرنگونی تبدیل کنند؟
   پس حق داشتیم به ترامپ نه به عنوان یک ناجی بلکه به عنوان یه پنجره طلایی نگاه کنیم.

   حذف
  3. نه تنها برداشتِ من اشتباه نیست؛ بلکه برداشتِ شما از اینهمه نوشته ها بسیار تأسف بار است.
   آنچه که من گفتم این بود:
   اگر میبینید که «دیگران» که البتّه استراتژیستهای بسیار مطّلعی دارند؛ برایِ به زانو در آوردنِ رژیم بر رویِ «خشکانیدنِ ریشه هایِ مالیِ رژیم» روی آورده اند؛ بدانید که این استراتژی در صحنهٔ اجرا است و شما به عنوانِ کسانی که میخواهند رژیم را سرنگون کنند؛ باید به موازاتِ این استراتژی حرکت کنند و منابعِ مالیِ رژیم را به آتش بکشید.
   در اینجا ۲ گزینه بر رویِ میزِ شما قرار میگیرد:
   ۱- یا میتوانید پس از ضربه هایِ سنگینی که به رژیم وارد میشود؛ قدرتِ سیاسی را بدست آورید.
   ۲- یا توانِ قبضهٔ قدرت را ندارید و از نیرویِ خارجی برایِ پشتیبانی کمک میگیرید.
   امّا اگر بنشینید و فقط مطلب بخوانید تا برایِ شب نشینی هایتان «تنقّلات» درست کنید؛ دیگران به طورِ کامل سرنوشتِ شما را خواهند نوشت. امّا اگر دستی بر آتش داشته باشید؛ میتوانید کنترلِ بخشی از سرنوشت را به دست گیرید.
   اگر اپوزیسیونی در «قامتِ حکومتی» وجود ندارد؛ یا آنرا بسازید و یا بروید و بنشینید تا «مهدی خان» ظهور کند و نجاتتان دهد.

   حذف
  4. نشستن پایِ سخنانِ شما و امثالِ شما واقعاً ملال آور است و پاسخهایِ تکراری دادن «ملال آورتر» است.
   گویی که همهٔ شاگرد تنبلها را در یک کلاس جمع کرده باشند که فقط کاغذ و قلم و حروفِ الفبا را میشناسند. امّا هیچگونه تولیدِ فکری ندارند و حتّی نوشته ها را با «لهجهٔ میمونی» میخوانند و به زبانِ «شمپانزه» میفهمند.

   حذف
  5. حقیقتا حق با شماست چون من به اندازه شما با سیاست درگیری نداشته ام..امثال من نوعی در همان سطح الفبایی هستیم و به همین جهت بود که به این وبلاگ می آمدیم تا کمی ذهنمان باز بشود..منتها شما ندانستن رو مساوی کم هوشی قرار داده ای درحالیکه این دو شاید یک نتیجه را به عنوان خروجی داشته باشند ولی یکی نیستند..شما به دنبال افرادی میگردید که صاحب نظرند که بتوانید با آنها به تبادل نظر بپردازید لذا اگر این گونه نظرات باعث آزار شماست من به نوبه خود دیگه حرفی نخواهم زد و اگر ایرادی نداشته باشه فقط میخونم

   حذف
  6. انتظارِ من آنچه که شما تصوّر کردید نیست.
   انتظارِ من این است که به این وبلاگ به عنوانِ «خبرکزاری» نگاه مکنید و آنرا مانندِ «کتاب» بخوانید. برخی مسائل تاریخشان میگذرد. امّا شیوهٔ برخورد با مسئله تاریخش نمیگذرد. آنچه که مهم است شیوهٔ برخورد است که از آن میتوانیم بیاموزیم که چقدر درست عمل میکند و یا اشتباه است.
   برایِ مثال؛ دورانِ «داعش» به آن شکلی که بود تمام شده است. امّا در همان دوران در این وبلاگ مسائل و پیشبینی هایی وجود داشتند که برخی زودتر و برخی دیرتر به واقعیت تبدیل شدند و برخی از پیشبینی ها نیز اشتباه بودند.
   آنچه که مهمّ است «متودولوژیِ پیشبینی ها» است و اینکه چرا برخی به واقعیّت پیوستند و چرا برخی از آنها اشتباهی از آب در آمدند و در این میان کژدم چه پارامترهایی را فراموش کرد و در معادله نگنجانید که در نتیجه تعدادی از پیشبینی هایش غلط از آب در آمدند؟
   اینگونه است که رشد میکنیم ولی اگر این وبلاگ را مانندِ قصّه هایُ «عشقِ سوزانِ حسن کچل و زیبایِ خفته» بخوانید. بهتر است که نخوانید.

   حذف
 16. کژدم من بیشتر به خاطر لحن صحبتتون و طنز های استعاره ای به وبلاگتون مراجعه میکنم تحلیل های سیاسی که برای طبقات پایین جامعه ارزشی نداره.چه با گلوبالیسم و چه ناسیونالیسم مسیر شارلاتانیزم و پول درآوردن تا ابد برای ما بازه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. در اینجا شما به یک فرقِ اساسی اشاره کردید.
   فرهنگِ من (کژدم) با فرهنگِ خوانندگانِ عمومی زاویه ای ۱۸۰ درجه دارد.
   تلاش برایِ بوجود آوردنِ وبسایتِ جدید؛ برایِ کم کردنِ این فاصله است.
   اینکه شیوهٔ نگارشِ طنز آمیزِ کژدمی چشمِ شما را گرفته است؛ نشان از وجودِ «Insight» در درونِ شماست که من و شما را اندکی به هم نزدیکتر میکند و زاویه کوچکتر می شود.
   در وبسایتِ جدید آنچه که معنی ندارد؛ «پول سازی برایِ منافعِ شخصی» است.
   اگر هزینهٔ «آبدوغ خیار و یک نانِ لواش برایِ تیلیت کردن» در بیاید؛ به اندازهٔ کافی میتواند «کژدم» را دوباره «خر» کُنَد تا دوباره به صحرایِ کربلا بزند ... هرچه بادا باد.

   حذف
 17. سلام کژدم، تا مدتها با لایه لایه بودن پیاز گونه ترامپ و تحقیر کردن رژیم شنیع ملایان و تو کون سگ فرو کردنشان زمین و زمان را به هم میدوختی و روزی هشدار جنگ میدادی و دور شدن از پادگانها و مراکز نظامی و روزی برای این مردم درمانده و مستاصل ترامپ را ناجی ساخته بودی، حال ترامپ را ناجی نمیدانی؟! تو ما رو مسخره کردی یا دچار آلزایمر شده ای؟!!!! آنتی خایمال

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. «خایه لیسِ گرامی»

   برو به «کُسِ ننه ات» بخند.
   من همیشه آنهایی را که از ترامپ به عنوانِ «ناجی» نام میبردند؛ به «انتظاراتِ احمقانه» متّهم کرده ام.
   اگّر «ننه اَت» مرده است؛ به «کُسِ خاله» و یا «کُسِ عمّ اَت» و یا «کُسِ خواهرت» و یا «کُسِ زَنَت» بخند.

   حذف
  2. اگر وبسایتِ جدید براه بیفتد؛ از دستِ روسپی زاده هایِ «خایه لیس» و همپالگی هایش رها خواهیم شد و میتوانیم در یک کتابخانهٔ ساکت و آرام؛ به مطالعه بپردازیم.

   حذف
  3. فحاشی و فحش کش کردن ساده ترین و آسانترین و کوتاه ترین مسیر برای پاسخ به سوال کننده است! من همواره تو و طرز تفکر و تحلیلهایت را بسیار ارزنده و پرمحتوا میدانم و هرگز قصد توهین و فحاشی نداشته ام! ولی الان با برگشتن ورق انتخابات امریکا و احتمال حذف ترامپ به هزار و یک ترفند، دیدگاه شما در خصوص خود ترامپ و نقشی که میتوانست در نابودی و خشکاندن ریشه ملایان حرامزاده حرامخوار ایفا کند را نمیتوانی فی الفور انکار کنی و با کلمه ترامپ ناجی نبوده و نیست ، 180 درجه در حرفها و تحلیلهای قبلی ات بچرخی، من از نبود ترامپ مثل خیلی از ایرانیهایی که با آمدنش امید تازه ای در دلشان برای به زیر کشیدن اهریمن 41 ساله به وجود آمد ناراحت و عصبانی ام ولی نباید سریع رنگ عوض کنیم و 180 درجه از تحلیل ها و گفته ها و نوشته هایمان زاویه بگیرییم، ایرانیان و به قول تو ساکنان مستراح فکر میکردند با بودن ترامپ و فشارهای حداکثری میتوانند این دغلکاران جنایتکار و غارتگر را به زیر بکشند، شاید برخی هم به چشم ناجی به او نگاه میکردند ولی چون الان فعلا نتوانسته ریاست جمهوری دوره بعدش را تضمین کند برای تو اخ و پخ شده و دیگه کسی نیست؟؟ البته همه ما ایرانی ها اینطور فکر میکنیم یکی تا میتازد و پیش میرود خیلی عالی و توانمند و قدر است ولی تا اینکه یه جایی کم میارد یا نتیجه مطلوب را نمیگیرد شروع میکنیم به اینکه از اول عرضه نداشت و بی خایه بود و هزار تا حرف دیگه، موفق باشی، دلت خواست بازهم فحش بارونم کن! آنتی خایمال! در ضمن مطمئن باش هیچ ایرانیی به اندازه من از این رژیم خبیث و کثیف و حرامخوار و دغل ملایان متنفر نیست. موفق باشی

   حذف
 18. درود
  البته ترامپ به طور صد در صد شکست نخورده
  شاید ورق برگرده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درود
   بسیار سخت است و به «معجزه» نیاز دارد.
   تلاشهایِ ترامپ فقط برایِ روحیه دادن به «ناسیونالیستهایِ آمریکایی» (۸۰ میلیون نفر) است تا یاد بگیرند که «تا آخرین نفس بجنگند» و هیچ میلیمتری را بدونِ نبرد؛ به دشمن واگذار نکنند.

   Don't Give up without a Fight

   حذف
  2. پس ما هم باید یاد بگیریم.

   حذف
  3. درود

   Don't Give up without a Fight

   این جمله؛ بیش از ۱۳۰۰ سال است که در ایران فراموش شده است. اگر این جمله فراموش نمی شد؛ ایران همچمان یک قدرتِ بزرگِ جهانی می ماند.
   این جمله فقط به «نبردهایِ سیاسی و نظامی» خلاصه نمی شود و پهنایِ بسیار گسترده ای دارد.
   شوربختانه؛ همهٔ این پهنه ها به دشمن واگذار شده اند و اکنون در شرایطی گیر افتاده ایم که عدّه ای روسپی زادهٔ «شیعه مسلک»؛ «محسنِ فخری زاده» را مانندِ «تانکِ فلّاق» و «دستگاهِ ویروس یاب» به عنوانِ «دانشمندِ والا گُه عَرِ هسته ای» به کونِ ساکنینِ ایران فرو میکنند.
   اگر عمقِ فاجعه را بفهمید؛ خواهید دید که کارهایِ بسیار سختی در پیشِ رو هستند که دموکراسی خواهیِ «شازده سیّد» (هر نفر یک رأی) فقط خندیدن به «کُسِ ننهٔ ساکنینِ ایران» است.

   پایندگان و سرفرازان باشید.

   که البتّه کاری بسیار سخت و نفس گیر و سخت است.

   حذف
  4. ما با توجّه به استفاده از «منطقِ کاربُردی» میدانیم که ایجادِ یک امپراتوری کارِ ساده ای نیست. امّا باز هم میدانیم که هیچ چیز در آن ۱۶۰۰ سالِ امپراتوریهایِ ایران (ماد-هخامنشی-اشکانی-ساسانی) به صورتِ «نوشته هایِ مدوّن» باقی نمانده اند. زیرا هیچگونه فرهنگِ «نوشتن» در فرهنگِ احمقانهٔ ایرانی وجود نداشته است و همه چیز با فرهنگّ انتقالِ اطّلاعات به صورتِ «سینه به سینه» به «گا» رفته است.
   اگر حدّ اقلّ حتّی نوشتارهایِ آمیخته به دروغ نیز داشتیم؛ میتوانستیم آنها را «راستی آزمایی» کنیم. امّا زمانی که هیچ نوشته ای به جز چند «سنگ نوشته» از قبیلِ «منم کوروش شاهِ شاهان ....» در دست نداریم؛ باید چه خاکی بر سر کنیم؟

   ۱- یهودیها تاریخِ مدوّنِ آمیخته با دروغ و افسانه سرایی دارند و یهودیانِ کنونی میتوانند بر اساسِ آنها بالاخره به جایی برسند.
   ۲- انگلیسها نیز این تاریخِ نوشته را دارند.
   ۳- بخشِ بزرگی از هندی ها نیز دارند.
   ۴- یونانیها نیز دارند.
   ۵- رُمی ها نیز دارند.
   ۶- چینی ها نیز دارند.
   ۷- ژاپنی ها نیز دارند.
   امّا ایرانیها مانندِ مَثَلِ «حَسنی به مکتب نمی رفت؛ وقتی هم می رفت «جمبه» میرفت... هیچ چیزی ندارند. برایِ اینکه:
   «جُمبه ها»... مکتب تعطیل است.
   در وبسایتِ جدید قصد بر آن است که به «ریشه ها» بپردازیم. البتّه نه به عنوانِ «موّرخ» بلکه به عنوانِ کسانی که میخواهند بدانند که بالاخره باید «چه خاکی بر سر بریزیم» تا از این منجلابِ ۱۳۰۰ ساله بیرون آییم؟

   حذف
 19. میخواهم بدانم که نظرتان به عنوانِ خواننده و مشتریِ دیرینِ این وبلاگ در رابطه با این خبر چیست؟ چقدر نکته بین هستید؟ آیا بهتر شده اید؟ یا اینکه همان شاگردِ تنبلِ آخرین صفِ صندلیهایِ کلاس باقی مانده اید؟

  https://tinyurl.com/y6r6jhev

  این پرسش «مسابقهٔ هوش» نیست؛ بلکه برایِ «رو در رو» قرار دادنِ شما با خودتان است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. اینکه حزب دموکرات دارد جیغ و ویغ می کند یعنی ترامپ در جریان بوده و حتی به اسرائیل کمک کرده است و ترامپ حمایت اسرائیل را بدست آورده برای دور دوم. بخاطر معامله ترامپ با اسرائیل، ترورهای بیشتری در انتظاره

   حذف
  2. این خبر بسیار ساده بود. امّا شما دروغِ به آن بزرگی که در خبر آمده است را ندیدید.
   این خبر با این گزاره آغاز میشود:

   (برنی سندرز، سناتور مستقل از ایالت ورمانت، روز شنبه هشتم آذر ماه گفته است ....)

   نویسندهٔ این گزاره توی چشم شما دروغ میگوید. زیرا برنی سندرز «نمایندهٔ مستقلّ نیست» بلکه به عنوانِ یکی از نامزدهایِ ریاستِ جمهوری از طرفِ حزبِ دموکرات؛ در ۲ دورهٔ انتخاباتی (۲۰۱۶ و ۲۰۲۰) ماهها بر رویِ صفحهٔ تلویزیون به نشان دادنِ جایِ دوست و دشمن پرداخته است و هر ۲ بار نیز پس از خر کردنِ «چپول هایِ آمریکا»؛ رأی را به جیبِ کلینتون و سپس جو بایدن ریخته است.
   جیغ و ویغها و نظریّه پردازی هایتان را که اخیه و بخیهٔ بی ربطِ مطالبِ دیگری است که در جاهایِ دیگر خوانده اید را ول کنید.

   چرا متوجّه این دروغِ بزرگ نشدید که در همان آغازِ نوشتار به خوردتان داده شد؟

   اوّل «قاچِ زین را بچسب»....
   سواری پیشکش.

   حذف
  3. سخنِ شما در این رابطه که ترامپ برایِ دورِ دوّم حمایتِ اسرائیل را به دست آورده است؛ که البتّه منظورتان احتمالاً انتخاباتِ ۲۰۲۴ است نیز یک «کُس شعرِ بزرگ» است.
   ترامپ در میانِ یهودیهایی که در کشورِ اسرائیل زندگی میکنند و ماجراهای خاورمیانه برایِ آنها مسئلهٔ حیاتی است؛ حدودِ ۷۰٪ طرفدار داشت. آن ۳۰٪ نیز که مخالفش بودند؛ یهودیهایی بودند که سرشان با کونشان فوتبال بازی میکند (مثلِ سبزها و کمونیستها و LGBT ها).
   امّا یهودیانِ اسرائیل به ترامپ و یا جو بایدن رأی ندادند. ایرانیهایِ ساکنِ ایران نیز چه موافق و یا مخالف؛ به ترامپ و یا بایدن رأی ندادند بلکه در آمریکا قضیّه درست برعکس بود و ۷۰٪ یهودیانِ آمریکا به جو بایدن رأی دادند و فقط ۳۰٪ آنها از ترامپ حمایت کردند.
   این امر نشان میدهد که «توطئهٔ قومِ یهود» که دنیا را میچرخانند فقط یک افسانه است که در میانِ «کُس مُخ های باورمند به تئوریهایِ توطئه» رایج است. اینگونه «کُس مُخ ها» لازم نیست که مطلبی بخوانند؛ زیرا آن «قدرتِ برترِ سیاسیِ جهانی» مانندِ «الله» و «یهوه» بر همه چیز ناظر و عاملِ اصلی است و سرنوشتها را مینویسد و بقیّه فقط اسباب بازی و عروسکِ خیمه شب بازی هستند.
   به جایِ «قصّه بافی» مطلب را با دقّت بخوانید.

   حذف
 20. یک جور فرار رو به جلو بود چون قرار نبود بنا بر شرایط جدید منطقه و جهان و وضعیتی که جوبایدن ئر اون قرار داره مذاکره ای مانند قبل شکل بگیره...شاید بشه گفت جنگ در ادامه صلح و صلح در اامه جنگ!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نظرِ شما هیچ ربطی با نوشتهٔ لینک برقرار نمیکند.
   اینکه میگویید «قرار نبود .....» را از کیفِ پولت در آوردی؟ چه کسی این قرار را گذاشته بود؟
   چرا اصلِ مطلب را نمیخوانید و قصّه میبافید؟

   حذف
 21. درود کژدم
  به نظرم با اومدن احتمالی بایدن، ترامپ و نتانیاهو نمی‌خوان بزارن توافقی مثل برجام دوباره شکل بگیره.
  چون گلوبالیست ها میخوان تو منطقه جنگ های مذهبی راه بندازن و رژیم ایران هم مهره خوبیه برای این هدف.
  گلوبالیست ها از یک طرف میخوان رژیم هسته ای نشه و از یک طرف دیگه به رژیم کمک میکنن تا به جنگ های نیابتی خودش ادامه بده(مثلا بعضی تحریم هارو ور میدارن)
  ولی این قضیه ضرر میزنه به روند صلح اعراب و اسرائیل(چون رژیم دوباره شاخ میشه براشون)
  از یه طرف دیگه ترامپ هم میخواد به اهداف خودش برسه و آمریکا در آینده وارد جنگ های الکی نشه چون هزینه بره برا آمریکا. (همون طور که دیدیم خیلی از نیرو هاشو از افغانستان برگردوند)
  آمریکا و اسرائیل هر کاری میکنن تا همه در های توافق و مذاکره احتمالی بین رژیم و دولت بایدن بسته بشه ( حالا یا با تحریم ها یا با ترور ها یا خراب کاری های نیروگاه های هسته ای و...)

  با سپاس شاگرد تنبل کلاس اشکان  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. من در اینجا پیشبینی نمیکنم. بلکه به اسرائیل و دولتِ ترامپ پیشنهاد میکنم که این «تخم مرغِ رنگی» را زیرِ پا لِه کنید. تا موضوعی به نامِ «برجام» و «بازگشت به برجام» در صفحهٔ شطرنج باقی نماند. مطمئن باشید که رژیمِ شیعیِ حاکم بر ایران هیچ گُهی نمیتواند بخورد. جو بایدن و «۱+۴» نیز برایِ مدّتِ کوتاهی «جیغ و ویغ» راه می اندازند و پس از کمتر از یک ماه «مالاسیده» میشوند. سپس رژیمِ شیعی را به حالِ خودش رهاکنید تا مثلِ سگها و گربه ها «زخمهایشان را بلیسند».

   حذف
  2. به ردّ پاها نگاهی بیندازید:

   - ۱۲ نفر اتوموبیلِ «شمپانزه دانشمند» را به گلوله بستند.

   - تعدادی از مهاجمین در درگیری با محافظینِ دلاور که اساتیدِ هنرهایِ رزمی نیز بودند کشته شده اند.

   - کدام درگیری؟ کدام کشته؟ ... آقا ... ماجرا خیلی پیچیده تر از اینها بود.
   اصلاً مهاجمی وجود نداشت که کشته بشود و یا نشود .... اصلاً این «شمپانزه - دانشمند» را «مرّیخی ها» و یا سایرِ موجوداتِ فضایی با «کنترل از راهِ دور» کُشته اند.......نشان به آن نشانی که یکدفعه یک «لوحِ صیقلیِ فلزّی» در «یوتا» پیدا شد و چند روزِ بعد به طورِ اسرار آمیزی ... ناگهان ناپدید شد.
   این کار نمیتواند کارِ «یهودیهایِ پدرسوختهٔ فسقلی» باشد که قدّ متوسطشان ۱۵۰ سانتیمتر است و کشورشان «عمقِ استراتژیکِ جغرافیایی» ندارد و اگر مسلمانها فقط «بشاشند» ... اسرائیلِ پدر سوختهٔ غدّهٔ سرطانی را «شاش» می بَرَد....
   نتیجهٔ فنّی و علمی این است که دستهایِ «ماورایی» در کار بوده اند... شاید موجوداتی از مثلّث برمودا در این کار دست داشته اند... باور ندارید؟ از «ژنرال حسنِ عبّاس» و «رائفی پور» بپرسد که متخصصیِ این کار هستند ... وگرنه ۴۰ سال است که در حالِ «یک لقمهٔ چپ» کردنِ این یهودیهایِ نسناس کوتولهٔ نیم وجبی هستیم و همهٔ اطرافش را با اوباشانِ «حزب الله» و «حماس» و «جهادِ اسلامی» محاصره کرده ایم و اگر فقط تکان بخورند ... «حیفا» را میزنیم....
   پرسیدی که بعد از زدنِ «حیفا» چه میشود؟
   خوب ... ساکنینِ «کشورِ تهران» و مخترعینِ «گزِ اصفهان» و دانشمندانِ «قُم» همگی به بهشت میروند.... مگر «حضرتِ آیةالله امام خمینی» چنین وعده ای نداده بود که «آریاییهایِ شیعه مسلک» را به بهشت خواهد فرستاد؟؟

   نتیجه اینکه:
   این مادر قحبه ها را بزنید. زیرا به شدّت به خود ریده اند..... نترسید... حتّی اگر نوه هایِ خامنه ای را نیز بگایید ... جرأتِ پاسخگویی ندارند و برایش «توجیحِ شرعی» میتراشند.

   حذف
  3. حسن نصرالله از ترس رفته سوراخش بسط نشسته

   حذف
  4. این یک فرصتِ طلایی است.
   اگر ناتانیاهو و ترامپ آنرا به هر دلیلی از دست بدهند؛ احمق هستند.
   ترامپ باید بفهمد که مهم نیست که باخته است؛ بلکه مهمّ این است که هدفِ خاصّی داشت که واردِ کارزارِ انتخاباتی شد.... هدف همچنان همانجا است و تغییری نکرده است و باید زده شود.
   ناتانیاهو هم باید اینرا بفهمد. وگرنه «نبردِ واترلو» در انتظارشان است.

   حذف
 22. کژدم جان اینها دارن «صبر استراتژیک» میکنن 😂😂

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این یک رسمِ قدیمیِ ایرانی است.

   «خودش خشک میشه می اُفته»...

   حذف
 23. تا کنون ۵ روایتِ سراسر دروغ در رابطه با کشته شدنِ «محسن فخریزاده» را به بازارِ مکّارهٔ «تشتک نیوزها» و «پشمک نیوزها» برای ایجادِ سرگرمی ریخته اند که یکی از آنها «هالیوودی» و تحتِ تأثیرِ اراجیفِ دکترینالِ «حسن عبّاسی» و توسّط یک «مستند باف» (نَه مستند ساز) مطرح شده است که نشاندهندهٔ بی سوادیِ این «اوباشِ مستند باف» است که اعدادش با هم نمیخوانند.
  روایتِ اوباش «گروهبان صفوی» نیز یک گنده گوزیِ بزرگ در رابطه با «اشرافِ اطّلاعاتیِ ۲۰ ساله» و حتّی تعیینِ نقطهٔ حادثه از ۲۰ سال پیش (پیشبییِ نقطه زن).اوجِ روایتهایِ «شورایِ عالیِ امنیّتِ تانکِ فلّاقی» و بسیار شبیهِ ماجرایِ «دستگاهِ ویروس یاب» است.
  یک روایتِ «خاله زنکی» نیز توسّطِ «۲ بیوه» بنا بر دستوراتی که گرفته اند؛ در جلو دوربین با «کُس هایشان» روایت تعریف میکنند.
  روایتِ «حملهٔ بشقاب پرنده ها» و عدمِ وجودِ تیمِ عملیّاتیِ انسانی که توسّط «فارس نیوز» مطرح شد و به هیکلِ «سخنگویِ کمیسیونِ امنیّتِ مجلس» رید که هنوز هیچّی نشده اظهارِ «فضله» فرمود که این تیمِ عملیّاتی همان بود که نطنز را منفجر کردند.
  برآیندِ همهٔ این مزخرفات این است که میخواهند بگویند که اسرائیل فقط یک تیمِ عملیّاتی دارد که میتواند از جنوب تا شمال و شرق تا غرب را پوشش دهد و مانندِ «ملخ» به همه جا میپرند!!!
  امّا در پَسِ پردهٔ این مزخرف گوییها یک بحرانِ عمیق وجود دارد. بحرانی که حتّی «انگل حسن نصرالله» را به پناه بردن به «زیرزمینهایِ تاریک تر و عمیق تر و خفه شدن» واداشته است.

  کژدم میگوید که حالا میتوانید به صورتِ عملی ببینید که «سازماندهیِ افقی» و «تبدیل شدن به اشباح» چقدر تأثیر گذار است و میتواند رژیم را به شدّت مستأصل کند.
  اکنون رژیمِ شیعی میخواهد به «شکارِ جاسوس» به صورتی گسترده بپردازد که نشان میدهد؛ سیستمِ اطّلاعاتیِ رژیم پُر از «اشباح» است و این بحران بسیار عمیقتر از کشته شدنِ اوباش «محسن فخری زاده» میباشد. زیرا «شکارِ جاسوس» به صورتِ گسترده میتواند تمامیّتِ سیستمِ اطّلاعاتی رژیم را به خطر بیندازد.
  نتیجه اینکه: مشکلاتِ رژیم را به خودش واگذار کنید و بگذارید آنها در رابطه با مشکلاتشان و پیدا کردنِ راهِ حلّ ها تلاش کنند. زیرا نوشتن و بحث کردن در رابطه با این مشکلات؛ نوعی کمکِ فکریِ مجّانی به رژیم است.
  مهمّ نیست که ترامپ شکست خورده است؛ زیرا در طولِ ۴ سالِ قبل نیز هیچکاری برایِ مدّعیانِ «اپوزیسیونچی» انجام نداد. زیرا میدانست که همهٔ این اپوزیسیونچیها» عدّه ای «اوباش» هستند و قصدشان «بده بخوریم .... بده بخوریم» و تیغ زدنِ دلارهایِ آمریکااست.
  حال همهٔ اوباشانِ «تحلول گر» به این مسئله هجوم آورده اند که «جو بایدن با رژیمِ شیعی چه خواهد کرد؟» و آدامسِ جدیدی برایِ جویدن و «روشنفکر نمایی» پیدا کرده اند.
  آیا وظیفهٔ آنهایی که میخواهند رژیمِ شیعی را سرنگون کنند؛ تمام شده است؟ یا اینکه باید وظایفِ جدیدی برایِ خود تعریف کنند؟
  اگر ببینید که جو بایدن میخواهد به رژیمِ شیعی چراغِ سبز نشان دهد؛ چکار باید بکنید؟ آیا باید بگویید که ماجرا دیگر تمام شد؟ یا اینکه به دنبالِ راههایی برایِ زمین زدنِ و بی اثر کردنِ تلاشهایِ جو بایدن باشید؟
  یا خودتان را با خواندنِ مزخرفاتِ «تحلول گرها» مشغول کنید؟

  پاسخحذف
 24. این سایتی که میگی اگه بتونه به طور خودکار ip ها رو تشخیص بده و اون هایی که بدون استفاده از تور ازش بازدید میکنن بلاک کنه خیلی خوبه.
  میشه همچین سایتی ساخت؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این وبسایت قرار نیست که IP ها را تشخیص بدهد و از مراجعه کنندگان جاسوسی کند. ولی تنها راهِ ورود به وبسایت و مطالعهٔ مطالب؛ پرداختِ حقّ اشتراک است. من فقط پیشنهاد کردم که به هر وبسایتی که مراجعه میکنید از Tor استفاده کنید. حتّی اگر وبسایتهایِ بسیار شناخته شده باشند.
   این وبسایت اگر راه بیفتد؛ مانندِ «شرابِ مختوم» خواهد بود.
   «شرابِ مختوم» بدونِ خِلط است.

   حذف
 25. به طورِ عمومی نظرات را منتشر نمیکنم؛ تا فضایِ بخشِ نظرات پُر نشود.
  عدّه ای از خوانندگان پرسیده اند که وضعیّتِ «همیاری» به کجا رسیده است؟

  پاسخ:

  تعدادی از خوانندگان خواسته اند که همیاری کنند. امّا برخی از آنها مشخّص نکرده اند که این همیاری چقدر خواهد بود؟ لذا از خوانندگانی که چه با آدرس تماسِ قبلی و یا آدرس تماسِ اخیر تماس گرفته اند؛ خواسته ام که تا اطّلاعِ ثانوی؛ هیچ مبلغی پرداخت نکنند.

  در مجموع اُفقِ خوبی دیده نمیشود. به همین خاطر نیز از این خوانندگان خواسته ام که صبر کنند.

  پاسخحذف
 26. جناب کژدم اینکه ارزش نظرات شما بسیار بالا هست شکی در ان نیست و اینکه استقبالی هم نشده هم یک واقعیت دردناک!!!...اما کوشش حداقل 13 14 ساله شما در فضای مجازی و تکلیف خواننده های حداقل ده ساله ای نظیر من چه خواهد شد...من حاضرم هزینه زحمات شما را بپردازم و این حق شماست اما اینکه بخواهید یک دفعه از دنیای مجازی خداحافظی کنید باید بگویم این حق را حداقل از نظر اخلاقی ندارید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. دوست عزیز
   من به دنبالِ حقّ و حقوق نیستم. فقط اینرا میدانم که ادامهٔ کار به این شکل؛ بی فایده است.
   اگر به دنبالِ شهرت و پول بودم؛ این راه را انتخاب میکردم:

   https://tinyurl.com/y4jxklox

   فارغ از اینکه چه تعداد هوادار و یا منتقد پیدا میکنی؛ کار و بارت سکّه میشود. زیرا دنیا پُر از مردمانِ «دردمند» است.
   از طرفِ دیگر به اینکار علاقه دارم و میدانم که مانندِ هر رشته ای اگر تمامی توانت را رویِ آن متمرکز کُنی؛ هر روزه صیقل پیدا میکنی و مردم به صورتِ تجربی از اثرِ کارهایت راضی میشوند. برایِ انجامِ برخی کارهای مهمّ دیده ام که مشتریها حاضرند ۱۰ ها هزار دلار بپردازند. امّا به خاطرِ اینکه اینکار جنبهٔ خرافی پیدا کرده است و بسیاری از شیّادان در این مسیر برایِ کسبِ درآمد می پردازند؛ نمیخواهم در ردیفِ اینچنین اشخاصی قرار بگیرم.
   اگر به شغلِ اصلی خودم بچسبم نیز میتوانم زندگیِ بسیار راحتی داشته باشم.
   لذا مسئله اساساً بر سرِ «حقوق» و درآمد نیست.
   مسئله بر سرِ ارائهٔ «سیستمِ فکری» است که نیاز به کارِ حرفه ای دارد و با «وبلاگ بازی» به جایی نمیرسد.

   حذف
 27. کژدم گرامی اکنون آن چه از همه ی گمانه زنی ها (در تحلول ها هم هست) بر می آید این است که دولت بایدن همراه با اتحادیه ی اروپا یک برجام دوم (برجام موشکی) در نظر خواهد داشت و نقطه ی صفر برجام باز نخواهد گشت و فشار هایی که زحمت به وجود آوردن آن را ترامپ به عهده گرفته ، دولت بایدن از آن بهره برداری می کند و مفت از آن نمی گذرد. احتمالا دولت بایدن «شورای اقدام ایران» یا همان «آبرامز» را به سر جای خود بگذارد.
  اما آن چه واضح است و ترامپ می گفت، بایدن با چین سازش خواهد کرد.
  کژدم شاید با واکسن جدید «شعار ما پیروزیم» سر بدهند و دولت چین را از ماست مالی کردن موضوع ویروس طلایی تبرئه کنند.
  کژدم گرامی به نظر شما آیا ویروس طلایی موجب شکست ترامپ شد؟ آیا سستی دولت چین و پنهانکاری در کنترل ویروس در مراحل اولیه فراموش خواهد شد؟
  آیا رویکرد دولت امریکا یک شبه با رفتن ترامپ عوض خواهد شد یا همان گونه که زنده یاد مانوک خدابخشیان می گفت: «امریکا یک سیستم است و خودش را طی زمان اصلاح می کند و اکنون پس از چهار دهه به این نتیجه رسیده با جمهوری اسلامی سازش نکند.» نظرتان چیست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. از نظر دادن خسته شده ام. هر جوری که دوست دارید ببافید.

   حذف
 28. https://tinyurl.com/y6rmbkfj

  آذربایجان اُیاخدی .... اُسّوراغا دایاخدی....

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. درکت میکنم.بهت خیلی فشار آمده.آزربایجان از نظر شما متوهمان آریایی وقتی بیدار است که با بچه اش فارسی صحبت کند،منابع زیرزمینش را فارسها غارت کنند،کمترین بودجه را داشته باشدوبیشترین مالیات را بپردازد،نتواند به زبان مادریش تحصیل کند،افتخارتش به نام پارسها تمام شود،جوانانش را تروریستهای کرد مورد حمایت آریاییها در مرز بکشند،برای یک کار شرافتمندانه آواره شهرهای فارس و بنادرجنوب شود،مورد استهزا و تمسخر قرار گیرد و در آخر آسیمیله شده و از هویت و فرهنگ خود متنفر شود(عین تو) وزحمات چند هزار ساله اش در حفظ و شکل دادن به کشور نادیده گرفته شود.
   در آخر یک چیزی بگم: شما فارسها،با این اخلاق و فرهنگ سیکیم خیاری که دارید،تا ثریا هم برویم هیچ گوهی نمیشوید.
   ضمنا روح اله زم هم اعدام شد.الان در بین باهوشان پارسی بحث هست که زم از خودشان بود یا نه؟

   حذف
  2. نظرت را منتشر کردم؛ زیرا این حقّ تو بود که در برابرِ سخنِ من «داد بزنی».

   گفتی: «درکت میکنم»..... من میگویم که هیچکس نمیتواند از کسی دیگر؛ درکی درست داشته باشد. زیرا «دَرکها» از هزار تویِ «فیلترها» ردّ میشوند و هر کسی برایِ خودش «فیلتر»هایی دارد. فیلترِ اصلی شما «احساساتِ بی ریشه و سرِ هم بندی شدهٔ ناسیونالیستی» است. این احساس را «فارسها» و «کُردها» و «عربها» و همهٔ «خرچنگها» و «قورباغه ها» نیز به صورتی «ابتدایی» دارند.
   امّا آنچه که شما اکنون هستید؛ با آنچه که فارسها و ترکمنها و کُردها و ترکها هستند؛ فرقی ندارد. زیرا ترکیبِ همهٔ اینهمه «اقوامِ قهرمان» همین «ایرانِ گُربه نشانِ خودمان» را ساخته است که یک «کشور مستراح» است و لیاقتی بیش از این را نیز نداشته است و اگر «تقسیم» شود؛ چند «کشور مستراحِ کوچکتر» از درونش بیرون می آید.
   افکارِ شما به دردِ دورانِ «رضا شاهی» میخورد. البتّا نه برایِ ساختنِ «آذربایجانی پیشرفته» بلکه برایِ «گل آلود کردنِ آب».
   امّا دنیا «دگر گشته است» و بنیادهایِ این دگرگونیها را نه «فارسها» و نه «تُرکها» و نه «عربها» و نه «کُردها» پی ریزی نکرده اند. زیرا «بی هویّتها» نمیتوانند «آینده ای درخشان» داشته باشند.
   کدام «هویّت خواهی»؟ مگر «مستراح» هویّتی بهتر از «مستراح بودن» دارد؟ کدام «زبانِ مادری» که زبانِ دیگری؛ حقّش را خورده است؟ کدامتان «زبانِ زنده» دارید؟
   مگر زبانِ فارسی در دنیایِ کنونی به جز استفاده در «کوچه و خیابان» و درونِ «خانواده» ارزشِ دیگری دارد؟ آیا زبانِ «تُرکی» به جز یک زبانِ «کوچه و خیابانی» است؟ زبانِ کُردی نیز همین است.
   فارسی را مثال زدم فقط به این خاطر که شما ادّعا میکنید که «فارسها» حقّ «زبانِ تُرکی» را خورده اند. وقتی که زبانِ فارسی خودش هیچ «پوخی» نیست؛ باید ارزشِ «زبانِ تُرکی» و «کُردی» و «عربی» را خودت محاسبه کنی.
   همهٔ تان سر و تَه یک کرباس هستید. فقط شکر کنید که آذریها به خاطرِ «شیعهٔ شنیعه» بودن؛ حدّ اقل «تراختور سازی» و «ماشین سازی» و چند کارخانهٔ دیگر دارند. امّا «کُردها» به خاطرِ «سُنّی بودن» ... هیچ چیز ندارند.
   دوستِ عزیز ... با «مالیخولیا بافی» نمیتوان به «قلّهٔ تمدّن» رسید.
   در پایان احتمال میدهم که «روح الله زم» را بوسیلهٔ «سوراخِ کونِ پان تُرکها و پان فارسهای شیعه مسلک» کشتند.

   حذف
  3. گاهی دهانت را باز می کنی در و گوهر بیرون می ریزد.
   سپاسگزارم.
   همهٔ تان سر و تَه یک کرباس هستید. فقط شکر کنید که آذریها به خاطرِ «شیعهٔ شنیعه» بودن؛ حدّ اقل «تراختور سازی» و «ماشین سازی» و چند کارخانهٔ دیگر دارند. امّا «کُردها» به خاطرِ «سُنّی بودن» ... هیچ چیز ندارند.
   کژدم به آن عقب مانده ی ذهنی بگو که در سال ۸۸ کورد و تورک و تهرانی در خیابان کنار یکدیگر ایستادند.

   حذف
  4. سال ۸۸ نشان داد که ساکنینِ ایران (جمیعاً صلوات)احمقهایی بیش نیستند.
   اگر کُردها نیز در این جمع بودند؛ نشانهٔ «وحدت در حماقتِ ملّی» است.

   حذف
 29. امیدوارم آنهایی که برایِ «روح الله - نیما زم» سینه میزنند؛ تا کنون «خر فهم» شده باشند که این موجود؛ نه یک موجودِ سیاسی (دارایِ درکِ سیاسی) بود و نه یک «مبارز»؛ بلکه متعلّق به بخشی از درگیریهایِ «باندهایِ غارتِ شیعیانِ شنیعه» حاکم بر ایران بود و فدایِ «کیرِ خَرِ بالانشینانِ سفرهٔ غارت شیعیانِ شنیعه» شد.

  https://tinyurl.com/y7fkwhzb

  «روسپی زادهٔ سیستانی» نیز زبانش در سوراخِ کونش گیر کرده است و تکان نمیخورد.
  آن ۱۵۰۰ نفری که قتلِ عام شدند؛ همچنان «بی نام و نشان» مانده اند و هیچ زبانی برای یاد آوریِ آنها در دهان نمی چرخد؛ امّا وقتی یک نفر از درونِ این باندهایِ بی شرف؛ به دستِ باندهایِ بی شرافتِ دیگر کشته میشود .... آه و فغان به راه می اُفتد.
  به سادگی میشنویم که:
  یک کولبر را کُشتند.... یک کارگر خودسوزی کرد؛ ۱۲ نوجوان و کودکِ دبستانی خودکُشی کردند...
  این خبرهایِ «به سادگی» فقط چند ساعت در تیترهایِ دستِ چندمِ خبری می مانند و مانندِ «گوز»ّ محو میشوند.
  امّا پُفیوزی مانندِ «روح اللهِ زم» (هم ردیفِ اکبرِ کُس کِشِ گنجی)... تبدیل به «مسیحِ زمان» می شود و مانندِ کیرِ خری که از بالایِ دَر آویزان است... هر لحظه به پیشانی اَت کوبیده میشود.
  اگر این پروپاگاندایی که راه افتاده است؛ خریداری نداشته باشد؛ «هفت خواهرانِ BBC » ؛ گُه میخوردند که اینهمه بر رویِ آن پافشاری کنند.
  پافشاریِ اوباشانِ BBC و ۶ خواهرش بر رویِ ماجرایِ «زم» نشان میدهد که تمامیِ هیکلِ «اپوزیسیونچی ها» ارزشِ ریدَن نیز ندارد.
  خاک بر سرِ همهٔ آنهایی که نُقلِ مجلسشان چنین موجوداتِ بی سر و پایی است.
  یادتان می آید که اصلاح طلبانِ روسپی زاده؛ در سالِ ۸۸ آن پاسدارِ کُس کِشِ یک چشم را «بُریده از رژیم» معرّفی کردند که به خاطرِ حمایت از «رأی منو پس بگیر» از اوباشانِ سپاهِ پاچاهاردارن استعفا داده و دستگیر شده است؟ و بعدها مشخّص شد که یکی از عاملانِ اصلیِ سرکوبِ «رأی منو پس بگیرها»ی سبزاللّهی بود؟
  چند بار باید از یک سوراخ کونتان بگذارند که بالاخره بگویید: آآآآآخ؟

  پاسخحذف
 30. با نبش قبر بعضی از تاپیک ها یک دلیل روشن برای ادامه ندادنت در این وبلاگ یافتم فقط بگو آیا درست است یا خیر
  شما در این سالها سعی در پیش بینی بعضی مسائل مهم در صحنه سیاست نمودی که به قول خودت یک "تصویر به واقعیت تبدیل نشده" بود و کسی نبود که به این پیش بینی ها ارزشی قائل شود و یک "استراتژی" برایش تدوین کند و فقط به عنوان یک خبر خوانده شد.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. نه تنها برداشتتان کاملاً اشتباه است؛ بلکه به جای مسائلی که در نوشتارها در آن بازهٔ زمانیِ مشخّص نگاه کنید؛ به دنبالِ علّتِ نوشته شدنِ آن می پردازید که نتیجه اش هر چه که باشد مزخرف خواهد بود.ادامه ندادن به این وبلاگ بارها توضیح داده شده است و نیازی به («عدمِ ادامه» شناسی) نیست. زیرا بارها گفته ام که نوشتن در حدّ یک وبلاگ برایِ من هیچ ارزشی ندارد.

   حذف
  2. شما نوشته های خود رو هم کتمان میکنید واقعا عجیبه چون من سعی کردم از عین لغات استفاده کنم!
   اگر هدف اون چیزی بود که شما عنوان میکنید پس چه نیازی به نبش قبر نوشتارهاست؟!
   نگاهتون بسیار به مخاطبان بدبینانه ست و این غیرمنصفانه س چون حتی اگر برداشت ها اشتباه باشند سعی در فهمیدن خط فکری شما خودش یک قدم مثبت است.. روده درازی نمیکنم ولی لپ کلامم این است که عمیقا در مورد نگاه استراتژیکی شما نسبت به مسائل ایران و خصوصیات ساکنین ایران فکر میکنم و به دنبال یک راهکار عملی برای رویش نیلوفری در چاه مستراح

   حذف
  3. آنچه که عجیب است؛ شیوهٔ تفکّر شماست. اینجا یک «وبلاگ» بود و مسائل گوناگونی در بازه هایِ زمانیِ گوناگون در آن مطرح شده اند. «وبلاگ» یک مقاله و یا کتاب نیست. امّا همزمان می توان به آن به عنوانِ یک کتاب و یا مقاله نگاه کرد.
   اینکه «تو آنجا اینرا گفتی» و «در جایِ دیگر آنرا گفتی» به جز مزخرف بافی نیست و راه به جایی نمی بَرَد.
   ۲۰۰ سالِ پیش به «علی محمّدِ شیرازی» (باب) ایراد گرفتند که :
   چگونه میتواند «امامِ زمان» باشد؟ در حالی که حتّی «عربی» بلد نیست؟؟؟!!!!!
   امّا نگفتند که «محمّدِ قرمساق» به جز «عربی» با هیچ زبانی حتّی «آشناییِ اوّلیّه» نیز نداشت. نه «انگلیسی» و نه «فرانسوی» و نه «فارسی» و نه «زبانِ کیرِ خَر» را نمی فهمید ... امّا «کُسِ شعرهایش» که به «قرآنِ کژیم» مشهور است؛ «کتابِ آسمانی» نامیده میشود و این «مَردَکِ روان پریش» را «آخرین پیامبر» (خاتم الانبیا» مینامند. در حالی که هیچ سخنِ جدیدی برایِ گفتن نداشت و مزخرفاتِ تورات و انجیل و فرهنگِ اعرابِ را مخلوط کرده و به عنوانِ «کلامِ خدا» به همه چپانید.
   مزخرفاتی که شما می بافید؛ در همین مقوله می گُنجَد. اینجا اینرا و آنجا آنرا گفتی؛ مشکلِ «معلولیّتِ ذهنیِ شما» را حلّ نمیکند.
   من صادقانه گفتم که شما اشتباه برداشت کرده اید.
   من هیچ چیز را انکار نمیکنم. این شما هستید که نمیتوانید میانِ «گفته ها» رابطه برقرار کنید.
   در این وبلاگ به برخی «اصول» و بسیاری از وقایعِ روزمرّه پرداخته شده است.
   اینکه به قولِ خودت نبشِ قبر کُنی و به دنبالِ «کُس شعر» بافی بِگردی؛ مشکلِ هیچکس را حلّ نمیکند.
   امیدوارم که «خرفهم» کرده؛ بوده؛ باشیده باشید. به زبانِ «دَری» گفتم که با «فارسی اشتباه نشود.

   حذف
 31. https://www.radiofarda.com/a/31014021.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آقای خاوند دریچه هایِ کوچکی را برای مطالعه باز کرده اند. امّا در این نوشتار به شدّت دچار «خود سانسوری» هستند و به مسائل بنیادی تر نپرداخته اند.

   حذف
 32. جناب کژدم این هم مقاله جالبی هست

  «قرنطینه بزرگِ» ویرانگر در جهان سوم

  https://ir.mondediplo.com/2020/11/article3606.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. این مقاله سطحی نگر است. مشکلاتی که بر شمرده است؛ در سالهایِ آینده حتّی بدونِ وجودِ «ویروس طلایی» نیز ظاهر می شدند و «ویروس طلایی» فقط آهنگ و شتاب آنها را اندکی بیشتر کرده است.
   آنچه که هیچکس در رابطه با آن سخنی نمیگوید این است که پس از انتشارِ عمدی «ویروسِ طلایی» (جنگِ بیولوژیک) توسّط «حزب کمونیستِ چین»؛ بمبهایِ هسته ای که در صفحهٔ شطرنج نقشِ «وزیر» را بازی میکردند؛ اکنون نقشِ «رُخ» و «فیل» و «اسب» را بازی خواهند کرد و نقشِ
   «وزیرِ صفحهٔ شطرنج» به عهدهٔ نسلهایِ بعدی و بسیار کشتارگرتر و ویرانگرترِ «ویروس طلایی» واگذار شده است.

   حذف
  2. بهتر است بگویید حزب کمونیست با همکاری گلوبالیست ها برای تغییر سبک زندگی مردم...تعیین نوع نیازهای مصرفی اینده....تاثیرگذاری بر تغییرات اب و هوایی ...افزایش سطح کنترل جامعه این ویروس طلایی را به کار گرفتند و حالا راند بعدی شروع شده که استفاده بیشتر هر کدام از این رقیب ها(یا حتی دشمن..گلوبالیست ها...حزب کمونیست)در این نقطه عطف تاریخی از ویروس طلایی می باشد

   حذف
 33. با سپاسگزاری از مطلبی که فرستادید؛ آنرا تغییر ندادم و فقط از طول و عرضِ لینک کاستم که به شکلِ زیر منتشر میشود:

  https://tinyurl.com/yanlf6pk

  آنچه که در این لینک میخوانید و یا خواهید خواند؛ گامی کوچک در مسیری است که بدونِ این جنگنده ها نیز؛ زندگییِ ویرانِ فرزندانتان را ویران تَر خواهد کرد.
  شاید اکنون با «لپ تاپالهٔ اهدایی مامی جون» عشق میکنید؛ امّا آیندهٔ تاریکی در انتظارِ خودتان و فرزندانتان در پیش است که چشمهایِ کورِتان نمی بیند.

  پاسخحذف
 34. پاسخ به همهٔ پرسشها و تقاضاهایِ «ترانه هایِ درخواستی»:

  https://tinyurl.com/ycqqclr3

  https://tinyurl.com/y593tv6h

  امیدوارم لذّت ببرید.  پاسخحذف
 35. ایا برآمد ترامپ پایان لیبرالیزم است – یوال نوا هراری

  https://www.akhbar-rooz.com/%d8%a7%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%85%d8%af-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d9%85%d9%be-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b2%d9%85-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%db%8c%d9%88/

  پاسخحذف
 36. کژدم شما پیشبینی میکردین که برای به زیرکشیدن ترامپ همه غولهای تکنولوژی و رسانه با هم متحد بشن؟بزودی این اتحاد ترسناک بخش عظیمی از ثروت های زمین رو تصاحب میکنه و دوران بردگی جدیدی شروع میشه.شاید هم جایگزین جدید برای ما هیچکارگان

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پاسخ به شما و خواننده ای که ترجمهٔ یکی از نوشتارهایِ «یوال نوام حریری» را فرستاده بودند.

   من پیش بینی نمیکردم که برایِ به زیر کشیدنِ ترامپ همهٔ قدرتهای سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی باید به یکدیگر متّحد شوند. بلکه گفتم که این انتخابات یک «جنگِ جهانی» است و آنچه را که اکنون «ترامپیسم» نامیده میشود و همچنین «برکزیت» و «داعش» را بخشی از جنبش جهانیِ «به حاشیه رانده شدگی» قلمداد میکردم و همچنان نیز بر این «کشفِ خود»؛ استوار و پا برجا هستم. این جنبش ادامه خواهد یافت. زیرا ساختارهایِ کنونی بر اساسِ «تعریفهایِ اشتباهِ کُهن از انسان» که چه بسا تا ۴۰ سالِ اخیر به صورتِ «نمونه هایِ مثبت» قلمداد میشدند؛ اکنون نه تنها پاسخگو نیستند؛ بلکه «گونهٔ انسانی» را به «درگیریهایِ بی پایانِ درونی» میانِ «داراها» و «ندارها» و «شارلاتانهایِ رهبر» سوق میدهند؛ بدونِ آنکه به مشکلِ اصلی» اشاره کنند.
   «یوال نوام حریری» به این مسئله بسیار نزدیک شده است؛ امّا به خاطرِ پذیرفتنِ «تعریفِ نیاکانی از انسان» و عدمِ «پوست اندازی» و عدمِ پذیرفتنِ «پوستِ نوین» در حدّ «شارلاتان» باقی مانده است؛ و من اینرا «عمدی» میدانم.
   «یوال نوام حریری» همه چیز را میداند و به همین دلیل او را یک «شارلاتانِ بی شرف و خائن» ارزیابی میکنم.
   «ترامپ» نشان داد که یکی از ریشه هایِ «به حاشیه رانده شدگی» در آمریکا را که ریشه در «گلوبالیسم» دارد را به عنوانِ شعارِ بازگشت به «Old Ways» ؛ شعارِ انتخاباتی خود قرار داد و پیروز شد و در آن مسیر نیز تلاش کرد. امّا از همان زمان گفتم که حتّی در صورتِ پیروزیِ کاملِ ترامپ؛ آثارِ مثبتِ این جنبش؛ در بهترین و خوشبینانه ترین حالت؛ بیش از چند دهه ادامه نخواهد یافت. زیرا پرسشِ اصلی «باز تعریفِ انسان» است که بیش از ۱۰ هزار سال است که همچنان «دست نخورده» باقی مانده است.
   پرسشِ اصلی این است که :
   چگونه میتوان یک مسئلهٔ پیچیده را که به هر کجایَش دست میزنی؛ گند و کثافتِ تعریفهایِ دروغین از «انسان» بیرون میزند؛ مسئله را حلّ کرد؟

   در آینه به خودتان و سپس به اطرافتان نگاه کنید.... چه تعداد «انسان» میبینید؟
   این وبسایتی که ترجمهٔ نظرِ «یوام نوال حریری» را منتشر کرده است نیز فقط میخواهد بگوید که (دیدید که بالاخره لیبرالیسم شکست خورد؟ ... پس بیایید کمونیست شوید تا درهایِ بهشتِ «قوطی کبیریتی» به رویتان باز شود)....
   در واقع کاری در حدّ اوباشانِ «مسلمان» و «مسیحی» که با عاریه گرفتنِ نظراتِ دیگرانی که «مشهور» شده اند و جذّابیّت دارند؛ میخواهند برایِ خود «مشروعیّت» بتراشند.

   نتیجه اینکه:

   جنبشِ به حاشیه رانده شدگی؛ به اشکالِ گوناگون ادامه خواهد یافت و آنچه که «ترامپیسم» نامیده میشود را نمیتوان با انتقام از ترامپ و هوادارانش سرکوب کرد. زیرا «چشمه هایِ زاینده ای» وجود دارند که کارشان تولیدِ «به حاشیه رانده شدگی» در سطحِ بین المللی است و «ترامپیسم» و «برکزیت» و .... ؛ فقط در حدِ «پاسخگوییِ هیستریک» به قطعاتِ این «پازِلِ دَرهم بَرهَم» هستند.

   حذف
 37. کژدم تو این ده هزار سال گذشته چرا این اتفاق نیفتاده که ما باید تا امروز صبر میکردیم؟یعنی هیچ انسانی با هوش و نبوغ انسان امروزی وجود نداشته که به این قضیه اعتراض و یا حتی اشاره کنه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پرسشِ شما نشانهٔ حماقتِ والایِ شماست.
   مگر تا لحظه ای که «نیوتون» قوّهٔ جاذبه را کشف کرد؛ آیا سیبها وقتی از درخت کنده می شدند؛ به آسمان میرفتند؟ یا سنگها پس از پرتاب شدن به طرفِ فضا حرکت میکردند؟ آیا نیوتون این اتّفاقِ تکراری را کمتر از هزاران بار دیده بود که سیبها به زمین می افتند؟ پس چطور شد که در یک لحظه رازِ بر زمین افتادنِ سیب برایش کشف شد؟
   مگر میلیونها سال قبل از نیوتون این اتّفاق به طورِ مکرّر نمی افتاد؟ آیا کسی باهوش تر از نیوتون پیدا نمی شد که «قدرتِ جاذبه» را کشف کند؟

   حالا فهمیدی که چقدر احمق هستی؟
   هرچند که «لپ تاپاله» داری و شاید «دانش گُه» هم رفته ای و مامان جونت فکر میکنه که «بچّه اش خیلی باهوشه»....
   متاسّفانه «حماقت درمان ندارد». زیرا در «DNA» ثبت شده است.

   حذف
 38. در قسمت هایی از نوشتارهای قبلی شما خوانده ام که شما برای تحلیل درست در همه موارد به طبیعت پدیده مراجعه میکنید و در جایی دیگر نیز خواندم که فرموده بودید آیین تائو و نگرش آن به زندگی اساس نظام کمونیستی چین را تشکیل میدهد..از طرف دیگر نگاه و رجوع به طبیعت در مسائل و پدیده ها جزء لاینفک آیین تائو است..پس با جمع بندی این مسائل جناب کژدم آیا شما کمونیست هستید؟ و یا این نظام و تفکر حاکم بر آن مورد تایید شماست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آخوندِ اُلاغِ گرامی

   بازهم طبق معمول «مزخرف بافتی». من گفتم که «کمونیسمِ چینی» با «کمونیسمِ روسی» و «کمونیسمِ غربی» فرق دارد.
   کمونیسمِ چینی با پشتوانهٔ فرهنگِ «تائوئیستی» بنا شده است.
   اینکه بگوییم «شیعه گری» با «سُنّی گری» فرقهایی دارد؛ دلیل بر «شیعه بودن» و یا «سُنّی بودن» ندارد. بلکه فقط فرقها را نشان میدهد.
   تاکتیکها و استراتژیِ «کمونیسمِ چینی» با تاکتیکها و استراتژیِ «کمونیسمِ روسی» فرقهایِ زیادی داشت و اکنون میبینیم که مروسیه» به «پمپِ بنزینِ چین» تبدیل شده است.
   احمقهایی مثلِ جنابعالی؛ وقتی که کسی در بارهٔ فرقها از نطرِ «تکنیکی» و«روِش شناسی» سخن میگوید؛ تلاش میکنید که در ذهنِ علیلتان؛ او را به یکی از «طرفهایِ مدّعی» نسبت بدهید.
   من فقط تلاش کردم تا تفاوتِ «۲ نوع اندیشه» وشیوه هایِ برخورد آنها را نشان دهم.
   مانندِ کسی که میخواهد فرقهایِ «پنی سیلین» و «آموکسی سیلین» را توضیح دهد و «گاوی مانندِ جنابعالی» با حالتِ «کون برهنگی» به میدان می پرد و میگوید:

   تو طرفدارِ «پنی سیلین» هستی؟ یا طرفدارِ «آموکسی سیلین»؟
   کژدم پاسخ میدهد:

   احمق جان .... من طرفدارِ هیچکدام نیستم... فقط فرقها را توضیح دادم که در «مغزِ منجمدِ آخوندیِ تو» فرو نرفت.

   خوش بَخِت آنکه الاغ آمد و خر رفت.
   بَد بَخِت آنکه گرفتارِ عَقِل شد.

   در زمانِ خواندنِ شعر؛ «زیر» و «زِبَر» و «پیش» را فراموش نکن.

   ارادتمند «کژدم دالر» (بَر وزنِ «جانی دالِر»).

   حذف
  2. «جانی دالِر»:

   https://tinyurl.com/y5o9nhf7

   حذف