۱۳۹۴ مهر ۲۷, دوشنبه

روسها در سوریه چه اهدافی را دنبال میکنند؟

اهدافی که روسها در سوریه به دنبال آن هستند؛ بسیار فراتر از نگهداری  یک و یا دو پایگاه نظامی در دریای مدیترانه است.
بگذارید به قطعات این تصویر بزرگ بپردازیم؛ تا شاید تصویر بزرگ نمایان شود.

 نفوذ عمیق روسها در حاکمیت اسلامی ایران

روسها از زمان فاجعهٔ ۵۷ به شیوه های گوناگون پروژه «تحت الحمایه» کردن ایران را به پیش بردند که نخستین نمونهٔ حرکت رژیم انگلهای صفوی را در نبردهای «قره باغ» میان آذربایجان و ارمنستان شاهد بودیم. امّا این پروژه با ماجرای نفوذ «سازمان مخفی حزب توده» و «بیژن کبیری» در دورهٔ ریاست «ری شهری» بر وزارت اطلاعات؛ آغاز شد و سپس با حمایت روسها از رژیم بعثی عراق در جنگ ۸ ساله که موجب تضعیف شدید قدرت اقتصادی ایران شده و در چند روز پایانی جنگ؛ اولتیماتوم آمریکا را به گوش رژیم اسلامی رسانیده و پس از آن به صورت «دایهٔ مهربان تر از مادر» برای رژیم اسلامی حاکم بر ایران در آمدند  و پروژه های  تحکیم روابط با رژیم اسلامی را با آموزشهای مستقیم و غیر مستقیم نیروهای اطلاعاتی و سپاه پاسداران از یک سو و استفاده از نزدیکی  عمیق تر رژیم انگلهای صفوی با حکومت بعثی بشار اسد ادامه داده و در نهایت با بازیهای چندگانهٔ روسها با «مسئلهٔ هسته ای» وابستگی و  به تحت الحمایگی در آمدن رژیم اسلامی حاکم بر ایران و سپاه پاسداران به روسها؛ به اوج خود رسید. هرچند که عدهّ ای معدود پس از مدتها گفتند که «بر روی روسها نمیتوان حساب باز کرد» امّا نوکر اصلی روسها (انگل فرزانه) همیشه ادامهٔ بازی را با مشورتهای کرملین ادامه داده است.هم اکنون نیز با به افلاس کشیده شدن ایران و حکومت بشار اسد و شکستهای پی در پی در عراق و سوریه؛ بار دیگر «روسیه» (برای بار دوّم) دایهٔ مهربانتر از مادر شده است؛ لذا باید گفت که اگر «روسیه» بتواند سر و ته ماجرای داعش با هزینهٔ رژیم صفوی و نیروهای پیادهٔ آن به هم آورد؛ برندهٔ اصلی میدان «روسها خواهند بود» و هر دو رژیم «انگل فرزانه» و دنبالچه های لبنانی و عراقی آن و رژیم «بشار اسد» با عمقی بیشتر به «تحت الحمایگی» در خواهند آمد. در تمامی این دورهٔ ۳۷ ساله؛ رژیم انگلهای صفوی؛ یا در «زمین روسها» و یا در «زمین اسرائیل = حمایت از حماس» بازی کرده است و آنچه که توسط «قرمساقهای صفوی مسلک» به طور عمدی فراموش شده است؛ «بازی کردن در زمین ایران» بوده است که نتیجه اش وارد شدن سرزمین ایران به نقطهٔ بی بازگشت «کویر شدن» و از دست دادن «۸۵ درصد منابع آب و ۷۰ در صد از منابع سبز» انجامیده است و اکنون؛ رژیم انگلهای صفوی مسلک؛ ایران و ساکنین ایران را به یک مجموعهٔ «بدبخت» که حتی پشتوانهٔ طبیعی زندگی یعنی «آب و مناطق سبز» را نیز از دست داده اند؛ تبدیل نموده است (لذا آنهایی که شعار آباد کردن دوبارهٔ ایران را می دهند؛ حد اقل؛ با من شوخی نکنند و تنها به دنبال «خرها» باشند). آنهایی نیز که با «کُشتن یک بسیجی در هر ۳ سال» میخواهند خود را «انقلابی و مغز متفکر» نشان دهند نیز؛ بهتر است از این «خر رنگ کنی» و «خود رنگ کنی» دست بردارند.
در دور نهایی بازی که اکنون فرا رسیده است؛ «انگل فرزانه» میخواهند «به گردن آویختن طوق نوکری رسمی روسها» را به عنوان «اقتدار ایران اسلامی» به ماتحت ساکنین ایران و اپوزیسیون قلّابی فرو کنند؛ که البته فرو کرده است. در سوی دیگر؛ ساکنین ایران و اپوزیسیون قلاّبی در برهوت سرگردان شده و نمیدانند که چه باید کرد؟ (یعنی: کور و کر و بی مغز شده اند و البته از همان آغاز نیز اینچنین بوده اند؛ و گرنه چگونه میتوانستند به پارچهٔ سبز چرک مستراخ به عنوان «جنبش رهایی بخش» نگاه کنند؟).
لذا پارامتری به نام «اپوزیسیون ایرانی» وجود خارجی ندارد و اگر «آه و ناله ای» میشنوید؛ بدانید که «چُس ناله» است.
نتیجه اینکه: اگر در جنگ چالدران صفویها؛ کردستان را از دست دادیم و در معاهده های دورهٔ قاجار بخش بزرگی از آسیای میانه را از دست دادیم؛ .... اکنون باید منتظر ویرانی کامل ایران گربه نشان  و بلعیده شدن کامل آن توسط روسها باشیم.
بهانهٔ «پان ایرانیستی» بلعیده شدن توسط روسها هم فراهم است و از آن به عنوان «توطئهٔ عربستان سوسمار خوار» یاد میشود تا راه گلوی روسها در بلعیدن ایران را هموارتر سازد.
نظر مرا میخواهید؟ این است:
روسها بسیار هنرمندانه از افکار گندیدهٔ  «پان ایرانیسم صفوی» برای بلعیدن ایران سود برده اند. همانگونه که انگلهای صفوی از «مجاهدین خلق» و «چریکهای فدایی خلق» (سربازان بی جیره و مواجب) برای رسیدن به حکومت سود بردند. امّا اکنون برای چاره اندیشی بسیار دیر شده و زمان پرداخت «تاوانهای سنگین» و چه بسا «نابودی» فرا رسیده است و کسانی که دلشان را به «برداشته شدن تحریمها» خوش کرده اند؛ باید بدانند که برداشته شدن تحریمها فقط یک طرف قضیّه است و فرو رفتن در باتلاق جنگهای پر هزینه ؛ سوی دیگر آنچیزی است که در حال حاضر در جریان است. اگر تا دیروز «در آمد نفتی» کم شده بود و اکنون ظاهراً قرار است که زیاد شود؛ ولی این درآمدها به سمت باتلاق جنگ سرازیر خواهند شد و در کنار آن «درد بی درمان ریزگردها و گسترش کویر» همچنان ادامه خواهد یافت.
از نظر من مسئلهٔ «تحت الحمایه بودن» رژیم انگلهای صفوی؛ ماجرایی پایان یافته است و تنها با سرنگونی رژیم اسلامی ایران میتواند ملغی شود.
امّا اینکه چرا روسها اکنون و به صورتی ناگهانی وارد معادله شدند؟ ماجرایی است که چندین جنبه دارد:
۱- در آیندهٔ نزدیک؛ غرب به نفت و گاز روسیه نیازی نخواهد داشت و مشتریانش کشورهای آسیایی خواهند بود و در این بازار؛ ۴ رقیب اصلی دارد. (عربستان؛ قطر؛ ایران و عراق). لذا برای روسها بهتر است که با انداختن طوق بندگی به گردن رژیم انگلهای درمانده صفوی و حکومت مرکزی «عراق» اوراق شده؛  بازار نفت ۲ رقیب اصلی (ایران و عراق) به کنترل خود در آورد و سپس با قدرتی بیشتر بتواند با قطر و عربستان سعودی وارد رقابت شود.
۲- امن کردن مسیر صدور نفت به کشورهای آسیایی که باید از طریق سرکوب نیروهای داعش و سایر نیروهای «سلفی - جهادی» و جلوگیری از ورود آنها به آسیای مرکزی انجام گیرد. در این رابطه نیز میبینیم که روسها حرکات مشهودی  از قبیل گماردن دهها هزار نیروی نظامی برای حفاظت از مرزها؛ تقویت پایگاه نظامی تاجیکستان و پیشنهاد سرکوب طالبان به حکومت افغانستان دارند. در واقع میتوان گفت که حرکات اخیر روسها به نوعی «پاتک» نیز تعبیر میشود که در برابر پروژهٔ «هدایت داعش به آسیای مرکزی»؛ انجام گرفته است.
چینیها نخست به خاطر دور نگاه داشتن داعش از منطقهٔ تحت حفاظت «سازمان شانگهای» به این روند روی خوش نشان دادند. امّا واقعیت این است که اگر روسها در این پروژه موفق شوند؛ در «سازمان شانگهای» دست بالا را خواهند داشت؛ زیرا آسیای مرکزی به طور سنّتی تحت الحمایهٔ روسیه است. امّا چینیها به ۲ مشکل دیگر پی بردند. نخست یکدست شدن نفت و گاز روسیه و عراق و ایران و به تحت کنترل در آمدن آن توسط روسها؛ میتواند مشکلات زیادی برای اقتصاد چین بوجود آورد. مشکل دوّم اینکه چینیها با آزردن کشورهای نفت خیز عربی؛ شانسهای آینده برای نفوذ در خاورمیانه را از دست میدهند. لذا چینیها از ماجرا دست شستند.
باز هم به همین خاطر است که آمریکا با چرخشی ناگهانی میخواهد بیش از ۵۰۰۰ نیروی خود را در افغانستان باقی بگذارد.
سکوت اسرائیل نیز به نظر من به خاطر وعده هایی است که در دو ملاقات میان سران اسرائیل و روسیه؛ از طرف کرملین به اسرائیل داده شده است. این وعده ها باید حتماً امنیت و منافع اسرائیل را تضمین کرده باشند. از نظر من این وعده ها احتمالاً بر مسئلهٔ «تحت الحمایگی کامل ایران و عراق» و دنبالچهٔ لبنانی آنها مربوط میشود؛ که دیگر نخواهند توانست بدون اجازهٔ کرملین آب بخورند و مرزهای شمالی اسرائیل امن خواهد شد.
بنیامین ناتانیاهو؛ با دو دیدار با روسها و سکوت؛ توانست دومین چرخش را در سیاستهای اوباما کلید بزند و اکنون دولت اوباما از ترشرویی های خود کاسته و بار دیگر باب مذاکرات نظامی و امنیتی با اسرائیل را باز کرده است.

امّا تمامی آنچه که گفته شد؛ تنها «آغاز بازی» است و اینکه روسها بتوانند در یک نبرد طولانی به پیروزی برسند؛ مسئلهٔ دیگری است.
اکنون باید دید که طرفهای مقابل چه بازیهایی را تدارک خواهند دید؟
آیا روند گسیل شدن نیروهای سلفی جهادی به مناطق شمالی افغانستان و سوریه به اندازهٔ کافی شدت و سرعت خواهد گرفت؟
آیا برای پاتک زدن به پروژهٔ روسها؛ حزب الله لبنان مورد تهاجم نظامی قرار خواهد گرفت؟
آیا پای رژیم صفوی به صورت دخالت مستقیم و گسترده به میدان سوریه کشیده خواهد شد؟
 به هر حال این ماجرا یکی دو روزه و یا در چند ماه آینده  پایان نخواهد گرفت.

کژدم

۷۰ نظر:

 1. Super bravo ......Mr Putin.

  https://youtu.be/IV4IjHz2yIo

  پاسخحذف
 2. جناب کژدم قضیه حادثه قندوز افغانستان ایا می تواند به دلیل چوب لای چرخ کردن چینیها توسط نوکران خود طالبان برای مانع شدن از هدایت طرح روسیه باشد؟چون با توجه به تحلیل جنابعالی چنین نتیجه گیری می توان انجام داد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   چینیها طالبان را بیشتر برای مهار هدوستان نیاز دارند. روسها در فکر مهار هندوستان نیستند از زمان اتحاد شوروی نیز روابط خوبی با هندوستان داشته اند.
   این امر یکی از اختلاف منافع چین و روسیه را نشان میدهد. امّا اشتراتک منافع هم دارند.
   در مورد پرسش شما باید بگویم که به نظر من «حمله به قوندوز» در زمانی که هنوز چینیها به پروژهٔ روسی چرغ سبز نشان میدادند اتفاق افتاد و چه بسا چینیها با دادن دستور حمله به قوندوز؛ عملاً خوراک تبلیغاتی به روسها دادند. پس از آن بود که روسها تصمیم گرفتند پایگاه نظامی خود در تاجیکستان را تقویت کرده و اکنون قرار است تا حفاظت از مرزهای ۱۴۰۰ کیلومتری تاجیکستان با افغانستان به دست روسها سپرده شود.
   چینیها نمیخواهند وارد ماجرایی شوند که برندهٔ آن «روسها» باشند و چه بسا اکنون در حال مذاکره با روسها هستند. امّا اگر نتوانند منافع خود را با مذاکرات به پیش ببرند؛ شاید «چوب لای چرخ روسها گذاشتن» پس از آن آغاز شود.
   چینیها هم میخواهند که آسیای مرکزی امن باشد و این امتیازی است که روسها میخواهند آنرا تضمین کنند. البته برای مسیر نفت و گاز خود و امنیت مرزهای خود. که بالطبع چینیها نیر از فواید جانبی آن بهره مند میشوند. مشکل از اینجا آغاز میشود که روسها به خاطر دست بالا داشتن پس از پیروزی؛ میتوانند به چینیها زور بگویند. چینیها این تجربه را پیش تر از اینها با روسها داشته اند.

   حذف
  2. آنچه که طبعاً به مزاق چینیها و حاکمیت کتافتستان خوش نخواهد آمد و «بودار» است؛ پیشنهاد اخیر روسیه به دولت افغانستان برای بمباران مواضع طالبان است. امّا هندوستان از آن استقبال خواهد کرد.
   مگر آنکه این پیشنهاد تنها برای کاربرد تبلیغاتی برای ساختن یک چهرهٔ قهرمان ضد تروریست از پوتین؛ داده شده باشد.

   حذف
 3. http://foreignpolicy.com/2015/10/15/turkish-prime-minister-there-is-a-360-degree-difference-between-turkish-islam-and-isis/

  این حیوان مسلمان آیا معنی ۳۶۰ درجه را نمیداند یا چیزی میخواد بگه؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   میخواد بگه که اسلام ما با اسلام اونها فرق داره. ولی ۳۶۰ درجه اختلاف یعنی «کاملاً مطابق» هستند. تجربه نیز نشان داده است ترکهای عثمانی چه نقشی در تسلیح و هدایت داعش در کنار قطری ها بازی کردند.

   حذف
 4. اگر وضعیت اقتصادی چین با همین روند نزولی ادامه پیدا کند؛ به یک نقطهٔ عطف کمرشکن خواهد رسید و دنیا در برابر چشمهای «نفت و گاز فروشان» خاورمیانه و روسها تیره و تار خواهد شد و وضعیت اقتصادی ایران به شدت سقوط خواهد کرد.

  http://www.radiofarda.com/content/f35_china_3rd_quarter_slow/27313672.html

  پاسخحذف
 5. این قسمتی از اراجیف و شاید رد گم کردنهای یک سایت خشتک نیوزی که معمولن رد یاب کاربران هستند. هست. لینکش در زیر هست و سطور زیاد . در زیر اشاره میکنه که برد موشکهای کروز ایران حداکثر 400 کیلومتر است. اگه درست باشه که هست. ریده به همه اراجیف خرداران سپاه که قبل از این امریکا رو در خاب میزدند. البته با تل احتمالن. .یک منبع آگاه در صنایع موشکی سپاه پاسداران از دلایل فرود آمدن موشک‌های روسیه در ایران پرده‌برداری کرد.ضمنن میگه موشکهارو عمدن روسیه تو ایران زده زمین /ج. اسهالی ها از روی موتورش و قطعات دیگه کپی کنند. بازم اراجیف میگه. چیزی از موشکها بعد انفجار نمیمونه.عکساش پره برید ببینید. اما 400 مترش سوتی دیگه.

  به گزارش «آمدنیوز»، یکی از راهبردهای موشکی جمهوری اسلامی ایران، تولید موشک‌های کروز برد بلند می‌باشد که جمهوری اسلامی تاکنون موفق به دستیابی به برد بیش از ۴۰۰ کیلومتر در موشک کروز «یا علی» نشده است.

  بر همین اساس، یکی از پروژه‌های رویایی سازمان صنایع موشکی سپاه پاسداران که تاکنون میلیاردها تومان برای آن هزینه شده، اما هنوز به نتیجه نرسیده است، موشک «مشکات» می‌باشد که حدود چهار سال پیش وعده آن داده شد اما هنوز هیچ نتیجه ملموسی از تولید آن به دست نیامده است.

  این منبع آگاه درباره دلایل عدم توفیق ایران در پروژه ساخت این موشک به «آمدنیوز» گفت: «ضعف در طراحی و ساخت موتور زمینی و ضعف در تولید یا خرید ژیروسکوپ مورد نیاز، از دلایل عدم موفقیت سپاه پاسداران برای ساخت و نهایی کردن این پروژه بوده است.»

  این منبع آگاه در سازمان صنایع موشکی سپاه پاسداران افزود: «چندی پیش خبری در رسانه‌ها مبنی بر «سقوط چهار یا پنج فروند موشک کروز روسی در خاک ایران» منتشر شد که با تکذیب طبیعی ایران مواجه گردید. اما به راستی، حق با ایرانی‌ها بود، چرا که موشک‌ها ساقط نشدند، بلکه در خاک ایران به عمد توسط روس‌ها فرود آمدند تا ایران بتواند با باز کردن این موشک‌ها، اقدام به کپی کردن موتور و ژیروسکوپ برای پروژه موشک مشکات با برد حدود ۲۰۰۰ کیلومتر نماید. با این اقدام، روسیه عملا تحریم‌های موشکی ایران را دور زده است.»
  http://amadnews.com/1394/07/27/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%AF%D9%86/

  پاسخحذف
 6. ناشناس گرامی
  پس بهتر است که لینک داده شده از طریق Tor Browser باز شود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. و یا اینکه یک تصویر از اون صفحه بگیرید و آن را به اینجا به اشتراک بزارید.

   مثال https://archive.is/6sCdw

   https://archive.is/

   حذف
 7. نیروهای عراقی در حال پیشرویی و بیرون کردن داعشیون در شهر بیجی به صورت کامل هستند و در شهر رمادی هم پیشرویهای سریعی انجام داده اند و در حال رفع حصر
  در سوریه هم وضعیت در حالت گرگ و میش هست و فعلا خبری بیرون نمی اد تا چینش نیروها مورد ارزیابی قرار بگیره اما این مهم هست که حتی کژدم نیز روزه شک دار می گیره و تو نوشته هایش جانب احتیاط چون واقعا با این همه علم نمی دونه که پیروز میدان کیه!!!!!!

  پراگماتیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پراگماتیست گرامی
   نخست اینکه: تنها چیزی که در این میان اصلاً مهم نیست من (کژدم) هستم. مگر من چکاره ام؟
   دوّم اینکه: این مسئله مشخص است که سپاه قدس و حزب الله لبنان و ارتش بشار اسد؛ در حال رسیدن به انتهای خط بودند. لذا اگر روسها بتوانند سر و ته قضیه را هم بیاورند؛ باز هم عربده خواهند کشید که «شیعه شکست نمیخورد و پیروز شد» در حالی که میدانند؛ با گریه و زاری و دادن صدها وعده و وعید و تعهد به روسها؛ آنها حاضر شدند این بدبختها را از مهلکه نجات دهند. (البته به شرط پیروز شدن). لذا در چنین صورتی نیز پیروز نیستند؛ بلکه «نوکر تر» میشوند.
   سوّم اینکه: بازی تازه گشایش پیدا کرده است و هنوز نه خبری از تحرکات داعش و یا سایر نیروها منتشر میشود و نه از تحرکات حامیان آنها.
   خبرهایی هم که منتشر میشوند؛ «خبرهای گوبلزی» هستند.
   من فقط میتوانم بگویم که اگر در یک ماه آینده؛ همهٔ اخبار گوبلزی؛ تقّش در آمد؛ روسها از انگل فرزانه خواهند خواست که حد اقل دو لشکر به سوریه بفرستد.

   حذف
  2. مسخره بودن اخباری که منتشر میشوند؛ آنچنان آشکار است که حتی احمقها هم میتوانند بفهمند. چگونه امکان دارد که فقط فرماندهان ارشد کشته شوند و سربازان حتی زخمی هم نشوند؟ در ۴ روز اخیر ۲ فرمانده ارشد سپاه و ۲ فرمانده ارشد حزب الله لبنان در اطراف حلب کشته شده اند. ۱۱ وسیلهٔ نقلیهٔ نظامی به همراه چندین دستگاه تانک با موشک تاو مورد اصابت قرار گرفته اند و خنده دار اینکه تنها ۴ نفر کشته شده اند که همهٔ شان نیز فرماندهان ارشد هستند.
   این پنهانکاریها و دروغگوییها تنها برای فریب مردم ایران سازمان یافته است.

   حذف
  3. تا اینجای داستان؛ با شکار شدن پهپاد روسی؛ پیغام لازم به روسها فرستاده شد و از آن روز تا کنون؛ جنگنده های روسی به طور اشتباهی وارد حریم هوایی ترکیهٔ عثمانی نمیشوند.
   آنچه که من فکر میکنم اینکه:
   تسخیر چند روستا که استراتژیک نامیده میشوند؛ در مقابل آنهمه بمبارانهای سنگین؛ هیچ ارزشی ندارد. امّا هنوز جنگ مغلوبه نشده است و خطوط قرمز مخالفین مسلح رژیم اسد زیر ضرب نرفته اند.لذا در صورت نزدیک شدن نیروهای اسد و متحدینش به این خطوط قرمز؛ باید منتظر سرنگونی جنگنده های روسی باشیم. آنگاه میتوان دید که روسها چند مرده خلّاج خواهند بود؟

   حذف
 8. روسیه نمی توانست یکی دو تا موشک از راه زمین-زیر زمین دریا زیر دریا به ایران بفرستد که باید ان را بدینگونه به ایران فوت کند. عجب خری هستند اینا.اینا با این عقل نداشته اشان بر هشتاد میلیون مثلا ادم حکومت می کنند. حیف که نصف بیشتر مردم ایران بقول کژدم انسان سانند. یعنی فقط شبیه انسانند.مملکتی که جنتی با ان مغز فسیل شده و زغال شده اش می خواهد برای ان تصمیم بگیرد. البته بهتر از این نخواهد بود.فقط می دانم در ایران خر زیاد است. یعنی خیلی زیاد است. خیلی.

  پاسخحذف
 9. در خصوص چین و عدم حمایتش از روسیه مطلب جالبی بود در خصوص موشک کروز به اون شکل دور از عقله هرچی هم اینا خر باشند دیگه اینقدر نیستند که برای یه ژیروسکوپ اجازه بدن چهارتا موشک تو خاکشون بخوره
  در خصوص وضع روسیه هم به نظر من بعد از تصرف حلب روسیه طبق روال همیشگیش میشین پای معامله و ایرانیا قربانی میشن

  پاسخحذف
 10. چینیها به عدد مقدس هفت دلبستگی شدیدی دارند و بعد از هفت سال قرار هست که میزان رشد اقتصادیش از 7 درصد تا اخر سال به 6.9 درصد برسد و در سال 2016 بین 6 تا 6.5 درصد برسد حالا من نمی دانم چگونه قرار هست یک سونامی در عرض یک سال اینده در اقتصاد چین و بالطبع اقتصاد جهانی داشته باشیم کژدم فکر نمی کنی هیجانی تحلیل کردی؟
  پراگماتیست

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. پراگماتیست گرامی
   نخست اینکه چینیها به عدد ۸ علاقه دارند که سمبل «پول» است. دوّم اینکه من تحلیلی در رابطه با رشد اقتصادی چین نداده ام.

   حذف
 11. نثر این پراگماتیست با اون پراگماتیست اصلی قرث داره.

  پاسخحذف
 12. چنانچه از گزارشها در منابع گوناگون بر می آید؛ با تمامی وسعت و شدت بمبارانها. باز هم حاجی بادمجان گروهبان میرزا قاسمی «ریده است». اصولاً پوتین همه فن حریف و همیشه و همه جا در صحنه؛ نباید یک «گروهبان شکست خورده» را دوباره به فرماندهی «نیروهای نیابتی اش» انتخاب میکرد. حاجی بادمجان همهٔ هنرهایش را در ۴ سال اخیر به نمایش گذاشت و نتیجه هم برای همگان روشن است.
  من پیشنهاد میکنم که حاجی بادمجان برگرده به تهران و «عملیات جمع آوری بشقابهای ماهواره» را سازماندهی کنه. یا به فرماندهی جهادِ «روسریتو بکش پایین تر موهات بیرونه» گماشته بشه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. روسها هم باید در استراتژیها و آرایش نیروهای نیابتی تجدید نظر کنند و اگر باز هم خواستند از «موشکهای کروز نقطه زن» از دریای مازندران استفاده کنند؛ لا اقل یک ساعت قبل به حکومتی ها خبر دهند تا آژیر وضعیت قرمز به صدا در آید. زیرا به نظر میرسد که بعضی موشکهای کروز و نقطه زن روسی؛ «آنارشیست» تشریف دارند و به «مرکزیت» و «فرماندهی» اعتقادی ندارند و هر جایی که دلشان خواست فرود می آیند.

   حذف
  2. پخ خخخخخخخخخخخخخخ. ایول حال کردیم کژدم . اما موشکها نقطه زنه . کژدم شک نکن.{ سوسک میشیها.} نقطرو میزنه ینموره انحراف داره .با انحراف حدودن 1000 مایل. چیزی نیست . ینمورس دیگه. حالا فکر کن موشکهای پیت حلبی این پاستارا دیگه چقدر نقطه زنه. مسلن میخاد عربستانو بزنه . میره استامبول میزنه. ترکا میریزن بهم و قات میزنند.

   حذف
 13. با شکست تلاشهای وزیر امور خارجهٔ آلمان برای ایجاد پل ارتباطی بین «صفوی ها» و «سلفی ها» و تهدیدهای متقابل و روز افزون این دو فرقهٔ خونریز برعلیه یکدیگر و وعده به «خونریزیهای بیشتر». اکنون رژیم انگلهای صفوی حاکم بر ایران؛ هیچ راهی به جز جنگیدن تا آخرین نفس را در پیش روی خود نخواهد دید.
  همانگونه که گفتم؛ برای روسیه؛ نبرد برای «کنترل نفت و گاز» خاورمیانه و امنیت مسیر انرژی در آسیای میانه است. امّا این نبردها برای انگلهای صفوی مسلک؛ نبرد مرگ و زندگی است. آنها حتی به حد اقلّها (بقای انگلی) نیز راضی خواهند شد اما همانگونه که به دنبال پی ریزی زمینهٔ «ظهور» برای «آرماگدون» بودند؛ اکنون «آرماگدون» بدون پرداختن هزینه های «ظهور» به طور مجانی به سراغشان آمده است.
  نمایش زاغه های موشکی و آزمایش موشک «عماد» نشانه های بدخیم بودن شرایط کنونی است ( هرچند این نمایشها نتیجهٔ مفقودین «منا» نیز می باشد).
  به هر حال اگر روسها نتوانند در طی ۴ ماهی که وعده داده اند؛ سر و ته قضیه را هم آورند (اندیشه های رؤیایی)؛ تنها باید به حفاظت از آسیای مرکزی بسنده کنند و در بارهٔ «امنیت آسیای مرکزی» و «شرق اوکرائین» به مذاکره بنشینند.
  در این صورت؛ «انگل فرزانه» و دنبالچه هایش را به حال خود رها خواهند کرد.
  هم اکنون که خبرهای «تسخیر چند روستا» با آب و تاب منتشر میشوند؛ هیچکس به گسترش منطقهٔ نبرد و نیاز به نیروهای بیشتر برای نگهداری و حفاظت از مناطق تسخیر شده نمی اندیشد. روسها نیز با توجّه به وضعیت اسفبار مالی خود؛ قادر به ادامهٔ طولانی مدّت پشتیبانی هوایی از نیروهای زمینی متحدین بشار اسد نخواهند بود.
  میز مذاکره ای به نام «۱+۵» خاورمیانه ای نیز وجود ندارد. لبخندهای میمون وار هم خریداری ندارد.
  این نبردها برای رژیم انگلهای صفوی حاکم بر ایران و به تبع آن برای ساکنین ایران؛ یک بازی «دوسر باخت» است.
  با پیشبینی بارندگیهای شدید زمستانی در ایران و عدم توانایی رژیم انگلها در تامین امنیت و کنترل بحران. وضعیت داخلی رژیم بیشتر از این به وخامت خواهد گرایید؛ زیرا بخش اعظم ثروتهای ملّی توسط «انگل فرزانه» صرف هزینه های جنگ میشود.
  باشند تا صبح دولتشان بدمد.

  پاسخحذف
 14. شنیده های میدان ۷۲ حکایت از آن دارد که تعداد افراد سرشناس مفقود شده در فاجعه منا بیش از دو نفر نامبرده می باشد. بر اساس این شنیده ها ۱۶ نفر از مسئولان و رده های بالای امنیتی، نظامی و دیپلماتیک جمهوری اسلامی در شمار مفقودی ها بوده و احتمال ربودن این تعداد بسیار بالا می باشد. گفتنی است حتی یکی از این افراد که در حال حاضر جزو مفقودی ها می باشد در فاجعه منا حضور داشته اما پس از حادثه حال وی مساعد بوده و در تماس تلفنی با خانواده اش آنها را از صحت حال خود با خبر کرده اما در حال حاضر جزو مفقودی ها می باشد.

  این درحالیست که غیر از ۲۹ نفری که عربستان در مکه دفن کرده و مدعی شده که قبل از دفن ناخن های آنها را جدا کرده تا از طریق دی ان ای قابل تشخیص هویت باشند، ۳۶ زائر جمهوری اسلامی همچنان مفقود هستند. در حالی که مشخص نیست قول عربستان در خصوص جدا کردن ناخن های دفن شدگان و اینکه اصلا این ناخن ها به دفن شدگان تعلق دارد چقدر صحت خواهد داشت.

  همچنین به علت سابقه ی عربستان در ربودن مقامات کشورهای مختلف در خلال موسم حج، احتمال ربودن نیروهای امنیتی و نظامی ایران که به جهت برگزاری مراسم حج به این کشور سفر کرده بودند، دور از انتظار نبوده و نهادهای مسئول باید بیش از این پیگیر وضعیت مفقودی ها باشند.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من فکر میکنم آنهایی که این افراد را ربوده اند و چه بسا تعدادی از آنها (حد اقل یک نفر) پناهنده شده است؛ الآن با دستگاههای دروغ سنج و بازجوییهای شبانه روزی؛ بیخوابی دادن و امثالهم در حال پیگیری وضعیت این مفقودین هستند. زیاد نگران نباشید. داستان آنها به «اصحاب کهف» پیوسته است.

   حذف
  2. ناشناس گرامی
   حتماً ماجرای چند سال پیش طرح کشتن «الجبیر» که آن زمان سفیر عربستان سعودی در آمریکا بود؛ توسط «سپاه قدس» را فراموش نکرده اید؟
   یک «الکلی» به نام «منصور ارباب سیّار» (احتمالاً کُرد کرمانشاهی) و شخص دیگری به نام «غلام شکوری» را فراموش نکرده اید. در آنزمان به خاطر مطرح شدن نام «منصور ارباب سیّار» و «الکلی» بودن او؛ همه را به تعجب واداشت. ولی من تعجب نکردم.
   یکی از پاسداران «رانت خوار» میگوید که فامیلی اینچنینی در آمریکا دارد که میتواند اینکار را انجام دهد و سپس غلام شکوری هم همراه میشود و از بدشانسی؛ دزدها به کاهدان میزنند و با مامور مخفی FBI تماس گرفته و هم یکصد هزار دلارشان از بین میرود و هم طرح لو میرود.
   حتماً یادتان است.... اکنون آن سفیر؛ وزیر خارجهٔ عربستان است و مطمئناً ماجرا را نیز فراموش نکرده است و اینگونه ماجراها هرگز فراموش نمیشوند.
   پرسشی که در آن زمان مطرح بود اینکه: انگلهای صفوی؛ چه سودی از کشتن سفیر عربستان سعودی در آمریکا میبرند؟
   البته همه اگر هم نمیدانند؛ باید بدانند که «نقش سفیر و مواضع سیاسی او» بسیار مهم است.
   لذا سپاه قدس تصمیم به کشتن «الجبیر» با استفاده از یک سناریوی چندلایه میگیرد.
   ۱- لایهٔ نخست اینکه فردی ظاهراً قابل اعتماد و در ضمن «الکلی» و داشتن شغل «خرید و فروش اتوموبیلهای دست دوّم» و داشتن رابطهٔ گسترده با مردم و احتمالاً شناختن «گنگسترها» انتخاب میشود.
   ۲- لایهٔ دوّم اینکه تصمیم گرفته میشود که «الجبیر» توسط افراد کارتلهای مواد مخدر مکزیک کشته شود. دلیل آنهم بسیار مشخص است. اگر این طرح عملیاتی پیروز میشد؛ علاوه بر اینکه عربستان سعودی یکی از کادهایش را از دست میداد.
   «تشتک نیوزها» و «العام» و «المنار» و «فارس نیوز» و دهها «تشتک نیوز» اجیر شدهٔ لبنانی و مصری و ... تبلیغات گسترده ای راه می انداختند که چرا باید سفیر یک کشور توسط «گنگسترها و کارتلهای مواد مخدّر مکزیکی کشته شود؟» و در پی انگیختن این پرسش و ایجاد شکّ و شبهه؛ پاسخها و سناریوهای از پیش طراحی و نوشته شده را به خورد «سنّی مذهبها» بدهند و این مهمترین قسمت این بازی بود.
   بازهم اگر یادتان مانده باشد؛ پیش از این ماجرا؛ محمولهٔ مواد مخدر «سپاه پاسداران و حزب الله لبنان» به مقدار «۵ تُن» در عربستان سعودی کشف و ضبط شده و حدود ۳۰ نفر نیز دستگیر شدند.
   رژیم انگلهای صفوی برای نجات عده ای از آنها که «ایرانی زبان» و به احتمال قوی از اعضای سپاه قدس بودند؛ حتی در حدّ فرستادن «وزیر امور خارجهٔ احمدی نژاد» (منوچهر متّکی)؛ برای آزاد کردن آنها اقدام نمود که پس از خروج «هیئت رژیم انگلها» از عربستان؛ بلافاصله ۱۰ نفر از این اوباشان؛ گردن زده شدند و جیغ و داد «تشتک نیوزها» همراه با شعارهای «جانم فدای ایران» شان در آمد و «ایرانی ... ایرانی» گفتنها شروع شد.

   آن سفیر اکنون «وزیر امور خارجه» است.
   امیدوارم که به ذهنتان کمک کرده باشم.
   حال قطعات پازل را به هم بچسباید؛ تا بخشی از تصویر بدست آید.
   بقیهٔ تصویر هم جاهای دیگر است و چون شما آدم باهوشی هستید؛ میدانم که جای آنها را خوب میدانید.

   حذف
 15. ملک سلمان خوهان برگزاری نشست سران عرب و آمریکای جنوبی شد

  کژدم گرامی، آیا عربستان هم متوجه انتقال سرمایه‌های آمریکا از چین به آمریکای جنوبی شده و با نشست با آنها می‌خواهد بازار نفت خودش را برای آینده در آنجا تضمین کند؟
  آریو

  http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/10/20/-ملک-سلمان-خوهان-برگزاری-نشست-سران-عرب-و-آمریکای-جنوبی-شد-.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. آریو گرامی
   ملک سلمان میخواهد در آمریکای جنوبی؛ «دم حزب الله لبنان و سپاه قدس» را قیچی کند. سفیر سابق رژیم انگلهای حاکم بر ایران در لبنان (مش غضنفر). منبع بزرگی از اطلاعات در رابطه با «قاچاق مواد مخدر» توسط «حزب الله لبنان - سپاه قدس - گروه معروف به شبیّحه علویهای سوریه» و رابطهٔ این مثلّث با «کارتلهای مواد مخدّر آمریکای جنوبی» که به طور عمده با سازماندهی «شیعیان لبنانی طرفدار حزب الله» در کشورهای آمریکای جنوبی براه افناد و اکنون تبدیل به یک شبکهٔ بزرگ قاچاق مواد مخدّر بین المللی تبدیل شده است که سالیانه صدها تُن مواد مخدر را جا بجا میکنند و برحی از کشورهای آمریکای جنوبی را به مراکز «پولشویی» تبدیل کرده اند.
   ساختمان سازیهای مشهور در برخی کشورهای آمریکای لاتین در زمان احمدی نژاد توسط این پولها انجام میگرفت.
   اوباما ۲ سال پیش از وزارت خارجهٔ آمریکا خواست که بر روی آمریکای لاتین متمرکز شوند. یکی از اهدف مهم این رویکرد تحقیق در رابطه با فعالیتهای سپاه قدس و حزب الله لبنان و برخی دولتمردان آمریکای لاتین در رابطه با مواد مخدّر بود.
   رویکر عربستان سعودی در رابطه با نشست سران کشورهای عربی با سران آمریکای لاتین نیز این هدف را دنبال خواهد کرد. امّا اینبار «پرونده» در دست مثلاً آن زن که رئيس جمهور برزیل بود و سایر کاسبکاران و رشوه خواران خارج خواهد شد و به دست «دشمن رژیم اسلامی ایران» خواهد افتاد.
   اگر مسئلهٔ بازاریابی برای نفت باشد؛ نیازی به «نشست سران» نیست.
   مسئله باید مهمتر از اینها باشد و مهمترین مسئله برای عربستان سعودی «قیچی کردن دُم انگل فرزانه» است.

   حذف
 16. با تشکر فراوان از اسکورپین گرامی. پرفکت. عجب بچه بیقوله هایی هستند این تخم انگلیسیها.

  پاسخحذف
 17. https://www.youtube.com/watch?v=T_tSlQUe7oQ&feature=youtu.be

  در این ویدیو ادعا میشه جت روسی در حال تماشای پهباد آمریکایی در آسمان سوریه است. جدا اونجا چه خبره؟‌جنگ جهانی سوم در راه هست؟ چه میشه اگر یکی از این ها شلیک کند؟

  پاسخحذف
 18. source

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-3282006/Incredible-moment-Russian-fighter-jet-passes-American-MQ-9-Reaper-drone-skies-Syria.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   پوتین هر چه که هست؛ بیشتر آنچه آن چیزهایی که ادعا میکند باشد؛ یک «هنرپیشه است». این ویدیوها به زمانهایی تعلق دارند که «به طور اشتباهی عمدی» به آسمان ترکهای عثمانی وارد میشدند. زمانی که یکی از هواپیماهایش را زدند؛: باد شکم و رگهای گردنش خوابید.
   الآن هم روسها نشسته اند و با آمریکاییها در این مورد به توافق رسیده اند. ولی طرف روسی (سوپر من پوتین) خواسته است که موضوع توافقها علنی نشود. ترس از علنی شدن توافق نشان میدهد که چه خبر است؟

   حذف
 19. پوتین می‌گوید سه هفته پس از آغاز مداخله نظامی این کشور در سوریه برای "مقابله با تروریسم" بیش از ۲۰ طرح تروریستی در خاک روسیه خنثی شده است. به گفته او در سال جاری ۱۱۲ شبه‌نظامی در روسیه کشته و ۵۶۰ تروریست دستگیر شده‌اند.

  گفته می‌شود برخی از مظنونان دستگیرشده در روسیه، کسانی هستند که پیش‌تر دوره‌های آموزشی را زیر نظر شبه‌نظامیان گروه تروریستی "دولت اسلامی" گذرانده‌اند و تحت حمایت آنها بوده‌اند.

  به گزارش خبرگزاری رویترز، سرویس امنیت فدرال روسیه (اف‌اس‌بی) اعلام کرده که هفته گذشته یک طرح تروریستی برای حمله به متروی مسکو با مواد انفجاری را خنثی کرده است
  ............................
  اگر این سخنان پوتین درست باشد و پلنی از سناریوی تبلیغاتی هالیوددیش نباشد کار شاقی در پیش دارد چرا که همزمان باید در دو جبهه داخلی و خارجی بجنگد
  فرض کنید که فقط سه چهار درصد از افراد حاضر در سه جمهوری داغستان اینگوشتیاوچچن مستعد جدب گروههای سلفی جهادی در داخل خاک روسیه شوند یعنی یک بمب متحرک ده هزار نفری....!!!!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   پوتین تا همین حالا هم «ریده است». من بر اساس آماری که خودشان داده بودند گفتم که «هر دو سورتی پرواز = یک کشته». امّا پوتین در همین مرحله هم نتوانسته است به این ضریب برسد و به قول اوباما «شاگرد تنبل آخر کلاس» است. ۵۰۰ سورتی پرواز جنگی داشته اند؛ ۴ فروند از ۲۶ موشکهای «نقطه زن» کروزشان؛ توانسته اند «نقطه هایی را در خاک ایران بزنند» (احتمالاً سوخت موشکهایشان «ودکا» است).
   ۵۰۰ سورتی پرواز جنگی با آن هزینه های بالا؛ توانسته ۳۷۰ نفر را بکشد که ۱۲۳ نفرشان «غیر نظامی» (زن و کودک و پیرمرد و نوجوان) هستند. و در واقع هنوز به «حد نصاب کژدم» هم نرسیده اند و باید «امتحان تجدیدی» بدهند.
   نشست اخیر پوتین با «ژنرالوفها» هم در همین رابطه بوده است و احتمالاً «ژنرالوفها» از همین آغاز اعتراضاتی داشته اند و به همین خاطر سخنان پوتین را باید در همان حدّ «گنده گوزیهای موشکی انگل فرزانه» به حساب آورید.
   دیروز خبر کشته شدن «دست کم ۳ نفر نیروی نظامی روسی» و چندین تن از افراد بشار اسد و لبنانیها؛ و زخمی شدن تعدادی در «لاذقیه» توسط «رویترز» منتشر شد.
   هیچکس هم نگفت که چه کسی اینکار را کرده است؟
   اینکار با «۳ سورتی پرواز خمپاره های سنگین» توسط «جبهة النصرة» انجام گرفت.
   کم خرج و مؤثر و بدون «هنرپیشگی» و پیانو زدن و آواز «اتل متل توتوله خواندن» و «کاراته بازی» کردن و شمشیر سامورایی چرخاندن و ......
   حرفهای «پوتین» را به «گوز» هم نخرید.
   پوتین هرچه بیشتر حرف میزند؛ بیشتر شبیه «احمدی نژاد» میشود.

   حذف
 20. آب که سربالا برود ...
  قورباغه «ابو عطا» میخواند.
  مثل جالبی است و بسیار به جا در زمان کنونی.
  زمانی «راه قدس از کربلا» میگذشت؛
  اکنون حاجی بادمجان میرزا قاسمی «گروهبان آریوبرزن عارف ولی شکست خورده» به شیعیان عراقی میگوید:
  «راه آزادی موصل .... از حَلَب میگذرد».
  «گروهبان کبیر شکست خورده» باز هم «کم آورده» و به نیروهای شیعه عراقی دستور داده است که بیایید حلب را فتح کنیم.
  این نیروهای شیعه (حشد الشعبی) و ارتش توانمند (سعید الصحافی) عراق که میگویند «تعداد نیروهای داعش در رمادی بین ۵۰۰ تا حداکثر ۱۰۰۰ نفر است»؛ با دهها هزار «حشد الشعبی» دلاور و ارتش توانمند و الی آخر....
  زیر ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر زاییده اند و از روسها میخواهند تا «مهدی موعود» شوند و آنها را از دست ۱۰۰۰ نفر نجات دهند.
  اینهمه تولید انبوه «موشکهای نقطه زن» و «تانک فلّاق مرّیخ نورد» واسطوره ای و «مستشاران گوز نشان» در برابر ۱۰۰۰ نفر؛ ریده اند. حال میخواهند بروند و «حلب» را فتح کنند.
  امیر عبداللهیان (از حاشیه به مرکز) نیز گفته است که نیروهای بیشتری به سوریه فرستاده است.
  من میگویم که باز هم کم خواهید آورد...
  در مرحلهٔ بعدی باید چندین لشکر سپاه پاچاهارداران بفرستید.
  «سپاه محمّد یادتان هست؟ ... صرف میکنه به یاد بیاورید؟»....

  پاسخحذف
 21. کژدم .مدینه گفتی و کردی کبابم.این امام زمان پس کی ظهور می کند.می گویند با سیصد نفر از طرف موصل ظهور می کند.روایت دیگری می گوید از چاه جمکران ظهور می کند. ولی اخر با سیصد نفر چگونه در مقابل تانک و مسلسل مقاومت می کند؟ اصلا این امام همام کی می خواهد ظهور کند؟ وقتی داعش سر شیعیان را گوش تا گوش برید و اسلام در خطر انقراض افتاد. ضهور می کند؟ من فکر می کنم امام ترسیده و قایم شده.احتمال حضور او در چاه جمکران خیلی بیشتر است.اگر نقبی نزند و سر از اروپا در بیاورد!

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. الکی لقبش را «قایم» نگذاشته اند. از بازی «قایم موشک» خیلی خوشش میاد.
   احمدی نژاد هم گفته که از ترس تک تیر اندازها؛ حالا حالاها بیرون بیا نیست.
   اطرافیان احمدی نژاد (بخوانید دار و دسته های انگل فرزانه) نیز میگویند که دستگاه جدیدی اختراع کرده اند که میتواند امواج آن «امام همام» را بگیرند.
   این ۳۱۳ نفر هم که قرار است با ایشان ظاهر شوند؛ قرار است که با استفاده از تانکهای مرّیخ نورد «فلّاق» (پشّه بند) دنیا را فتح کنند.
   بیچاره ها چاره ای هم ندارند.
   بمب اتم که گوزید و رفت.

   حذف
  2. آن امام همام به هر جایی هم که برود؛ به «حجّ» نخواهد رفت. زیرا احتمال دارد که برای ابد «مفقود الاثر» شود.
   بعضی ها میگن که : آخوندها مردم را «خر» میکنند.
   من میگویم: خرها نیازی به «خر شدن» ندارند.
   آن بعضیها جواب میدهند که: پس آخوندها مردم را مِثلِ خر میکنند.

   حذف
 22. بدون شرح:

  http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1953113/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C+%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. بدون شرح:

   http://www.radiofarda.com/content/f12-russia-opens-new-fund-for-trade-with-iran/27319175.html

   حذف
 23. کژدم با ان نگاه شمنی ات نمی توانی یک حدسی بزنی که ان امام همام (امام حمام) در کجا منزل و ماوا کرده است.خیلی هوس کرده ام ان امام حمام را زیارت نموده،تعظیم غرایی بکنم و دستان مبارکش را ببوسم.می گویند دستان امام شفا بخش است.بخصوص در ایام عا شوریه.اگر صورت نورانی اش را ببینم.بجان کژدم که نه بجان خودم انگار سالها در بهشت مو عود سیر و سفر کرده ام.خیلی دلم برای امام حمام تنگ شده. امام حمام امام پا کیز ه ای است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   چنین شخصی که امام زمان نامیده میشود؛ هرگز از مادر زاده نشد. پدرش مشکل تولید مثل داشت. نه دختری و نه پسری به دنیا نیاورد.
   پدرش «خواجه» بود.

   حذف
 24. ج . اس گفته ما تا ابد اسد را نمی خاهیم در قدرت باشه. http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/10/22/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-1741.html

  پاسخحذف
 25. تائید گفته های کژدم درباره تلفات زیاد دارو دسته ح بادمجون و روسا و عدم دستیابی به اهداف مورد نظرشون. http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/10/22/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%DA%86%DB%8C%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87.html

  پاسخحذف
 26. خوانندگان گرامی؛ به این میگویند یک گزارش کلاسیک نظامی:
  گزارش مدت عملیات؛ محل عملیات؛ تعداد کشته ها و زخمیهای دشمن؛ تعداد اسرای دشمن؛ تعداد کشته ها و زخمیها و به اسارت رفتگان نیروهای خودی.
  به گزارش پنتاگون نگاهی بیندازید:

  http://rudaw.net/english/kurdistan/221020153

  با اینکه در همهٔ خبرها گفته میشود که ۷۰ پیشمرگه از دست داعش آزاد شده اند؛ امّا پنتاگون میگوید که پیشمرگه ها در میان آزاد شدگان نیستند.
  داعش نیز در گزارش خود؛ این عملیات را به خاطر اینکه اسیران پیشمرگه آزاد نشده اند را یک شکست برای عملیات به حساب آورده است.

  امّا اگر به خبرهای پشمک نیوزی و العالم و المنار نیوزی (تشتک نیوزیخهای پولدار) نگاهی بکنید همگی چرندیات و پر از پیروزیهای «سعید الصحافی» هستند.
  گزارشهای «سوپرمن پوتین» که به گزارشهای دروغین استالین به گنگره های ۱۴ و پانزده شباهت دارد.
  در این سمت (روسیه و نوکرانش) هیچ خبر درستی پیدا نخواهید کرد. زیرا همهٔ شان «حفاظت اطلاعاتی» هستند.
  در زیر ۱۰۰۰ داعشی زاییده اند و دست به دامن امامانشان شدند ولی معجزه ای رخ نداد. حالا به خایه های پوتین آویخته اند؛ بلکه «افاقه کند».
  اما باز هم آش همان آش است و کاسه همان کاسه.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. http://ir.voanews.com/content/us-iraq-isil-kurds/3018537.html

   حذف
  2. طبق خبری که داعش منتشر کرده است؛ در طول مدتی که نیروهای ویژهٔ آمریکایی و پیشمرگان کرد برای نجات زندانیان تلاش میکردند. به جز آن ۶۹ نفری که توانستند؛ فرار کنند؛ بقیهٔ زندانیان توسط اوباشان داعش تیرباران شده اند.

   حذف
 27. هفته نامه اشپیگل مدعی شد: ترکیه در حال فروپاشی است
  در این گزارش کشور ترکیه با توجه به تحولات اخیری که در این کشور رخ داده است در آستانه تجزیه خوانده شده و عنوان شده است: اگر در پاریس و یا نیویورک حمله ای تروریستی مشابه آنکارا صورت گرفته بود دست کم برای مدتی گونه ای اتحاد در جامعه به وجود می آمد. ولی با حمله تروریستی 10 اکتبر 2015 در آنکارا، پایتخت ترکیه، این کشور بیش از پیش به جدایی و فروپاشی اجتماعی کشیده شد. حکومت و اپوزیسیون به صورت مقابله گرایانه ای همدیگر را مسئول این بمبگذاری و پیامدهای ناشی از آن معرفی می کنند و در حال اتهام زدن به یکدیگر هستند. بعد از این حمله تروریستی مراسم های یادبود برای جان باختگان این حادثه به خشونت و اعتراضات عمومی کشیده شد. سندیکاها برای شرکت در اعتراضات عمومی از ملت ترکیه دعوت کردند و دانشجویان دست به اعتصابات مختلف زدند. از طرف دیگر اتفاقات متناقضی نیز رخ داد. در بازی ملی فوتبال ترکیه – ایسلند در قونیه، در 1 دقیقه سکوت که به احترام جان باختگان بمبگذاری آنکارا اعلام شد، برخی با سوت و فریاد "الله اکبر" این مراسم را به هم زدند.
  لازم به ذکر است، هفته نامه اشپیگل معتبرترین و پرفروش ترین هفته نامه آلمان به حساب می آید که در حال حاضر با شمارگانی بیش از 1 میلیون نسخه در شهر هامبورگ آلمان منتشر می شود.
  http://www.timeturk.com/der-spiegel-den-turkiye-bolunuyor-manseti/haber-76635  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اشپیگل هر چه که باشد و ۱۰ میلیون هم تیراژ داشته باشد؛ به این خاطر نیست که ستون نویسها و گزارشگرانش؛ همهٔ واقعیتها را میگویند و گزارش میدهند. ترکیهٔ عثمانی خیلی مانده است تا به آستانهٔ فروپاشی برسد.
   بمب گذاری هم کار«میت» بوده است و آن الله اکبر گو ها هم حزبلبلی های اخوان المسلمین عثمانی هستند.
   الآن در خاورمیانه تنها صدایی که بلندتر از هر چیزی شنیده میشود؛ همان «الله اکبر» است. شما حتّی کشور عراق و سوریه را با همین وضعیت تأسف باری که به آن دچار هستند؛ هنوز نمیتوانید «فروپاشیده» بنامید. چه رسد به تأثیر انفجار یک بمب. این انفجار حتی نمیتواند به عنوان «جرقّه» هم به حساب بیاید.
   از من میپرسید؟
   گزارشگر و یا تحلیلگر اشپیگل غلط زیادی کرده است.
   کشور مثل نماز نیست که با «گوز» باطل شود.

   حذف
  2. شما به همین تیتر کردن ماجرای دیدار بشار اسد با پوتین نگاه کنید. تیترها میگویند: «بشار اسد با همتای روسی اش دیدار و گفتگو کرد».
   آیا این مسخره نیست که یک پشّه را همتای فیل بدانیم؟ اگر همین امام حسن بنفش روزی با اوباما دیدار کند؛ مشابه همان تیتر را خواهید دید.
   این مزخرف بافیها کار روزانهٔ روزنامه ها و هفته نامه هاست؛ تا تیراژ خود را بالا ببرند.

   حذف
 28. ایندیپندنت: عربستان ظرف پنج سال آینده ورشکست می شود

  صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود با اشاره به اینکه عربستان ۹۰ درصد از سرمایه سرانه خود را از طریق درآمدهای نفتی به دست می آورد، اعلام کرد: با توجه به این که ارزش کالایی چون نفت رفته رفته در حال کاهش است، انتظار می رود که این کشور تا پنج سال آینده در آستانه ورشکستگی قرار گیرد.
  به گزارش پایگاه خبری “ایندیپندنت”، صندوق بین المللی پول (آی ام اف) در گزارشی اعلام کرد ذخایر نقدی عربستان در حال سقوط است و بدلیل کاهش قیمت نفت، دارایی های مالی این کشور حداکثر تا پنج سال آینده تمام می شود.
  بنابر این گزارش، در گزارش اقتصادی و مالی جهانی سازمان آی ام اف که هر سال در ماه اکتبر (مهر و آبان) منتشر می شود اعلام شد که بالانس مالی دولت عربستان در سال ۲۰۱۵ میلادی شاهد کاهش ۲۱٫۶ درصدی خواهد بود و این رقم برای سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۹٫۴ درصد برآورد شده است.
  در حال حاضر عربستان سعودی ۶۵۴٫۵ میلیارد دلار ذخایر خارجی دارد اما این سرمایه به سرعت در حال کاهش است.
  الجزیره در گزارش خود نوشت: آژانس پولی عربستان نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار از موسسات مالی خارج از کشور خود برداشت کرده است و با کاهش قیمت نفت ۷۳ میلیارد دلار متضرر شده است.
  پیش تر در اوایل سال میلادی جاری، پادشاهی عربستان هزینه گزاف ۳۲ میلیارد دلاری را صرف تاجگذاری شاه سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کرده بود.


  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   با حلوا حلوا کردن دهان شیرین نمیشود. زیاد هم احساساتی نشو.
   بنشین و بنگر.

   حذف
  2. من مثل ایندپندنت نیستم؛ به تیراژ هم زیاد اهمیت نمیدهم. مانند «تشتک نیوزیهای منتظر ظهور» هم نیستم که «امام زمانشان از روسیه ظهور کرده است».
   امّا به شما چند روز پیش گفتم که «فصل خون» آغاز شده است و روسها برخلاف آنچه که در بوق و کرنا می دمند؛ نخواهند توانست کاری بکنند (البته ۴ ماه وقت خواسته اند که حدود ۲۲ روز آن گذشته است).
   آیا حالا میبینید که همه چیز طبل توخالی بود؟
   «سوپر من پوتین» (امام زمان صفوی مسلکها) و انگل فرزانه؛ باید بسیار بیشتر از اینها تلاش کنند و میلیاردها دلار ونیروهای بسیار بیشتری به باتلاق سوریه بریزند.
   تمامی بازی همین است.

   حذف
 29. لاوروف :آماده ایم به ارتش آزاد سوریه علیه داعش کمک کنیم . این دیگر چه بازیست اسکورپین گرامی!!!http://farsi.alarabiya.net/fa/middle-east/2015/10/24/%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%B1%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85.html

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   بازی خیلی ساده است:
   ۱- نیروی زمینی کم دارند.
   ۲- ارتش آزاد سوریه از طرف غرب حمایت میشود.
   ۳- به این نیرو چراغ سبز نشان میدهند تا در آن نفوذ کرده و کنترل آنرا بدست گیرند.
   ۴- برای ادامهٔ پروپاگاندا برای قبولاندن این مسئله که روسها و غرب دارای منافع مشترک هستند ولی این غرب است که دروغ میگوید (البته در واقع هر دو طرف دروغ میگویند).
   ۵- بعد از رسیدن به اهدافشان؛ آرام آرام همه آنها را تصفیه کنند.

   حذف
  2. روسها و نوکرا منطقه ای آنها (انگل فرزانه؛ حاجی بادمجان و سپاه قدس؛ حزب الله لبنان و ارتش اسد) در این مرحله از نبرد به اهداف خود نرسیده اند و داعش توانسته است بخش مهمی از جادهٔ ترابری نظامی بین دمشق و حلب را به تصرف در آورد و نیروهای زمینی تحت امر «ژنرالوفها» مشکل لجیستیکی خواهند داشت.
   همانطور که گفته بودم؛ روسها به بازی «کشتن مگس سمج با مگس کس به شیوهٔ پلنگ صورتی» کشانیده شده اند.

   حذف
 30. در این مقطع حساس دلیل این حجم عظیم سرمایه گذاری چین در بریتانیا چی میتونه باشه!!!؟
  http://kayhanlondon.biz/fa/1394/07/30/%D8%A7%DA%98%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%84%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9/

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   ۱- حکومت چین تعداد زیادی از مردم چین را به عنوان «کارگر» به انگستان خواهند فرستاد و سودهای کلان چند جانبه خواهند برد.
   ۲- روابطشان را با انگستان گسترش خواهند داد.
   ۳- مقدار زیادی از سرمایه های راکد چین به گردش خواهد افتاد.

   در مقابل:

   ۱- اقتصاد انگلستان رشد بیشتری خواهد کرد.
   ۲- با تنیده شدن بیشتر اقتصادی؛ چینیها نخواهند توانست «تصمیمهای آنی و سرخود» بگیرند و به شریکشان نگاه خواهند کرد.
   ۳- زمینه های جدا شدن بیشتر چین از مسکو فراهم خواهد شد.

   حذف
 31. کمبود نیروی زمینی تهاجم گسترده زمینی ائتلاف اسدی را با مشکل جدیمواجه کرده است. ارتش سوریه به همراه شبه نظامیان شیعی تحت حمایت سپاه قدس و واحدهایی از سپاه پاسداران بیش از آنچه در توانشان بود پیشروی کردند و اکنون در حفظ مناطق تصرف شده با مشکل مواجه اند. به نظر می رسدکه از دیروز روند جبهه ها معکوس شده و جیش الفتح از یکسو و داعش از سوی دیگر که به دلیل بمباران های گسترده روسیه مجبور به عقب نشینی شده بودند در موقعیت تهاجمی قرار گرفته اند. گزارش شده است که داعش مناطق مهمی را در شرق سفیره انبار مهمات ارتش اسددر حلب تصرف کرده است.
  سوسن

  پاسخحذف
 32. فرماندهان سپاه در سال های اخیر بارها هشدار داده اند که اگر جنگی درگیرد، هیچ کجای جهان امن نخواهد بود. بسیاری از سرویس های اطلاعاتی غرب می دانند که رژیم جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته تعدادی از عناصر اطلاعاتی و عملیاتی خود را تحت عنوان «مهاجر»، «تاجر»، «دانشجوی بورسیه» و یا «دیپلمات» به خارج ارسال و آنها را برای روز مبادا در آن کشورها مستقر کرده است. از آن جا که می دانیم سپاه جز چند موشک دوربرد که در همان ساعات اولیه ی یک رویاوریی نظامی با غرب نابود خوهند شد تسلیحات دیگری در اختیار ندارد، می ماند توسل به همان روش و ابزار همیشگی و شناخته شده اش یعنی تروریسم. سپاه می خواهد با قدرت نمایی تحت عنوان عزاداری، به جهان غرب خطرناک بودن شبکه ی وابستگان و وفاداران به خود را نشان دهد و برای این منظور، از آن جا که نمی تواند به طور علنی تهدید به تروریسم کند، به طور غیر مستقیم قدرت تروریستی خود را به رخ آنها می کشد. به صحنه آوردن هزاران نفر در قالب «عزاداران حسینی» پیامی است به سرویس های اطلاعاتی آمریکا، کانادا، بریتانیا، نروژ و غیره که ما این قدر آدم در این کشور ها در اختیار داریم که در صورت لزوم می توانیم موجی از ترور و مرگ را در پایتخت ها و شهرهای شما به راه بیاندازیم.

  فراموش نکنیم که رژیم جمهوری اسلامی قبلا نیز از این روش بهره برده است. همگی بمب گذاری های عوامل رژیم در دهه ی هشتاد میلادی در فرانسه، مرکز استقرار تشکل های فعال اپوزیسیون، را به یاد داریم. و نیز سایر بمب گذاری های تروریست های رژیم در قالب توریست و دیپلمات و دانشجوی بورسیه و امثال آن. اینک که رژیم برخورد فاقد قاطعیت پلیس این کشورها با مظاهر قدرت نمایی جریان های رادیکال اسلامی سنی را در این کشورها دیده است، به خود گفته است که چرا ما اعوان و انصار خویش را به خیابان ها نیاوریم و هشدار تروریستم هدایت شده از تهران را به آنها ندهیم.

  نگاه فاجعه آفرین آخرالزمانی

  به نظر می رسد که سپاه پاسداران و نهادهای وابسته به آن در همان موقعیت روحی و روانی هیتلر، در فاز آخر حیات رایش سوم هستند. زمانی که هیتلر دریافت که جنگ را باخته است با صدور فرمان «سرزمین های سوخته» تاکتیک جنگ تمام عیار خود را به اجرا درآورد و فجایعی بی حد و حصر آفرید. این فضای آخرالزمانی اینک بر بخشی از نظام جمهوری اسلامی که سپاه آن را نمایندگی می کند حاکم است. این روحیه منجر به یکی از خونین ترین دوران تاریخ ایران، خاورمیانه و حتی جهان خواهد شد. زیرا این عناصر تازه به دوران رسیده، که از دست دادن قدرت را معادل از دست دادن ثروت و این آخرین را معادل نابودی خویش می بینند، بی شک، برای پرهیز از این نابودی ذلت بار و محتوم خود حاضر به نابودی ایران و ایرانی خواهند بود.

  لشگر کشی وابستگان و وفاداران به رژیم به خیابان های تورنتو و لس آنجلس و اسلو و... در قالب عزاداری محرم، باید زنگ خطری باشد برای کل ایرانیان داخل و خارج از کشور مبنی بر این که ماشین مرگ و ترور سپاه به راه افتاده است. دستگیری های گسترده و کشتارهای شبیه تابستان ۶۷ در داخل و ترور فعالین اپوزیسیون برانداز و نیز بمب گذاری های پرتلفات برخی و تنها برخی از اقداماتی است که می توان در کنار به راه انداختن جنگ های منطقه ای از این نهادهای رژیم و به طور مشخص از سپاه، به عنوان بازنده ی اصلی برجام و فرایند بعد از آن، انتظار داشت.

  نگارنده تمام فعالان سیاسی و اجتماعی در داخل و خارج از کشور را به هشیاری دو چندان دعوت کرده و هشدار می دهد که کسانی که در مورد آنها صحبت می کنیم، سپاهیان و دلواپسان و غیره، افرادی هستند که، بر اساس استانداردهای روانشناسی و روانپزشکی، در مقوله ی «بیماران روانی بسیار خطرناک» ارزیابی می شوند. کسانی که جنایت و قتل عام برایشان کمترین قبح و اهمیتی ندارد. هشیار باشیم تا غافلگیر نشویم. خرس زخمی سپاه از پیش خطرناک تر شده است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   این اوباشان هیچ خطری برای کشورهای غربی نیستند و هرگز هم نخواهند بود و مانند «تانک فلّاق» (پشّه بند) و موشکهای پیت حلبی؛ توخالی هستند.
   زمانی که نیروهای نظامی رژیم در سوریه شکست خوردند؛ خواهید دید که مثل ماجرای هسته ای برای غرب دُم تکان خواهند داد.

   حذف
  2. من در بخش نظرات همین نوشته؛ گفته ام که رژیم انگلهای صفوی مجبور خواهد شد بیش از ۳ تا ۴ لشکر به سوریه اعزام کند؛ امّا این کار به تدریج انجام خواهد گرفت؛ زیرا وارد نمودن چنین نیرویی به سوریه در این حجم نه تنها ممکن نیست بلکه سازماندهی و تسلیح آنها نیز بسیار مشکل و غیر عملی است. لذا این تعداد نیرو به مرور به سوریه تزریق خواهند شد و باید منتظر تشییع جنازه های چندصد نفرهٔ ادامه دار در ایران باشیم.

   حذف
 33. این روحیه منجر به یکی از خونین ترین دوران تاریخ ایران، خاورمیانه و حتی جهان خواهد شد....اینها بقول کژدم جان هیچ پخی نیستند. موشک هایشان هم حلبی است.مثل تانک فلا قشان. اینها در مقابل داعش در سوریه زاییده اند. انوقت عرضه دارند دنیا را تبدیل به جهنم کنند. انها یک هنر بیشتر ندارند.در این هنر واقعا همه فن حریفند. و ان نابود کردن ایران و ایرانی بوده است.تبدیل ایران به زندانی بزرگ و تبدیل ان به کویری بزرگ.بی عقل است کسی که این را انکار کند. ولی با موشک اب کشیده و فلاق و تفنگ ژ3 هیچ گهی نمی توانند بخورند.

  پاسخحذف
 34. ناشناس گرامي ١٨:٣٢، زياد باد اكسايدت نشويد، مگر كساني كه در مقابل اين گدايان سامره ، مثلا جون عمه هاشون، قد علم كردند چي در دست دارند، باور كنيد اينها پوخ تَر هستند،،، شايد ادمشان شما و كژدم گرامي و م. ر كه مدتهاست غائب هستند و اريو و اكبر ترقه و اره و اوره و شمسي كوره باشيد كه اگر هم كبريت باشيد بي خطريد به مولا،،

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامي۱٨:٣٢
   من با اینکه بی تربیت هستم؛ روم نشد بگَم.
   حالا دیدی اگه اینجوری حرف بزنی؛ یک «بی تربیت مؤدّب» پیدا میشه و همه رو مؤدبانه میشوره میذاره کنار؟
   دیگه اینطوری حرف نزن.

   حذف
 35. البته یک تفاوت اساسی و تعیین کننده بین شما اهلی این اندرونی با گدایان سامره وجود دارد و ان این است که گدایان سامره برای هدفشان از جانشان مایه می گذارند. و شما خیلی زور بزنید بار و بنه را بسته و به محض رسیدن به ساحل امن٫ وب لاگ می زنید.
  درست می گم برادر عقرب ?

  پاسخحذف
 36. برادر عقرب بیایید بجای این موعظه ها به اعضای محترم اندرونی یاد اوری بفرمایید که بالاخره دانشمندان اعتراف کردند الکتریسته رو از نهج البلاغه کشف کرده اند ... فقط کافی است کمی تامل بفرمایید... بخاطر همین است که المان مسلمانها رو پناه دادند چون می خواهند از علمشان استفاده کنند.. SHUTTLE را شما در نظر بگیرید.. همین هم از عفیر خر پیغمبر کشف کرده اند..

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زارت. این بابا تعطیل تعطیله.

   حذف