۱۳۹۳ بهمن ۵, یکشنبه

عربده های انتقام ؟ یا جیغ و ویغ؟

خزیدن به زیر بال و پرهای شکستهٔ روسیه که در خبرها با عنوان «قرارداد دفاعی بین رژیم انگلها و روسیه» از آن یاد شده است؛ نشانهٔ وحشت رژیم اسلامی ایران از آینده ای تاریک و ناشناخته است. رژیم اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند از روسها چیزی بگیرد؛ بلکه تنها میتواند به امید اینکه پشتیبانی روسها را داشته باشد؛ به آنها باج دهد و این روند تازه ای نیست و رژیم بیش از ۲۵ سال است که به روسها باج میدهد و سپاه قدس و حزب الله لبنان به عنوان «نیرویی مفت و مجانی» در خدمت روسها بوده و هستند و آنچه که رژیم به نام «اقتدار سپاه پاچاهارداران» در بوقها میدمد؛ در واقع «افتخار نوکری روسها» است.

جبههٔ باریکهٔ غزه به هم ریخته و حماس در پی پناه بردن به «آغوش جدید»ی است و گویا «ترکهای عثمانی» این «آغوش جدید» هستند و سفر سرطویله دار «طویلهٔ شورای اسلامی» به ترکیه؛ در پی مذاکرات ترکهای عثمانی با اوباشان حماس و رئیس حکومت خودگردان فلسطین؛ نشان از این دارد که دسترسی رژیم شیعی-صفوی حاکم بر ایران به ماجرای فلسطین؛ باید از فیلتر ترکهای عثمانی بگذرد. لذا رژیم حاکم بر ایران اینرا به خوبی میداند که ترکهای عثمانی؛ آنها را خواهند دوشید و دستاوردها را به حساب خود خواهند ریخت. خبر بسیار مهمی که در خروجیهای خبری به صورتی گسترده منتشر نشد؛ خبر تظاهرات «سلفی - جهادیها»ی باریکهٔ غزّه به هواداری از «داعش» بود که با اجازهٔ رسمی «حماس» انجام گرفت. این حرکت دم خروس «داعش» را که زیر عبای ترکهای عثمانی قرار دارد؛ بار دیگر از زیر پرده بیرون آورد. اگر این حرکت را نوعی «اولتیماتوم» از طرف ترکهای عثمانی به حکومت اسرائیل بینگاریم؛ ناگفته پیداست که این حرکت؛ نوعی هشدار به دولت خودگردان فلسطین؛ ائتلاف بین المللی ضد داعش و حکومت شیعی ایران نیز به حساب می آید. هر چند که این حرکت و حرکات گوناگون ترکهای عثمانی در شرایط کنونی به حساب تواناییهای آنها در  منطقه گذاشته میشود؛ امّا نقطهٔ زایش فاجعهٔ بزرگ برای ترکهای عثمانی در آینده خواهند بود.

حزب الله لبنان نه تنها از نظر پراکندگی نیروهایش در سوریه؛ از نظر نظامی زمینگیر شده است و این زمینگیر شدن فرصتهایی طلایی برای عربستان سعودی به بار آورد؛ از سوی دیگر این حزب شیعی-صفوی بنا بر تجربهٔ نبردهای ۳۴ روزه؛ حق اقدام مستقل از داخل خاک لبنان بر علیه اسرائیل را نیز از دست داده است و مزید بر آن دشمنان داخلی حزب الله لبنان (اهل تسنن) نیز در کمین لحظاتی نشسته اند که حزب الله لبنان با اسرائیل درگیر شود؛ تا آنها نیز با گشودن جببه ای داخلی؛ این حزب را تار و مار کنند. لذا حتی فکر اینکه حزب الله لبنان بخواهد یک حملهٔ کوچک از خاک لبنان بر علیه اسرائیل انجام دهد؛ فکری ناپخته و ساده انگارانه است. حملات نظامی اسرائیل در مقاطع گوناگون به مواضع حزب الله لبنان در سوریه و بی پاسخ ماندن آنها؛ سند این مدعاست که رژیم انگلهای صفوی حاکم بر ایران به طور کامل زمینگیر شده است. لذا عربده های تازهٔ اوباشان سپاه پاچاهارداران را باید در حد «جیغ و ویغ» بی پشتوانه به حساب آورد.

در ماههای گذشته؛ رژیم انگلهای شیعی؛ به ابتکار پر هزینهٔ دیگری در یمن دست یازید؛ تا به خیال خام خود «حوثی»ها را به «نیروی فشار تعیین کننده» تبدیل کند تا بتوانند با عربستان سعودی از موضع قدرت برخورد کنند. امّا شاخ و شانه کشیدنهای بی پایهٔ  «پاچاهاردار شمخانی» (با تکیه بر حوثی های یمن) مبنی بر اینکه حاضر به «گفتگوهای صریح» با عربستان سعودی هستند؛ هنوز از طرف عربستان سعودی بی پاسخ مانده است و عربستان سعودی گفتگوهای صریح را به زمان بعد از «تفاهم جامع هسته ای» موکول نموده اند (یعنی برو کشکتو بساب). 

مسئلهٔ دیگری که دست و پای رژیم انگلها را به شدت «طناب پیچ» کرده است؛ پروژهٔ «امام حسن بنفش» و «شکستن تحریمها» (استراتژی اصلی رژیم در شرایط کنونی) و «قرارداد ترکمانچای هسته ای» است که میتواند با هرگونه درگیری با اسرائیل؛ به صورت نبردی گسترده در آید و همهٔ بافته های «پروژهٔ امام حسن بنفش» را پنبه کند. لذا مانند سالهای گذشته؛ سپاه پاچاهارداران تنها به «عربده کشی» بسنده خواهد نمود.

کژدم

۱ نظر:

  1. سپاه فقط عربده میکشدوگرنه اگه اسراییل تاپشت خونه خامنه‌ای دجال هم بیایدوخواهرمادرآقا.راترتیبش رابدهدسپاه.هیچ گوه ی نمیخوردایناها فقط بلدندچهارتا.جوان بیچاره راتوی خیابان برایشان مزاحمت ایجادکنندوگرنه سگ کی باشندبااسراییل درگیرشوند

    پاسخحذف