۱۳۹۷ فروردین ۳۰, پنجشنبه

سرقتِ بزرگِ استراتژیک (بخش دوّم)

آقای پوتین و همهٔ گردانندگانِ ظاهراً «ناسیونالیستِ روسیه» بسیار امیدوار بودند که با انتخاب شدَن دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری؛ نانشان در روغن خواهد افتاد. زیرا از یک سو از دستِ «گلوبالیستها» رها خواهند شد و از سوی دیگر؛ دونالد ترامپ به عنوانِ یک «ناسیونالیست» از صحنهٔ خارجی بیرون  رفته و به درونگرایی روی خواهد آورد و این «خلأ قدرت» در عرصهٔ خارجی را «روسیه و چین» پُر خواهند نمود. من (کژدم) هنوز هَم نمیتوانم هضم کُنم که چگونه این سیاستمداران و تحلیلگرانِ «تحلیلهای کاربُردی» که بخش زیادی از عُمرشان را در دستگاههای « سیاسی ـ نظامی ـ امنیتی» در دورانِ «اتّحادِ کشورهای  شوراهای قلّابی» گذرانیده اند ... به چنین نتیجه گیریِ احمقانه ای رسیده بودند؟ شاید هَم تقصیرِ آموزه های سیاسی Old School (آموزه های نئاندرتالی)بوده باشد!؟
رهبرانِ روسیه حتّی نیم نگاهی به این واقعیّتِ سیاسیِ آشکار نینداخته بودند که:  «یک حکومتِ ناسیونالیستِ واقعی؛ با مردُم خود مهربان؛ و در برابرِ بیگانگان مانند گُرگ است» که باید از هر کُجا و به هر قیمتی که شده است؛ «ثروتِ ملّی»  و «حوزهٔ نفوذِ» سرزمینش را «گسترش» دهد. شاید آقای «پوتین» ماجرای «ناسیونالیسمِ آمریکا» را با برداشتهای خود از «هالیوودیسم» مقایسه نموده و فکر کرده است که : «ترامپ یک شخصیّتِ تلویزیونی» و «مقاطعه کارِ ساختمانی» بوده و زندگی او با «سکس» آمیخته است و لذا میتوان با او «بازی» کرد؟؟!!!
امّا دست آوردهای آقای «پوتین» به عنوانِ «گُلِ سَر سَبَدِ دریافتهای مُدِرنِ سیاسی» (البتّه مُدِلِ روسی) ؛ مرا به یادِ «دریافت و دَرکِ نئاندرتالهایِ عصرِ شکار» از «استراتژی های حکومتِ جهانی» (عصرِ فوقِ مدرن) می اندازد. به نظرِ من آقای «پوتین» (نمایندهٔ نهایی ترین فرهنگِ فوقِ مُدِرنِ روسی) و «داعش» و «حکومتِ ننگینِ صفوی» به یکسان «عاشقِ باز گشت به گذشته» هستند. زیرا در «آینده» شانسی برای ادامهٔ زندگی  ندارند. روسها هنوز برآوردهای «کژدُمِ وبلاگ نویس» را حتّی به «پشیزی» نمی خَرَند که بارها گفته است: روسها شانسِ سرزمینیِ بسیار بالایی دارند. سرزمینهایی «پُر آب» با «جمعیّتِ اندک» که میتواند به یکی از «قطبهای اصلیِ تغذیه» در سطحِ بین المللی تبدیل شود. امّا مشکِلِ روسها این است که مانندِ «ساکنینِ ایران» .... «احمَق» هستند و آقای «پوتین» یک «شارلاتان» است که دِلِ روسها را ربوده است. واقعیّت این است که روسها هرگز «متمدّن» نبوده اند و با  داشتنِ «چایکوفسکی» و «داستایِفسکی» و «ارکستر های آنچنانی» و «کُت و شلوار و کراوات» نمیتوان به «تمدّن» پیوست. زیرا «محمّد مُرسی» و «اردوغانِ اخوانی» نیز به آن کثافتِ معدهٔ «اخوانی» به همین  «کُت و شلوار و کراوات» چسبیده اند.
از نظرِ من (کژدم)؛  دونالد ترامپ نیز به «تمدّن» تعلّق ندارد زیرا بر روی «انسان سانها» تکیه کرده است. بارها نیز گفته ام که در بهترین ورویایی ترین حالتِ بر آورده شُدَنِ آرزوهای «به حاشیه رانده شدگانِ آمریکا»؛ عُمرِ «ناسیونالیسمِ آمریکایی»  فقط «چند دهه» است که نمیتواند بیشتر از «۴ دهه» باشد. رشدِ تکنولوژی بخش بسیار وسیعی از انسان سانها را از گردونهٔ «کار» خارِج و به «حاشیه» می رانَد. انسان سانها به «گذشته» تعلّق داشته و بیش از ۲ راه در پیش ندارند:
۱- به «نَداری» در گستره های بسیار بزرگتر «تن در دهند» و به تولیدِ «همسانهایشان» ادامه داده و نکبَت را عمیقتر کنند.
۲- به فرهنگِ «عَدَمِ تولیدِ مثلِ همسانهای خود روی آوَرند». زیرا زمین و منابِعِ حیاتی؛ حتّی اگر به تساوی تقسیم شوند؛ نمیتوانند پاسخگوی نیازهای حیاتی این موجودات باشند. در ۲ دههٔ آینده آنهایی که هنوز جوان هستند؛ خواهند دید که جایگاهِ IQ در حدّ ۱۲۵ به جای دستمالِ مستراح استفاده خواهد شد.
لذا آنهایی که فکر میکنند؛ «کژدم» عاشِقِ «ترامپ» است؛ بهتر است که دهانشان را آب بکشند. از نظرِ «کژدم»؛ دولَتِ ترامپ؛ آخرین تلاش «انسان سانها» برای «ترمیم» است و بزودی درخواهند یافت که «بیراهه» رفته اند. جنبشهای ناسیونالیستی اروپا نیز هنوز نمیخواهند باور کنند که ناسیونایسم آنها یک «خود فریبی» است.
اگر دنیای مُدِرن در لبهٔ چنین پرتگاهی ایستاده است؛ جایگاهٔ «کشورهای حاشیه نشین» چه میتواند باشد؟
مهاجرت به غرب؟ .. که پس از مهاجرت چه بکنند؟ ...با مدرَکِ دکتراهای کذاییشان  مستراح بشویند؟

بگذریم ....

سرقَتِ بزرگ

پس از مطالعهٔ یکسالهٔ دولَتِ ترامپ؛ گذشته از تاکتیکهای او  در راستای «گذار از بحران» که توسّط گلوبالیستها برای دولَتِ او به طورِ مستمر تولید میشوند (تاکتیکِ تولیدِ هر روزه یک بحران)؛ دولَتِ ترامپ در حالِ «سرقَتِ استراتژیِ گلوبالیستها» و تبدیل آن به «استراتژی ناسیونالیسم آمریکایی» است.  به این معنی که: «حال که گلوبالیسم؛ اینهمه بحران تولید کرده است» تا میوهٔ آنرا بچیند.... چرا این آمریکا نباشد که این میوه را به نفعِ خود بچیند؟ به همین خاطر است که دولَتِ ترامپ میگوید: «ما بزودی از سوریه خارج میشویم و بگذارید دیگران به بقیّهٔ کارها بپردازند» (یعنی اینکه: بگذارید  تا جایی که  کونشان پاره شَوَد؛ ... هزینه کنند و به تدریج گدا شوند) و زمانی که گدا شدند؛ آمریکا بدونِ پرداختِ هزینه های کلان؛ قبلهٔ آمالِ «کون پاره ها» خواهد شد.
به راحتی میتوانم بگویم که «گلوبالیسم» در حالِ مرگ است. نمایندگانِ باقیماندهٔ گلوبالیسم «اتحادیهٔ در حالِ فروپاشیِ اروپا» و «چین» هستند. امّا به شدّت به بازارِ آمریکا نیاز دارند.
امّا ماجرای «برکسیت» داستانِ دیگری است که میتوانَد رقیبی برای «آمِریکانیسم» باشد. «برکسیتِ کنونی» دیگر آن «برکسیتِ نیگل فراژ» نیست. بلکه به گستره ای بسیار فراتر می نگرد و بخشی از «سرمایه های گلوبالیسم» در فکرِ ظهورِ«کشورهای مشترَک المنافِعِ نوین» (New Commonwealth) هستند  و به «برکسیتِ نوین» پیوسته اند و آمریکای جدید باید یا خود را با آن وفق دَهَد و یا با آن رقابت کُنَد.
در این میان؛ کلاهِ کشورهای «جَغول بَغول پَز» مانند ایران؛ پَسِ معرکه است و اگر میبینیم که در بمبارانِ سوریه ۳ کشور شرکت داشتند؛ به خاطر «بلبشوی حاکم» در اروپا  به خاطِرِ «تعریفِ نوینِ جهان» است.
فرانسه میداند که اگر آلمان با «چین» همگام شود؛ اتحادیهٔ اروپا دیگر معنی نخواهد داشت؛ لذا ترجیح میدهد که با «آمریکانیسم» و «ایدهٔ کشورهای مشترک المنافع» (ایدهٔ کنونیِ برکسیتِ نوین) کنار بیاید.
ایدهٔ «کشورهای مشترک المنافِع نوین» میگوید که بیش از ۶۰ کشور و حدودِ ۷۰ ٪ آبهای جهان و ۶۵٪ خشکیهای جهان را دارا میباشد و اگر به صورَتِ یک «بلوک» ظاهر شود؛ شانسِ بالایی در «تصرّف داراییها و بازارِ جهان» را دارد.
در صورَتِ اتّحادِ «آمریکانیسم» و «کشورهای مشتَرَک المنافِعِ نوین»؛ کشورهای آلمان و چین باید  از هفت خوانِ رُستم بگذرند و «غاز بچرانند».

کژدم

۲۷ نظر:

 1. کژدم اینکه ترامپ قصد چیدن میوه های درختی که گلوبالیستها کاشته اند به نفع ناسیونالیست امریکایی دارد به این معنا می تواند باشد که برجام را هم به عنوان یکی از ثمرات گلوبالیستها از بین نخواهد برد و به نفع امریکااز ان استفاده خواهد بد...یا اینکه برجام هیچ توجیه نگهداری و بهره برداری برای ترامپ ندارد؟

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   برجام؛ یک میوه نیست و نبوده است. بلکه بهانه ای برای ریختنِ پول به دامنِ رژیم شیعی برای به آشوب کشیدَنِ منطقه بود تا جنگهای مذهبی را تا قلب عربستان نیز بکشانند. اگر یادتان باشد؛ ژنرالهای وابسته به گلوبالیستها؛ از «جنگهای ۳۰ ساله» سخن میگفتند. این جنگها هزینه میخواهند و یکی از قطبهای اصلی برای ادامه و پایداریِ ۳۰ سالهٔ این جنگها رژیم شیعی ایران است. لذا باید راهِ جریانِ «منابِعِ مالی» به رویِ این رژیم گشوده می شد.
   اوباما این راه را گشود.
   اینکه میگویم جنگهای ۳۰ ساله باید ادامه می یافتند؛ به این معنی نیست که بگذارید هرچه میشود؛ بِشَود؛ بلکه این جنگها به «هدایت از بالا» و «کنترلِ موازنهٔ قوا» نیاز دارد. با تحریمها رژیم ایران را به خاکِ سیاه نشانده و با برجام احتمالِ تولیدِ سلاح اتمی را به تعویق انداخته و سپس جریان پول به سمت رژیم ایران را گشودند تا هرچه میتواند دایرهٔ جنگها را گسترش دهد و هیچگونه سلاحِ استراتژیک در میان نباشد. بلکه با ساز و برگهای نظامیِ کنونی سرزمیهای خود را ویران کنند.
   اگر هیلاری کلینتون انتخاب می شد؛ چه بسا داعش اکنون در داخلِ ایران میجنگید.
   لذا «برجام» دست آورد نبود؛ بلکه برای «کنترلِ توازنِ قوا» میانِ قطبهای اصلی جنگهای تدارک داده شدهٔ ۳۰ ساله بود.

   حذف
  2. ممنون از پاسخگویی شما....حالا با تحلیل جدیدی که گذاشته اید...ایانظرتان در مورد خروج ترامپ از برجام کماکان خروج است؟

   حذف
  3. ناشناس گرامی
   اخراجِ تیلرسون؛ آن هم به بدترین شکلِ ممکن به خاطِرِ ۲ مسئله بود:
   ۱- ماندنِ آمریکا در برجام. (نظرِ تیلرسون).
   ۲- «دلّال بازی» تیلرسون میان آمریکا و اتحادیهٔ اروپا؛ به «نفعِ اروپا».
   لذا تا زمانی که آن ۴ خواستهٔ ترامپ اجرا نشوند؛ او حتماً از برجام خارج خواهد شد.
   در این میان؛ عدّهٔ دیگری از آنهایی که «دلّال بازی» در می آورند نیز اخراج خواهند شد.

   بنشین و ببین.

   حذف
  4. گویا شما به سخنانِ ترامپ توجّه نمیکنید. او گفته بود که اوباما در زمانی که رژیم ایران نفّسّش بالا نمی آمد؛ باید رژیمِ ایران را خفه میکرد.
   یعنی به زبانِ بی زبانی: «من این کار را خواهم کرد. زیرا ما به جنگهای ۳۰ ساله نیازی نداریم. این اوباما بود که نیاز داشت.»

   حذف
 2. جواب شما در پایین بودن احتمال حمله اتمی و شیمیایی توسط ایران از سوریه به اسراییل را اینجا میدم:
  خامنه ای داره میمیره. کلی پول فرستاده انگلیس و کشورهای دیگه به نام بجه هاش. شک نکنید که بچه هاش شهروندی چند کشور از جمله انگلیس رو دارند برای روز فرار.
  خامنه ای خره و نفهم. خیلی علاقه داره کارهای بزرگ به نامش در تاریخ نوشته بشه و توی ویکیپدیا انگلیسی بنویسند که خامنه ای به اسراییل با بمب اتمی حمله کرد.

  پس احتمال اینکه فرمان حمله رو بده و خودش توی ایران بمونه (با قبول تمام نتایج از جمله نابودی جند شهر ایران با بمب اتمی) و بجه هاش رو بفرسته جای امن در خارج خیلی ،خیلی زیاده.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   اگر این وبلاگ را شخم بزنید؛ نوشتاری را خواهید یافت که عُنوانش «خامنه ای در حالِ مرگ است» را خواهید یافت. من در آن زمان فکر میکردم که خامنه ای میخواهد بدونِ اینکه یک «شکست خورده» تلقّی شود؛ دورانِ شتافتِن به «دوزخ» را با سَر کشیدنِ جام زهرِ اتمی (پروژهٔ امام حسن)؛ به «دورانِ شکوفایی دوبارهٔ ایران» باز گردانَد و من (کژدم) بسیار خوشحال بودَم که بالاخره راهی برای ادامهٔ زندگی ایران باز شده است. امّا چنین نَشُد و این انگلِ «مستراحِ محمّدی» که از تبارِ «کونیگرانِ حمّامهای کُس کِش خانه های رضوی» است که روسپی زادهٔ دیگری از جِنسِ خودَش به نامِ «الّلهیاری» و حتّی با استناد به نظَراتِ پشتِ پردهٔ «کُس کِشِ مهربان = منتظری» آنها را فاش کَرد تا «دوام» و «بقایِ تشیّعِ شنیعه» را بیمه کُنَد تا بگوید که «تشیّع» صیغهٔ دیگری است و خامنه ای «کونی» هیچ ربطی به شیعه گری ندارد تا بقای «انگلهای صفوی» را تضمین نماید.
   امّا اگر از این بحثهای مزخرفِ بی انتها که بگذریم؛ آنچه که میماند؛ جلوگیری از زندگیِ ننگینِ برای ایرانیان و ساکنینِ ایران در آینده است و متأسفانه هیچکس به فِکرِ آن نیست. دیگر مهمّ نیست که «توله های خامنه ای» در آینده چکار بکنند؟ آنچه که مهمّ است این است که در ۲۵ سالِ آینده؛ ایران به «گورستان» تبدیل نشود.

   حذف
  2. به این «حزبلبلی ها نگاهی بیندازید که «کیرِ پوتین» را مانند «پستانِ مادرشان» می مَکَند تا «شیر» بخورند. هیچ یک از آنها حتّی فکرش را نیز نمیکنند که: «کیر ... شیر نمیدهد» امّا میتواند خانوادهٔ آنها و آیندگانشان را «بگاید».
   اگر این «حزبلبلیها» فقط نشان دهند که حتّی یک «دیگِ زود پَزِ روسی» در بازار جهانی وجود دارد؛ من به آنها مدالِ طلا خواهم داد.
   آیا این اوباشانِ «حزبلبلی» بیدار خواهند شد؟ یا اینکه مزدورانی بیش نیستند که وظیفهٔ شان این است که به مردم بگویند که این یکی از معجزاتِ دینِ مُبینِ محمّدی» است که باعِث شده است تا «کیرِ روسی ... شیر بدهد».

   حذف
  3. حال شاید آن دسته از خوانندگانِ این وبلاگ که نه برایِ شنیدَنِ «سخنی نوین» بلکه برای «جنگیدن بر علیهِ سُخَنِ جدید» به این وبلاگ گُسیل شده اند؛ نیز بفهمند که مُشکِلِ اصلی»؛ اندیشه های «کژدم» نیست. بلکه مشکِلِ اصلی «پناه بُردن» به روسها است که به جُز «چاقو» و «دِرفش» و «خنجر» چیزی برای عرضه کردن ندارند.
   این دسته از «حزبلبلیها» باید بفهمند که حتّی اگر «عراق» و «سوریه» را فتح کردند؛ کدامین محص.لاتِ ساختِ ایران را که توانایی رقابت در عرصهٔ بین المللی را دارد؛ به این «مستعمراتِ رویایی» صادر خواهند کرد؟
   «تانکِ فلّاق»؟ «جنگندهٔ ۳۱۳»؟ ... و یا «روسپیهای ایرانی»؟.... یعنی به «گا دادَنِ خواهران و مادرانشان» برای «ارتزاق»؟ .... کدامیِک؟

   حذف
 3. سناتور باب کورکر: ممکن است قبل از ۱۲ می موفقیتی غیرمنتظره به دست بیاید، اما اگر سه مساله بازرسی‌ها، موشک‌های بالستیک، و بند غروب برجام حل نشود، ترامپ قطعا توافق را ترک خواهد کرد
  ----------------------
  کژدم گرامی اکثر ساکنین ایران ( طبقه متوسط ، مرفه و اَبَر پولدار ) چشم امیدشون به دیدارِ مکرون و مرکل با دونالد ترامپ است برای زنده نگه داشتنِ آب باریکه ای در برجام.
  و تنها امید و دلخوشی من پیشبینی شما است (نظر آخر در مطلب پیشین) مبنی بر بگا رفتنِ برجام.

  پاسخحذف
 4. چندی پیش؛ شیعیانِ خاک بر سر؛ بر روی «بیت کوین» مطالعاتِ کارشناسی کردند و آواهایی نیز به گوش رسید که میخواهند «بیت کوین» را به جای «دلار» بنشانند. این کارشناسان که دارای مدارِکِ مشکوک دانشگاهی و «سهمیهٔ بسیجی» هستند. اکنون میخواهند به سوی «یورو» مهاجرت کنند. دلیل آنهم یک چیز است: «میهواهند به اروپا رشوه بدهند» تا برجام را حفظ کنند و یا پس از خروج آمریکا از برجام؛ در برابر تحریمهای آمریکا مقاومت کنند.
  صدای «جِلِزّ و وِلِزّ» را میشنوید؟
  زمانی که حاکمیت یک کشور به دست «انگلها» و «گروهبان سردارها» بیفتد و ساکنانِ آن کشور نیز «بی رَگ و غیرت» باشند ....
  آیندهٔ این چنین «معجونی» روشن است.

  پاسخحذف
 5. تلاشها برای بازسازی «کشورهای مشترک المنافع» به شیوهٔ نوین؛ آغاز شده است.

  https://goo.gl/dfMzai

  پاسخحذف
 6. یه سوآل . این ایده تشکیل بلوک کشور های م.م زیاد با ناسیونالیسم اروپایی در تضاد نیست؟ من فکر میکردم این بازگشت سونامی که میگی فقط اتحادیه اروپا و تعداد معدودی از کشور ها رو در بر میگیره

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ح.ک گرامی

   آنچه که «برکسیتِ نیگل فراژ» خوانده می شد؛ اساساً محتوایی دیگر داشت. نوعی برون رفت از اتّحادیه ای بود که دست و پای انگلستان را در همهٔ امور می بست و این کشورهای فقیر اروپایی بودند که سودِ آنرا میبردند و انگلستان در حال تبدیل شدن به یک «شهر» در اروپا بود که اختیارش را یک عدّه لابیهای کمپانیهای بزرگ بین المللی بدست میگرفتند.
   در واقع «اتحادیهٔ اروپا» را میتوان «تقریباً» نمونه ای کوچکِ از «حکومتِ جهانی» به حساب آورد. «برکسیتِ نیگل فراژ» بسیار شبیه حرکتِ دونالد ترامپ در آمریکا بود.
   «ناسیونالیسمِ آمریکایی» به سوی «سرقَتِ استراتژی گلوبالیستها» حرکت نمود و «برکسیت» به سوی زنده کردَنِ «کشورهای مشترک المنافع؛ به شیوه ای جدید» حرکت میکُند. هر دویِ این حرکتها در واقع «مرگِ گلوبالیسم» هستند.
   این امر روشن است که حرکتِ انگلستان؛ با اهدافِ اتحادیهٔ اروپا تضادّ آشکار دارد.
   آن بازگشتِ موجِ سونامی که از آن سخن میگفتم را اکنون در سوریه و عراق میبینید. آثارش را بر روی اقتصادِ چین میبینید. در فروپاشیِ گام به گامِ سازمانِ تجارتِ جهانی میبینید؛
   TPP زمین گیر شده است و ....

   حذف
  2. «انقلابِ ناسیونالیستی آمریکا»؛ سر آغاز تغییراتی بسیار گسترده در جهان خواهد شد.
   ۱- تغییرات در «کُش کِش خانه»ای به نامِ UN.
   چگونه میشود که ۴ سال پیش تعدادِ کشته های جنگِ داخلی سوریه را ۴۵۰ هزار نفر گزارش میدادند و مدّدتی از گزارش کشته ها خود داری کردند تا ذهنها از آن گزارشها پاک شود و سپس پس از بیش از ۸ ماه ناگهان تعداد کشته ها را به ۳۵۰ هزار نفر تقلیل دادند؟
   زمانی که تعداد کشته ها را حدود ۳۰۰ هزار نفر گزارش میدادند؛ من (کژدم) در همین وبلاگ گفتم که دروغ میگویند و تعداد کشته ها بیش از ۴۵۰ هزار نفر باید باشد. چند هفته بعد عدد ۴۲۰ هزار بیرون آمد.
   دونالد ترامپ در سخنرانی خود در همین «بی شرف خانه» گفت که باید این سازمان اصلاح شود.
   باور کنید که اصلاح خواهد شد؛ وگرنه باید منتظر ظهورِ اتحادیه های بین المللی که خارج از UN تصمیم خواهند گرفت؛ باشیم.
   ۲- تعریفِ «ژئو پولیتیکِ جهانی» تغییر پیدا خواهد کرد. چین مجبور خواهد شد که ادّعای مالکیّت بر «دریای چین» دست بردارد و آن جزیره های کذایی را رها کُنَد. آن جزایر به «Ghost Town»های چین اضافه خواهند شد.
   ۳- برخی از ساده لوحان؛ زمانی که میشنوند و یا میخوانند که «چین» قدرتِ دوّم اقتصادی جهان است؛ آنرا باور میکنند.
   فرض کنید که یک خانوادهٔ ۳ نفره؛ به طور ماهانه ۱۰ هزار دلار درآمد دارد. در کنارِ آن خانواده ای ۱۹ نفره زندگی میکُند که ماهانه ۹۲۰۰ دلار در آمد دارد. آیا این ۲ خانواده به یک اندازه ثروت دارند؟ یا اینکه آن خانوادهٔ ۱۹ نفره؛ فقط اندکی فقیر تر است؟
   اقتصادِ چین به خاطِرِ داشتنِ ۷۵۰ میلیون گرسنه؛ یک اقتصادِ پوشالی است و اگر اینچنین «بزرگنمایی» شده است؛ دلیلش را از «اوباما» و اربابش «جورج سوروس» بپرسید.
   با حرکتِ جدیدی که آغاز شده است؛ چینیها باید به سیاستهای «خِمِرهای سُرخ» روی بیاورند.
   ۳- هندوستان (کشوَرِ بی مستراح) که خیابانهایش را مدفوعِ انسانی زینت می بخشد نیز؛ باید مانندِ چین؛ به تغییراتِ اساسی بیندیشد.

   اگر بخواهیم همهٔ این فجایع را بر شماریم؛ «مثتوی هفتاد مَن دَفتر شَود».

   حذف
 7. کژدم تئوری "خاورمیانه ی بزرگ" به کجا رسید؟

  پاسخحذف
 8. چند «پیش بینی»:
  حالا اگر خواستید؛ نامش را «پیشگویی» بگذارید؛ اندکی به «شَمَنی بودنِ» این پیشبینی ها کمک کرده اید:

  روسها به این نتیجه رسیده اند که اگر بیش از حدّ؛ تنورِ «درگیریِ مستقیم» با آمریکا را شعله ور کنند؛ یک رسوایی بزرگ برای «پوتینِ ریز نَقشِ کبیر» به دنبال خواهد داشت.
  چند صد تَن از سربازانِ روسها در ماهِ اخیر؛ بدست نیروهای آمریکا در سوریّه قتل عام شدند.
  روسها حتّی «وجود» نیروهای خود را انکار کردند و آنها را مانند «سگهای ولگردِ خیابانیِ مُرده» دفن کردند. همانگونه که روسپی زاده های سپاهِ قدس که در سوریه به دَرَک واصل میشوند؛ مانند «سگهای بینامِ وِلگردِ خیابانی» به گور سپرده میشوند.
  سوریه بمباران شد؛ روسها عکس العمل نشان ندادند و به دروغ پردازی پرداخته و گفتند که ۷۱ موشک از مجموعهٔ ۱۰۵ موشک را سرنگون کرده اند. (زِرِشک).
  پنتاگون و پس از آن؛ دونالد ترامپ اعلام کردند که سیستمِ پدافندی روسیه؛ هیچ اقدامی نَکَرد.
  اکنون «لاوروف» میگوید که روسها با آمریکاییها درگیریِ نظامی نخواهند داشت. سُخَنِ «لاوروُف» باید مانند «خارِ مُغیلان» به «کونِ فرزانه» فرو بِرَوَد. زیرا اربابش گفت: «اگر کون دادی و کونَت پاره شد؛ از «ابیلفض» بخواه که درمانش کُنَد» ... زیرا روسها «درمانی برای کونهای پاره پاره شده ندارند».
  «سگِ زنجیریِ چین» در کرهٔ شمالی؛ همهٔ پیش شرطهایِ قهرمانانهٔ خود را به کناری نهاده و حاظر به «خلعِ سلاحِ اتمی» در برابرِ یک زندگیِ بهتر از آنچه که امروزه دارند شده است. آیا این «خوکِ بیمار» به «روشن شدگی» رسیده است؟ یا اینکه رئیس جمهورِ «چین» در مقابلِ دونالد ترامپ؛ «۶ قلو» زاییده است؟
  خودتان انتخاب کنید؛ «سِلف سرویسِ کژدمی» است.
  چینیها به روسها اجازه ندادند که مسئلهٔ «کرهٔ شمالی» را به یِک «وَرَقِ بازی» در بازیهای «پوکرِ بین المللی» تبدیل کنند. نتیجه این شُد که روسها «حدّ و اندازهٔ رهبرِ ریز نقشِ خود» را دریافتند.
  نتیجه اینکه:
  تا نباشَد «کیرِ خَر» ... فرمان نَبَرند «گاوان» و «خَران» ...
  با پوزِش از عَدَمِ وجودِ «قافیه».

  یکی گُفت:

  «با قافیه» و یا «بدونِ قافیه» .... مادرتان گایییییییده است؛ ای ضریح لیسانِ گورِ قلّابیِ «حُسین» .... راهِ قُدس یک «کوچهٔ بُن بست» است و به «شِعبِ ابیطالب» ختم میشود. اینبار سخن از «فتحِ مدینه» و انصار و سپس «فتحِ مکّه» نیست.... بلکه پنجرهٔ «شِعبَ ابیطالب» در دنیای کنونی؛ به «دوزخ» باز میشود.

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ادامهٔ پیش بینی ها:
   «پُل رایان» گفته است که دیگر در انتخاباتِ نوامبر برای عُضویت در «سنا» شرکت نخواهد کرد.
   «پُل رایان» میخواهد مانندِ «هیلاری کلینتون» برای «ریاست جمهوری» گام بَر دارد.
   «پُل رایان» مانندِ یک «سگِ چُلاق» در مسابقهٔ «سگ دَوانی» شکستِ سنگینی خواهد خورد.
   این پیشبینی را به «پُل رایان» بگویید.

   حذف
 9. به «امیر کبیرِ ظریفِ کونی» و «کُس کِشِ فرزانه = علی اُبنه ای اِبنِ طالِبِ زمان» بگویید که: پِدَرِ اتمی و موشکی تان؛ به کون دادن راضی شده است.

  راهِ پِدَرتان را بروید.

  نترسید؛ ساکنینِ شیعه مسلَکِ ایران؛ ایراد نمیگیرند.... مثلِ خودتان هستند... استخوانی به دهانشان بیندازید ....ساکِت میشوند.

  https://goo.gl/Wt2EVn

  راهنمایی:
  به آخوندهای قُم بگویید که در «زاینده رود» بشاشند.... «شیعیانِ خاک بر سرِ اصفهان» راضی خواهند شد که بالاخره «زاینده رود» .... «پُر آب» شُد... نترسید؛ من به شما قول میدهم.
  زیرا این بی شرفهای «مقلّد» را بسیار بهتر از شماها می شناسم.

  پاسخحذف
 10. کژدم گرامی درود
  آیا به نظر شما تاریخ درحال تکرار شدن نیست ؟
  1400 سال پیش ایرانیانی که زیر بار اوباش های دولتی و مغ های درباری مملکت را به مشتی عرب وحشی که فقط به دنبال غنیمت و کنیز و پاداش فاحشه خانه آن دنیای خیالی بودند واگذار کردند و در عوض این فلاکت همه چیز خود را از دست دادند ! البته در پاداش این خوش خدمتی به مقام شامخ بقعه داری و دخیل بندی به اجساد متعفن آن قوم قاهر نائل آمدند و از آن مرده گان و قبور و ارواح خیالشان هم در قرن بیست یکم چشم داشت کمک و یاری دارند ! چه توقعی هست ؟ مردمی که هر روز شاهد هستند که با چه سرعتی به قعر جهنم فراهم شده ولایت وقیح روان هستند و به سر جنبانیدن و تحلیل های درگوشی و نفرین بسنده میکنند و اگر هم خیلی فشار ببینند دوباره به آن ارواح کذایی شکایت میبرند که بیایند و آن ها را نجات دهند و از شر عمله جور فداییان همان اعراب رهایشان کنند را چگونه میتوان بیدار کرد ؟
  ایرانی گمنام .

  پاسخحذف
 11. کژدم واقعا آدم از تیزبینیت لذت میبره بار ها یادمه از بی خاصیت بودن فرانسه گفته بودی این حمله سوریه باز حرفت رو ثابت کرد:
  فرانسه در شب عملیات علیه اسد اصلا اوقات خوشی نداشته!! هر سه موشک کروز ناو جنگی اش نقص فنی پیدا کردند و شلیک نشدند لذا ناو جایگزین اقدام به پرتاب کرده. از ۱۰ موشک همراه هواپیماهای رافائل هم یک عدد شلیک نشده. از همه بدتر اینکه ۲ فروند از موشکها اسکالپ به دلیل مشکل فنی به هدف نرسیدند و تقریبا سالم توسط سوریه به روسها داده شده تا بررسی کنند. گزارش شده این موشکها به روسیه انتقال داده شدند. این اولین عملیات جنگی موشک کروز اسکالپ بود
  https://www.defensenews.com/naval/2018/04/18/france-turns-to-plan-b-when-missile-launch-fails-during-syria-airstrikes/#.Wtrm0o7t5Qw.twitter

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   همهٔ کشورهای اروپایی به جز انگلستان؛ در چنین وضعیّتی هستند. در بمبارانهای لیبی نیز نشان دادند که تحفه ای نیستند.
   کار اصلی آنها «شکلات فروشی»؛ «اتوموبیل فروشی» ؛ «اُدکُلُن فروشی» و صنایعِ غیر نظامی است. آلمانها وضعشان از فرانسه هم بدتر است.

   حذف
  2. مشکِلِ اروپاییها این است که پس از جنگِ جهانی دوّم؛ فقط به آمریکا تکیه کرده اند.

   حذف
 12. درود بر شما کژدم گرامی
  این متوهم چی میگه؟ https://tinyurl.com/y8vwsknl

  پاسخحذف
  پاسخ‌ها
  1. ناشناس گرامی
   وبسایتی که معرّفی میکنید؛ یک وبسایتِ سالم نیست و برای Fishing طرّاحی شده است.
   اینها اگر آدمهای درستی بودند؛ فیلمهایشان را در یوتیوب میگذاشتند.
   به این وبسایت مراجعه نکنید.

   حذف
  2. بله، اکثر سایت های اینها آلوده هستن و من خودم به شخصه یک مرورگر برای این سایت ها دارم که وقتی کارم تمام شد کل کوکی و کش آن را پاک می کنم تا استفاده بعدی. ولی این مساله باعث نمیشه که بفهمیم که دشمنان قسم خورده این ملت و این مملکت چی میگن؟ باید اول بفهمیم چی تو کله پوک اینا میگذره تا بعدش ببینیم می تونیم کاری کنیم

   حذف