۱۳۹۲ خرداد ۱۵, چهارشنبه

بیانیهٔ شماره (۴) پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایران

با افتخار؛ بیانیهٔ یاران «پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی» را که در رابطه با تحریم انتخابات است منتشر میکنم.
فایل PDF این بیانیه برای داونلود در  انتهای بیانیه در دسترس یاران است.

کژدم
                                                          تحریم انتخابات یک وظیفهٔ ملی و میهنی است

هم میهنان؛ مبارزان؛ همسنگران
تاریخ سیاسی ۳۴ سالهٔ رژیم تازی پرستان حاکم بر ایران نشان میدهد که در هیچ برهه ای از دوره های گوناگون این حاکمیت؛ انتخابات آزاد تنها چیزی بوده است که هرگز موضوعیت نداشته و از آن به صورت ابزاری استفاده شده است. از همان روز نخست؛ مسئلهٔ رفراندم با فتوای «فقط جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» و انتخاب ابوالحسن بنی صدر با فتوای «بنی صدر صد در صد» که از سوی دستگاه آخوندی  در گوش مردم نجوا شد و همچنین عزل بنی صدر زمانی که به او نیازی نداشتند با استفاده از اهرم مجلس ؛ سرکوب تمامی سازمانها  و احزاب سیاسی و اختراع حزب موقت جمهوری اسلامی و به وجود آوردن سازمانهای موازی و قلابی مدنی مانند خانهٔ کارگر که لانهٔ خائنین به زحمتکشان گردید و صدها نمونهٔ دیگر؛ هرگز با مقاومت مردمی و تشکلهای خائنی همچون حزب توده و سازمان فدائیان روبرو نگردید و رژیم گام به گام تمامی سنگرهای مردمی را که میتوانستند خواسته های واقعی مردم و قدرت اجرایی شدن آنها را تضمین نماید؛ از میان برد و اصلاح طلبان کنونی سنگر به سنگر با عربده های «حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله» در ویرانی تمامی ساختارهای مدنی به صورتی یکصدا در کنار سایر برادران هم کیش شان در تمامی این ویرانیها و کشتارها و غارتها سهیم بودند.
در اندیشهٔ پلید و ضد میهنی تازی پرستان؛ فروپاشی ساختارهای مدنی؛ مردم را بی سازمان و پراکنده مینمود و اگر روزی به فکر تغییر می افتادند؛ برای ایجاد تغییرات به ناچار میبایستی از طریق جناحهای حکومتی اقدام کنند و برای دهه های متمادی خواسته هایشان از فیلتر جناحهای حکومتی میگذشت و به ناچار تن به انتخاب گزینهٔ «بد» در برابر گزینهٔ «بدتر» میدادند و این پروتوکول تحمیلی ۳۴ سال است که بر جامعهٔ ایران حاکم است و مردم به ناگزیر در دایرهٔ پوچ انتخاب از میان بدها و بدترها گرفتار آمده اند.
اکنون برای بار یازدهم زمان به ریشخند گرفتن رای مردم فرا رسیده است و حاکمیت نظامی-امنیتی تازی پرستان؛ ۸ گزینهٔ دروغین را در برابر مردم نهاده و در نمایش تلویزیونی اخیر به مردم نشان داده است که تمامی این افراد؛ لیاقتشان بیشتر از شرکت در یک مسابقهٔ ۲۰ سوالی نیست و از این طریق به مردم نیز میگویند که لیاقت شما نیز بیشتر از رای دادن به یکی از این ارازل و اوباش حکومتی نیست. لذا موضع رژیم در برابر مردم بسیار شفاف تر از گذشته شده و به صورت علنی مردم را مورد ریشخند و تحقیر قرار میدهند و مقدمات و استدلالهای مذهبی این تحقیر را در سخنرانیهای آخوندهای حکومتی در سالهای اخیر بارها دیده و شنیده ایم و اکنون در حال پیاده و اجرایی کردن پروژهٔ «بی ارزش بودن مردم» به صورتی شفاف و به دور از حاشیه های فریبکارانهٔ  مبتنی بر مقام الهی انسان و ارزش حپروتی و معنوی مردم هستند.
رفتن به پای صندوقهای رای برای گزیدن کسی که بر مردم تحمیل میشود یک خیانت آشکار ملی است که توسط مردم بر علیه خودشان انجام میپذیرد. اکنون برای رژیم تازی پرستان؛ زمان تحقیر مردم و به ریشخند گرفتن آشکار آنها فرا رسیده است و برای آنانی که میفهمند؛ زمان همبستگی ملی و میهنی برای «نه» گفتن به حقارت و بنیان گذاشتن راهی نوین برای سرنگونی حاکمیت غارتگران تازی پرست به شمار می آید.
امروز؛ روز انتخاب یک خائن از میان خائنین هشتگانه نیست.
اما امروز؛ روز انتخاب میان «حقارت ملی» و «سرفرازی ملی» است.

پیش به سوی تشکیل اتحادیهٔ میهنی
پیش به سوی فراخوان انجمن پادشاهی ایران

پیشگامان کاویانی فراخوان انجمن پادشاهی ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیانیهٔ شماره (۴)

پیشگامان کاویانی برای فراخوان انجمن پادشاهی ایرانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نسخهٔ PDF برای داونلود

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر