۱۳۹۵ آذر ۲۰, شنبه

گاوِ انگل فرزانهٔ تشیّع شنیعه «تخم دو زردهٔ دوقلو» زایید ... هزینهٔ آقای پوتین چند برابر شد.

«ترزا  مِی» (Theresa Mary May) به عنوان نخستین نخست وزیر انگلستان؛ پس از پیروزی «برکسیت» (یعنی انگلستانِ در حال خروج از اروپای گلوبالیست) اعلام نمود که باید با کثافتکاریهای منطقه ای رژیم  صفوی مسلک حاکم بر ایران مقابله نمود و در این راستا با کشورهای عربی برای مقابله با این کثافتکاریها همکاری خواهد نمود. امّا اینکه چرا در کنار کشورهای عَربی قرار گرفت و به صورت غیر مستقیم به رژیم انگهای شیعه بیانیهٔ  جنگ صادر نمود را باید در رابطه با «پذیرفتن نوکری کاخ کرملین» از طرف انگل فرزانه جستجو نمود.
انگلستان کنونی؛ هنوز انگلستان مستقلّ نیست و دولت «ترزا مِی» قرار است که یک «دولت گذار» از گلوبالیسم به سمت انگلستان مستقلّ باشد امّا خانم ترزا مِی در این روند میخواهد نقش «موریانه» را برای حفظ منافع گلوبالیستها بازی کند (یعنی ادامهٔ اهداف گلوبالیستها در زیر پوشش تقیّه پذیرش ناسیونالیسم). همان نقشی که آقای «پل رایان» و همهٔ مخالفان ترامپ در حزب جمهوریخواه آمریکا بازی میکنند. وزیر امور خارجهٔ کنونی انگلستان (بوریس جانسون) که یکی از افراد مؤثّر در «برکسیت» بود از طرف محافظه کاران به امید ایجاد تغییر بوسیلهٔ «تطمیع» در مسیر ناسیونالیسم انگلستان؛ به کابینهٔ دولت محافظه کار راه داده شد (تاکتیکی کپی برداری شده از ژنرال السیسی در ماجرای بهار اخوان المسلمینی مصر). BBC در مقالهٔ اخیر خود «بوریس جانسون» را «دهان گشاد» نامیده است که اسناد محرمانه را نیز به همگان نشان میدهد (اینجا) و شبیه آن مقاله به طور بسیار تصادفی در رادیو فردا نیز منتشر شده است (اینجا). آن اسناد ظاهراً محرمانه؛ در واقع «پیشنهادهای پنهانی برای ایجاد تغییر در مسیر ناسیونالیسم» از طرف سیاستمداران آلوده به اهداف گلوبالیستی بوده اند که مهر محرمانه خورده و آقای بوریس جانسون با آشکار نمودن آنها به طرف مقابل گفته است که: «خر خودتان هستید» و اگر سخنی دارید علنی بگویید. مقاله های موازی تصادفی ذکر شده؛ نشانهٔ قطع امید جریان حاکم از ناسیونالیستها است. در اینجا نکتهٔ ظریفی هست که هیچکس به آن اشاره نمیکند و آن اینکه «ترزا مِی» میگوید : همراه با عربستان و کشورهای عربی با «شیعه گری» خواهد جنگید و بوریس جانسون از یک واقعیّت عریان سخن میگوید و آن اینکه: «هم رژیم صفوی مسلک حاکم بر ایران» و هم «حاکمیّت عربستان و اقمارش» هردو به یک اندازه کثیف هستند. نکتهٔ بسیار ظریفتر اینکه بوریس جانسون با تأیید تقویت نظامی کشورهای عربی که به بازی کثیف ادامه میدهند؛ موافق است ودر عین حال به آنها پیغام میدهد: اگر میخواهید بازی کنید؛ باید قوانین بازی را رعایت کنید و پرورش حیوانات درندهٔ مسلمان بر علیه حیوانات درندهٔ مسلمان از فرقه ای دیگر؛ راه حلّ نیست  امّا چون رژیم صفوی مسلک حاکم ضرورت وجودی خود از نظر گلوبالیستها را از دست داده است؛ ... ما نیز به تسلیح و پشتیبانی شما ادامه خواهیم داد؛ زیرا میدانیم که پیش از خمینی؛ جنگی به نام جنگهای خونین شیعه و سُنّی وجود نداشت و خمینی آغازگر این جنگ فرقه ای بود.  آقای «بوریس جانسون» با این ملغمهٔ گفتاری و فرستادن پیامهای چندگانه که نشان از پیچیدگی «نوع برقراری رابطهٔ انگلستان مستقل» با جهان خارج را دارد.
نتیجه اینکه: گلوبالیستها (ترزا مِی و پل رایان و کلینتونها و بوشها و امثال آنها) با اینکه زخمهای عمیق برداشته اند؛ امّا هنوز نمرده اند و همچنان میتوانند شلّیک کنند. (دشمن زمانی مُرده است که نتواند شلّیک کند).
البتّه هنوز دونالد ترامپ به طور رسمی سکّان کشتی را به دست نگرفته است و در ۲ ماه آینده؛ اهداف و مسیر های سیاسی تغییر خواهند نمود. امّا این تغییرات تدریجی خواهند بود. زیرا سخن از یک چرخش ۱۸۰ درجه ای آنی نمیتوان به میان آورد؛ زیرا «خداحافظی هوشمندانه از گذشته» کاری بسیار سخت است. در دنیای ترامپ موجودیتهای اقتصادی و سیاسی کنونی حذف نخواهند شد؛ بلکه ترامپ از همین موجودیتهای کنونی به عنوان اهرم فشار هم بر گلوبالیستها و هم بر موجودیتهای ناسیونالیست بیگانه استفاده خواهد نمود. ترامپ با منحلّ کردن ۴ کمپانی وابسته به کمپانی ترامپ را که با عربستان سعودی معامله دارند؛ پیامی دوستانه به عربستان سعودی فرستاد.
در این میان مشکل ساکنین ایران این است که روشنفکران قلّابی آنها (بسیار شبیه به ملّیت قلاّابی آنها)؛ به دنبال کشف «نکات ظریف» نیستند؛ زیرا چنان در «موجودیّت حاکم کنونی» غرق شده اند که «غیر از آن را» رؤیا میپندارند. اگر اوباشانی که خود را تحلیلگر نامیده و مینامند از «روباه مکّار انگلستان» سخن میگفتند و میگویند؛ حدّ اقل در ۴۰ سال گذشته همهٔ سخنانشان دروغ و خاک پاشیدن به چشم «ساکنین شیعه مسلک آریایی نژادِ ایران» بوده و هم اکنون نیز فرق میان «امپراتوری انگلستان» و «انگلستان اروپایی» و «انگلستان برکسیت» را نمی فهمند... و به همین خاطر است که به صورت «فوکولی های شسته و رُفته» در رادیو فردا و BBC و DW به بازخوانی مزخرفات و نشخوار علوفه ای که در برابرشان نهاده شده است میپردازند.
مشکل مضاعف دیگر اینکه: میهن پرستی ساکنین ایران در دوران قاجاریه و مصدّق یخ زده و با دنیای کنونی آشنا نیستند؛  روشنفکران سیاسی قلّابی شان نیز شارلاتانهایی هستند که با «دوربین و تفسیر قَجَری» به تفسیر شرایط کنونی میپردازند و در پروژهٔ خاک پاشیدن به چشم مردم با رژیم کثیف انگلهای صفوی و گلوبالیستها همراه هستند و ساکنان ایران را «خَر» گیر آورده اند... و شاید هم ساکنین ایران را «خَر» گیر نیاورده و عمیقاً میدانند که با «خَرهایی» طرف هستند که شلیته تمبان و پاپاق قجری خود را به ملغمه ای از شلوار «لی» و «ساپورت» و «ممهٔ سیلیکونی»  با آمیخته ای از کوروش و عرق سگی و حشیش و صادق هدایت و «حماسهٔ حسینی» و عاشورا تبدیل کرده اند و این مجموعهٔ کثیف را «فرهنگ ملّی ایران کنونی» نام نهاده و به کندن گور ساکنین ایران و استفاده از تصدیق همان ساکنین عقبماندهٔ ذهنی ایران مشغولند. لذا هرچه دِلِ تنگشان میخواهد میگویند و بار «الاغهای آریایی شیعه مسلک» میکنند. مسعود بهنود؛ اکبر گنجی؛ سازگارا؛ مخملباف؛ ابراهیم نبوی؛ اکبر بهرمانی؛ منتظری؛ خزعلی؛ سیّد رضا دیبا و سایر پادشاهی خواهان دروغین ... و ... و .. و ... در ملغمهٔ همین «گلّهٔ شاراتانهای دروغگو» و «گلّهٔ الاغهای آریایی»  تعریف میشوند و من به آنها حقّ میدهم؛ زیرا کسی که از خران بارکشی نکند؛ در مکتب شارلاتانها پذیرفته نیست و به «شِرک جلی» و «شِرک خفی» متهم خواهد شد و نان و کسب و کارش را از دست خواهد داد.(باور من این است).

تجربهٔ «دوپینگ سازمان یافته» در عرصهٔ جامعهٔ ورزشی روسیه و حتّی دخالت سازمان اطلاعاتی روسیه در این رسوایی بزرگ بین المللی؛ نشان میدهد که آقای پوتین؛ آنچنانکه در محافل سیاسی یک «استراتژیست نابغه» معرفی میشود؛ آنچنان آش دهن سوزی نیست و گرنه شرافت FSB را در چنین ماجرای سخیفی به زیر پا نمی انداخت. یکی نیست که از خود بپرسد که: مگر میتوان با دخالت دادن FSB مدال طلای فلان رشته را بدست آورد؟ اگر هم به دست آمد؛ یک گنده گوزی تقلّبی است.
آقای پوتین هنوز ارزشها و ریسکهای این حماقت را نمی فهمد و میخواهد با «انکار» از روی حرکت احمقانه اش بپرد. غافل از اینکه: این آتش چهارشنبه سوری نیست که بتوان از رویش پرید؛ بلکه آتش لو رفتن حماقتها و «چهارچوب رفتاری»  ناسیونالیستهای روسیه است. اگر شیوهٔ رفتاری هر موجودی را مطالعه و در بانک اطلاعاتی جمع آوری کنید؛ آن موجود به یک «موجود قابل پیشبینی» تبدیل شده و شکار آن آسان خواهد بود. اکنون نه تنها خبرگزاریهای غربی بر روی این مسئله مانور میدهند و آقای پوتین مجبور به سکوت شرمگینانه شده است؛ بلکه نیروهای  FSB نیز تحقیر شده اند و به رهبرشان فحشهای زیر زبانی میدهند که نتایج آنرا در آینده خواهیم دید.
در نوشتار پیشین گفتم که بمب اتمی و موشک اسکندر و .... نمیتوانند روسیه را برای آینده ای درخشان بسازند و آماده کنند و تنها به درد «آرماگدون» میخورند. روسها هنوز نمیتوانند بفهمند که دونالد ترامپ همان «مدل غربی پوتین» است؛ امّا با یک تفاوت بزرگ: دونالد ترامپ امکانات بسیار گسترده تری برای به خاک سیاه نشاندن روسها دارد.
روسها اکنون به گسیل کردن نیروهای ویژهٔ «چچن» به سوریه روی آورده اند؛ که نه تنها به خودی خود گواه بر فرو رفتن بیشتر روسها در باتلاق سوریه است؛ بلکه عمق حماقت بازی بر اساس قوانین صفحهٔ شطرنج در شرایطی که صفحهٔ شطرنج آقای پوتین ۶۴ خانه فرضی و صفحهٔ شطرنج دونالد ترامپ  بیش از ۵۰۰ خانهٔ فرضی دارد از هم اکنون پیداست. روسها ترامپ را با اوباما اشتباه گرفته اند. حتّی اگر روسها با چراغ  و یا بدون چراغ سبز ترامپ؛ در حال تسخیر حلب هستند؛ در واقع؛ در حال سفت تر کردن زنجیرهای دستها و پاهایشان هستند.
دونالد ترامپ به زبان بی زبانی میگوید:
«زمانی اوباما ۲۰ هندوانه در زیر بغل داشت که حتّی اگر سالم به مقصد میرساند؛ حتّی یک تخم هندوانه به آمریکا نمیرسید» ..... حال همهٔ آن ۲۰ هندوانه مال تو .... همه را تو در بغل بگیر ... بقیّه اش ... بامن»

اینجا است که گاو انگل فرزانه و عروسش «تخم دوزردهٔ دوقلو» زاییده اند.

کژدم۵۴ نظر:

 1. جناب کژدم چرا جمهوری کثیف صفویی جذتبین خودش رو در این مقطع برای گلویالیستها از دست داده است؟و اینکه روش بازی بوریس جانسون با ترزا می در خاورمیانه دارای چه تفاوت ماهویی هست ممنون میشم توضیح بدین

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   پاسخ به پرسش شما؛ در واقع به نوعی بازگشایی اختلافات سیاسی احزاب انگلستان بویژه در رابطه با «گلوبالیسم» و «استقلال» است. امّا مسئلهٔ خاورمیانه و رژیمهای حاکم موجود؛برای گلوبالیستها یک مسئلهٔ داخلی و برای ملّی گرایان یک امر خارجی است. گلوبالیستها به رژیم شیعی ایران برای نابودی ساختارهای سیاسی موجود در خاورمیانه نیاز دارند و به «شیعه گری صفوی» به عنوان یک نیروی ویرانگر نگاه میکنند که میتواند ساختارهای موجود را به امید به قدرت رسیدن «شیعه گری صفوی» تضعیف کند (نقشی همانند جمال الدین اسد آبادی)؛ امّا قدرت سازماندهی مجدّد به این ویرانه را ندارد. زیرا در همین مسیر خودش نیز تضعیف شده و محصول نهایی این ویرانگری مانند هلوی رسیده به دامن «قدرت جهانی» خواهد افتاد (نقش لورنس عربستان). لذا گلوبالیستها با هر چه که در توان دارند؛ بر طبل «شیعه گری و سُنی گری» خواهند کوبید و شیعیان و سُنّی ها مانند نوکران بی جیره و مواجب؛ همدیگر و «خود» را تضعیف خواهند نمود و موجودیّت نهایی و تضعیف شدهٔ آنها با یک تلنگُر از هم فرو خواهد پاشید. لذا رژیم کثیف صفوی حاکم بر ایران؛ همچنان جذّابیت دارد و تا فروپاشی تمامی ساختارهای سیاس حاکم کنونی این جذّابیت را حفظ خواهد کرد که جایگاه و نقش آن در نظریّهٔ جنگهای ۳۰ ساله جای میگیرد. از نظر گلوبالیستها؛ ناسیونالیسم روسی که میتوانست موی دماغ آنها بشود و به طور طبیعی در پی اعمال هژمونی روسی بر خواهد آمد؛ لذا همان بهتر که جادّهٔ ورود مستقیم روسها برای ورود فعّال به بحران خاورمیانه باز نگاه داشته شود و همهٔ این موجودیتها با هم به گور بروند.
   به عنوان مثال در نبردهای سوریه؛ ورود موشکهای دوش پرتاب ضد هوایی؛ هم اکنون نیز میتواند یک حرکت بازی ساز به حساب آید و سقوط ۲۰ فروند جنگندهٔ روسی در طول یک ماه؛ نه تنها میتواند مسیر نبردها را تغییر دهد؛ بلکه میتواند ناسیونالیسم روسی را دچار پریشان حالی کند. گلوبالیستها در پی عقب نشینی روسها از سوریه نیستند؛ بلکه در پی آلوده کردن هر چه بیشتر و عمیقتر آنها در این بحران هستند. در واقع آفرینش بحران سوریه و عراق؛ تدارک گودالهایی برای سقوط و انهدام همهٔ بازیگران منطقه ای در آن گودالها است.
   ناسیونالیم نوین کشورهای غربی؛ اهدافی بین المللی دارد که در چهارچوب اعمال هژمونی مستقل تعریف میشوند و از ورود نامحدود به «پیمانها» گریزانند ولی پیمانهای مقطعی را میپذیرند.
   نهایت داستان برای موجودیتهای «پِشگلی» مانند عربستان و ایران یکسان است و تنها میتوانند انتخاب کنند که با کدامین تیغهٔ قیچی بُریده شوند.

   حذف
 2. با درود به جناب کژدم : خمینی گجستک هربلایی که خواست سر ایران آورد و با تمام توان ازجنگ دفاع کرد و برایش اصلا مهم نبود که چند خانواده در ایران به روز سیاه مینشینند و روزی هم که امریکا وارد گود شد جام زهر را تا ته سرکشید و به درک واصل شد خلف او خامنه ای بی پدرومادر فرق اساسی که با خمینی دارد در تعدد مشاورینش است که به وی اعتماد به نفس القاء میکنند وبرایش اصلا مهم نیست که در آینده چه بلایی به سر ایران می آید چون پایش لب گور است میماند ما فلک زده گان که چه خاکی به سر کنیم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   مطالعه کنید؛ نقاط کلیدی که منجر به شکستهای پایدار این سرزمین شده اند را پیدا کنید؛استراتژی مبارزاتی تدوین کنید؛ ساختارهای مناسب با آنرا بسازید. و گرنه خاک همه جا یافت میشود و بیل به دستانی که بخواهند بر سر مردم خاک بریزند نیز فراوانند.

   حذف
 3. با درود بر جناب کژدم ظاهرا تیلرسون به عنوان وزیر خارجه تا دوروز اینده رسما اعلام بشه و جان بولتون به عنوان قائم مقام نظر تون چیه

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   به نظر من ترکیب خوبی است. امّا به جای جان بولتون؛ ژنرال پترئوس را ترجیح میدهم و فکر میکنم ترکیب بهتری است.

   حذف
 4. با اجازه استاد گرامی من میزنم به جاده خاکی////این روباه مکار و سد علی کمونیست میخان دلار رو دوباره 1000 تومن گرون کنند و دست بکنند توی جیب کارگر و کارمند و بازنشستگان زیر خط فقر. چه جوری دلارو 1000 تومن گرون میکنند. یعنی 30 درصد تمامی کالاها وخدمات و ... گرون میکنند خودشون و بخش خصوصی هم حتمن میشه و میخان 10 درصد حقوقارو ببرن بالا. یعنی 10 درصد حقوقا میبرن بالا که حقوق یک میلیونی میشه افزایشش 100 هزار تومن و اونوقت بطور پنهان 300 هزار تومنن از مردم پس میگیرند. تمام سر و صدای تبدیل ریال به تومان هم بخاتر اینه که مردم نفهمند چه بلایی دارند سرشون میارن. در مقابل گرونی دلار همه باید ایستادگی کنند. لعنت بر نوبخت حروم لقمه.

  پاسخحذف
 5. اینکه سرنوشت ساکنین ایران در بازهٔ زمانی ۱۳۰۰ ساله همیشه از طرف بیگانگان رقم خورده است؛ یک افسانهٔ ساخته و پرداختهٔ کژدم نیست و میتوان به سادگی این خطّ ممتد نگارش سرنوشت ساکنین ایران توسط بیگانگان را به روشنی دید. مگر آنکه به خودمان دروغ بگوییم و عدّه ای از خوانین غالب در نبردهای عشیره ای و قبیله ای را «پادشاهان» بنامیم و از احساس غرور کاذبِ خودساخته نئشه شویم و در اوج هپروت حشیشی و تخدیری؛ داستان قلّابی «مقاومت ایرانیان در طول تاریخ» به خورد خود دهیم. واقعیت این است که ساکنین ایران در این بازهٔ زمانی؛ همیشه «باخته اند و وا داده اند». حتّی «شاهنامهٔ فردوسی» نیز شرح حال گذشتگان است و زمانی که از «حال» سخن میگوید؛ همگی اشک و آه و مویه است. اگر حتّی به فردوسی صدها بار جایزهٔ نوبل ادبی بدهیم. خوانندگان و شنوندگانش هرگز لیاقتی در خورِ قهرمانان شاهنامه و «رنج ۳۰ سالهٔ فردوسی» از خود نشان نداده اند. ساکنین کنونی ایران به پیروی از اجداد شکست خورده و «مجیز گوی»شان هرگز نتوانسته اند که حتّی با فردوسی «رابطهٔ عملیاتی» برقرار کنند. به همین خاطر است که به قول تبریزیها: در نبود شیرینی واقعی؛ سنجد را قاقا (شیرینی خوشمزه) نامیده اند که پُرخوری آن به «یُبوسَت» می انجامد (مشکِلِ ریدَن).
  صفویهای پرورده شده در «خانقاههای کون کُنی شیخ صفی الّدین کون کُن اردبیلی»؛ اوج ناسیونالیسم ساکنین خاک بر سر ایران میشود و رضا شاه و آتاتورک به خاطر هماهنگی «نصفه نیمه» در ایجاد رابطه با تمدّن اروپایی؛ تبدیل به «سِنجِد» (قاقا) میشوند.
  نتیجهٔ نهایی اینکه: «جذام اسلام» نه تنها ضعیب نشده؛ بلکه ایران و ترکیه را به جذامخانه تبدیل کرده است. دلیل آن نیز بسیار مشخّص است:
  آنهایی که خود را ناسیونالیست نامیدند؛ دروغ گفتند و نسلهای بعدی آنها نیز نشانی از «ناسیونالیسم» از خود نشان ندادند؛ بلکه «تبعیض» را رواج دادند. کُردهای ترکیه «تُرکهای کوهی» و کّردهای ایران «جدایی طلب و خائن» نامیده شدند.
  هم اکنون نیز به همین روال است. کُردی که میتوانست به روند انسنجام با اقوام دیگر بپیوندد و حتّی سخنی مانند «خود مختاری» در واژه نامهٔ سیاسی ایران و یا ترکیه وجود نداشته باشد؛ اکنون به یک معضل منطقه ای تبدیل شده است و در این میان اگر نتوانیم ترکهای عثمانی را به خاطر داشتن افکار شوینیستی تُرکی متهم کنیم ... پس با شوینیسم شیعه مسلکان که خود را به دروغ به «ناسیونالیسم ایرانی» میچسباند و در پشت آن قایم میشود؛ چه باید کرد؟
  نتیجهٔ نهایی اینکه:
  جامعهٔ زورَکی ترکیه و ملّیت زورکی ایرانی؛ نه تنها نتوانسته است تا «تَرَکها» را ترمیم دهد؛ بلکه چهار نعل به سوی چند پاره شدن پیش میروند.
  امّا اینکه این چند پارگی بتواند آرزوها و رؤیاهای شیرین اقوام ستمدیده را به واقعیّت تبدیل کند؛ پرسشی بی پاسخ است.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. (ادامهٔ بالا)
   آنچه که اکنون شاهدش هستیم؛ اینکه عدّه ای زیر پر و بال روسیه پناه گرفته اند و عدّه ای دیگر به کمکهای آمریکا و اروپا چشم دوخته اند. همهٔ چشمهای ساکنان ایران؛ چه آنها که حکومت میکنند و چه آنهایی که خود را اپوزیسیون مینامند به «بیگانگان» دوخته شده است و هیچ چشم اندازی حتّی در دورترین افقها از «استقلال» دیده نمیشود.
   آنچه که دیده میشود؛ اتّهام «نوکری بیگانه» از هر دو سو است که نثار یکدیگر میکنند؛ در حالی که هر دو طرف یا نوکر بیگانه اند و یا در پشت درهای بارگاه بیگانگان نشسته اند تا ارادَت و جان نثاری شان پذیرفته شود. هر دو طرف مزدور بیگانه هستند و بی شرمانه میخواهند که مردم به «میهن پرستی» آنها ایمان آورند. عدّه ای دیگر نیز با «جنبشهای مدنی» جلق میزنند.
   عدّه ای دیگر نیز میپرسند: «جناب برادر کژدم گرامی ...» نظرت دربارهٔ «میت رامنی» چیست؟ .... نظرت دربارهٔ «تیلرسون و جان بولتون» چیست؟
   آیا تا به حال دیده اید که آمریکاییها و یا روسها اهمیّت بدهند که چه کسی رئیس جمهور ایران میشود؟ آنها اهمیّت نمیدهند. ... بلکه هدایت میکنند و سپس دستور انتخاب ریاست جمهور و وزیر امور خارجه و جا به جایی مهره های نظامی را میدهند.
   سفارت روسیه در تهران؛ سفارتخانه نیست؛ بلکه دفتر نمایندگی ولی فقیه واقعی است که در کرملین نشسته است.
   بقیّه؛ از انگل فرزانه تا گروهبانهای اطرافش؛ همگی «بله قربان گویان» و «توبرهٔ پِشگلها» هستند.
   ترامپ همهٔ اینها را نه تنها میداند؛ بلکه میداند که چگونه باید با ولی فقیه اصلی نشسته در کرملین و این «توبرهٔ پِشگلها» معامله کرد.

   حذف
 6. خطاب به آنهایی که در بارگاه ترامپ «چلّه» نشسته اند؛ تا مراتب «جان نثاری شان» پذیرفته شود:
  رژیم شیعی حاکم بر ایران؛ سالیان سال تلاش نموده و با هزینه کردن ثروت ساکنان ایران؛ در همهٔ سرزمینهای مورد نظر روسها پایگاههای نوکری به پا ساخته است و همهٔ این پایگاهها را به اهداف استراتژیک کرملین هدیه نموده است.....
  شماها چه دارید و چه چیزی ساخته اید که به بارگاه «ترامپ» هدیه کنید تا پذیرفته شوید؟
  خودتان هم میدانید که هیچ ندارید؛ مگر ادّعاهای دروغین. شماها شاید بتوانید عدّه ای گیج و گول ساکن ایران را فریب دهید؛ امّا نمیتوانید ترامپ را فریب دهید. همانگونه که اوباما نیز فریب گُنده گوزیهایتان را نخورد.
  ترامپ بسیار باهوش تر از اوباما است و به «کنتراتچی» (Contractor) نیاز دارد. هر کنتراتچی که کار را بپذیرد؛ باید آنرا در محدودهٔ زمانی مشخص شده (Time Frame) در قرارداد؛ به بهترین شکل و رعایت بالاترین استانداردها تحویل دهد.
  کدام یک از شماها معنی «کنترات» را میدانید و یا میفهمید؟
  دونالد ترامپ به آن گردنبندهای «فَرَوهر» ۵ کیلویی شماها؛ حتّی نمی شاشد. با مزخرفبافی های شماها کاملاً آشنا است و پول یامُفت به کسی نمیدهد. او «کنتراتچی»هایی میخواهد که بتوانند سازه های مورد نظرش را در یک محدودهٔ زمانی مشخّص و حتّی کمتر از آن؛ با کمترین هزینه ها بسازد و یا اینکه آنها را به دادگاه کشانیده و خواستار غرامت شود. یعنی اینکه اگر نمیتوانید از عهدهٔ چنین قراردادی بر آیید؛ وارد این وادی نشوید.
  آنهایی که به امید پاداش نهایی در انتخابات به نفع ترامپ کار کردند؛ جایزه ای بهتر از «بسیار متشکّرم» دریافت نخواهند کرد. زیرا دونالد ترامپ کارهای بسیار بزرگی در پیش دارد که کوچکترین آنها «کنترل بازگشت موج سونامی» است که «موج رفتِ» آنرا گلوبالیستها در طول ۴۰ سال و به تدریج تولید کردند.
  ویرانیهایی که «موج بازگشت» در پشت سر خواهد نهاد نه تنها نباید به مرکز صدور سونامی آسیب برساند؛ بلکه باید هرچه طلا و الماس است را به آمریکا منتقل کند و لاشه ها و ویرانه ها را در میانهٔ راه بازگشت؛ رها کند تا هزینهٔ لایروبی نیز در پی نداشته باشد.
  آیا چنین توانمندی و لیاقتی برای کنترات گرفتن چنین کار بزرگی را در خود میبینید؟
  اگر نمیبینید ...
  عِرض خود میبری و زحمتِ ما میداری.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. زمانی که پیشنهاد کردم: «دشمنی نکنید .... بلکه رقابت کنید»؛ پیام من همین بود که در بالا گفتم.
   داشتن استراتژی مبارزاتی؛افزودن بر تواناییهای خود و ساختار سازی متناسب با استراتژی مبارزاتی. پرهیز از مزخرفبافی و گنده گویی و حرّافی؛ تلاش برای تبدیل شدن به یک موجودیت سازمانیافتهٔ فیزیکی با تواناییهای سیاسی و نظامی که تنها هدفش سرنگونی رژیم کثیف صفوی حاکم بر ایران است؛ کار ساده ای نیست و دقیقاً به همین خاطر است که «ایرانیان مبارز کون گشاد و تنبلهای مادرزاد» به حرّافی متمایل میشوند؛ زیرا هزینه نمیخواهد..... تلاش نمیخواهد .... فقط تکرار مکرر مزخرفات کافی است. لذا نتیجه اش نیز مزخرف خواهد بود و آب از آب تکان نخواهد خورد.

   حذف
 7. خوب از نظر شما ما یه مشت موجودات ضعیف در حال احتضار غیر قابل ترحم اسر در چنگال جمهوری اسلامی هستیم خوب یه کاری انجام بدین وبلاگتون رو برای همیشه تعطیل کنید وقتی که هیچ امیدی ندارید چرا اکی وقت و هزینه و اعصاب می ذارید برید به زندگیتون برسید ما هم برای مرگ خودمون رو اماده کنیم

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نوشتارهای من و این وبلاگ برای من نوعی «ماموریت درونی» (Task) هستند. از اینکه میبینم کسانی هستند که ار تولیدات این وبلاگ در سیستمهای خود استفاده میکنند؛ خوشحال هستم. مانند اینکه در گوشی i phone از قطعه ای با مارک Made by Kajdoum استفاده کنند.
   آنهایی نیز که نمیتوانند سیستم تولید کنند و مجصولی مانند i phone عرضه کنند؛ همان بهتر که یک گور دسته جمعی سفارش دهند.
   حرّافی و ژاژ خایی و خود فریبی تا کِی؟

   حذف
 8. این تنها راهی است که برای کُردهای ترکیه باقی مانده است. ترکهای عثمانی این زبان را بهتر میفهمند:

  http://www.bbc.com/persian/world-38279946

  پاسخحذف
 9. جناب کژدم درود بر شما : فرمودید که مطالعه کنید و نقاط ضعف کلیدی که باعث شکست پایدار این مملکت فلک زده را پیدا کنیم !؟! اولین و اساسی ترین نقطه ضعف این مملکت فلک زده افراط در تدین و بالااخص دین اسلام است که اگر از نود ونه درصد مسلمین ایران سوال کنید که در قرآن چه نوشته شده یکی دو آیه کوتاه که در نماز خوانده میشود را ردیف میکنند و انگار فتح الفتوح کرده اند من بارها به اطرافیان و همکارانم گفته ام که روزی یک صفحه قرآن را به زبان فارسی (نه تفسیر ) را بخوانند و سه بار دوره کنند که خوب به یاد داشته باشند اگر دچار سر گیجه و توهم نشدند و برایشان تناقضات قرآن آشکار نشد حق با آنها است میدانید همگی چه جوابی دادند؟ گفتند که بگذار همین ایمان نیم بندی که داریم پایدار بماند و برای ما دردسر درست نکن ! نمیدانم مثل اینکه دیگر شرم در این مملکت ریشه کن شده چون اگر این ایمان نیم بند نبود کجا خمینی گجستک میتوانست یک مملکت را بفریبد وپس از نشان دادن درباغ سبز ایران را زیر ورو کند جناب کژدم متاسفانه نسل جوان به طور روز افزونی هرهری مسلک شده اند و تغریبا از دنیا هیچ نمیدانند و فقط به فکر توهم مسایل دینی ویا سکس واکس و یا دربدر بدنبال یافتن شغل برای خوردن نانی هستند و کاری ندارند که حرامیان پیرو رهبر مادربه خطا دارند چه بلایی به سر مملکت می آورند درضمن رحیم صفوی گفته که رییس بسیج رابه خاطر مسائل استراتژیک خامنه ای تغییر داده و احتمالا بوی زدوبند بین امریکا و روسیه به مشامش خورده و دارد بسیج را برای رویا رویی با مردم سازمان دهی میکند .

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من نمیتوانم بفهمم که چطوری اینهمه ضد و نقیض را توی یک گونی میریزید و هم خودنان باورمیکنید و هم میخواهید دیگران نیز باور کنند.
   نسل جدید هُرهُری است .... و .....
   احتمالا بوی زدوبند بین امریکا و روسیه به مشامش خورده و دارد بسیج را برای رویا رویی با مردم سازمان دهی میکند .

   رویارویی با کدام مردم؟ با هُرهُری ها؟

   مثل اینکه منو خر گیر آوردی ....هااااا...

   حذف
 10. ناشناس گرامی از دست کژدم عصبانی نشوید. نوشته های او متاسسفانه درست است آنجا که شلاق را بر تن لش مشتی حراف خانه نشین میکشد ومیگوید ۴۰ سال منتظرچه بودید. مجاهدین لااقل پنجه در پنجه این روسپیزادگان انداختند. اگر حاضر به دادن کمترین هزینه نیستید لااقل از دریوزگی دست بکشید. ترامپ لشکر نمیکشد تا آنکه بعد‌أ قدرت را به شما بسپارد.

  پاسخحذف
 11. من همیشه میگفتم که داعش ساخته ایران است. الان میبینید که طبق خبرهای صدا و سیما ایران و روسیه در حال کشتن داعشی ها هستند ولی داعش فقط ترکیه، کشورهای اروپایی و آمریکا را تهدید میکند و هیچ وقت کاری با ایران و روسیه ندارد. جالبه که در یمن نیز فقط به دولت قانونی که توسط هوثی ها سرنگون شده حمله میکند.
  بابک

  پاسخحذف
 12. جناب کژدم درود بر شما : ظاهرا متاسفانه نتوانستم منظور خود را از هرهری مسلک بودن جوانان ایران برسانم ! بزرگ ترین دلیل من عدم اطلاع حتی مجاهدین خلق هستاند که شاه میگفت مارکسیست های اسلامی ! چون آن ها هم به دلیل مذهبی بون و دیدن ظلم هایی که به قشر پایین دست ایران میشد میخواستند که تلفیقی از اسلام و ایده های مارکسیستی داشته باشند و مبارزه را در قلب مردم عامی (به دلیل مسلمان بودن ) رنگ مذهبی بزنند و غافل بودند که آخوند های حرامزاده زرنگ تر از این حرف ها هستند و حتی اسلام 1400 سال پیش را هم رنگ ایرانی زده اند و مانند مغ های ساسانی قدرت را میخواهند در دست گیرند و اتفاقا درست عمل کردند و قدرت را در این مملکت در دستان پلیدشان گرفتند خمینی گجستک و آخوند های حرام زاده از مجاهدین که خوب بارکشی کردند آن ها را مانند یک دستمال خونی زنانه !! به دور افکندند و سوار گرده مردم نادان شدند سمپات های سازمان مجاهدین از اسلام چیزی نمیدانستند و نمیدانست اعراب وحشی چه بلایی به سر این مملکت آوردند وزندگی مردم را به یغما بردند وکتاب را به آن ها حقنه کردند که حتی نمیدانستند در آن چیست آن ها نمیدانستند که همین امامانی که برایشان یقه جر میدهند پشیزی برای موالی ارزش قائل نیستند و از برده هم آن هارا پست تر (موالی ) میدانند نسل کنونی جوان ایران هم تغریبا همین وضع را دارد و فقط معترض است ولی هیچ رهبری ندارد و چند دستگی در آن ها بیداد میکند واگر روزی درگیری با رژِیم پیش بیاید باز هم خودرا موظف به پیروی از اسلام میدانند تا تکفیر نشوند کژدم عزیز شوخی نیست آخوند ها سی وهشت سال شبانه روز بر طبل اسلام کوبیده اند که حتی پیروان سایر ادیان ایرانی اسامی اسلامی را از حفظ هستند تا بعد ! با احترام

  پاسخحذف
 13. كژدم گرامي به قول شما همون عشق پونزده سانتي:)
  http://www.radiofarda.com/a/f12-chinese-reaction-trump-on-one-china-policy/28171237.html

  پاسخحذف
 14. زمزمه هاى پاى ديوار شهرك لندن ...
  گور پدر رژيم اخوند ى ...
  دوباره از حالا عربستان مال ما ؛ ايران پسا خمينى مال شما ...
  سفر ترزامى ؛ ساق بلند و بوريس
  موطلايى كه به طفل سيرين ملكه
  ميماند به عربستان و حومه خليج
  فارس ؛ نشانه جااندازى برنامه ى
  بازگشت به شرق سوىزاست و
  اغازجنگ استراتژيكى نفتى عليه
  كارتل گاز پروم روسى ؛ چرا كه
  با سياست ازاد انرژى ترامپ ؛
  امريكا با اقيانوسى از نفت
  همه را اچمز خواهد كرد ...
  وقتى جواد ظريفكار نه كه با
  خنده كه با اخم ميگويد ؛
  ترزا خانم را اوردند تا ما را
  بترسانند ؛ پس معلوم است
  در انجا چه ميگذارد
  شايد جواد برجام باز بهتراست
  خودش هم به خانم مورگرينىً ايتاليايى كه به فرشته نجات سياسىيش ميرود پناه ببرد !!!
  بهرحال بازى بزرگ جديد نفتى در
  جريان است ..
  .................
  ببین به این میگن تفسیر سیاسی بدون منت بدون انگ با قلم رسا در چند خط لپ مطلب رو می رسونه
  حالا هم که چند بار تفسیرهات از جهان اطراف درست دراومده دیگه طلبکار همه شدی یه کم متواضع باش جواب پستهای خوانده هات فقط شده تحقیر و تمسخر

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   باز هم پای این مادرقحبهٔ «بحر طویل باف» را به این وبلاگ باز نکُن.
   اینها تفسیر نیستند... بلکه قرقرهٔ مدفوع کژدم هستند.

   مگر اینکه: کِرم داری.

   حذف
 15. تهدید داعش بر اروپا؛ ۱۷۵۰ نفر از طریق ترکیه به اروپا بازگشته‌اند
  اتحادیه اروپا گزارشی را تهیه کرده است که در آن از احتمال حمله تروریستی داعش به خاک این اتحادیه خبر می‌دهد. در گزارش آمده است بیش از یک سوم از ۵ هزار نفر اروپایی‌ای که به داعش پیوسته‌اند، از طریق ترکیه به اتحادیه اروپا برگشته‌اند
  دوشنبه ۱۲ دسامبر ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۷
  مرکز خبر - خبرگزاری فرات
  اتحادیه اروپا گزارشی را تهیه کرده است که در آن از احتمال حمله تروریستی داعش به خاک این اتحادیه خبر می‌دهد. در گزارش آمده است بیش از یک سوم از ۵ هزار نفر اروپایی‌ای که به داعش پیوسته‌اند، از طریق ترکیه به اتحادیه اروپا برگشته‌اند  بر اساس گزارشی که اتحادیه اروپا تهیه و درصدد منتشر کردن آن‌ست، تاکنون بیش از ۵ هزار نفر از شهروندان اتحادیه اروپا به گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه ملحق شده‌اند که احتمال می‌رود بین ۲۰ تا ۵۰ درصد از آن‌ها در نبردهای این گروه کشته شده باشند.  در این گزارش هم‌چنین آمده است که بین ۳۰ الی ۳۵ درصد از این تبهکاران دوباره به خاک اروپا برگشته‌اند. در گزارش آمده است که این تعداد از تبهکاران از طریق کشور ترکیه به این اتحادیه بازگشته‌اند.  در ادامه این گزارش تأکید شده است که تعدادی بالغ بر ۲ هزار الی ۲ و پانصد نفر، هنوز هم در صفوف تبهکاران داعش قرار داشته و به نبرد مشغول‌اند.  در گزارش تأکید شده افرادی که سال گذشته حملات پاریس و بروکسل را انجام دادند، از همان گروه ۱۷۵۰ نفری‌ای می‌باشند که برای عملیات تروریستی به اتحادیه اروپا بازگشته‌اند.  در گزارشی که "د کرچوف" مسئول شورای ضد ترور اتحادیه اروپا تنطیم کرده است آمده است که این افراد همگی از کشور ترکیه به اروپا بازگشته‌اند. وی تأکید کرده است که برای مقابله با این مشکل، باید همکاری‌های امنیتی با این کشور افزایش یافته و نیز افرادی که بازگشته‌اند تحت نظارت‌ شدید نهادهای امنیتی اروپا قرار گیرند.
  ....................
  جناب کژدم بر خلاف نظر شما که پارسال عنوان کردید در میان سیل مهاجرین بعید هست نیروهای داعش نفوذ کنند انهم به دلیل وجود نیروهای امنیتی اروپایی در میان مهاجرها اما اخبار جدید چیز دیگری می گوید

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   من هرگز نگفته ام که داعشیها توسط ترکهای عثمانی به اروپا و آمریکا رخنه داده نمیشوند؛ بلکه همیشه گفته ام که «داده میشوند»
   لطفاً بوی گند حزب اللهی خودت را ازاله کُن.
   به زبان خیابانی: «کُس نگو».

   حذف
 16. http://edition.cnn.com/2016/12/12/politics/russia-hacking-election-senators-donald-trump-angus-king/index.html

  سی ان ان، آخرین اخبار

  دو دستگی بر سر روسیه

  سناتورها از ترامپ فاصله می گیرند، نظریه دخالت روسیه در انتخابات قوت می گیرد

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی

   CNN یکی از مراکز سخن و شایعه پراکنی متعلّق به گلوبالیستها است و برای دهها تریلیون دلاری که به نام آمریکا و به کام بیگانگان و ساختار سازی برای حاکمیت نوین جهانی؛ با خطر «مرگ» روبرو هستند میجنگد.
   اگر یادتان باشد که البته نمیدانم چند ساله هستید؟ و چه بسا این پرسش که «اگر یادتان باشد» یک پرسش بی ربط باشد؛....
   در عهد دایناسورها نبردهایی اتفاق افتاد که «توفان صحرا» نام گرفت؛ CNN جزئیات آن نبردها را به دقّت گزارش بازی فوتبال به طور زنده انجام داد و به همین خاطر بود که CNN خدای «آمیزش تکنولوژی و خبرگزاری» شد.
   زیاد وقتتان را با CNN تلف نکنید و وقت مرا هم نگیرید. CNN یک «تشتک نیوز مُدرن» مانند «فارس نیوز» و «باشگاه خبرنگاران کوپُن حلبی روغن نباتی» است.
   زیاد سخت نگیر.

   حذف
  2. به جای اینکه مغزت را (اگر به اندازهٔ فندق نیست) بر روی این مزخرفات متمرکز کنی؛ روی «تغییر مهره های نظامی» در ایران متمرکز کُن تا شاید حرفی برای گفتن داشته باشی. اگر نمیتوانی ....هِرّی ... یعنی برو گُمشو.
   نقطه آخر سطر.

   حذف
  3. اگه توان پاسخگویی نداری خوب بگو چرا به صحرای کربلا میزنیاگر دوس داری ادامه بدیم
   تا قبل از این ماجراها، اتفاقا به سی ان ان توجهی نمی کردم. اما میون 16 موسسه نظر سنجی که همگی بالای 320 رای الکتورال و فقط 4-5 موسسه حدود 280 تا برای هیلاری شانس قائل بودند، تنها سی ان ان بود که پیش بینی کرده بود هیلاری 268 رای الکتورال قطعی داره

   و این خیلی مهمه که یک نفر با داشتن تعلق خاطر قلبی، اینقدر واقع بینانه بر اوضاع مسلط باشه و از قدرتش، سو استفاده نکنه و میدونیم که قدرت رسانه چقدر زیاده و سی ان ان هم کجای کار ایستاده

   اما این یکی رو بخون که خیلی جالبه و خبر از اوضاع نابسامان انتخابات این دوره و عواقب وخیمش میده و هشدارهای لازم داره لا اقل داده میشه

   "No president, including Richard Nixon, has been so ignorant of fact and disdains fact in the way this President-elect does," said Bernstein, whose reporting in the 1970s with Bob Woodward for the Washington Post exposed the Watergate scandal and led to Nixon's resignation.
   "And it has something to do with the growing sense of authoritarianism he and his presidency are projecting," Bernstein added. "The danger of it is obvious and he's trying to make the conduct of the press the issue, not his own conduct."

   هیچ رییس جمهوری، حتی نیکسون، اونقدر *** نبوده که فکت رو نادیده بگیره و تقبیه کنه به شیوه ای که ترامپ داره با فکت خودش در میندازه و منکر میشه. برنشتاین

   یعنی ترامپ رو حتی *** تر از نیکسونی توصیف کرده که ماجرای واترگیت رو خلق کرد، چون فکت رو نادیده گرفته بوده و تازه نه به این اندازه که ترامپ داره منم منم میزنه و اصول رو زیر پا گذاشته، جاییکه هنوز پاش به کاخ سفید هم نرسیده، وای به حال اینکه وارد کاخ هم بشه

   و میگه، خطر، مشهوده و ترامپ داره سعی میکنه جریان رسانه ای رو مسئله دار کنه (جهت بده) نه جریان خودش رو. (منظور نعل وارونه زدن و همه رو متهم کردن به اینکه علیهش دارند جو سازی میکنند)

   خب این آدم خطرناک دیگه. داره با تمامی نورم ها می جنگه، چون متعلق به این دنیا نیست! فکر کرده دنیای تجارت و سر مشتری ها رو کلاه گذاشتن میشده سیاست و میشه تو سیاست واقعی، ارتقائش داد و موفق هم شد

   بوریا باف گرچه بافنده است، نبرندش به کارگاه حریر

   و الان بوریا باف قرار حریر ببافه

   و در ضمن. کسی منکر هوش فوق العاده ترامپ نیست و هر چی باشه تونسته در این کارزار بزرگ، کار بزرگی انجام بده یه تنه. شاید بخت باهاش یار بوده یا از بس حقیر شمرده بودنش، که ازش تو دهنی محکمی خوردند با این برد تاریخیش. اما در صورت ماجرا، توفیری ایجاد نمیکنه و اون اینکه، یکی از حاشیه دار ترین و حاشیه ساز ترین روسای جمهور آمریکا شده و خواهد شد

   جای دیگه گفته
   "What we have seen throughout the campaign is pathological disdain for the truth, a kind of lie, and ease with lying, that we have not seen before."​

   چیزی که تو مبارزات انتخاباتیش دیدیم ازش، تحقیر جدی حقیقت بود و وجدان آسوده داشتن با این دروغ گویی ها (دروغگوی مادرزادی) که تا کنون سابقه نداشته (باز یک بیسابقگی دیگه، و این بار در حقه بازی و دروغ پردازی که البته از خصایص خوب یک سیاستمدار میتونه باشه، ولی نه نوع وقیحانه اش که مموت خودمون بارها به نمایش گذاشت و اینها هم دارند همینو بولد میکنند و میگن ترامپ یک دروغگوی بیشرم و وقیحه که فکت رو نادیده گرفتن، عاقبتی چون نیکسون براش رقم خواهد زد، قریب به مضمون)

   حذف
  4. حاجی ناشناس گرامی
   نوشته هاتو به CNN بفرست.
   مرغ کژدم یک پا داره.
   اینهم آخرین نظر شما بود که منتشر کردم.

   برو جای دیگه؛ مثل بالاترین ... رادیو فردا؛ رادیو زمانه .... نمیدانم کجا برات بهتره ... ولی اینجا نیا. من دیگه پیر شدم و حوصلهٔ بحثهای میدان ۲۴ اسفندی و جلو دانشگاهی رو ندارم.
   همین.
   سپاسگزارم.
   بعد از این فقط CNN, NBC, MSNBC, ABC, Fox News و هر چی دوست داری نگاه کن. من از آنها تغذیه نمیکنم. میخوانم؛ نگاه میکنم و حرف خودم را میزنم.
   قرقره نمیکنم.

   حذف
  5. ناشناس گرامی
   یادتان هست که وقتی کریس کریستی از ترامپ حمایت کرد؛ گفتم که میخواهد در کابینه جایی داشته باشد (یعنی دارد خایه مالی میکند و دنبال پُست و مقام حکومتی است)؟ دیدید که ترامپ کریس کریستی و تمامی آدمهای او را به سطل آشغال ریخت.
   دیدید که زمانی دولت عراق گفت که میخواهد موصل را بازپس بگیرد و من گفتم مزخرف است و شکست میخورند؟ شکست نخوردند؟ آیا شبه نظامیان شیعهٔ عراقی تحت فرمان حاجی بادمجان مثل گلّه های گاوان و خران؛ سلّاخی نشدند؟ آیا دیدید که در رابطه با بازپس گیری انبار گفتم که باز هم از ترس به سوراخ مادرشان فرار خواهند کرد؟ مگر فرار نکردند؟ امّا در زمان «هجوم آخرین» سکوت کردم. نه از روی فرصت طلبی؛ بلکه از این روی که پارامترهای جدیدی وارد معادله شدند که مشمئن بودم که اینبار انبار را خواهند گرفت؛ امّا به شجاعت شیعیان عراقی (اعم از ارتش و شبه نطامی) شک داشتم؛ زیرا مهمتر از ارادهٔ حاکم برای پیروزی؛ داشتن نیروهای شجاع اهمیت دارد.
   در رابطه با موصل نیز همین بود.امّا دیدید که در حرکت اخیر برای بازپسگیری موصل سکوت کردم. زیرا میدانم که بسیار مشکل است. مهم ارادهٔ فرمانده نیست... بلکه مجموعه ای از ارادهٔ فرمانده و آمادگی نیروها است. میبینید که موصل هنوز آزاد نشده است؛ زیرا فرمانده واحدی در کار نیست.

   «دنباله در پایین)

   حذف
  6. (ادامهٔ بالا)
   زمانی که تعداد فرماندهان مستقل زیاد شود؛ نتیجه شکست خواهد بود. آنچه که «ائتلاف به رهبری آمریکا» نامیده میشود؛ برای پیرپزی یک طرف کار نمیکند؛ بلکه برای «ایجاد توازن» و ادامهٔ کشتارها و پرداخت هزینه های گزاف از طرف بازیگران کار میکند تا ۳۰ سال طول بکشد.
   آیا معنی جنگ ۸ ساله و جام زهر را آنهم در دورهخ ای که رژیم کثیف صفوی وارث داراییهای زیادی بود که از «حاج شاهنشاه» به ارث برده بود....
   امّا اکنون ... وضعیّت دگر گشته است.
   آیا دیدید که یکی پرسید: نظرت دربارهٔ Rex Tillerson و جان بولتون چیست؟ پرسش درست و با ارزشی بود؛ زیرا از طرف یک جاسوس سرگردان اطلاعاتی مطرح شده بود. در پاسخ گفتم که ترکیب خوبی است ؛ امّا ترکیب Rex Tillerson و ژنرال پترئوس بهتر است. آیا فکر میکنید که از روی معده گفتم؟
   نه؛ عزیز دِلِ برادر ... از این روی اینرا گفتم که: با تصوّری که از استراتژی دونالد ترامپ دارم؛ ژنرال پترئوس را بهتر میدانم.
   من به موشکافی اینکه چرا سازمان مجاهدین خلق شکست خورد؟ حتّی پشیزی هم ارزش قائل نیستم؛ زیرا اید پرسش و پاسخ وظیفهٔ آنها است.
   من در رابطه با «اصلاحات ارضی» جاجی پادشاه؛ نظری کاملاً متفاوت با همهٔ دیگران دارم؛ امّا هرگز به طور مستقیم به آن نپرداخته ام؛ ... میدانید چرا؟
   برای اینکه به «گذشتهٔ مُرده» تعلّق دارد.
   (دنباله در پایین)

   حذف
  7. (ادامهٔ بالا)
   از من نخواهید که دربارهٔ مزخرفات «گلوبالیست ها» توضیح دهم. من همیشه در حال مَحَک زدن خودم هستم. اگر جان بولتون به عنوان معاون وزیر امور خارجه انتخاب شد؛ مرا واخواهد داشت که فکر کنم: در کجا اشتباه کرده ام؟ امّا اگر ژنرال پترئوس انتخاب شد؛ نشانگر آن است که دنیای ترامپ را بهتر از هرکسی میشناسم.
   به پیشبینی های درست افتخار میکنم و خودم و به دست خودم؛ مدال آنها را به گردن خودم می آویزم؛ همانگونه که زمانی یک شمن جنگاور؛ خِرسی را می کُشد و دندان نیش خرس را می کَنَد و به گردن خود می آویزد؛ تا نتیجهٔ آن نبرد پیروزمندانه را همیشه به یاد داشته باشد؛ و اگر در آن نبرد کشته شُد؛ دیگر دانش آموزان آیین شمنی هستند که باید به پیروزی بیندیشند و شکست جنگاوران مُرده را دریابند.
   من به دنبال مدال شما و امثال شما نیستم.

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=284003401689070&set=a.256327831123294.61210.100002382384266&type=3&theater

   مدال اوباما و CNN پیشکش شما.

   حذف
  8. «من» ... اینچنین می اندیشم:

   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=256328331123244&set=a.256327831123294.61210.100002382384266&type=3&theater

   حذف
  9. همه را بخوانید؛ چه اصل مطلب و چه نظرات را.
   همه را بخوانید...

   حذف
 17. جناب كژدم اگر مردم فرانسه احمق هستند پس چرا جز كشورهاي ثروتمند و تاثيرگذارند؟ ناپلئون از جنس كوروش بود يا نادر؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   ناپلئون از جنس کوروش است. نادر یک راهزن و دزد مسلّح بود. اصلاً حیف است که نام نادر را در کنار کوروش بیاوریم.
   کشورهای اروپایی که اکنون نیز سر آمدان اروپا هستند؛ نان عصر نوابغ (رنسانس) و شکسته شدن «دوران ننگین جذام مسیحیّت» را میخورند. پس از آن نیز تا حدود زیادی نوابغ را گرامی داشته اند.
   فرانسویها تنها ملّتی هستند که یکی از برجسته ترین فرماندهانشان (ژاندارک) را به انگلستان فروختند. در جنگ جهانی دوّم وا دادند و حکومت ویشی یک ننگ فرانسوی است. «خطّ دفاعی ماژینو» نیز شاهکار استراتژیستهای نظامی فرانسوی است.
   ناپلئون بناپارت «مردی نابهنگام» در «سرزمینی اشتباهی» بود.
   تأثیر فرانسوی بیشتر به خاطر وجود «فیلسوفان ضد جذام » فرانسوی است که بیشتر به درد «گلوبالیستها» برای «بی هویّت سازی» میخورد و پشتیبانان قدرتمندی از «روند بی هویّت سازی جوامع» حمایت میکنند. در واقع «فرهنگ ضد جذام» فرانسوی در حال تولید «زامبی ها» است و گرنه انقلابهای صنعتی توسط انگلیسها و آلمانها بوقوع پیوسته اند.

   حذف
 18. چند پیشبینی:

  ۱- اسرائیل بخشی از سوریه و یا لبنان را به خاک خود خواهد افزود.
  ۲- سازمان اوپک فرو خواهد پاشید و یک سازمان نوظهور انرژی مانند قارچ خواهد روییده.
  رژیم شیعی ایران و عراق مجبور خواهند شد که نفت و گاز خود را از طریق همان سازمان جدید به فروش برسانند و یا اینکه بنشینند و به جای «برنج و تُرُبچه» (غذای اُشین) نفت بخورند.

  پاسخحذف
 19. تا کنون دیدیم که Rex Tillerson انتخاب شد و جدول Tillerson - Bolton به هم خورد. این امر نشان میدهد که آن دسته از «برادران گرامی» که پرسشهای جدولی میکنند؛ شمپانزه هایی بیش نیستند.

  - نظرت در بارهٔ میت رامنی چیست؟....
  - نظرت در بارهٔ تیلرسون - بولتون چیست؟...

  حتّی یک نفرشان نمیپرسد که:
  - نظرت دربارهٔ ما چیست؟
  زیرا پاسخ را حدس میزنند:

  خائنین شمپانزهٔ گرامی.

  پاسخحذف
 20. هوشنگ امیر احمدی :توطئه بزرگ علیه ایران/ امریکا برای "ضربه کاری" آماده می شود
  1-برنامه اعلان شده 100 روز اول آقای ترامپ روی مسایل اقتصادی و داخلی تمرکز دارد و عمدا در باره سیاست خارجی ساکت است. نه فقط درباره برجام که در باره هیچ یک از مسایل اساسی تر امریکا در منطقه خاورمیانه و دنیا (نظیر داعش و سوریه) هم حرفی مطرح نشده است
  2-اتانیاهو در اسرائیل، ترکی فیصل در عربستان، و کیسینجر در امریکا، هشدار داده اند که ترامپ برجام را حفظ کند. حتی باب کرکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای امریکا هم که طی مذاکرات هسته ای اوباما را دروغگو خوانده بود به این جمع منقدان قدیمی پیوست و نقض برجام را بضرر منافع ملی امریکا اعلان کرد.
  3- آنها میخواهند که با عمده کردن موارد جزئی "نقض" برجام از سوی ایران و ارتباط دادن موارد غیر مربوط به برجام (نظیر موشک های ایران، دخالت جمهوری اسلامی در سوریه، عراق، لبنان، یمن و فلسطین، و بالاخره نقض حقوق بشر)، تحریم ها و تهدید های جدیدی را در اطراف برجام بچینند. امیدواری این گروه ها این است که با اعمال چنین برنامه هائی دیر یا زود ایران از کوره در برود و برجام را صریحا نقض کند. در چنین وضعیتی، انها یک آشوب بین المللی علیه ایران راه خواهند انداخت و امنیت ملی کشور وثبات نظام را بطور جدی در مخاطره میاندازند.
  4.بیشتر اروپائی ها پشت سر این مذاکرات هستند و دارند به ایران به دروغ میگویند که برای بستن دهان ترامپی ها و حفظ برجام، دادن امتیازات اندک دیگری لازم است. آنها در ظاهر میخواهند که این امتیازات جدید، بهانه نقض برجام از سوی ایران را از امریکائی ها بگ
  5نخبگان سیاسی فعلی منجمله ترامپ علاقه‌ای به یک تغییر اساسی در جهت بهبود وضع توده ها از خود نشان نمی‌دهند و کماکان مشغول عوام فریبی هستند. این رهبران ممکن است حتی قابلیت تغییرات داخلی را هم از دست داده باشند که در اینصورت برای تخلیه فشار داخلی حتما به ماجراجوئی های بین المللی روی خواهند آورد.

  با توجه به همه شرایط و شواهد موجود، این ماجراجوئیها حتما علیه نیروهای مقاومت در منطقه خاورمیانه مخصوصا ایران خواهد بود. از این دیدگاه است که من آیندۀ آمریکا را جداً نگران‌کننده می‌بینم و برای ایران و کشورهائی که با امریکا ضدیت دارند هم نگرانم.

  پاسخحذف
 21. جناب كژدم فرموديد كه مسائل تاريخي مربوط به مردگان است ولي قبول نداريد كه چراغ راه آيندگان نيز هست و بايد از آن درس گرفت ايكاش مثل قضيه ناپلئون گاهي هم به دنياي مردگان سر بزنيد در كنار پيشبيني آينده عبرت تاريخ هم مفيد نيست؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   نه.... به هیچ وجه ... نه.
   من گذشته را به ۲ نوع تعریف نمودم.
   ۱- گذشتهٔ مُرده.
   ۲- گذشتهٔ زنده.
   گذشتهٔ مُرده؛ گذشته ای است که هرگز «به روز» نشده است و تکرار احمقانهٔ دیروزها است. مانند کاری که «سیزیِفوس» میکرد. سنگ گران را تا قلّه می بُرد و زئوس آنرا به پایین قِل میداد و سیزیفوس احمق رفتاری تکراری کسب میکرد و چه بسا به «مقاومت احمقانه»اش مینازید. در چنین گذشته ای؛ درسی برای آموختن و چراغی برای آینده وجود ندارد. تکرار حماقت و شکست؛ بدتر از حماقت نقطهٔ آغاز است.

   امّا گذشتهٔ زنده به این خاطر زنده نامیده میشود که «به روز» شده است ... تکرار حماقتها نیست ... بلکه هر دَرس دیروز؛ سرمشق فردا شده است؛ حتّی اگر «اشتباهی نوین» بوده باشد.
   چنین فرهنگی؛ بالاخره «ملّت» تشکیل خواهد داد و از زیر صخره ها سر بر خواهد آورد و جوانه خواهد زد.

   حذف
 22. چرا انتخاب “رکس تیلرسون” برای وزارت خارجه خبر بدی برای ایران نیست؟

  ۱۳۹۵-۰۹-۲۴

  رکس تیلرسون رییس ۶۴ ساله شرکت اکسون موبیل به عنوان وزیر خارجه آمریکا انتخاب شده است و در صورت تایید به جرگه دیگر مدیران بانکی و نفتی دولت آینده دونالد ترامپ رییس جمهور منتخب آمریکا خواهد پیوست.

  کسی زیاد نمی‌داند تیلرسون درباره ایران چه فکر می کند، مصاحبه نه ماه پیش او با سی‌ان‌بی‌سی یکی از معدود اظهار نظرهای علنی او درباره ایران است:

  “شرکتهای آمریکایی مثل ما هنوز قادر نیستند در ایران کسب و کار کنند، بسیاری از رقبای اروپایی ما فعالانه در ایران کار می کنند. من نمی دانم که آیا این الزاما به ضرر ما هست یا نه. تاریخ ایران، از نظر سرمایه گذاری خارجی در گذشته، شرایط آنها همیشه چالش برانگیز بوده است، بسیار دشوار. به همین دلیل ما هیچوقت سرمایه گذاری بزرگی در ایران نداشتیم. و من نمی دانم آیا امروز ایرانی ها تفاوتی کرده‌اند یا نه. ما باید منتظر بماینم و هیچ قراردادی هم بسته نشده است. اما من مدتها پیش این را یاد گرفته ام که بعضی اوقات اولین بودن الزاما بهترین حالت نیست. باید منتظر بمانیم و ببینیم آیا راهی برای شرکت‌های آمریکایی باز می شود یا نه. ما مطمئنا آن را بررسی خواهیم کرد چون ایران کشوری با منابع عظیم است.”


  شاید به همین دلیل هم شرکت اکسون در سال ۱۳۹۳ از طریق یک شرکت حقوقی در ایران برند تجاری خود (انرژی اینجا زندگی می کند) را به ثبت رسانده است.


  به هر حال تیلرسون با تحریم مخالف است، اهل معامله است و می‌خواهد هر حوزه نفتی و البته گازی بلااستفاده را به بهره برداری برساند. شاید بر خلاف تصور، انتخاب او برای ایران، یا حداقل برای صنعت نفت ایران، خبر بدی نباشد.

  موضوع دیگر در مورد گزینه احتمالی ترامپ برای هدایت وزارت خارجه این است که از او به عنوان دوست روسیه و پوتین یاد می شود. رابطه او با روس ها به دهه 1990 برمی گردد و سال 2011 هم اکسون موبیل قراردادی را شرکت روسنفت منعقد کرد که در آن زمان دولت روسیه 75 درصد سهامش را در اختیار داشت. دو سال بعد دو شرکت شراکتشان را گسترش دادند و در همان سال رکس تیلرسون از سوی ولادیمیر پوتین «نشان دوستی» روسیه را دریافت کرد. چنان چه این رابطه تجاری به عرصه سیاست خارجی هم سرایت کند، می تواند به عنوان نکته ای مثبت برای ایران در نظر گرفته شود.

  در کنار نکات فوق، باید به این مسئله توجه داشت که گفت می شود در صورت انتخاب تیلرسون به سمت وزارت خارجه، جان بولتون هم به عنوان معاون او انتخاب خواهد شد. در این صورت باید دید که آیا تیلرسون بر تجربه و نگرش خود تکیه خواهد کرد، یا تحت تاثیر معاون با سابقه اش در امور سیاسی و دیپلماتیک که به شدت مخالف توافق هسته ای ایران و سیاست های ایران است قرار خواهد گرفت.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   گویا یادتان رفت که از منبع مطلبی که فرستادید؛ یاد کنید. شما فراموش کردید (چه به عمد و چه به صحو)؛ امّا من این بحر طویل نویس که لقب «دکتر خان» را نیز به یدک میکشد را میشناسم.
   نامش «دکتر تفی زاده» است.
   این موجود «بیماری نوشتن» به «قیمت روز» دارد.

   حذف
 23. جناب كژدم كمي در مورد آيين ريشه اي بفرماييد آيا آن را به حد كفايت مترقي براي ايران مي دانيد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اساساً این وبلاگ با توجّه من به «آیین ریشه ای استاد فرود فولادوند» آغاز شد.
   «آیین ریشه ای» و یا همان چیزی که با نام «قانون اساسی» شناخته میشوند؛ قرار است که یک «چهارچوب» استراتژیک ملّی باشند.
   من پس از مدّتی آشنایی با آیین ریشه ای پیشنهادی استاد فرود فولادوند؛ نخستین نوشتار در این رابطه را به نام «زمین و زمین داری در آیینهٔ آیین ریشه ای» نوشتم.
   زیرا من نه به «جامعهٔ انگلی» و نه «اقتصاد انگلی» و نه بسته بندی کردن (فرو کردن)«انگلهای دوپا» در تعریف «ملّت» هیچ اعتقادی ندارم.
   من در دوره ای که به یارانی که به «پیشگامان کاویانی بنیانگذار» معروفند؛ در تدوین «آیین ریشه ای نوین»؛ مشاوره دادم؛ میدانستم که آیین ریشه ای استاد فرود فولادوند نوعی از «سوسیال دموکراسی» بر اساس «سلطنت» است. اندیشه های استاد؛ بر پایهٔ «ترمیم سلطنت» استوار بود. امّا آیین ریشه ای «پیشگامان کاویانی» بر روی «سر چرخانیدن به سوی آینده ای وحشتناک»و آماده شدن برای گذار پیروزمندانه و «بازتعریف انسان» از آن استوار است.
   از نظر من سلسله مقاله های «گفتگویی از نوعی دیگر» و «آیین ریشه ای پیشگامان کاویانی»؛ مانند دو بال پرنده ای مهاجر هستند که میخواهد از گذشته و حال به سوی آینده پُل بزند.

   حذف
 24. کژدم گرامی.
  به نظر میرسد که پستهای کلیدی کابینه ترامپ به جوری انتخاب شده اند که دکترین جدیدی را در روابط آمریکا با جهان تعریف نمایند که در برخی ویژگیها بسیار به دکترین نیکسون شباهت دارد.
  شاید در نگاه اول ترکیب فلین و ماتیس و تیلرسون کمی ناهمگون به نظر برسد ولیکن همینگونه ناهمگونی را میتوان در مجموعه کیسینجر و شلزینگر و جرالد فورد در زمان زمامداری نیکسون مشاهده کرد سه کسی که تفکراتشان بسیار شبیه به تفکرات همتایانشان در کابینه ترامپ است.
  به هر حال آنچه که مشخص است جهان در حال تغییر راستاست و جنگ مابین گلوبالیزم و نظم جدید بسیار سرنوشت ساز.
  شاید در چند سال آینده شاهد تغییر تمامی نقشه جغرافیای سیاسی جهان باشیم که از خاورمیانه شروع خواهد شد.
  جهانی که بر مبنای ((خلایق هرچه لایق)) شکل خواهد گرفت.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. م.اکبر گرامی
   دونالد ترامپ در فکر «ویتنامیزه کردن» نیست.
   بلکه در فکر فرار از دخالت مستقیم در «جنگهای پُر هزینهٔ بدون پیروزی» است.
   مگر نه این است که جنگاوران باید برای «پیروزی» بجنگند؟
   امّا اگر «پیروزی» یک واقعیّت قابل لمس نباشد؛ مگر ارزش جنگیدن را دارد؟

   ترامپ احمق نیست ...
   حد اقل اینکه به اندازهٔ «نیکسون» احمق نیست.

   حذف
  2. نیکسون جنگ ویتنام را آغاز نکرد. بلکه «جان اِف کندی» (پدر معنوی اوباما و کلینتون) بود که جنگ ویتنام را آغاز کرد.

   حذف
 25. خوانندگان گرامی

  حتماً با داستان «کَبک و سَر و بَرف» آشنا هستید.
  ما اکنون در چنین دورانی زندگی میکنیم. با زندگی روزمرّه بسیار مشغولیم و از آینده ای هولناک که در کمین فرزندان و نوه هایمان نشسته است؛ یا بی خبریم و یا با خونسردی خائنانه از کنار آن میگذریم.
  انگل فرزانه فرمود که ۲۵ سال دیگر؛ اسرائیلی وجود نخواهد داشت. همهٔ نان به نرخ روز خورهای سرگردان؛ به اشکالی گوناگون به تحلیل این سخن پرداختند؛ امّا هیچکس حتّی یک کلمه از مزخرف بافی بودنِ آن جملهٔ تکراری سخنی نگفت.
  آنچه که به صورتی غیر ملموس؛ امّا به شکلی مؤثر در جریان است؛ ۳ پدیدهٔ موازی هستند:
  ۱- افزایش بی رویهٔ جمعیت گونهٔ انسانی که یک آفت استراتژیک (مانند حملهٔ ملخها)است. با این تفاوت که طول عمر ملخها کوتاه و طول عمر گونه های انسانی بسیار طولانی و تاثیرات تخریبی آن بسیار عمیق است. اگر ملخها فقط گیاهحوار هستند؛ گونهٔ انسانی زمینخوار؛ آهنخوار؛ نفتخوار و آبخوار و اکسیژن خوار و در یک کلمه همه چیز خوار ..... و نهایتاً زباله ساز است.
  ۲- نابودی تدریجی منابع طبیعی توسط گونهٔ انسانی و ادامهٔ حرکت پدیده ای که باعث شکست عصر یخبندان شد و تاکنون چندین نقطهٔ عطف را پشت سر گذاشته و در حال بلعیدن خشکیها و افزودن بر سطح اقیانوسها است که قفس زندگی را هر روزه تنگتر میسازد. به همین خاطر است که من (کژدم) به تمامی درگیریهای سیاسی و اقتصادی و نظامی کنونی به عنوان «توفان در فنجان» نگاه میکنم که در این عرصهٔ گسترده و بسیار قدرتمند تحوّلات «طبیعتِ مادر»؛ نه تنها راهی برای بهروزی پیدا نخواهد کرد؛ بلکه بر ویرانیها خواهد افزود نگاه میکنم.
  ۳- رشد تکنولوژی و آفرینش گونه های ویژه ای از فرهنگ که من (کژدم) آنرا در ۲ حوزهٔ عمومی «فرهنگ آفرینندگان» و «فرهنگ به حاشیه رانده شدگان» کلاسه بندی کرده ام که البته اگر بازگشایی شوند؛ دنیایی جادویی را در برابر چشمان حقیقت بین قرار میدهند.

  نتیجهٔ آنچه که در جریان است؛ «شکست استراتژیک اسرائیل» و نابودی آن در ۲۵ سال آینده نیست. بلکه نشانگر این است که اسرائیل به «زمینها» و «منابع طبیعی» برای ادامهٔ زیست قبیلهٔ عبرانی (قوم یهود) نیاز دارد و دشمنان این قبیله «عبرانی» که اکنون به یک «ملّت» تبدیل شده است؛ همان قبیله های سردرگُم «به حاشیه رانده شدگان» (اعم از عربها و آریایی های تازی پرست) هستند که تنها به تعداد جمعیت ملخها افتخار میکنند و «پیف پاف» را فراموش کرده اند که با هر «پیف» و «پاف»؛ میتواند هزاران حشره را به «بهشت دیزی خوری با محمّد» بفرستد.

  خوانندگان گرامی:

  اسرائیل به خاطر دیدی واقع بینانه از زندگی که بخشی از «آیین یهود» را تشکیل میدهد نیاز به «مرگ» ندارد؛ بلکه نیاز به «سرزمینهای بیشتر» دارد. لذا «مرگ» را با عنوان رؤیایی «شهادت» به دشمنان خود پیشنهاد خواهد نمود؛ تا «زندگی» برای «ملّت» اسرائیل را به قوم خود بدهد.
  اسرائیل چاره ای به جز «گسترش سرزمین» ندارد.
  این آنچیزی است که من میبینم.

  پاسخحذف
 26. با درو د به کژدم گرامی مشاورین رهبر مادرقحبه هر از چند گاهی یک کلمه قلمبه مثل نابودی اسراییل و توان موشکی ووو به دهان کثیف انگل فرزانه القاء میکنند که حزب بلبلی های پخمه به وجودش افتخار کنند ومخالفین را نا امید و یا سردر گم کنند وگرنه همگی میدانند که در مقابل اسراییل هیچ گهی نمیتوانند میل کنند ظاهرا یمن را از دست داده اند و چشم امید به سوریه دارند که گند بیشتری بالا نیاورند تا نظر شما چه باشد .

  پاسخحذف
 27. کژدم گرامی
  بخش عمده ای از دکترین نیکسون اعلام این نکته بود که دیگر آمریکا به طور مستقیم به حفاظت از دولتهای اقمار خود نخواهد پرداخت و اینکه این کشورها خود می باید به گونه ای مستقیم به تجهیز ارتش و قدرت نظامی خود بپردازند و مدرنیزه کردن و تجهیز کامل ارتش های ایران و عربستان و تا حدودی پاکستان در راستای چنین تزی بود.
  سخنان اخیر ترمپ مبنی بر " ایجاد نواحی امن در سوریه و اینکه کشورهای عربی باید آماده پرداخت هزینه های چنین کاری باشند بی شباهت به سیاستهای آمریکا در اواسط و اواخر دوران زمامداری نیکسون نیست.
  من به سبب موقعیت کاریم و به دلیل عضویتم در کمیته ای فنی با کمیته ای از شرکت اکسون جلساتی را داشتم که در دوی آنها نیلرسون شرکت داشت.
  در طی این دو جلسه که مجموعا بیش از سه ساعت طول کشید مجموعا بیش از سه جمله از وی نشنیدم. شخصی که فقط گوش می داد و در نهایت فقط با یک جمله نظر خود را اعلام مینمود.
  به نظرم شخصی آمد بسیار تیزبین و باهوش و نه اهل حرف بلکه عمل.
  روزی که اعلام شد از جانب ترامپ بعنوان وزیر امور خارجه آمریکا انتخاب شده بی اختیار به یاد سخنان شما افتادم که همواره ترامپ را تافته ای جدا بافته معرفی می نمودید و این انتخاب را نیز نمیتوان جز این ارزیابی کرد که سیاستهای آمریکا در جهان مسیری جداگانه یافته اند.
  بدون اغراق باید بگویم که من تیلرسون را شخصی بسیار عملگرا یافته ام و میتوانم به جرات بگویم که کیسینجری دیگر در سیاست آمریکا در حال ظهور است.
  خاورمیانه دیگری در شرف ساخت است و دست و پازدنهای اردوغان و پوتین جهت دستیابی به توافقی پیش از دست به کار شدن کابینه ترامپ خود نشانه ای از ترسی است که بر هردو نشسته است.
  در خاورمیانه جدید غنایم بر حسب لیاقت تقسیم میگردند و تصور میکنم که سهم ایرانیان همان نشخوار کردن افتخارات مرده و با این وضعیت نصیبی بیش از تخم اسب حضرت عباس نخواهند داشت.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. م.اکبر گرامی
   با نظر شما در رابطه با ارزیابی «رکس تیلرسون» به عنوان ظهور «کیسینجری دیگر» در عرصهٔ سیاست خارجی آمریکا موافقم.
   امّا شما یک مسئلهٔ بسیار مهمّ را از قلم انداخته اید؛ و آن سخنان اوباما در آخرین سفرهای خداحافظی اروپایی او بود. اوباما به کشورهای اروپایی گفت:
   «ترامپ حد اکثر میتواند ۲۰ درصد از آنچه را که دولت او انجام داده است» را از بین ببرد.
   اوباما در شرایط کنونی؛ مشغول همان کارهایی است که «احمدی نژاد» انجام میداد.
   آخرین ماموریت احمدی نژاد این بود که «امام حسن بنفش» را با استخدام دولتی ۵۰۰ هزار نفر؛ در جایگاهی قرار دهد که فقط بتواند «برجام» را به پایان برساند و با روبرو شدن با ۵۰۰ هزار موجود استخدام شده که به پرداختهای ماهانه چشم دوخته اند؛ زیاده خواهی نکند و ۶ او در گرو ۸ «حقوقها یامفت ۵۰۰ هزار انگل» باقی بماند.
   اوباما هم اکنون به جای کمک به دولت آینده؛ به تولید مشکلات برای دولت آینده روی آورده است (کمک به روسها).
   دولت ترامپ در سالهای آینده همچنان از این خیانتها رنج خواهد برد.
   ترامپ به فکر تغییر چهرهٔ خاورمیانه نیست. بلکه بیشتر دوست دارد که خاورمیانه بیش از پیش؛ به جای پیشرفت؛ بر روی «مدفوع خود ساخته اش» بنشیند و هزینهٔ آن «مبلمان» (مدفوع) را خودش و روسها بپردازند.
   پرسش ترامپ از پوتین نیز این خواهد بود:
   آیا میخواهی که خاورمیانه را به تو بدهیم و جویبارها و رودخانه های مالی تو را ببندیم؟ یا میخواهی که رودخانه ها و جویبارها را باز کنیم و در ازای آن گورَت را از خاورمیانه گُم کنی؟
   روسها بیش از اندازه از انتخاب ترامپ مَست شده اند. این مستی بیش از حدّ؛ «بَد مستی» و «استفراغ» را در پی خواهد داشت.

   حذف
 28. کژدم گرامی
  تصور می کنم که شما نیز با من هم عقیده اید که چند سال آتی جهان صحنه نبرد مابین گلوبالیزم و لیبرال ناسیونالیسمی است که هم اکنون از اعماق اروپای قدیم و آمریکا بار دیگر سر برآورده است.
  بسیار ساده اندیشانه است که تصور کنیم با پیروزی ترامپ در آمریکا و یا بریگزیستها در انگلیس اوضاع به تمامی به نفع تفکرات دسته دوم خواهد بود.
  گلوبالیستها نزدیک به چهل سال است که بنیادهای سیاسی و اقتصادی خود را پایه ریزی نموده اند. آنها با میان کشیدن واترگیت و با سقوط نیکسون عملا پای به کارزار نهادند و در این میان سیاستهای اقتصادی و سیاسی خود را با پشتیبانی دموکراتها و جمهوری خواهان به پیش برده اند.
  سخنان اوباما راست است به این دلیل که قسمت اعظم ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهان در ید قدرت گلوبالیزم است و بالطبع کسانی که ترامپ نماینده تفکر آنان است در راه خود مواجه با سنگ اندازی آنها خواهند بود و در این میان فرقی مابین نمایندگان دمکرات و جمهوری خواه نخواهد بود.
  ولیکن باید بر این مهم تاکید نمود که روند سیاسی در جهان و بالاخص در اروپا به نفع گلوبالیستها نیست و آنها دغدغه از دست دادن پایگاه هایشان را در آلمان و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه دارند و به همین سبب است که ممکنست با برخی از ایده های لیبرال ناسیونالیسم کنار بیایند و در اینصورت نه بیست درصد دستاوردهایشان بلکه نیمی از آنها را به معامله بگذراند.
  شاید زمان تایید کاندیداهای ترامپ در کنگره و سنا بتواند بسیاری از پرسش ها را جوابگو باشد.
  در مورد عراق و سوریه موضوع را باید حل شده دانست. نیروهای عراقی در موصل آچمز شده اند و پیروزی مقطعی نیروهای اسد و روسیه و ایران در حلب متضمن هیچ تضمینی برای بقای اسد و ماندگاری ایران در سوریه نیست.
  من تصور میکنم که پوتین نیز به خوبی اینرا میداند و فرزانه و اسد و حزب الله ارزشی بیش از البسه مندرس را در معامله نهایی را نخواهند داشت و مافیای روس نیز به تمامی اهل معامله.
  به عبارتی دیگر دو پاراگراف آخر سخنان شما کاملا درست است.
  من آینده را در ایران به نحوی روشن قمر در عقرب می بینم. احداث دو خط لوله نفتی امارات و سعودیه به سواحل دریای عمان و دریای سرخ و به گفته ای دیگر وابستگی کمتر این دو کشور به تنگه هرمز و احداث دو پایانه بارگیری گاز در درسای عمان توسط قطر میتواند مقدمه ای بر آنچه باشد که تصویب تحریم های جدید علیه ایران را در برگیرد و این بار به تحریم های انتقال نفت بیانجامد و در این گذر هرگونه اختلال در جریان انتقال انرژی از تنگه هرمز فقط و فقط به ضرر عراق و ایزان و تاحدود کمتر بحرین و کویت تمام خواهد شد.
  پرداختن به این مقوله نیاز به بحث بیشتری دارد ولیکن آنچه که مسلم است روزهای خوشی در انتظار خاورمیانه نیست.
  در نهایت تصور میکنم سیاستهای آتی نه سفید و نه سیاه بلکه خاکستری و ملغمه ای از سیاستهای قدیم و جدید خواهد بود ولیکن با این سخن شما هم رای هستم که هر ملتی در مدفوعی که خود کاشته است غرق خواهد شد.  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. م.اکبر گرامی
   در چهارچوب کُلّی با سخنان شما موافقم. در رابطه با چهارچوب جزئیات؛ نه من و نه شما وارد نشده ایم. من وارد نمیشوم؛ به این خاطر که نمیخواهم حتّی به عنوان یک فرضیّه؛ جزئیاتی را که در ذهن من است را «لو» بدهم. شاید شما نیز چنین احساسی دارید و وارد جزئیات نمیشوید؟؟!!
   امّا همینکه در چهارچوب کلّی با هم توافق داریم؛ یک گام مثبت است.

   حذف